Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Jehova i Stiaim Lain Bilong Em Long Kisim Laip

Jehova i Stiaim Lain Bilong Em Long Kisim Laip

“Em bai i tokim yupela long rot yupela i mas bihainim.”—Ais. 30:21.

OL SINGSING: 65, 48

1, 2. (a) Wanem kain toksave i bin helpim planti manmeri long abrusim bagarap? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Olsem wanem ol manmeri bilong God i kisim helpim na ol inap abrusim bagarap?

“SANAP, LUKLUK, PUTIM YAU.” Ol dispela tok i bin helpim planti manmeri long abrusim bagarap. Winim 100 yia i go pinis, ol i raitim ol dispela tok long ol bikpela sainbot na sanapim arere long ol rot long Not Amerika. Em ol rot we tren i save ron long en, na ol man i save brukim rot bilong i go long narapela sait. Ol i putim ol sainbot bambai ol kar i no ken brukim rot taim tren i spit i kam, nogut tren i bamim ol. Ol man i bihainim dispela tok lukaut, na dispela i helpim ol long abrusim bagarap.

2 Jehova i no save putim ol toksave long sainbot, nogat. Em yet i save givim toksave long ol manmeri bilong em. I olsem em yet i save sanap paslain long ol na stiaim ol i go long rot bilong kisim laip oltaim, na ol i abrusim ol samting we inap bagarapim ol. Na tu, em i stap olsem gutpela wasman bilong ol sipsip, na em i singaut long ol sipsip na stiaim ol i go long gutpela rot na givim tok lukaut bilong helpim ol long abrusim rot nogut.—Ritim Aisaia 30:20, 21.

 JEHOVA I STIAIM OL MANMERI BILONG EM

3. Olsem wanem dai i painim olgeta manmeri?

3 Kirap long bipo yet na i kam inap long nau, Jehova i givim ol tok bilong stiaim ol manmeri bilong em. Long gaden Iden, Jehova i toksave long ol samting ol manmeri i mas mekim bambai ol inap i stap laip oltaim na stap amamas. (Stt. 2:15-17) Sapos Adam na Iv i bihainim tok bilong God, hevi i no inap painim ol, na ol i no inap i dai na pinis olgeta. Iv i no bihainim tok bilong God, nogat, em i putim yau long tok i kam long wanpela animal. Adam tu i kirap bihainim tok bilong Iv. Tupela wantaim i givim baksait long ol gutpela tok em Papa bilong ol i givim bilong stiaim ol. Olsem na dai i painim olgeta manmeri.

4. (a) Bihain long Bikpela Tait, bilong wanem God i kamapim ol nupela lo? (b) Olsem wanem nupela pasin na nupela lo i kamapim klia tingting bilong God long laip?

4 Long taim bilong Noa, God i givim toksave we i helpim Noa na famili bilong em long abrusim bagarap. Bihain long Bikpela Tait, Jehova i putim lo olsem ol manmeri i mas sakim blut. Bilong wanem em i putim dispela lo? Em i laik tokim ol manmeri long mekim wanpela nupela samting. Jehova i laik givim tok orait long ol manmeri i ken kaikai mit bilong ol animal. Olsem na em i mas putim nupela lo, em i tok: “Wanpela samting tasol yupela i no ken kaikai, em mit i gat blut i stap yet long en, long wanem, blut em i as bilong laip.” (Stt. 9:1-4) Dispela senis i kamapim klia tingting bilong God long laip. Em Krieta na Man bilong givim laip, olsem na em i gat rait long putim ol lo bilong stiaim tingting ol manmeri i holim long laip. Em i putim lo olsem ol manmeri i no ken kilim i dai narapela man. God i tingim laip na blut olsem ol samting i holi, olsem na em bai givim strafe long man husat i mekim nabaut long ol dispela samting.—Stt. 9:5, 6.

5. Yumi bai skelim wanem samting long dispela stadi? Bilong wanem?

5 Yumi ken skelim sampela eksampel long olsem wanem God i stiaim ol man insait long planti handret yia i go pinis na i kam inap long nau. Dispela bai strongim tingting bilong yumi long larim Jehova i stiaim yumi i go insait long nupela taim.

NUPELA KANTRI, OL NUPELA LO

6. (a) Bilong wanem ol manmeri bilong God i mas bihainim ol lo em God i givim long rot bilong Moses? (b) Lain Israel i mas bihainim wanem kain pasin?

6 Long taim bilong Moses, ol manmeri i nidim ol lo bilong stiaim ol long stretpela pasin ol i mas bihainim, na ol samting ol i mas mekim long wok lotu bilong ol. Bilong wanem? Long wanem, ol senis i kamap. Winim 2 handret yia olgeta, ol tumbuna pikinini bilong Jekop i stap aninit long wok bos bilong Isip. Ol manmeri long Isip i lotuim ol man i dai pinis, yusim ol imis, na ol i bihainim ol pasin na ol kastam em God i no orait long en. Taim ol manmeri bilong God i ranawe long wok kalabus bilong Isip, God i givim ol nupela lo long ol. Ol i stap olsem ol manmeri i kamap fri long kalabus, na ol i stap aninit long Lo Bilong Jehova. Sampela dikseneri i tok, dispela tok Hibru ol i trensletim olsem “lo” i kam long wanpela bikpela tok em ol i trensletim tu olsem “soim rot,” “stiaim,” na “skulim.” Lo Bilong Moses i stap olsem banis bilong lukautim ol Israel bambai ol i no ken bihainim ol pasin nogut na ol lotu bilong ol narapela kantri. Taim lain Israel i bihainim tok bilong God, ol i kisim blesing. Tasol taim ol i sakim tok bilong em, bikpela hevi i painim ol.—Ritim Lo 28:1, 2, 15.

7. (a) Bilong wanem Jehova i givim Lo long ol manmeri bilong em? (b) Olsem wanem Lo i stap olsem waspapa bilong lain Israel?

7 I gat narapela risen tu na God i givim ol lo long lain Israel. Lo Bilong Moses i kamapim klia wanpela bikpela samting em Jehova i laik mekim. Em bai salim Jisas Krais i kam olsem Mesaia. Lo i helpim lain Israel long luksave olsem ol i sinman. Ol i luksave olsem ol i nidim pe bilong baim bek ol; ol i nidim wanpela sakrifais i gutpela  olgeta we inap karamapim olgeta sin bilong ol. (Gal. 3:19; Hib. 10:1-10) Lo i lukautim lain tumbuna em Mesaia bai kamap long en, na tu, Lo i helpim ol long luksave long Mesaia taim em i kamap. Lo i stap olsem “waspapa” bilong bringim yumi i go long Krais.—Gal. 3:23, 24.

8. Bilong wanem yumi mas bihainim ol stiatok i stap long Lo Bilong Moses?

8 Yumi ol Kristen inap kisim helpim long ol stiatok i stap long Lo em God i givim long lain Israel. Yumi ken lusim sampela haptaim long tingim tingim ol bikpela stiatok bilong Lo. Yumi no stap aninit long ol dispela lo, tasol ol dispela lo inap stiaim ol samting yumi mekim long olgeta wan wan de, na ol inap stiaim tu wok lotu bilong yumi long Jehova, em God i stap holi. Em i putim ol dispela lo long Baibel bambai yumi inap kisim skul long en, na larim ol dispela stiatok i stiaim yumi, na kisim save long ol stretpela pasin em ol Kristen i mas bihainim. Putim yau long tok bilong Jisas, em i tok: “Yupela i harim pinis dispela tok: ‘Yu no ken mekim pasin adaltri.’ Tasol mi tokim yupela olsem man husat i wok long lukluk long wanpela meri na aigris long em, long bel em i mekim pinis pasin adaltri.” Yumi mas sakim pasin adaltri, na tu, yumi mas sakim olgeta kain samting we inap pulim yumi long mekim pasin pamuk.—Mat. 5:27, 28.

9. Wanem samting i kamap na i opim rot long God i givim nupela tok bilong stiaim lain bilong em?

9 Taim Jisas i kam olsem Mesaia, Jehova i givim nupela tok bilong stiaim lain bilong em na kamapim klia samting em i tingting pinis long mekim. Long 33 C.E., Jehova i givim baksait long lain Israel na em i orait long kongrigesen Kristen.

TOK BILONG STIAIM NUPELA LAIN

10. (a) Bilong wanem God i givim ol nupela lo long kongrigesen Kristen? (b) Olsem wanem ol dispela lo i narapela kain long ol lo em God i givim long lain Israel bilong bipo?

10 Long taim bilong ol aposel, ol manmeri bilong God i joinim nupela lain Kristen na ol i kisim sampela nupela tok i stori gut moa long pasin bilong mekim lotu na pasin ol i mas bihainim. Ol dispela wokman bilong God i stap aninit long nupela kontrak. God i givim Lo Bilong Moses long ol manmeri bilong wanpela kantri—em lain Israel. Tasol ol manmeri long lain Israel bilong God i kam long kain kain kantri na sindaun. Tru tumas, “God i save mekim wankain pasin long olgeta man. Na em i save laikim man husat i save pret long em na bihainim stretpela pasin maski em i bilong wanem lain.” (Apo. 10:34, 35) Lo Bilong Moses long ston i bin stiaim lain Israel taim ol i stap long Graun Bilong Promis. Tasol “lo bilong Krais” i gat ol stiatok na ol dispela stiatok i stap long bel bilong ol manmeri long lain Israel Bilong God. Maski ol Kristen i stap long wanem wanem hap, ol i mas bihainim “lo bilong Krais,” na dispela bai helpim ol.—Gal. 6:2.

11. “Lo bilong Krais” bai stiaim laip bilong Kristen long wanem 2-pela rot?

11 Lain Israel bilong God bai kisim bikpela helpim long ol stiatok em God i givim long rot bilong Pikinini bilong em. Paslain long Jisas i wokim nupela kontrak, em i kolim 2-pela bikpela lo. Wanpela lo i bilong stiaim wok autim tok. Narapela lo i makim pasin em ol disaipel bilong Jisas i mas bihainim, na pasin ol i mas mekim long ol wanbilip. Ol dispela lo i stret long olgeta disaipel bilong Krais, olsem na olgeta manmeri i bihainim lotu i tru long nau, ol i mas bihainim ol dispela lo maski ol i bilip na wet long kisim laip long heven o long graun.

12. Wanem ol nupela senis i kamap long wok autim tok?

12 Jisas i tokim ol disaipel long autim gutnius. Dispela em nupela wok, na ol disaipel i no save long hau ol bai  autim gutnius na ol bai autim gutnius i go inap long wanem hap. Insait long planti handret yia paslain long taim bilong Jisas, ol Israel i save welkamim ol manmeri bilong ol narapela kantri taim ol i kam long Israel long lotuim Jehova. (1 Kin. 8:41-43) Dispela samting i kamap paslain long Jisas i mekim tok i stap long Matyu 28:19, 20. (Ritim.) Jisas i tokim ol disaipel long i “go” long olgeta lain man. Samting i kamap long Pentikos 33 C.E. i soim klia olsem Jehova i kamapim narapela senis—em i laik bai lain bilong em i autim gutnius long olgeta hap bilong graun. Holi spirit i kirapim 120 Kristen bilong nupela kongrigesen long autim tok long kain kain tokples long ol lain Juda na ol man i joinim lotu Juda. (Apo. 2:4-11) Bihain, ol i autim tok i go inap long Samaria. Long yia 36 C.E., ol i autim tok i go inap long ol kantri bilong ol narapela lain. Wok autim tok i kamap bikpela, na i kain olsem “liklik raunwara” bilong Juda i kamap “bikpela solwara” bilong olgeta lain man.

13, 14. (a) Olsem wanem yumi inap bihainim “nupela lo” em Jisas i givim? (b) Yumi kisim wanem skul long eksampel bilong Jisas?

13 Yumi ken stori long pasin yumi mas mekim long ol wanbilip. Jisas i givim “nupela lo.” (Ritim Jon 13:34, 35.) Dispela lo i makim olsem yumi mas soim pasin laikim long ol bratasista long rot bilong ol liklik samting yumi mekim long olgeta de. Na tu, yumi mas redi long lusim laip bilong yumi yet long helpim ol. Lo Bilong Moses i no bin kolim ol dispela tok.—Mat. 22:39; 1 Jon 3:16.

14 Jisas i stap nambawan gutpela eksampel. Em i laikim tru ol disaipel, olsem na em i daunim tru olgeta laik bilong em yet. Dispela pasin laikim i makim olsem Jisas i mas i dai bambai em inap helpim ol disaipel, na em i redi long mekim olsem. Jisas i laik bai ol disaipel bilong em, na yumi tu, i bihainim pasin bilong em. Yumi laik helpim ol wanbilip bilong yumi, olsem na yumi inap karim bikpela pen na hevi, na dai inap painim yumi.—1 Tes. 2:8.

OL TOK BILONG STIAIM YUMI LONG NAU NA BIHAIN

15, 16. (a) Yumi stap long wanem kain haptaim? (b) Olsem wanem God i stiaim yumi?

15 Kirap long taim Jisas i makim “gutpela wokboi i gat savetingting,” em i givim kaikai long taim stret bilong strongim bilip bilong ol manmeri bilong em. (Mat. 24:45-47) Ol senis i kamap, olsem na em i givim ol tok bilong stiaim yumi.

16 Yumi stap long haptaim em Baibel i kolim olsem “taim bilong las de,” na i no longtaim traipela hevi tru bai kamap, na kain hevi olsem i no bin kamap long bipo. (2 Tim. 3:1; Mak 13:19) Jisas i rausim Satan na ol ensel nogut bilong em long heven na tromoi ol i kam daun long graun, na dispela i kamapim bikpela hevi long graun. (Rev. 12:9, 12) Na tu, yumi kisim bikpela wok bilong autim tok long ol manmeri bilong planti ples na kain kain tokples, na skel bilong dispela wok i winim tru olgeta wok autim tok i kamap long bipo!

17, 18. Yumi mas bihainim wanem kain pasin taim yumi kisim ol tok bilong stiaim yumi?

17 Yumi mas yusim gut ol tul em oganaisesen bilong God i redim. Olsem wanem? Yu amamas long yusim ol dispela tul? Yu save kirap kwik long bihainim ol stiatok yumi kisim long ol miting long pasin bilong yusim gut ol dispela tul? Yu tingim ol dispela stiatok olsem stiatok i kam long God?

18 Sapos yumi laik kisim yet blesing i kam long God, orait yumi mas putim yau long olgeta tok yumi kisim long rot bilong kongrigesen Kristen. Sapos yumi gat pasin bilong bihainim tok long nau, dispela bai helpim yumi long bihainim tok long taim bilong “traipela hevi tru” we bai kamap na pinisim olgeta samting em Satan i bosim. (Mat. 24:21) Long nupela taim, Satan bai i no stap moa long giamanim yumi, olsem na yumi bai nidim ol nupela stiatok bilong stiaim yumi.

Taim Paradais i kamap long graun long nupela taim, ol bai opim ol skrol bilong givim ol tok bilong stiaim yumi (Lukim paragraf 19 na 20)

19, 20. (a) Ol bai opim wanem ol skrol? (b) Yumi bai kisim wanem ol blesing?

 19 Taim lain Israel i stap aninit long wok bos bilong Moses, ol i kisim ol nupela tok bilong stiaim ol. Bihain, kongrigesen Kristen i stap aninit long “lo bilong Krais,” na ol tu i kisim ol nupela tok bilong stiaim ol. Baibel i tok, long nupela taim ol bai opim ol skrol bilong givim ol tok bilong stiaim yumi. (Ritim Revelesen 20:12.) Ating ol dispela skrol bai i gat ol tok bilong Jehova long ol samting em i laik yumi mas mekim long dispela taim. Taim olgeta lain man na ol manmeri i kirap bek i stadi long ol dispela tok, ol bai kisim save long ol samting God i laik bai ol i mas mekim. Ol tok i stap long ol dispela skrol bai helpim yumi long kliagut moa long tingting bilong Jehova. Taim yumi kisim laip long Paradais long nupela taim, save bilong yumi long Tok Bilong God bai kamap klia moa, na tu, yumi bai kisim sampela save moa long ol tok i stap long ol nupela skrol. Olsem na yumi bai soim pasin laikim long ol narapela, rispektim ol, na givim biknem long ol. (Ais. 26:9) Tingim tu gutpela skul bai kamap long nupela taim aninit long wok king bilong Jisas Krais!

20 Ol manmeri husat i bihainim ol “rait i stap long dispela skrol,” ol bai kisim laip oltaim. Ol manmeri husat i stap gut long God long taim bilong laspela traim, Jehova bai raitim nem bilong ol long “skrol bilong laip.” Yumi tu inap kisim dispela blesing! Olsem na sapos yumi SANAP na skelim gut Tok Bilong God, LULKUK na kisim gut mining bilong ol dispela tok, na PUTIM YAU na bihainim ol tok God i givim bilong stiaim yumi, yumi inap abrusim bagarap long taim bilong traipela hevi tru, na yumi bai kisim laip oltaim na kisim save long Jehova, em God i gat olgeta savetingting na em i pulap tru long pasin laikim.—Sav. 3:11, NW; Rom 11:33.