PASLAIN long Jisas i go antap long heven, em i tokim ol disaipel bilong em: “Yupela bai stap witnes bilong mi . . . i go inap long olgeta hap bilong graun.” (Apo. 1:8) Olsem wanem ol Kristen bilong pastaim i bihainim dispela tok?

Martin Goodman em profesa long Oxford Yunivesiti, na em i tok: “Taim gavman Rom i mekim wok bos, wok bilong ol Kristen i mekim na ol i stap narapela kain long ol narapela lotu na lain Juda.” Jisas i raun long ol bikpela taun na ol liklik taun na em i autim gutnius. Ol Kristen i bihainim pasin bilong Jisas na ol i save olsem sapos ol i laik “autim gutnius bilong Kingdom bilong God,” orait ol i mas painim ol man i laik kisim save long ol tok bilong Baibel. (Luk 4:43) Dispela em wanpela risen na kongrigesen Kristen long pastaim i gat ol “aposel.” Dispela tok i makim ol man em kongrigesen i salim i go olsem mausman. (Mak 3:14) Jisas i tokim ol disaipel olsem: “Go na kamapim ol disaipel long olgeta lain man.”—Mat. 28:18-20.

Long nau i no gat wanpela bilong ol 12-pela aposel bilong Jisas i stap wantaim yumi, tasol planti wokman bilong Jehova i laik mekim wok misineri. Ol i redi long mekim bikpela wok moa long autim tok, na i olsem ol i tok: “Mi stap! Salim mi.” (Ais. 6:8, NW ) Sampela i go helpim wok long ol longwe ples, kain olsem ol bratasista i grediuet long Skul Gileat. Sampela i go helpim wok long narapela hap long kantri bilong ol yet. Planti narapela i lainim narapela tokples bambai ol inap sapotim wok autim tok long ol kongrigesen na ol grup i mekim dispela tokples. Ol bratasista husat i go long ol hap i sot long ol pablisa, na ol bratasista husat i lainim narapela tokples, ating asainmen bilong ol i hatwok liklik na ol i no kisim gutpela ekspiriens. Ol i daunim laik bilong ol yet bambai ol inap kamapim klia olsem ol i laikim tru  Jehova na ol narapela. Ol i skelim gut sapos ol inap daunim ol laik bilong ol yet, olsem na ol i wok strong tru long sapotim wok autim tok. (Luk 14:28-30) Ol i givim bikpela helpim tru long ol narapela.

Tasol yumi olgeta i gat narapela narapela sindaun. I no olgeta Witnes inap i go helpim wok long ol hap i sot tru long ol pablisa o lainim narapela tokples. Olsem na hau bai yumi inap mekim wok olsem misineri long kongrigesen bilong yumi yet?

WOK MISINERI LONG KONGRIGESEN BILONG YU YET

Long nau, yu inap helpim tru ol narapela i nidim tru helpim

Ol Kristen long taim bilong ol aposel i wok hat olsem ol misineri, tasol planti bilong ol i stap bek long asples bilong ol yet. Pol i raitim wanpela tok i go long Timoti na dispela tok i stret long ol Kristen long dispela taim bipo, na i stret tu long olgeta wokman bilong God. Pol i tokim Timoti olsem: “Mekim wok olsem man bilong autim gutnius, na inapim tru wok bilong God yu mekim.” (2 Tim. 4:5) Olgeta Kristen long olgeta hap bilong graun i mas bihainim dispela tok bilong autim tok bilong Kingdom na kamapim ol disaipel. Tasol yumi inap mekim wok misineri long kongrigesen bilong yumi yet.

Taim wanpela Kristen i go mekim wok misineri long narapela kantri, em i ken lain long nupela sindaun bilong em. Planti samting bai nupela long em. Olsem wanem long yumi ol lain husat i no inap i go helpim wok autim tok long ol hap i sot tru long ol pablisa? Yu ting i stret long yumi holim tingting olsem yumi save pinis long olgeta teritori bilong yumi? Yu ting yumi inap painim ol nupela rot o ol nupela teritori bilong autim tok? Long 1940, ol brata i makim wanpela de long olgeta wik long autim tok long ol strit. Yu ting yu tu inap mekim olsem? Olsem wanem long ol tebol na self bilong putim ol litresa? Bikpela poin em olsem: Ating ol dispela rot i nupela long yu, tasol yu tingting long bihainim ol kain rot olsem long autim gutnius?

Kirapim ol narapela long “mekim wok olsem man bilong autim gutnius”

Taim yumi holim stretpela tingting, yumi bai i stap amamas na givim bel olgeta long mekim wok autim tok. Planti taim, ol strongpela pablisa i save redi long i go helpim wok autim tok long ol hap i sot tru long ol pablisa, o helpim wok autim tok long kongrigesen i mekim narapela tokples. Long dispela rot, ol i stap olsem blesing na helpim planti pablisa, na moa yet long taim ol i go pas long mekim wok autim tok. Ol misineri i save go pas long mekim ol wok bilong kongrigesen i go inap long taim ol asples brata i winim mak bilong mekim ol dispela wok. Sapos yu wanpela brata i baptais pinis, orait olsem wanem? Yu ‘laik’ mekim wok bilong helpim ol wanbilip long kongrigesen bilong yu?—1 Tim. 3:1.

 “HELPIM” NA “STRONGIM” OL NARAPELA

Givim klos na kaikai

I gat ol narapela samting tu yumi ken mekim bilong helpim kongrigesen bilong yumi yet. Olgeta pablisa—yangpela o lapun, man o meri—inap “helpim” na “strongim” ol wanbilip.—Kol. 4:11.

Sapos yumi laik helpim ol wanbilip, orait yumi mas save gut long ol. Baibel i kirapim yumi long “tingim ol arapela” taim yumi bung wantaim. (Hib. 10:24) Dispela tok i no makim olsem yumi mas save long olgeta samting i kamap long laip bilong ol, nogat. Em i makim olsem yumi mas save gut long ol bratasista na save tu long ol samting ol i nidim. Ating ol i nidim helpim long sait bilong klos na kaikai, o tok bilong mekim ol i stap bel isi, o strongim ol long sait bilong bilip. Ol elda na ol kongrigesen sevan i mas mekim wok bilong helpim ol wanbilip, tasol yumi tu inap givim sampela helpim. Long sampela samting, ol elda na kongrigesen sevan tasol bai givim helpim. (Gal. 6:1) Tasol yumi olgeta inap helpim ol lapun bratasista, o famili em hevi i painim ol.

Strongim bel bilong ol man i bel hevi

Salvatore i bungim hevi bilong mani, olsem na em i salim bisnis, haus, na planti narapela samting bilong famili. Dispela i mekim na em i tingting planti long famili bilong em bai stap olsem wanem. Tasol narapela famili long kongrigesen i luksave long hevi i painim famili bilong Salvatore. Olsem na ol i givim mani, na helpim Salvatore na meri bilong em long kisim wok mani, na long planti apinun ol i bung wantaim famili bilong Salvatore na putim yau long ol na strongim ol. Dispela 2-pela famili i pas gut wantaim na stap olsem ol gutpela pren inap planti yia. Pastaim, dispela 2-pela famili i tingting planti, tasol long nau olgeta i amamas tru taim ol i tingim bek haptaim ol i bin lusim long i stap wantaim.

Ol Kristen tru i amamas long autim bilip bilong ol. Yumi mas bihainim pasin bilong Jisas long tokim olgeta man long ol gutpela tok promis bilong Baibel. Maski yumi redi long i go helpim wok autim tok long narapela hap o nogat, yumi inap wok strong long mekim gutpela pasin long olgeta man. Yumi inap mekim olsem long ol kongrigesen yumi stap long en. (Gal. 6:10) Taim yumi mekim olsem, yumi bai kisim amamas bilong givim samting na dispela bai helpim yumi long “karim kaikai yet long rot bilong olgeta gutpela wok.”—Kol. 1:10; Apo. 20:35.