Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Yu Tingim Yet?

Yu Tingim Yet?

Yu bin ritim gut ol nupela Wastaua? Yu ken traim bekim ol dispela askim:

Taim ol wasman sekit na elda i kisim tok i kam long oganaisesen bilong God, ol i mas mekim wanem?

Ol i mas bihainim kwik ol tok ol i kisim. Ol i ken askim ol yet: ‘Mi save mekim ol samting bilong helpim ol narapela long kamap strong long bilip? Mi save hariap long bihainim tok i kam long ol brata?’—w16.11, p. 11.

Wanem taim ol Kristen i kalabus long Bikpela Babilon?

Bihain long ol aposel i dai, sampela man i kisim namba olsem pris pasto. Ol lotu na ol gavman i wok bung na i laik pasim wok bilong ol Kristen tru husat i stap olsem ol wit. Tasol long ol yia paslain long 1914, ol Kristen God i makim long holi spirit i mekim ol samting bilong lusim kalabus bilong Bikpela Babilon na kamap fri.—w16.11, p. 23-25.

Bilong wanem wok bilong Lefèvre d’Étaples em bikpela samting?

Long ol yia bihain long 1520, Lefèvre i trensletim Baibel i go long tok Frans bambai ol man nating i kliagut long tok bilong God. Wok bilong em i stiaim Martin Luther, William Tyndale, na John Calvin.—wp16.6, p. 10-12.

Olsem wanem “tingting bilong man i stap long ol laik bilong bodi” i narapela long “tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit”? (Rom 8:6)

Man i tingting long “ol laik bilong bodi,” em i save tingting tasol long inapim ol laik bilong skin, larim ol dispela laik i bosim em, na oltaim em i toktok long ol dispela samting. Man i tingting long “ol samting bilong holi spirit,” em i save larim holi spirit i stiaim tingting bilong em long bihainim tingting bilong God. Man i bihainim laik bilong bodi bai dai, tasol man i bihainim laik bilong holi spirit bai kisim laip oltaim na i stap bel isi.—w16.12, p. 15-17.

Yu ken bihainim wanem ol rot bilong daunim bel hevi?

Tingim ol samting i bikpela samting moa, holim stretpela tingting, makim haptaim bilong i stap yu yet, amamas long ol samting Jehova i wokim, stap amamas, eksasais oltaim, slip gut, na malolo.—w16.12, p. 22-23.

“God i kisim [Enok] i go na bai em i no ken karim pen long taim em i dai.” (Hib. 11:5) Olsem wanem God i kisim em i go?

I luk olsem Jehova i mekim isi bel bilong Enok na em i no luksave olsem em i wok long dai.—wp17.1, p. 12-13.

Bilong wanem em i bikpela samting long bihainim pasin daun?

Sapos yumi gat pasin daun, yumi bai luksave long ol samting yumi inap mekim, na luksave long ol popaia bilong yumi. Yumi mas luksave long ol samting yumi no inap mekim, na dispela bai stiaim pasin yumi mekim long ol narapela.—w17.01, p. 18.

Wanem ol samting i soim klia olsem God i stiaim wok bilong gavening bodi long taim bilong ol aposel, na em i stiaim lain Gavening Bodi long nau tu?

Holi spirit i helpim ol long kliagut long ol tok i tru bilong Baibel. Ol ensel i stiaim wok bilong ol long autim tok, na ol i larim Tok Bilong God i stiaim ol taim ol i skulim ol manmeri. Em dispela 3-pela rot lain Gavening Bodi i kisim helpim long nau.—w17.02, p. 26-28.

Wanem ol samting i kirapim yumi long laikim tru pe bilong baim bek man?

I gat 4-pela samting: Husat i givim dispela presen, wai na em i givim, em i mekim wanem bilong givim dispela presen, na wai na yumi nidim tru dispela presen. Yumi mas tingim tingim olsem wanem ol dispela 4-pela samting i insait long pe bilong baim bek man.—wp17.2, p. 4-5.

Long wanem kain taim i stret long yumi ken senisim disisen bilong yumi?

Oltaim yumi mas bihainim disisen yumi mekim. Sampela taim i gutpela long yumi skelim gen disisen yumi mekim pinis. Taim Jehova i lukim olsem lain Ninive i tanim bel, em i senisim disisen bilong em. Yumi ken senisim disisen bilong yumi sapos yumi kliagut moa long sampela samting i kamap.—w17.03, p. 16-17.

Bilong wanem pasin bilong tok baksait inap kamapim bikpela hevi?

Maski ol narapela i rongim yumi o nogat, sapos yumi mekim ol tok i bagarapim bel bilong ol, dispela bai kamapim bikpela hevi.—w17.04, p. 21.