“Wok yet long . . . fogivim narapela.”—KOL. 3:13.

OL SINGSING: 121, 75

1, 2. Baibel i mekim wanem tok profet long namba bilong ol manmeri bilong Jehova bai go bikpela?

OL WOKMAN bilong Jehova long graun i stap olsem ol Witnes bilong em, na ol i stap olsem wanpela oganaisesen we i narapela kain tru. Em tru olsem ol i sinman na ol i save mekim ol popaia. Tasol holi spirit bilong God i stiaim planti manmeri moa long kam insait long dispela oganaisesen na ol i stap gut long sait bilong bilip. Skelim sampela gutpela samting em Jehova i mekim long ol manmeri bilong em.

2 Haptaim bilong las de i kirap long 1914, na long dispela taim liklik lain manmeri tasol i stap olsem ol wokman bilong God. Tasol Jehova i blesim wok autim tok bilong ol. Kirap long ol yia bihain long 1920 na i kam inap long nau, planti milion manmeri i kisim save long tok i tru bilong Baibel na kamap Witnes Bilong Jehova. Jehova yet i bin tok profet long dispela samting, na em i tok: “Lain i liklik tru bai ol i kamap planti moa olsem ol manmeri bilong ol bikpela na strongpela kantri. Mi Bikpela, mi tok, ol dispela samting bai i kamap hariap long taim mi makim pinis.” (Ais. 60:22) Dispela tok profet i kamap tru long dispela haptaim bilong las de. Olsem na long nau, namba bilong ol manmeri bilong God i bikpela moa winim populesen bilong planti kantri.

3. Olsem wanem ol wokman bilong God i soim pasin laikim?

 3 Jehova i bin helpim tu ol lain bilong em long kisim nambawan bikpela pasin bilong em—pasin laikim. (1 Jon 4:8) Jisas i bihainim pasin laikim bilong God, na em i tokim ol disaipel olsem: “Mi givim nupela lo long yupela, olsem narapela i mas laikim narapela . . . Sapos pasin laikim i stap namel long yupela, orait olgeta bai save olsem yupela i disaipel bilong mi.” (Jon 13:34, 35) Dispela pasin i bin lukautim ol manmeri bilong God na ol i stap gut, tasol olgeta narapela manmeri i insait long ol bikpela pait we planti manmeri tru i dai. Kain olsem: Inap 55 milion manmeri i dai long Wol Woa 2. Tasol ol Witnes Bilong Jehova i no insait long dispela bikpela pait. (Ritim Maika 4:1, 3.) Olsem na ol i “no gat asua long blut bilong wanpela man.”—Apo. 20:26.

4. Bilong wanem em i narapela kain samting tru long lukim olsem namba bilong lain bilong Jehova i kamap bikpela moa?

4 Namba bilong ol manmeri bilong God i wok long kamap bikpela moa long dispela haptaim nogut bilong Satan, em “god bilong dispela graun.” (2 Kor. 4:4) Em i kontrolim ol wok politik wankain olsem em i mekim long niuslain bilong dispela graun. Tasol em i no gat rot long stopim wok bilong autim gutnius. Em i save olsem em i gat sotpela taim tasol bilong i stap, olsem na em i yusim kain kain rot long kirapim ol man long sakim lotu i tru.—Rev. 12:12.

BAI YU STAP GUT LONG GOD?

5. Bilong wanem sampela taim ol narapela inap mekim yumi bel hevi? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

5 Ol Kristen i strongim pasin bilong laikim tru God na ol arapela. Jisas i kolim dispela pasin taim em i bekim askim bilong wanpela saveman husat i askim em long wanem lo i nambawan na i winim ol arapela lo, na em i tok: “‘Yu mas laikim Jehova, God bilong yu. Yu mas laikim em long bel olgeta bilong yu, na long laip olgeta bilong yu, na long tingting olgeta bilong yu.’ Dispela em namba 1 lo na i winim ol arapela lo. Namba 2 lo i wankain liklik, em i olsem: ‘Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.’” (Mat. 22:35-39) Baibel i kamapim klia olsem Adam i bin mekim sin, olsem na yumi olgeta i kisim sin long Adam. (Ritim Rom 5:12, 19.) Olsem na sampela taim, toktok na pasin bilong wanpela brata o sista insait long kongrigesen inap mekim yumi bel hevi. Dispela inap traim pasin bilong yumi long laikim God na ol manmeri bilong em. Yumi bai mekim wanem taim kain samting olsem i kamap? Ol wokman bilong God long pastaim tu i bin mekim ol tok na pasin we i mekim ol narapela i bel hevi, na yumi inap kisim skul long stori bilong ol long Baibel.

Sapos yu stap long Israel long taim bilong Eli na ol pikinini bilong em, yu bai mekim wanem? (Lukim paragraf 6)

6. Taim 2-pela pikinini bilong Eli i mekim ol bikpela rong, olsem wanem Eli i no inapim wok bilong em olsem papa?

6 Het Pris Eli i gat 2-pela pikinini man em ol i no save bihainim lo bilong Jehova. Baibel i tok: “Tupela pikinini man bilong Eli, i man nogut tru. . . . Tupela i ting olsem, Bikpela i samting nating, na tupela i mekim ol kain kain pasin nabaut.” (1 Sml. 2:12) Maski papa bilong tupela i mekim bikpela wok bilong sapotim lotu i tru, 2-pela pikinini bilong em i mekim ol bikpela sin. Eli i save long dispela, olsem na em inap long stretim tupela, tasol em i no mekim olsem. Olsem na God i givim bikpela strafe long famili bilong Eli. (1 Sml. 3:10-14) Bihain, ol tumbuna pikinini bilong em i no inap long mekim wok gen olsem het pris. Sapos yu stap long taim bilong Eli, yu bai mekim wanem taim yu lukim olsem Eli i larim 2-pela pikinini bilong em i mekim wok bilong God maski ol i mekim ol bikpela sin? Yu  bai larim dispela i pundaunim yu na yu lusim wok bilong God?

7. (a) Devit i mekim wanem bikpela sin? (b) God i mekim wanem long Devit?

7 Jehova i laikim Devit bikos em “i save bihainim pasin Bikpela i laikim.” (1 Sml. 13:13, 14; Apo. 13:22) Tasol bihain Devit i mekim pasin adaltri wantaim Batseba na Batseba i gat bel. Man bilong Batseba em Uria, na em i mekim wok soldia. Devit i mekim rong wantaim Batseba taim Uria i go long pait. Taim Uria i kam i stap liklik haptaim long ples, Devit i stiaim tingting bilong em long slip wantaim Batseba bambai ol man i ting olsem Batseba i gat bel long man bilong em Uria. Tasol Uria i no laik mekim samting em king i laik stiaim em long mekim, olsem na Devit i stretim rot long kilim em i dai. Olsem na bikpela hevi i painim Devit na famili bilong em. (2 Sml. 12:9-12) Maski i olsem, Jehova i marimari long Devit bikos em i lusim bikpela haptaim long laip bilong em long “wokabaut long stretpela pasin.” (1 Kin. 9:4) Sapos yu bin stap long dispela taim bipo, yu bai mekim wanem? Bai yu larim rong bilong Devit i pundaunim yu?

8. (a) Olsem wanem aposel Pita i no truim tok em yet i bin mekim? (b) Bilong wanem Jehova i yusim Pita long mekim sampela moa wok?

8 Narapela eksampel long Baibel em stori bilong aposel Pita. Jisas i makim em olsem wanpela aposel, tasol sampela taim Pita i save mekim ol tok na pasin we bihain em yet i save bel hevi long en. Taim ol birua i arestim Jisas, ol aposel i lusim em na ranawe. Long pastaim, Pita i tok olsem maski ol arapela i ranawe na lusim Jisas, em yet i no inap mekim olsem. (Mak 14:27-31, 50) Tasol taim ol birua i arestim Jisas, olgeta aposel i lusim em na ranawe, na Pita tu i ranawe. Pita i giaman inap 3-pela taim na tok olsem em i no save long Jisas. (Mak 14:53, 54, 66-72) Bihain, Pita i soim olsem em i bel hevi tru long pasin em i mekim long Jisas, olsem na Jehova i yusim em long mekim sampela moa wok. Sapos yu stap disaipel bilong Jisas long dispela taim, yu ting yu bai larim pasin bilong Pita i daunim pasin bilong yu long i stap gut long Jehova?

9. Bilong wanem yu bilip olsem oltaim God i save mekim stretpela pasin?

 9 Yumi skelim pinis stori bilong sampela wokman bilong God em ol i bin mekim ol samting we i bagarapim bel bilong ol narapela. Yumi inap tingim stori bilong planti man long pastaim na long nau tu. Sampela bilong ol i mekim wok bilong Jehova na ol i mekim ol pasin nogut we i bagarapim bel bilong ol narapela. Tasol yu bai mekim wanem sapos kain samting olsem i kamap? Yu bai larim popaia bilong wanpela Kristen i pundaunim yu, na yu lusim Jehova na kongrigesen bilong yu na lain bilong Jehova? O yu bai luksave olsem Jehova inap larim sampela haptaim i lus bambai man inap tanim bel na bihainim gen stretpela pasin? Tasol sampela taim, ol man i mekim bikpela rong, ol i save sakim pasin marimari bilong Jehova na ol i no save tanim bel. Sapos i olsem, yu ting yu bai holim stretpela tingting olsem Jehova bai skelim dispela samting na rausim man long kongrigesen?

HOLIMPAS PASIN BILONG STAP GUT LONG GOD

10. Jisas i holim wanem stretpela tingting taim Judas Iskariot na Pita i mekim rong?

10 Baibel i kamapim stori bilong ol manmeri em ol i stap gut long Jehova na lain bilong em, maski ol narapela i mekim ol bikpela rong. Tingim samting Jisas i mekim: Em i beten long nait olgeta long Papa bilong em, na bihain em i makim 12-pela aposel. Judas Iskariot em wanpela bilong ol. Bihain, Judas i putim Jisas long han bilong ol birua, tasol Jisas i no larim dispela samting i bagarapim pasin pren namel long em na Papa bilong em Jehova. Na tu, Jisas i no larim rong bilong Pita i bagarapim pasin pren i stap namel long em na God. (Luk 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Jisas i save olsem Jehova na ol manmeri bilong God i no gat asua long rong i kamap. Jisas i mekim yet gutpela wok bilong em maski sampela disaipel bilong em i mekim ol popaia. Jehova i givim prais long Jisas taim em i kirapim bek Jisas, olsem na Jisas inap mekim wok King long Kingdom bilong heven.—Mat. 28:7, 18-20.

11. Baibel i mekim wanem tok profet long ol wokman bilong Jehova long nau?

11 Jisas i trastim Jehova na ol manmeri bilong God, na em i no lusim dispela pasin. Taim yumi skelim ol bikpela wok Jehova i yusim ol wokman bilong em long mekim long dispela haptaim bilong las de, dispela i narapela kain tru. I no gat wanpela lain i autim tok i tru long olgeta hap bilong graun bikos Jehova i no stiaim ol olsem em i mekim long ol manmeri bilong em long nau. Aisaia 65:14 i stori long ol manmeri bilong God olsem: “Bel bilong ol wokman bilong mi bai i pulap long amamas na bai ol i singim ol song bilong amamas.”

12. Yumi mas holim wanem tingting taim ol narapela i mekim rong?

12 Ol wokman bilong Jehova i amamas long ol gutpela wok ol inap mekim bikos Jehova i stiaim ol. Tasol planti hevi moa i wok long painim ol manmeri bilong Satan na i olsem ol i krai sori. Sapos sampela wokman bilong God i mekim rong, orait i no stret long yumi sutim tok long Jehova o kongrigesen bilong em. Yumi mas holimpas pasin bilong i stap gut long Jehova na bihainim pasin tiokratik na lain long ol samting yumi mas mekim taim ol narapela i mekim rong.

OL ARAPELA I RONGIM YU

13, 14. (a) Bilong wanem yumi no ken les kwik long ol arapela? (b) Yumi mas tingim wanem tok promis?

13 Sapos wanpela wokman bilong God i mekim wanpela tok o pasin we i bagarapim bel bilong yumi, orait yumi ken mekim wanem? Tingim dispela gutpela stiatok bilong Baibel: “Yu no ken belhat kwik long narapela man, long wanem, belhat em i pasin bilong ol man i no gat gutpela tingting.” (Sav. 7:9) Yumi mas tingim olsem, sin i bin kirap long gaden Iden inap 6 tausen yia i go pinis na yumi olgeta i gat sin. Olgeta sinman i save popaia. Olsem na yumi no  ken holim tingting olsem ol wanbilip bilong yumi bai bihainim stretpela pasin tasol long olgeta taim, nogat. Na tu, yumi no ken larim rong bilong ol i pinisim amamas bilong yumi long i stap namel long ol manmeri bilong God long dispela haptaim bilong las de. Moa yet, yumi no ken larim rong bilong ol narapela i pundaunim yumi na yumi lusim oganaisesen bilong Jehova. Sapos yumi mekim olsem, yumi no inap bihainim laik bilong God, na yumi no inap kisim laip long nupela taim em God i tok promis long kamapim.

14 Sapos yumi laik i stap amamas na holim yet bilip bilong yumi long ol blesing bai kamap bihain, yumi mas tingim gut tok promis bilong Jehova, em i tok: “Lukim, mi wokim nupela skai na nupela graun. Na ol man bai i no inap tingim moa ol samting i bin kamap bipo.” (Ais. 65:17; 2 Pita 3:13) No ken larim rong bilong ol narapela i pasim yu long kisim ol dispela blesing.

15. Jisas i tok yumi mas mekim wanem sapos ol arapela i mekim rong?

15 Yumi no kamap yet long nupela taim, olsem na yumi mas kisim tingting bilong God long rot bilong karim hevi taim ol narapela i mekim tok o pasin we i bagarapim bel bilong yumi. Tingim dispela tok bilong Jisas: “Sapos yupela i fogivim ol rong ol man i mekim, orait Papa bilong yupela long heven bai fogivim yupela tu. Tasol sapos yupela i no fogivim ol rong ol man i mekim, orait Papa bilong yupela bai i no fogivim ol rong bilong yupela.” Tingim tu olsem Pita i askim Jisas sapos yumi mas fogivim narapela “inap 7-pela taim.” Tasol Jisas i tok: “I no 7-pela taim, nogat, yu mas mekim inap 77 taim.” Tok bilong Jisas i makim olsem oltaim yumi mas redi long fogivim ol arapela.—Mat. 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Josep i soim wanem gutpela pasin em yumi ken bihainim?

16 Josep, fesbon pikinini bilong Jekop na Resel, em i soim gutpela eksampel long pasin bilong karim hevi taim ol arapela i rongim em. Tenpela hap brata bilong Josep i jeles long em bikos papa bilong ol i laikim em moa winim ol. Olsem na ol i salim Josep na ol man i baim em olsem sleiv. Planti yia bihain, gutpela wok Josep i mekim long Isip i opim rot na em i kamap namba 2 man i bosim kantri. Taim bikpela hangre i kamap, ol brata bilong Josep i go long Isip long baim kaikai na ol i no luksave long em. Josep inap yusim namba bilong em long givim panismen long ol brata bilong em long pasin nogut ol i bin mekim long em. Josep i traim pasin bilong ol brata bilong em long painimaut sapos ol i senisim pinis pasin bilong ol. Taim em i lukim olsem ol i senisim tru pasin bilong ol, Josep i tokim ol long em i husat. Bihain em i tok: “Yupela i no ken pret. Bai mi lukautim yupela wantaim ol pikinini bilong yupela.” Baibel i tok moa: “Josep i mekim gutpela toktok long ol brata bilong en na em i mekim bel bilong ol i stap isi.”—Stt. 50:21.

17. Yu bai mekim wanem taim ol arapela i rongim yu?

17 Oltaim yumi mas tingim olsem yumi no gutpela olgeta, olsem na sampela taim yumi save rongim ol arapela. Sapos yumi luksave olsem yumi rongim narapela, Baibel i tok long yumi mas i go long man yumi rongim na stretim dispela hevi. (Ritim Matyu 5:23, 24.) Yumi save amamas taim ol arapela i fogivim yumi, olsem na yumi tu i mas fogivim ol. Kolosi 3:13 i tok: “Yupela i mas wok yet long karim hevi narapela i putim long yupela na amamas long fogivim narapela, na mekim olsem maski sapos i gat as na wanpela i gat tok long narapela. Jehova i amamas long fogivim yupela, olsem na yupela tu i mas mekim wankain pasin.” Long 1 Korin 13:5, Baibel i tok olsem Kristen i gat pasin laikim “em i no save tingim rong ol arapela i mekim long em.” Sapos yumi lain long fogivim ol arapela, Jehova bai fogivim yumi. Yes, taim ol arapela i rongim yumi, yumi mas bihainim pasin marimari bilong Papa bilong yumi na fogivim ol arapela.—Ritim Song 103:12-14.