Wanem mining bilong visen bilong Esekiel long man i holim ol samting bilong rait na arapela 6-pela man i holim bainat na ol narapela samting bilong kilim man?

Ol dispela man i olsem piksa bilong lain ami long heven em ol i bagarapim Jerusalem, na tu, ol bai bagarapim graun nogut bilong Satan long pait bilong Armagedon. Bilong wanem dispela nupela save i stret?

Bihain long Esekiel i lukim pasin nogut ol man i mekim long Jerusalem paslain long bagarap i kamap long 607 B.C.E., em i lukim visen bilong ol samting bai kamap na Jerusalem i bagarap. Em i lukim 6-pela man i kam wantaim bainat na ol narapela samting bilong kilim man. Na tu, em i lukim narapela man i kam wantaim ol, “em i pasim gutpela laplap” na em i holim “ol samting bilong rait.” (Ese. 8:6-12; 9:2, 3) God i tokim dispela man: “Yu go long olgeta hap bilong taun . . . na putim mak long pes bilong olgeta manmeri i bel nogut na i wari long olgeta dispela pasin nogut ol wantok i save mekim insait long taun.” Bihain, God i tokim ol man i holim ol samting bilong kilim man long pinisim laip bilong olgeta man insait long taun em ol i no gat mak long poret bilong ol. (Ese. 9:4-7) Dispela driman i skulim yumi long wanem samting? Husat em dispela man i holim ol samting bilong rait?

Esekiel i mekim dispela tok profet long 612 B.C.E., na fes truim i kamap 5-pela yia bihain taim ami bilong Babilon i bagarapim Jerusalem. Maski ol Babilon em lain haiden, Jehova i yusim ol long bagarapim Jerusalem. (Jer. 25:9, 15-18) Ol manmeri long Jerusalem i givim baksait long Jehova, olsem na em i yusim ol Babilon long bagarapim ol. Ol gutpela man i abrusim bagarap, na ol man nogut tasol i bagarap. Jehova i stretim rot long kisim bek ol manmeri i bel hevi long pasin nogut bilong ol arapela insait long taun.

Esekiel i no insait long wok bilong putim mak long ol man na kilim ol man i no gat mak. Ol ensel yet bai kilim ol man i no gat mak. Dispela visen i opim rot na i olsem yumi inap lukim ol samting i kamap long heven. Jehova i tokim ol ensel long tilim ol gutpela man na ol man nogut, na bihain ol i ken bagarapim ol man nogut. *

Long pastaim, yumi tok man i holim ol samting bilong rait i olsem piksa bilong lain remnan. Yumi ting olsem taim ol manmeri i putim gut yau long tok yumi autim, i olsem ol i kisim mak bilong abrusim bagarap. Long nau, yumi kisim nupela save long dispela tok profet. Matyu 25:31-33 i soim klia olsem Jisas bai mekim kot. Em bai mekim laspela kot long taim bilong traipela hevi tru. Em bai tilim ol gutpela manmeri i go long wanpela sait na ol manmeri nogut i go long narapela sait, na ol gutpela manmeri bai abrusim bagarap na em bai bagarapim ol manmeri nogut.

Yumi kisim wanem skul long nupela save yumi kisim long visen bilong Esekiel? Yumi kisim skul long 5-pela samting:

  1. Paslain long Jerusalem i bagarap, Esekiel, na Jeremaia i mekim wok olsem wasman, wankain olsem Aisaia i mekim paslain long ol. Long nau, Jehova i yusim liklik grup bilong ol Kristen em i anointim, na ol i givim kaikai bilong strongim bilip bilong ol manmeri bilong God, na givim tok lukaut long ol narapela paslain long traipela hevi tru i kirap. Ol arapela lain sipsip i bung wantaim ol na mekim dispela tok lukaut.—Mat. 24:45-47.

  2. Esekiel i no mekim wok bilong putim mak long ol manmeri bai abrusim bagarap. Dispela i wankain long wok em lain bilong God i mekim  long nau. Ol i tokaut tasol long tok bilong Jehova, na ol ensel i stiaim dispela wok.—Rev. 14:6.

  3. Long taim bilong Esekiel, i no gat man i kisim mak tru long poret bilong em. Dispela i wankain long nau. Ol manmeri i mas mekim wanem bambai ol inap kisim mak bilong abrusim bagarap? Ol i mas harim tok yumi autim na senisim pasin bilong ol na bihainim pasin Kristen, dediket long Jehova, na helpim ol brata bilong Krais long mekim wok. (Mat. 25:35-40) Taim ol i mekim ol dispela samting, ol bai kisim mak bilong abrusim bagarap long traipela hevi tru we i kam klostu pinis.

  4. Long nau, Jisas Krais i stap olsem man i holim ol samting bilong rait na em bai putim mak long ol manmeri husat bai abrusim bagarap. Bikpela lain manmeri bai kisim mak bilong abrusim bagarap taim Jisas i skelim ol olsem sipsip long taim bilong traipela hevi tru. Ol bai kisim laip oltaim hia long graun.—Mat. 25:34, 46. *

  5. Long nau, Jisas na ol ami bilong em long heven i stap olsem 6-pela man i holim bainat na ol narapela samting bilong kilim man, na Jisas i stap lida bilong dispela lain ami. Klostu nau, ol bai bagarapim na pinisim ol lain manmeri bilong dispela graun wantaim pasin nogut bilong ol.—Ese. 9:2, 6, 7; Rev. 19:11-21.

Taim yumi kliagut long ol gutpela skul yumi kisim, dispela bai strongim bilip bilong yumi olsem Jehova i no save bagarapim ol gutpela man na ol man nogut wantaim. (2 Pita 2:9; 3:9) Dispela i helpim yumi long luksave tu olsem wok autim tok em i bikpela samting long nau. Olgeta man i mas harim tok lukaut paslain long pinis i kamap!—Mat. 24:14.

^ par. 6 Ol kain man olsem Baruk (sekreteri bilong Jeremaia), Ebetmelek em man Itiopia, na lain Rekap, ol i no kisim mak long poret bilong ol, tasol ol i abrusim bagarap. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) God yet i bin makim olsem ol bai abrusim bagarap.

^ par. 12 Ol Kristen God i bin makim, ol i no gat wok long kisim dispela mak bilong abrusim bagarap. Ol bai kisim laspela mak bilong ol paslain long ol i dai o paslain long traipela hevi tru i kirap.—Rev. 7:1, 3.