Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

“Olgeta Wok Yu Tingting Pinis Long Mekim, [God] i Ken Helpim Yu”

“Olgeta Wok Yu Tingting Pinis Long Mekim, [God] i Ken Helpim Yu”

“Yu mas amamas long Bikpela, na em bai i givim yu ol samting yu laikim tru.”—SNG. 37:4.

OL SINGSING: 89 [11], 140 [44]

1.(a) Ol yangpela i mas mekim wanem taim ol i wokim tingting long samting ol bai mekim bihain? (b) Wai na ol i no ken tingting planti na pret? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

PASLAIN long ol yangpela i go long wanpela hap, i gutpela long wokim tingting long hap ol bai go long en. Laip i olsem wanpela longpela wokabaut, na taim bilong wokim tingting em taim yu yangpela yet. Tasol i hatwok long mekim olsem. Heather em wanpela meri, na em i tok: “Yu bai tingting planti na pret. Yu mas wokim tingting long samting yu bai mekim long laip olgeta.” Tasol tok Jehova i mekim long lain bilong em i ken strongim bel bilong yumi, em i tok: “Yupela i no ken pret, long wanem, mi God bilong yupela na mi stap wantaim yupela. Bai mi mekim yupela i kamap strong na bai mi helpim yupela.”—Ais. 41:10.

2. Hau na yu save olsem Jehova i laik bai yu mekim gutpela disisen long ol samting yu bai mekim long bihain?

2 Jehova i laik bai yu bihainim savetingting, mekim ol gutpela disisen, na yu bai stap amamas. (Sav. 12:1; Mat. 6:20) Taim yumi lukim ol samting God i wokim na harim krai bilong ol, dispela i mekim yumi amamas. Na tu, em i tingim yumi na skulim yumi long  pasin yumi mas bihainim. Jehova i tokim ol lain i sakim tok olsem: “Yupela i sakim tok bilong mi na mekim ol pasin nogut tasol long ai bilong mi, em ol pasin mi no laikim tru . . . Ol lain bilong mi, ol bai i amamas, tasol yupela bai i sem nogut tru. Bel bilong ol wokman bilong mi bai i pulap long amamas na bai ol i singim ol song bilong amamas.” (Ais. 65:12-14) Taim ol manmeri bilong Jehova i mekim gutpela disisen, ol i litimapim nem bilong em.—Snd. 27:11.

MEKIM OL GUTPELA DISISEN

3. Jehova i laik bai yu mekim wanem kain ol disisen?

3 Jehova i laik bai yu mekim wanem kain ol disisen? God i wokim ol man bambai ol inap kisim save long em, lotuim em, na stap amamas. (Sng. 128:1; Mat. 5:3) Ol man i narapela kain tru long ol animal. Ol animal i tingting tasol long kaikai, dring wara, na kamapim pikinini. Tasol God i laik bai yu stap amamas na tingim ol samting i bikpela samting moa. Krieta bilong yumi em “God bilong pasin laikim,” “God bilong amamas,” na em i wokim ol man “olsem [em] yet.” (2 Kor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Stt. 1:27) Yu bai stap amamas taim yu bihainim ol pasin bilong God. Baibel i tok: “Amamas bilong givim samting i winim amamas bilong kisim samting.” (Apo. 20:35) Dispela tok i stret long yumi ol man. Olsem na Jehova i laik bai pasin bilong yu long laikim em na ol narapela i kirapim yu long mekim ol disisen long ol samting yu bai mekim bihain.—Ritim Matyu 22:36-39.

4, 5. Bilong wanem Jisas i stap amamas?

4 Jisas Krais i stap nambawan eksampel tru long ol yangpela. Taim em i pikinini yet, em i pilai na kisim amamas. Baibel i tok, i gat “taim bilong lap” na “taim bilong singsing.” (Sav. 3:4) Na tu, Jisas i stadi gut long ol Rait Holi, na em i go klostu moa long Jehova. Taim em i gat 12 krismas, em i toktok wantaim ol tisa long tempel long ol tok profet na ol i kirap nogut tru long “save bilong en na ol tok em i bekim long ol.”—Luk 2:42, 46, 47.

5 Jisas i save olsem God i laik bai em i mas “autim gutnius long ol rabisman, . . . na ol aipas i ken lukluk.” (Luk 4:18) Jisas i mekim laik bilong God, olsem na em i stap amamas. Song 40:8 i kamapim tingting bilong Jisas olsem: “God bilong mi, mi laikim tumas long bihainim laik bilong yu.” Jisas i amamas tru long tokim ol manmeri long Papa bilong em long heven. (Ritim Luk 10:21.) Wanpela taim Jisas i skulim meri Samaria long lotu i tru, na bihain em i tokim ol disaipel: “Kaikai bilong mi em long mekim laik bilong man i bin salim mi i kam na long inapim wok em i givim long mi.” (Jon 4:31-34) Jisas i kamapim klia olsem em i laikim God na ol narapela, olsem na em i stap amamas. Yumi tu inap i stap amamas taim yumi mekim olsem.

6. Taim yu laik mekim disisen, wai na i gutpela long toktok wantaim ol Kristen husat i stap strong long bilip?

6 Planti Kristen i mekim wok painia taim ol i yangpela yet, na dispela i givim bikpela amamas long ol. Yu ting yu inap toktok wantaim ol long ol disisen bilong yu? Baibel i tok: “Sapos man i no toktok gut wantaim ol narapela, ol samting em i laik mekim i no inap kamap gut, tasol sapos planti man i givim tingting long em, ol samting bai kamap gut.” (Snd. 15:22, NW ) Ol Kristen husat i stap strong long bilip bai helpim yu long save olsem taim yu autim tok fultaim, dispela bai helpim yu long laip olgeta bilong yu. Taim Jisas i stap long heven na taim em i kam long graun, Papa bilong em i wok long skulim em. Em i skulim ol man long gutnius na em i stap gut long God taim ol traim i kamap, olsem na em i amamas. (Ritim Aisaia 50:4; Hib. 5:8; 12:2) Yumi ken skelim sampela wok bilong fultaim sevis we inap givim amamas long yu.

OL LAIN I AUTIM TOK I AMAMAS

7. Wai na planti yangpela i amamas tru long insait long wok bilong kamapim disaipel?

7 Jisas i tok: “Yupela i mas i go na kamapim ol disaipel . . . [na] skulim ol.” (Mat. 28:19, 20) Sapos yu insait long wok bilong kamapim disaipel, yu bai amamas na  litimapim nem bilong God. Sampela haptaim i mas lus na yu inap mekim gut dispela wok. Timothy i kamap painia taim em i gat 19 krismas, na em i tok: “Mi laik tru long mekim wok bilong Jehova fultaim bikos em rot bilong soim olsem mi laikim em. Pastaim mi hatwok long kirapim Baibel stadi. Tasol bihain mi go long narapela hap na autim tok na mi kirapim sampela Baibel stadi insait long 1-pela mun, na wanpela Baibel sumatin i kam long ol miting. Bihain mi go long Baibel Skul Bilong Ol Singel Brata, * na ol i salim mi long nupela asainmen bilong mi na mi kirapim 4-pela Baibel stadi long dispela hap. Mi laikim tru wok bilong skulim ol narapela taim mi lukim olsem holi spirit i helpim ol long mekim ol senis.”—1 Tes. 2:19.

8. Sampela yangpela i mekim wanem bambai ol inap insait tru long wok bilong kamapim disaipel?

8 Sampela yangpela Kristen i lainim narapela tokples. Jacob em wanpela yangpela long Not Amerika. Em i tok: “Taim mi gat 7 krismas, planti wanklas bilong mi i bilong Vietnam. Mi laik bai ol i kisim save long Jehova, olsem na mi lainim tokples Vietnam. Mi lainim gut dispela tokples taim mi yusim Wastaua long tok Inglis na skelim ol tok bilong en long Wastaua bilong tokples Vietnam. Na tu, mi kamap gutpela pren bilong sampela pablisa long kongrigesen i mekim tokples Vietnam. Taim mi gat 18 krismas, mi mekim wok painia. Bihain, mi go long Baibel Skul Bilong Ol Singel Brata. Dispela skul i helpim mi long mekim gut wok painia long asainmen bilong mi long wanpela grup i mekim tokples Vietnam. Mi wanpela i mekim wok elda long dispela grup. Planti manmeri bilong Vietnam i kirap nogut olsem mi lainim dispela tokples. Planti taim ol invaitim mi i go long haus, na mi inap stadi wantaim ol long Baibel. Sampela i winim mak na kisim baptais.”—Skelim Aposel 2:7, 8.

9. Hau na wok bilong kamapim disaipel i olsem wanpela gutpela skul?

9 Wok bilong kamapim disaipel inap skulim yu long mekim gut wok, toktok gut wantaim ol man, i no pret na surik, na bihainim savetingting taim yu toktok wantaim man. (Snd. 21:5; 2 Tim. 2:24) Yu bai amamas bikos dispela wok bai helpim yu long kliagut long ol skripsa i stap olsem as bilong bilip bilong yu. Na tu, yu bai stap wanwok bilong Jehova na pas gut wantaim em.—1 Kor. 3:9.

10. Hau bai yu amamas yet long kamapim disaipel long hap we planti man i no laik harim gutnius?

10 Yu inap amamas yet long mekim wok bilong kamapim disaipel, maski wan wan manmeri i putim yau. Olgeta long kongrigesen i mas wok bung na painim ol man i gat gutpela bel. Maski wanpela brata o sista i helpim wanpela long kamap disaipel, olgeta i ken amamas bikos ol i insait long wankain wok. Brandon em wanpela painia, na em i autim tok inap 9-pela yia long teritori we ol manmeri i no laik harim gutnius. Em i tok: “Mi laikim wok autim tok bikos dispela em wok Jehova i laik yumi mekim. Mi kirap mekim wok painia bihain long mi pinis long skul. Mi amamas long strongim ol yangpela brata long kongrigesen na lukim ol i winim ol mak long sait bilong bilip. Mi go long Baibel Skul Bilong Ol Singel Brata na kisim nupela asainmen. Ol Baibel stadi bilong mi i no winim mak na kisim baptais, tasol ol Baibel stadi bilong ol arapela i mekim olsem. Mi amamas tru long disisen mi mekim long insait long wok bilong kamapim disaipel.”—Sav. 11:6.

MEKIM SAMPELA WOK MOA

11. Planti yangpela i kisim amamas long mekim wanem wok?

11 I gat planti rot bilong mekim wok bilong Jehova. Planti  yangpela i volantia long helpim wok konstraksen. I gat wok long sanapim planti moa Haus Kingdom. Wok konstraksen em wok holi, na dispela wok bai givim bikpela amamas long yu bikos yu bung wantaim ol wanbilip. Dispela wok i olsem wanpela skul bikos em bai skulim yu long tingim gut seifti, givim bel long mekim wok, na wok gut wantaim ol ovasia.

Ol lain i insait long fultaim sevis i kisim planti blesing (Lukim paragraf 11-13)

12. Hau bai wok painia i opim rot long mekim ol narapela wok bilong God?

12 Kevin em wanpela brata, na em i tok: “Taim mi liklik mangi yet, mi laik tru long mekim wok bilong Jehova fultaim. Mi kirap mekim wok painia taim mi gat 19 krismas. Mi wok pat taim wantaim wanpela brata husat i gat bisnis bilong wok konstraksen. Mi lain long putim ol rup, windo, na dua bilong haus. Bihain, mi wok 2-pela yia wantaim ol bratasista i volantia long helpim ol wanbilip em saiklon i bagarapim haus bilong ol. Na tu, mipela i sanapim ol nupela Haus Kingdom. Taim mi harim olsem i gat nid long ol volantia bilong mekim wok konstraksen long Saut Afrika, mi pulimapim fom na ol i singautim mi long i go. Taim mi stap long Afrika, mipela i wokim Haus Kingdom long ol narapela narapela hap insait long sampela wik. Konstraksen grup mi stap long en i olsem famili bilong mi. Mipela i stap wantaim, stadi wantaim long Baibel, na wok wantaim. Na tu, long olgeta wik mi amamas long autim tok wantaim ol asples bratasista. Mi amamas tru long disisen mi mekim taim mi liklik yet. Mi no ting mi inap pilim kain amamas olsem.”

13. Hau bai ol yangpela i kisim amamas taim ol i wok long Betel?

13 Ol narapela husat i mekim disisen long mekim wok bilong Jehova fultaim, nau ol i wok long Betel. Taim yu wok long Betel, yu  bai stap amamas bikos olgeta wok yu mekim em wok bilong Jehova. Ol lain i wok long Betel i helpim wok bilong redim kaikai bilong strongim bilip. Dustin em brata i mekim wok long Betel, na em i tok: “Taim mi gat 9 krismas, mi putim mak long insait long fultaim sevis, na mi kirap mekim wok painia taim mi pinis long skul. Bihain long 1 na hap yia, ol i invaitim mi long i go long Betel. Long Betel, mi lain long kontrolim masin bilong prinim buk, na bihain mi lain long stretim ol program bilong kompiuta. Na tu, mi amamas olsem Betel famili i namba 1 lain long harim nius long wok bilong kamapim disaipel long olgeta hap. Mi amamas tru long wok long Betel bikos dispela wok i helpim ol manmeri long i go klostu moa long Jehova.”

YU LAIK MEKIM WANEM OL DISISEN?

14. Hau bai yu mekim disisen long mekim wok bilong God fultaim?

14 Yu inap mekim disisen long mekim wok bilong God fultaim. Ol gutpela pasin em holi spirit i kamapim bai helpim yu long mekim gut wok bilong Jehova. Olsem na givim bel tru na stadi long ol Tok Bilong God, tingim tingim gut ol bikpela tok bilong en, na kamapim bilip bilong yu long ol miting bilong kongrigesen. Taim yu stap long skul, yusim dispela haptaim long lain long pasin bilong autim gutnius. Kisim pasin bilong tingting gut na kamapim ol askim, na putim gut yau taim man i bekim askim bilong yu. Na tu, yu inap sapotim wok bilong kongrigesen, olsem klinim na mekim meintenens long Haus Kingdom. Jehova i amamas long yusim ol man i gat pasin daun na i redi long mekim wok. (Ritim Song 110:3; Apo. 6:1-3) Aposel Pol i invaitim Timoti long mekim wok misineri bikos ol brata i tok, “Timoti i gutpela man.”—Apo. 16:1-5.

15. Hau bai yu mekim disisen long lukautim yu yet?

15 Ol lain i mekim wok bilong God fultaim i mas mekim ol samting bilong lukautim ol yet. (Apo. 18:2, 3) Yu inap go long wanpela skul na lain long mekim wok i stret long hap bilong yu. Taim yu laik mekim ol disisen, kisim tingting bilong wasman sekit na ol painia. Askim ol long wanem wok mani i gutpela long ol painia i ken mekim. Na tu, bihainim tok bilong Baibel, em i tok: “Olgeta samting yu laik mekim, em yu mas putim long han bilong Bikpela. Na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gutpela.”—Snd. 16:3; 20:18.

16. Taim yu yangpela yet na yu mekim wok bilong Jehova fultaim, hau bai dispela i redim yu long mekim ol narapela wok?

16 Jehova i laik bai yu “holim strong” gutpela laip bambai yu stap amamas long bihain. (Ritim 1 Timoti 6:18, 19.) Taim yu insait long fultaim sevis, yu bai bung oltaim wantaim ol bratasista na dispela bai helpim yu long kamap strong long bilip. Na tu, planti bratasista i luksave olsem taim ol i yangpela yet na ol i mekim wok bilong Jehova fultaim, dispela i helpim ol taim ol i marit. Planti taim, ol lain i mekim wok painia taim ol i singel, ol i mekim yet wok painia wantaim poroman marit bilong ol.—Rom 16:3, 4.

17, 18. Wanem samting i mas kirapim yu long mekim wok bilong God?

17 Ol samting i stap long bel i mas kirapim yu long mekim ol disisen. Long Song 20:4, Baibel i tok: “God i ken givim yu olgeta samting yu laikim. Na olgeta wok yu tingting pinis long mekim, em i ken helpim yu na bai yu inap mekim.” Olsem na tingting gut long wanem samting yu bai mekim long laip bilong yu. Skelim ol wok Jehova i mekim long nau na rot yu inap helpim wok bilong em, na mekim disisen we bai amamasim em.

18 Taim yu givim bel long mekim wok bilong Jehova fultaim, yu bai amamas tru bikos dispela wok i litimapim nem bilong God. Tru tumas, “yu mas amamas long Bikpela, na em bai i givim yu ol samting yu laikim tru.”—Sng. 37:4.

^ par. 7 Skul Bilong Ol Kingdom Evanselis i kisim ples bilong Baibel Skul Bilong Ol Singel Brata.