Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Julai 2017

Askim

Askim

Yu ting i stret long Kristen i gat gan bilong lukautim em yet taim ol narapela man i laik bagarapim em?

Ol Kristen i mas bihainim ol stiatok bilong Baibel taim ol i mekim ol samting bilong lukautim ol yet. Dispela bai helpim ol long save olsem i no stret long yusim gan long bagarapim ol narapela man. Tingim ol dispela samting we bai helpim Kristen long mekim gutpela disisen:

Laip bilong man em samting i holi tru long ai bilong Jehova. Devit em man bilong raitim song, na em i save olsem Jehova em “as tru bilong laip.” (Sng. 36:9) Olsem na taim Kristen i mekim ol samting bilong lukautim em yet, em i mas was gut tru bambai em i no kilim man na i gat asua long blut.—Lo 22:8; Sng. 51:14.

Man inap yusim ol narapela samting olsem naip long kilim narapela. Tasol taim man i gat gan, em isi tru long sutim ol narapela, maski em i no laik mekim olsem. * Na tu, sapos birua husat i belhat tru i lukim olsem narapela man i gat gan, hevi bai i go bikpela na wanpela bilong ol inap lusim laip.

Taim Jisas i tokim ol disaipel long kisim ol bainat long laspela nait bilong em long graun, em i no tingting long ol i mas lukautim ol yet. (Luk 22:36, 38) Jisas i tokim ol long kisim bainat bikos em i laik skulim ol long no ken kilim narapela, maski sapos bikpela lain man i kam wantaim bainat bilong bagarapim ol. (Luk 22:52) Bihain long  Pita i katim yau bilong wokman bilong bikpris, Jisas i tokim em: “Putim bainat bilong yu i go bek long ples bilong en.” Bihain, Jisas i kolim bikpela tok bilong stiaim ol disaipel. Em i tok: “Ol man i yusim bainat, ol bai dai long rot bilong bainat.”—Mat. 26:51, 52.

Maika 4:3 i tok ol lain bilong God bai “paitim bainat bilong ol i kamap olsem ain bilong brukim graun, na paitim spia bilong ol i kamap olsem naip.” Dispela em wanpela mak bilong ol Kristen tru na i stret wantaim tok bilong aposel Pol, em i tok: “No ken bekim pasin nogut long man i mekim pasin nogut long yupela. . . . Yupela i mas mekim olgeta samting yupela inap mekim bilong i stap wanbel wantaim olgeta man.” (Rom 12:17, 18) Pol i bungim planti hevi. Olsem, klostu em i “kisim bagarap long han bilong ol raskol.” Maski i olsem, em i bihainim ol stiatok bilong Baibel na em i no tingting long bekim pasin nogut bilong ol narapela. (2 Kor. 11:26) Em i trastim God na savetingting i stap long Baibel—dispela savetingting “i winim ol samting bilong pait.”—Sav. 9:18.

Ol Kristen i tingim laip olsem bikpela samting moa winim mani kago. Man i no inap “kisim laip long ol dispela samting em i holim.” (Luk 12:15) Sapos Kristen i no inap mekim tok bilong pasim ol birua, em i ken bihainim savetingting na bihainim stiatok bilong Jisas: “No ken birua long man nogut.” Dispela inap makim olsem yu mas givim samting ol i askim long en. (Mat. 5:39, 40; Luk 6:29) * Nambawan samting yumi mas mekim em long lukautim yumi yet. Sapos yumi sakim pasin bilong “hambak long mani kago,” na ol narapela i save olsem yumi ol Witnes Bilong Jehova na yumi stap wanbel wantaim ol neiba, dispela inap lukautim yumi na ol birua i no bagarapim yumi.—1 Jon 2:16; Snd. 18:10.

Ol Kristen i rispektim maus bilong bel bilong ol narapela. (Rom 14:21) Sapos ol narapela i painimaut olsem wanpela long kongrigesen i gat gan bilong lukautim em yet, sampela wanbilip inap kirap nogut long dispela o dispela inap pundaunim bilip bilong sampela. Maski yumi gat laisens bilong kisim gan, pasin laikim bai kirapim yumi long putim laik bilong ol narapela i go pas long laik bilong yumi yet.—1 Kor. 10:32, 33; 13:4, 5.

Ol Kristen i wok strong long i stap gutpela eksampel. (2 Kor. 4:2; 1 Pita 5:2, 3) Sapos Kristen i kisim tok kaunsel, tasol em i holim yet gan, orait em i no stap olsem gutpela eksampel. Olsem na em i no inap holim ol wok insait long kongrigesen. Dispela i makim tu Kristen husat i yusim gan long wok mani. I gutpela long em i painim narapela wok! *

Kristen yet i ken makim rot bilong lukautim em yet, famili bilong em, ol samting bilong em, na wok mani bilong em. Tasol ol stiatok bilong Baibel i kamapim klia savetingting bilong God na pasin laikim bilong em. Sapos Kristen i stap strong long bilip na em i tingim tru ol dispela stiatok, orait em i no inap i gat gan bilong lukautim em yet. Em i save olsem ol lain i trastim God na bihainim ol stiatok bilong Baibel, ol bai stap gut inap oltaim.—Sng. 97:10; Snd. 1:33; 2:6, 7.

Long taim bilong traipela hevi tru, ol Kristen bai wetim Jehova i helpim ol na ol i no inap mekim ol samting bilong lukautim ol yet

^ par. 3 Ating Kristen bai tingting long kisim wanpela gan bilong kilim ol animal bilong kaikai o lukautim em yet long ol wel animal. Sapos Kristen i no mekim wok long dispela gan, orait em i mas rausim bulet o rausim ol wan wan hap bilong gan na lokim long boks samting. Long ol hap we i tambu long man i gat gan, o lo i orait long ol man i gat laisens bilong yusim gan, orait Kristen i mas bihainim dispela lo.—Rom 13:1.

^ par. 2 Sapos yu laik kisim sampela save moa long sait bilong lukautim yu yet long pasin bilong reip, lukim atikol “Rot Bilong Pasim Reip” long Kirap! bilong Februeri 8, 1994.

^ par. 4 Sapos yu laik kisim sampela save moa long sait bilong wok mani we i gat pasin bilong yusim gan, orait lukim Wastaua bilong Novemba 1, 2005, p. 31; na Februeri 1, 1984, p. 21-22.