“Wok oltaim long painim Kingdom bilong [God], na em bai givim ol dispela samting long yupela.”—LUK 12:31.

OL SINGSING: 40, 98

1. (a) Yumi nidim wanem ol samting? (b) Yumi laikim wanem ol samting?

SAPOS yu askim ol man long kolim ol samting ol i nidim, ol bai kolim sampela samting tasol, na sapos yu askim ol long kolim ol samting ol i laikim, ol bai kolim planti samting moa. Planti man i no gat stretpela save long samting ol i nidim na samting ol i laikim. “Samting yu nidim” em ol samting yu bai mekim wok long en long olgeta taim long laip bilong yu. Kain olsem, kaikai, klos, na haus. “Samting yu laikim” em ol samting yu no inap mekim wok long en long olgeta taim.

2. Wanem sampela samting em ol manmeri i laikim?

2 Long wanpela kantri, ol manmeri inap laikim ol samting em ol manmeri long narapela kantri i no laikim. Long ol kantri i no gat planti wok bisnis, planti manmeri i laik kisim mani bilong baim fon, motobaik, o hap graun bilong i stap long en. Long ol kantri i gat planti mani, ol man i laik baim bikpela haus, na klos na kar i gat bikpela pe. Maski yumi stap long wanem kantri, hevi inap  painim yumi—yumi inap kisim laik bilong bungim planti mani kago, maski yumi nidim o nogat, na maski yumi gat mani o nogat.

NO KEN LAIKIM TUMAS MANI KAGO

3. Sapos man i laikim tumas mani kago, em bai mekim wanem?

3 Sapos man i laikim tumas mani kago, em bai lusim bikpela haptaim long tingim tingim ol dispela samting na em i no inap tingim ol samting long sait bilong bilip. Em bai i gat strongpela laik long bungim planti mani kago, na dispela bai i stap namba 1 samting long laip bilong em, na em bai tingting oltaim long en. Tasol ating em i no gat planti mani na em i no baim ol samting i gat bikpela pe. Dispela i soim olsem ol rabisman tu inap kisim pasin bilong bungim planti mani kago na ol i givim baksait long wok bilong painim Kingdom pastaim.—Hib. 13:5.

4. Olsem wanem Satan i save yusim “pasin bilong aigris” long pundaunim yumi?

4 Satan i yusim wok bisnis bilong dispela graun long pulim yumi long kisim tingting olsem yumi bai stap amamas moa sapos yumi gat planti mani kago. Em i save mekim kain kain samting bilong pulim yumi long kisim “pasin bilong aigris.” (1 Jon 2:15-17; Stt. 3:6; Snd. 27:20) Dispela graun i gat kain kain samting man inap baim, ol gutpela samting na ol samting i no gat wok long en maski ol i luk nais tru. Olsem wanem? Yu bin baim wanpela samting we i pulim ai bilong yu bikos yu lukim long stua o long wanpela edvetaismen, tasol yu no nidim? Ating bihain yu luksave olsem em bai gutpela moa sapos yu no bin baim dispela samting, a? Ol dispela kain samting i save putim hevi long yumi. Ol inap pulim taim bilong yumi na yumi no gat taim long stadi long Baibel, redim ol samting bilong miting na go long miting, na mekim wok autim tok. Tingim tok lukaut aposel Jon i mekim, em i tok: “Ol manmeri i stap longwe long God, ol bai pinis na laik bilong ol tu bai pinis.”

5. Wanem samting inap painim ol man husat i lusim bikpela strong bilong ol long kisim planti samting?

5 Satan i no laik bai yumi stap olsem wokboi bilong Jehova, nogat, em i laik bai yumi stap wokboi bilong mani kago. (Mat. 6:24) Ol man husat i wok hat tru long bungim planti mani kago, ol inap pilim olsem laip bilong ol i no gat as bilong en bikos ol i inapim tasol laik bilong ol yet, na ol i stap longwe long God na ol i bel hevi tru. (1 Tim. 6:9, 10; Rev. 3:17) Jisas i stori long dispela hevi taim em i mekim tok piksa long man i planim sid. Taim tok bilong Kingdom i “pundaun namel long ol rop i gat nil . . .  . ol laik long ol arapela samting . . . i pulim ol na karamapim tok bilong God na em i no karim kaikai.”—Mak 4:14, 18, 19.

6. Yumi kisim wanem skul long stori bilong Baruk?

6 Tingim stori bilong Baruk, em sekreteri bilong profet Jeremaia. Taim bilong Jerusalem long bagarap i kam klostu, tasol Baruk i laikim “ol gutpela samting”—em ol samting we bai bagarap. Baruk i no tingim tok promis bilong Jehova olsem: “Bai mi helpim yu . . . bai ol i no inap long kilim yu i dai.” (Jer. 45:1-5) Sapos God i laik bagarapim wanpela taun, em i no inap lukautim mani kago em man i bungim long dispela taun. (Jer. 20:5) Yumi kamap klostu long taim bilong pinis, olsem na nau em i no taim bilong bungim planti mani kago. Yumi no ken holim tingting olsem mani kago bilong yumi—maski ol i gat bikpela pe tru—ol bai abrusim bagarap long taim bilong traipela hevi tru.—Snd. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luk 12:15.

7. Yumi bai skelim wanem samting? Bilong wanem?

7 Jisas i givim gutpela skultok bilong helpim yumi long kisim ol samting yumi nidim na yumi no lusim bilip, laikim tumas mani kago, o wari tumas long i stap bilong yumi. Jisas i kamapim dispela skultok taim em i mekim Bikpela  Tok Long Maunten. (Mat. 6:19-21) Nau yumi ken skelim hap tok bilong em i stap long Matyu 6:25-34. Dispela bai kirapim yumi long “wok oltaim long painim Kingdom,” na i no ol narapela samting.—Luk 12:31.

JEHOVA I GIVIM KAIKAI NA WARA

8, 9. (a) Bilong wanem yumi no ken tingting planti long ol samting yumi nidim? (b) Jisas i save olsem yumi nidim wanem ol samting?

8 Ritim Matyu 6:25. Jisas i tokim ol manmeri long “lusim pasin bilong tingting planti long laip bilong [ol],” na i olsem em i tokim ol, “no ken wari.” Ol i tingting planti long ol samting em ol i no gat wok long tingting planti long en. Jisas i tokim ol long stopim pasin bilong tingting planti—na i gat risen na em i tok olsem. Pasin bilong tingting planti—tingting long ol samting yumi gat wok long en na ol samting yumi no gat wok long en—dispela inap paulim tingting bilong man na pasim em long tingim ol bikpela samting long sait bilong bilip. Jisas i tingim tru ol disaipel, olsem na taim em i mekim bikpela tok antap long maunten, em i kolim dispela tok lukaut inap 4-pela taim moa.—Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Bilong wanem Jisas i tok yumi no ken wari tumas long yumi bai kaikai wanem, o dring wanem, o werim wanem samting? Ol dispela samting em ol samting yumi nidim tru long i stap laip! Jisas i save olsem yumi bai tingting planti sapos yumi no gat rot long kisim ol dispela samting. Jisas i save long ol samting ol man i nidim long olgeta wan wan de. Na tu, em i save olsem “taim nogut bai kamap na dispela bai givim hatwok long ol” disaipel bilong em husat bai stap planti handret yia bihain, em long “taim bilong las de.” (2 Tim. 3:1) Em ol kain hevi olsem no gat wok mani, pe bilong ol samting i go antap, kaikai i sot, na planti man i stap rabis. Tasol Jisas i luksave olsem “laip bilong man i bikpela samting moa winim kaikai na klos.”

10. Taim Jisas i skulim ol disaipel long beten, em i soim olsem em i bikpela samting long ol i mas tingim wanem samting?

10 Taim Jisas i mekim tok long maunten, em i skulim ol manmeri long askim Papa bilong ol long heven long givim ol samting ol i nidim. Em i tokim ol long beten olsem: “Givim bret long mipela inap long dispela de.” (Mat. 6:11) Long narapela taim gen em i tok: “Givim bret long mipela inap long dispela de.” (Luk 11:3) Dispela skultok bilong Jisas i no makim olsem yumi mas tingting planti long ol dispela samting. Long wankain beten, Jisas i soim olsem em i bikpela samting long ol i mas beten long Kingdom Bilong God i mas i kam. (Mat. 6:10; Luk 11:2) Jisas i laik helpim ol manmeri long i stap bel isi, olsem na em i kamapim klia gutpela pasin bilong Jehova olsem Man Bilong Givim ol samting.

11, 12. Yumi kisim wanem skul long pasin bilong Jehova long lukautim ol pisin? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

11 Ritim Matyu 6:26. Yumi mas “lukim gut ol pisin long skai.” Maski sampela pisin i liklik tru, ol i save kaikai planti prut, ol sid, ol binatang, na ol wem. Skel bilong kaikai ol i kisim i hevi moa winim weit bilong ol, tasol yumi ol man i no save mekim olsem. Ol pisin i no save wokim gaden na planim kaikai. Jehova i save givim olgeta samting ol i nidim. (Sng. 147:9) Em tru olsem God i no save putim kaikai long maus bilong ol pisin! Ol yet i mas i go na painim kaikai bikos i gat planti kaikai i stap.

12 Jisas i save olsem Papa bilong em i save givim kaikai long ol pisin, olsem na em i no inap lusim tingting long givim kaikai long ol manmeri tu. [1] (1 Pita 5:6, 7) God i no inap putim kaikai long maus bilong yumi, tasol em bai blesim hatwok bilong yumi long planim kaikai o mekim wok mani bilong lukautim yumi yet long olgeta wan wan de. Taim yumi nidim sampela samting, em inap kirapim ol narapela  long serim ol samting ol i gat. Jisas i no tok olsem Jehova i save wokim haus bilong ol pisin. Tasol Jehova i givim gutpela save na ol samting ol i nidim, olsem na ol pisin yet inap wokim haus bilong ol. Olsem tasol, Jehova inap helpim yumi long kisim wanpela haus we yumi yet na famili bilong yumi inap i stap long en.

13. Wanem samting i soim olsem yumi winim tru ol pisin?

13 Jisas i tokim ol manmeri olsem: “Yupela i winim tru ol pisin.” Jisas i save olsem klostu nau em bai dai na givim laip bilong em long helpim olgeta lain manmeri. (Skelim Luk 12:6, 7.) Pe bilong Krais long baim bek man i no bilong helpim ol animal. Jisas i no i dai bilong helpim ol pisin, nogat. Em i dai bilong helpim yumi bambai yumi inap i stap laip oltaim.—Mat. 20:28.

14. Wanem samting inap kamap sapos man i wari tumas?

14 Ritim Matyu 6:27. Bilong wanem Jisas i tok man i tingting planti i no inap skruim liklik haptaim moa long laip bilong em? Long wanem, pasin bilong wari tumas long ol samting bilong wan wan de i no inap helpim yumi long i stap laip longpela taim moa. Pasin bilong wari tumas i save sotim laip bilong man.

15, 16. (a) Yumi kisim wanem skul long pasin bilong Jehova long lukautim ol plaua bilong bus? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet? Bilong wanem?

15 Ritim Matyu 6:28-30. Yumi olgeta i save amamas long werim ol naispela klos taim yumi laik mekim wok lotu, olsem autim tok, na go long ol miting na ol kibung. Maski i olsem, yu ting i stret long yumi “tingting planti long klos?” Long dispela samting tu, Jisas i kirapim yumi long tingim ol samting Jehova i wokim.  Yumi inap “kisim skul long ol plaua long bus.” Ating Jisas i tingim planti naispela plaua i save kamap long bus, kain olsem ol lili. Ol dispela plaua i no inap wokim tret na samapim klos bilong ol yet. Tasol bilas bilong ol i luk nais tru! “Maski Solomon i pasim klos bilong king, bilas bilong en i no winim ol dispela plaua”!

16 Yumi mas kliagut long tok bilong Jisas, em i tok: “God i save bilasim ol plaua bilong bus . . . Olsem tasol, God bai amamas moa long givim ol klos samting long yupela, yupela ol man i gat liklik bilip.” Yumi ken bilip tru olsem em bai givim klos long yumi! Ol disaipel bilong Jisas i sot long bilip. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Ol i mas i gat strongpela bilip na ol i mas trastim Jehova. Olsem wanem long yumi? Yumi bilip tru olsem Jehova i gat laik na em inap tru long givim ol samting yumi nidim?

17. Wanem samting inap bagarapim pasin pren bilong yumi wantaim Jehova?

17 Ritim Matyu 6:31, 32. Yumi no ken bihainim pasin bilong “ol manmeri bilong arapela lain.” Ol i no bilip long Papa bilong yumi long heven, em Man i gat pasin laikim, na em i save lukautim ol manmeri husat i putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 samting long laip bilong ol. Sapos yumi laik bungim “ol samting ol manmeri bilong ol arapela lain i wok strong long kisim,” dispela bai bagarapim pasin pren bilong yumi wantaim Jehova. Olsem na yumi ken bilip tru olsem, sapos yumi putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 samting long laip bilong yumi, Jehova bai givim yumi ol gutpela samting yumi nidim. Taim yumi bihainim “pasin bilong givim bel tru long God,” dispela bai kirapim yumi long holim tingting olsem “kaikai na laplap na haus”  yumi gat em inap long yumi.—1 Tim. 6:6-8.

KINGDOM BILONG GOD I STAP NAMBA 1 LONG LAIP BILONG YU?

18. (a) Jehova i save olsem yumi olgeta wan wan i nidim wanem ol samting? (b) God bai mekim wanem bilong helpim yumi?

18 Ritim Matyu 6:33. Ol disaipel bilong Krais i mas putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 samting long laip bilong ol. Sapos yumi mekim olsem, Jisas i tok “[God] bai givim olgeta dispela samting” long yumi. Wai na Jisas i tok olsem? Long ves paslain, Jisas i tok: “Papa bilong yupela long heven i save olsem yupela i nidim ol dispela samting,” em ol samting yumi nidim bilong i stap laip. Jehova i save pinis long ol samting yumi olgeta wan wan i nidim paslain long yumi yet i luksave long en—em ol samting olsem kaikai, klos, na haus. (Fili. 4:19) Em i save long wanem klos bilong yumi bai bagarap. Em i save long wanem kain kaikai yumi mas kisim, na wanem kain haus bai inap long famili bilong yumi. Jehova bai opim rot long yumi inap kisim ol samting yumi nidim tru.

19. Bilong wanem yumi no ken wari long ol samting bai kamap long bihain?

19 Ritim Matyu 6:34. Tingim, em namba 2 taim Jisas i tok: “No ken tingting planti long ol samting.” Em i laik bai yumi tingim ol hevi bilong wanpela de tasol na no ken tingim ol hevi bilong neks de—yumi mas bilip tru olsem Jehova bai helpim yumi. Sapos man i tingting planti long ol samting bai kamap bihain, i olsem em i bilip long strong bilong em yet na em i no bilip long strong bilong God, na dispela inap bagarapim pasin bilong em long pas gut wantaim Jehova.—Snd. 3:5, 6; Fili. 4:6, 7.

PAINIM KINGDOM PASTAIM NA JEHOVA BAI GIVIM OLGETA SAMTING

Yu ting yu inap mekim sampela samting bambai yu inap lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Kingdom? (Lukim paragraf 20)

20. (a) Yu laik winim wanem mak long wok bilong Jehova? (b) Yu ken mekim wanem na bai yu inap abrusim pasin bilong bungim planti mani kago?

20 Sapos man i lusim wok bilong Kingdom bambai em inap wok hat long bungim planti mani kago, olgeta hatwok bilong em bai lus nating. Olsem na yumi mas mekim wok bilong God. Kain olsem: Yu ting yu inap i go helpim wanpela kongrigesen we i sot tru long ol pablisa? Yu inap mekim wok painia? Sapos yu mekim wok painia, orait yu bin tingting tu long putim aplikesen bilong i go long Skul Bilong Ol Kingdom Evanselis? Yu ting yu inap lusim sampela de long helpim wok bilong Betel o rimot trenslesen ofis? O yu inap volantia long helpim wok bilong sanapim ol Haus Kingdom? Tingim sampela samting yu inap mekim bambai yu ken lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Kingdom. Beten na skelim gut ol tok i stap long blok “ Holim Liklik Kago Tasol,” na mekim ol samting bilong winim ol mak yu laik winim.

21. Yu inap mekim wanem bilong i go klostu moa long Jehova?

21 Jisas i tokim yumi long painim Kingdom, na i no ol narapela samting. Taim yumi mekim olsem, yumi no inap wari na tingting planti long ol samting yumi nidim, olsem klos, kaikai, na haus. Yumi bai i go klostu moa long Jehova taim yumi trastim em, na yumi no inap bihainim olgeta laik bilong yumi na baim olgeta kain samting bilong dispela graun, maski yumi gat mani bilong baim. Taim yumi abrusim pasin bilong bungim planti mani kago, dispela bai helpim yumi long “holim strong dispela laip em i laip tru,” em klostu nau yumi bai kisim.—1 Tim. 6:19.

^ [1] (paragraf 12) Sapos yu laik save long wai na sampela taim Jehova i larim ol Kristen i sot long kaikai, lukim “Askim” long Wastaua bilong Septemba 15, 2014, p. 22.