Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Bilong Wanem Yumi Mas “Was i Stap”?

Bilong Wanem Yumi Mas “Was i Stap”?

“Yupela i no save long wanem de Bikpela bilong yupela bai i kam.”—MAT. 24:42.

OL SINGSING: 136, 129

1. Stori long risen na yumi mas luksave long haptaim yumi stap long en na ol samting i wok long kamap long nau. (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

FAIV, 4, 3, 2, 1! Taim yumi lukim klok long vidio skrin i soim ol dispela namba, yumi save olsem em taim bilong yumi long kisim ples sindaun na harim musik bilong kirapim program bilong kibung. Em taim bilong sindaun isi na harim naispela musik bilong Wastaua okestra, na bikpela samting moa em long redim tingting na bel bilong yumi long kisim ol tok bai kamap. Tasol olsem wanem sapos sampela manmeri i mekim ol narapela samting, o wokabaut raun yet, o toktok yet wantaim ol pren, na ol i no luksave olsem program i kirap? Ol i popaia tru na ol i no was i stap bambai ol inap luksave long taim bilong klok na luksave tu long ol samting i wok long kamap—siaman i stap long pletfom, musik i krai, na odiens i sindaun. Dispela stori inap helpim yumi long luksave olsem taim i wok long spit i go na klostu nau bai wanpela bikpela samting tru i kamap. Olsem na yumi mas was i stap bambai yumi inap luksave long samting bai kamap. Orait, wanem samting bai kamap?

2. Bilong wanem Jisas i tokim ol disaipel long “was i stap”?

2 Taim Jisas Krais i stori long “pinis bilong dispela taim,” em i tokim ol disaipel: “Yupela i mas was i stap, no ken slip, long wanem,  yupela i no save long dispela taim God i makim.” Bihain, Jisas i tokim ol planti taim olsem: “Yupela i mas was i stap.” (Mat. 24:3; ritim Mak 13:32-37.) Matyu i raitim wankain stori na em i kamapim klia olsem Jisas i givim tok lukaut long ol disaipel long ol i mas i stap redi. Jisas i tok: “Yupela i mas was i stap, long wanem, yupela i no save long wanem de Bikpela bilong yupela bai i kam. . . . Yupela tu i mas redi i stap, long wanem, long taim yupela i no ting long en, Pikinini bilong man bai i kam.” Bihain em i tok gen: “Yupela i mas was i stap, long wanem, yupela i no save long dispela de o dispela aua.”—Mat. 24:42-44; 25:13.

3. Bilong wanem yumi mas tingim gut tok lukaut bilong Jisas?

3 Yumi ol Witnes Bilong Jehova i tingim tru tok lukaut bilong Jisas. Yumi save olsem yumi stap long “taim bilong pinis,” na klostu nau “traipela hevi tru” bai kirap! (Dan. 12:4, NW; Mat. 24:21) Yumi lukim ol bikpela woa, pasin pamuk, pasin bilong brukim lo, ol lotu i paul nabaut, bikpela hangre, ol bikpela sik, na guria i kamap long olgeta hap bilong graun. Yumi save olsem ol manmeri bilong Jehova i mekim bikpela wok tru long autim tok bilong Kingdom long olgeta hap. (Mat. 24:7, 11, 12, 14; Luk 21:11) Yumi wet long lukim Bikpela i kam, na yumi bai kisim ol gutpela blesing na lukim hau God bai kamapim samting em i tingting pinis long kamapim.—Mak 13:26, 27.

TAIM I WOK LONG SOT

4. (a) Bilong wanem yumi ken bilip olsem nau Jisas i save long wanem taim stret Armagedon bai kamap? (b) Maski yumi no save long wanem taim stret traipela hevi tru bai kirap, yumi mas holim wanem tingting?

4 Yumi save olsem long olgeta kibung, i gat taim stret em program bai kirap. Tasol long sait bilong traipela hevi tru, maski yumi taitim bun long mekim wok painimaut, yumi no inap tru long save long yia, de, na aua em dispela hevi bai kirap. Taim Jisas i stap long graun, em i tok: “I no gat wanpela man i save long dispela de na dispela aua, ol ensel long heven i no save, na Pikinini tu i no save, Papa tasol i save.” (Mat. 24:36) Tasol Krais i kisim strong na namba long heven long mekim pait long Satan na ol manmeri nogut. (Rev. 19:11-16) Olsem na yumi ken tok, long nau Jisas i save pinis long wanem taim stret pait bilong Armagedon bai kamap. Tasol yumi yet i no save. Olsem na em i bikpela samting long yumi mas was i stap bambai yumi inap i stap redi taim traipela hevi tru i kirap. Bipo yet Jehova i save pinis long taim stret we traipela hevi tru bai kamap. Em yet i bin makim wanem taim stret pinis bai kamap. I olsem aua, minit, na seken long klok i wok long spit i go klostu moa long taim bilong traipela hevi tru. Yumi ting traipela hevi tru “i no inap kamap kwik,” tasol “em bai i kamap”! (Ritim Habakuk 2:1-3.) Bilong wanem yumi inap tok olsem?

5. Kolim wanpela eksampel i soim olsem Jehova i save inapim ol tok profet bilong em long taim stret.

5 Oltaim ol tok profet bilong Jehova i save kamap tru long taim stret bilong en! Em i bin kisim bek lain Israel long Isip long taim stret olsem em i bin makim. Moses i stori long Nisan 14, 1513 B.C.E. na i tok: “Long dispela de stret ol i bin i stap long Isip 430 yia pinis, ol lain manmeri bilong Bikpela i lusim Isip.” (Kis. 12:40-42) Dispela “430 yia” i kirap taim Jehova i mekim kontrak wantaim Abraham long 1943 B.C.E. (Gal. 3:17, 18) Sampela yia bihain, Jehova i tokim Abraham: “Ol tumbuna pikinini bilong [yu] bai stap long kantri bilong ol arapela lain na ol bai mekim ol i kamap wokboi nating na mekim nogut long ol inap 400 yia.” (Stt. 15:13; Apo. 7:6) Dispela “400 yia” i kirap long 1913 B.C.E. taim Ismael i mekim nogut long Aisak, na i pinis taim ol Israel i lusim kalabus long Isip long 1513 B.C.E. (Stt. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Yes, inap 400 yia paslain, Jehova i makim pinis taim stret bilong em long kisim bek ol manmeri bilong em!

6. Bilong wanem yumi ken bilip olsem Jehova bai seivim ol manmeri bilong em?

 6 Josua em wanpela bilong ol lain i lusim kalabus long Isip. Josua i tokim ol Israel: “Yupela i save pinis, God, Bikpela bilong yumi i bin givim yupela olgeta gutpela samting em i bin promis long givim yupela. Olgeta samting em i bin promis long mekim, ol i kamap pinis, na i no gat wanpela promis i popaia.” (Jos. 23:2, 14) Yumi ken bilip tru olsem Jehova bai truim tok promis bilong em long kisim bek yumi long taim bilong traipela hevi tru. Tasol yumi yet i mas was i stap sapos yumi laik abrusim bagarap taim God i bagarapim dispela haptaim nogut bilong nau.

WAS I STAP—ROT BILONG ABRUSIM BAGARAP

7, 8. (a) Long bipo, wanem wok bilong ol man i save putim was long ol banis na geit bilong taun? (b) Yumi kisim wanem skul long dispela? (c) Stori long eksampel bilong samting inap kamap sapos man bilong putim was i slip.

7 Stori bilong ol samting i kamap long bipo tru inap skulim yumi olsem em i bikpela samting long yumi mas was i stap. Long dispela taim bipo, ol traipela banis i raunim ol bikpela siti olsem Jerusalem. Ol dispela banis i pasim rot bilong ol birua long i go insait long taun. Na tu, ol i wokim sampela hap bilong banis i go antap moa bambai man inap sanap long en na lukim ol samting i kamap ausait long banis, long ol hap i stap klostu. Long de na nait, ol man bilong putim was i save sanap antap long banis na long geit. Ol i mas toksave long ol manmeri insait long siti taim ol birua i kam. (Ais. 62:6) Laip bilong ol manmeri insait long siti i stap long han bilong ol dispela wasman, olsem na oltaim ol i mas was i stap na ol i no ken slip.—Ese. 33:6.

8 Josifas em wanpela saveman bilong Juda. Em i tok, long 70 C.E. ol soldia bilong Rom i go insait long Taua Bilong Antonia we i join wantaim banis bilong Jerusalem! Dispela samting i kamap bikos ol man bilong putim was i slip! Ol Rom i go insait long taun na kukim tempel, na dispela em traipela hevi tru i winim olgeta narapela hevi i bin painim ol manmeri long Jerusalem na Juda.

9. Planti manmeri long nau i no luksave long wanem samting?

9 Planti kantri long nau i gat ol man bilong putim was long boda na mekim wok sekiuriti bilong lukautim gavman na ol man i gat biknem. Ol i save putim was long ol man nogut husat i laik kam insait long kantri na bagarapim wok bilong gavman. Ol inap luksave long pasin birua em ol narapela gavman na ol man i laik mekim. Tasol ol i no luksave olsem Kingdom Bilong God em wanpela gavman i stap long heven na Krais i stap King bilong en. Ol i no save long ol wok em dispela gavman i mekim na ol i no luksave tu olsem em bai mekim kot long olgeta lain manmeri bilong graun. (Ais. 9:6, 7; Dan. 2:44) Sapos yumi stap redi na was i stap long sait bilong bilip, yumi bai abrusim bagarap long de bilong kot.—Sng. 130:6.

WAS I STAP LONG OLGETA TAIM

10, 11. (a) Yumi mas lukaut long wanem samting? Bilong wanem? (b) Wanem samting i mekim na yu pilim olsem Satan i pasim tingting bilong ol man na ol i no tingim ol tok promis bilong Baibel?

10 Long tingting, piksaim wanpela man i putim was long nait olgeta. Klostu long tulait i bruk, em bai pilim taiet na aislip. Olsem tasol, yumi wok long i go klostu tru long pinis bilong dispela haptaim bilong nau, olsem na planti samting inap mekim yumi slip long sait bilong bilip. Yumi bai kisim bagarap sapos yumi no was i stap! Yumi ken skelim 3-pela samting nogut we inap mekim yumi les na yumi slip long sait bilong bilip.

11 Satan i kirapim ol man long lusim wok lotu. Paslain long Jisas i dai, inap 3-pela taim em i givim tok lukaut long ol disaipel long “hetman bilong dispela graun.” (Jon 12:31; 14:30; 16:11) Jisas i save olsem Satan bai pasim tingting bilong ol man na ol i no inap luksave olsem  ol tok profet bilong God i kamap tru, na dispela i soim klia olsem taim i sot pinis. (Sef. 1:14) Satan i yusim ol lotu giaman long pasim tingting bilong ol man. Taim yu toktok wantaim ol narapela, yu luksave long wanem samting? Yu luksave olsem Satan “i pasim tingting bilong ol” na ol i no save olsem long nau Krais i mekim wok king long Kingdom Bilong God na klostu nau dispela haptaim nogut bilong nau bai pinis? (2 Kor. 4:3-6) Hamas taim yu harim ol man i tok: “Mi no laik long harim tok bilong yupela”? Planti man i save les long putim yau taim yumi laik tokim ol long samting bai painim dispela graun.

12. Bilong wanem yumi no ken larim Satan i giamanim yumi?

12 Sapos ol narapela i les long putim yau long tok yu autim, orait yu no ken larim dispela i mekim yu bel hevi na yu no was i stap. Pol i tokim ol wanbilip olsem: “Yupela yet i save gut olsem de bilong Jehova bai kam.” Em i tok moa olsem, dispela de bai kam “olsem wanpela stilman i kam long nait.” (Ritim 1 Tesalonaika 5:1-6.) Jisas i tok lukaut olsem, yumi mas “redi i stap, long wanem, Pikinini bilong man bai kam long taim [yumi] no ting em bai kam.” (Luk 12:39, 40) Klostu nau, Satan bai giamanim ol manmeri long ting olsem ol i stap long “taim bilong bel isi na gutpela sindaun.” Em bai giamanim ol na ol bai ting olsem olgeta samting long olgeta hap bilong graun i stap orait. Tasol olsem wanem long yumi? “Yumi mas was i stap na holim stretpela tingting” bambai yumi no ken “kirap nogut long dispela de, olsem ol stilman i save kirap nogut long tulait i bruk.” Olsem na long olgeta de, yumi mas ritim Baibel na tingim tingim ol tok Jehova i givim long yumi.

13. (a) Tingting bilong dispela graun i mekim wanem long ol manmeri? (b) Olsem wanem yumi inap abrusim dispela tingting?

13 Tingting bilong dispela graun i mekim ol man i slip long sait bilong bilip. Planti manmeri i larim ol samting bilong wan wan de i mekim na ol i no pilim olsem ol i “hangre long kisim save long God.” (Mat. 5:3) Tingting bilong ol i pas tru long mani kago bilong dispela graun, olsem na ol i kisim “laik nogut bilong bel na pasin bilong aigris.” (1 Jon 2:16) Ol kampani i kamapim “kain kain amamas” we i bagarapim tingting bilong ol manmeri, na long olgeta wan wan yia ol i kamapim planti samting moa bilong pulim tingting bilong ol manmeri. (2 Tim. 3:4)  Long dispela risen, Pol i tokim ol Kristen olsem ol i “no ken tingting long ol laik bilong bodi [ol] i laik inapim long bihain” bikos dispela bai mekim ol i slip long sait bilong bilip.—Rom 13:11-14.

14. Yumi kisim wanem tok lukaut long Luk 21:34, 35?

14 Yumi mas sakim tingting bilong dispela graun, na larim spirit bilong God i stiaim yumi. Jehova i yusim spirit bilong em long helpim yumi long kliagut long ol bikpela samting bai kamap klostu nau. [1] (1 Kor. 2:12) Tasol yumi save olsem sapos yumi lusim bikpela haptaim long mekim ol nomol samting yumi save mekim long laip bilong yumi na yumi no mekim wok lotu, dispela inap mekim yumi slip long sait bilong bilip. (Ritim Luk 21:34, 35.) Taim ol narapela i lukim olsem yumi wok long was i stap, ol inap tok bilas long yumi, tasol dispela i no ken pasim yumi long tingim olsem taim i sot pinis. (2 Pita 3:3-7) Oltaim yumi mas bung wantaim ol wanbilip Kristen long ol miting bilong kongrigesen, em ples we spirit bilong God i stap long en.

Yu ting yu inap mekim olgeta samting yu inap mekim bilong was i stap long sait bilong bilip? (Lukim paragraf 11-16)

15. (a) Wanem samting i kamap long Pita, Jems, na Jon? (b) Olsem wanem wankain samting inap kamap long yumi?

15 Sin inap mekim na yumi no tingting strong moa long was i stap. Jisas i save olsem ol man i gat pasin bilong bihainim laik bilong bodi. Skelim ol samting i kamap long nait paslain long ol birua i kilim Jisas i dai. Em i laik stap gut yet long God, olsem na em i beten askim Papa bilong em long strongim em. Jisas i tokim Pita, Jems, na Jon long “was i stap” taim em i go beten. Tasol ol i no luksave olsem bikpela hevi i laik kamap. Ol i no putim was long Bosman bilong ol, nogat, ol i bihainim laik bilong bodi na ol i slip. Maski Jisas i taiet tru, em i was i stap na em i givim bel tru long beten long Papa bilong em. Em bai gutpela moa sapos ol disaipel bilong em tu i bin mekim olsem.—Mak 14:32-41.

16. Long Luk 21:36, Jisas i tok yumi mekim wanem na bai yumi “was i stap”?

16 Sapos yumi laik “was i stap” long sait bilong bilip, yumi mas holim stretpela tingting, tasol yumi mas mekim sampela samting moa. Sampela de paslain long ol birua i holimpas Jisas long gaden Getsemani, em i tokim Pita, Jems, na Jon long beten strong long Jehova. (Ritim Luk 21:36.) Sapos yumi laik was i stap long sait bilong bilip, orait yumi mas bihainim pasin bilong beten.—1 Pita 4:7.

OLTAIM YUPELA I MAS WAS I STAP

17. Yumi inap mekim wanem bambai yumi inap stap redi long bungim ol bikpela samting i laik kamap?

17 Jisas i tok, pinis bai kam “long taim [yumi] i no ting long en,” olsem na i no gat taim long yumi slip long sait bilong bilip. Na tu, i no gat taim long yumi wok strong long kisim ol samting em Satan na ol manmeri bilong em i kamapim. (Mat. 24:44) Long rot bilong ol tok i stap long Baibel, God na Krais i tokim yumi long ol samting tupela i redim long givim long yumi, na ol i tokim yumi tu long olsem wanem yumi inap was i stap. Yumi mas mekim ol samting bilong strongim bilip bilong yumi na pas gut wantaim Jehova, na putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 samting long laip bilong yumi. Yumi mas luksave long haptaim yumi stap long en na ol samting i wok long kamap bambai yumi inap stap redi long ol bikpela samting i laik kamap. (Rev. 22:20) Ol samting yumi mekim long nau bai makim olsem yumi bai kisim laip o laip bilong yumi bai lus!

^ [1] (paragraf 14) Lukim sapta 21 bilong buk God’s Kingdom Rules!