YU SAVE long wanpela brata o sista husat i go helpim wok autim tok long ol kantri i sot tru long ol pablisa? Ating yu bin givim dispela askim long yu yet: ‘Wanem samting i kirapim ol long i go helpim wok long narapela hap? Olsem wanem ol i redim ol yet long mekim dispela wok? Mi tu inap mekim olsem?’ Wanpela gutpela rot bilong painim bekim bilong ol dispela askim em long toktok wantaim ol dispela bratasista. Orait nau yumi ken toktok wantaim ol.

WANEM SAMTING I KIRAPIM OL?

Wanem samting i kirapim yu na yu laik helpim wok long narapela kantri we i sot tru long ol pablisa? Amy em wanpela sista long Amerika, na nau em i gat 35 krismas samting. Em i tok: “Planti yia i go pinis mi tingting long helpim wok bilong Kingdom long narapela kantri, tasol mi pilim olsem mi no winim mak bilong mekim dispela wok.” Wanem samting i senisim tingting bilong Amy? Em i tok: “Long 2004, tupela marit i mekim wok painia long Belis i invaitim mi long i go mekim wok painia wantaim ol inap 1-pela mun. Mi mekim olsem, na mi laikim tru dispela wok! Wanpela yia bihain, mi go mekim wok painia long Gana.”

Aaron na Stephanie

Stephanie em wanpela sista i stap long Amerika, na nau em i gat 28 krismas samting. Sampela yia i go pinis, em i skelim laip bilong em na em i tingting olsem: ‘Mi gat gutpela helt na mi no gat wok bilong lukautim famili. Mi inap lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Jehova.’ Olsem na Stephanie i go long Gana bambai em inap mekim bikpela wok moa long autim tok. Filip na Ida em tupela marit bilong Denmak na ol i gat 50 krismas samting. Oltaim tupela i tingting long i go autim tok long hap i sot tru long ol pablisa. Tupela i mekim wok painimaut long hau ol inap mekim dispela wok. Filip i tok: “Taim rot i op, mipela i pilim olsem Jehova i tokim mipela: ‘Yupela i ken go nau long helpim wok!’” Long 2008, tupela i go long Gana na mekim wok autim tok inap 3-pela yia.

Brook na Hans

 Hans na Brook em tupela painia marit bilong Amerika, na tupela i gat 35 krismas samting. Long 2005, tupela tu i mekim rilif wok bilong helpim ol arapela em ol i kisim hevi long saiklon Katrina. Bihain, tupela i aplai long intenesenel konstraksen, tasol ol i no singautim ol long mekim dispela wok. Hans i tok: “Bihain, mipela i go long wanpela kibung na harim wanpela tok i stori long King Devit. God i no orait long Devit bai wokim tempel, olsem na Devit i redi long mekim narapela wok. Dispela tok i helpim mipela long luksave olsem i no gat rong long mipela i senisim tingting long wanem wok tiokratik mipela i laik mekim.” (1 Sto. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook i tok: “Jehova i laik bai mipela i askim em long givim mipela narapela asainmen.”

Taim Hans na Brook i harim ol gutpela ekspiriens long ol pren bilong ol husat i helpim wok autim tok long narapela kantri, dispela i kirapim tupela long i go mekim wok painia long narapela kantri. Long 2012, tupela i go long Gana na helpim kongrigesen i mekim tokples Sain na mekim wok painia inap 4-pela mun. Maski ol i go bek long Amerika, dispela ekspiriens bilong wok painia long Gana i kirapim tru laik bilong ol long putim wok bilong Kingdom i stap namba 1 long laip bilong ol. Olsem na tupela i helpim wok konstraksen long Maikronisia.

REDIM OL YET LONG MEKIM WOK

Olsem wanem yu redim yu yet long helpim wok long hap i sot tru long ol pablisa? Stephanie * i tok: “Mi skelim ol atikol long nius Wastaua i stori long pasin bilong i go mekim wok autim tok long ol hap i sot tru long ol pablisa. Mi toktok wantaim ol elda na wasman sekit na meri bilong em long laik bilong mi long i go helpim wok autim tok long narapela kantri. Na tu, mi beten na tokim Jehova long dispela samting.” Stephanie i no gat planti mani kago, olsem na em inap bungim sampela mani bilong lukautim em yet taim em i stap long narapela kantri.

Hans i tok: “Mipela i beten askim Jehova long stiaim mipela bikos mipela i laik i go long hap em i makim. Na tu,  mipela i tokim em long wanem taim stret mipela i laik i go.” Tupela i salim pas i go long 4-pela brens ofis. Bihain, ol i kisim bekim i kam long brens ofis long Gana, olsem na ol i go long visitim Gana na ol i laik i stap 2-pela mun. Hans i tok: “Mipela i amamas tru long wok wantaim ol bratasista long kongrigesen, olsem na mipela i stap longpela taim liklik.”

Adria na George

George na Adria em tupela marit bilong Kanada, na tupela i gat 38 krismas samting. Oltaim tupela i tingim olsem Jehova i save blesim ol gutpela disisen. Olsem na tupela i mekim ol bikpela samting bilong winim mak ol i bin putim. Tupela i ringim wanpela sista husat i helpim wok autim tok long Gana na ol i givim planti askim long em. Na tu, ol i raitim pas i go long brens long Kanada na Gana. Adria i tok: “Maski mipela i rausim pinis ol kago mipela i no nidim, mipela i rausim gen planti moa kago.” Long 2004, tupela i go long Gana.

KARIM OL HEVI

Yu bungim wanem ol hevi taim yu go long teritori yu mekim wok long en? Olsem wanem yu karim ol dispela hevi? Amy i save salim tingting long ples na wari moa yet. Em i tok: “Olgeta samting i narapela kain tru long laip mi bin kamap bikpela long en.” Wanem samting i helpim Amy? Em i tok: “Taim ol wanfamili i ringim mi na tok amamas long wok mi mekim, dispela i helpim mi long tingim risen na mi lusim ples na kam. Bihain mipela i save toktok i go i kam long rot bilong vidio. Mi inap lukim ol famili bilong mi long vidio, olsem na mi pilim olsem mi no stap longwe long ol.” Amy i tok, em i kamap pren bilong wanpela asples sista na dispela i opim rot bilong em long kisim save long ol kastam bilong ples. Amy i tok moa: “Oltaim mi save go lukim pren bilong mi na askim em long wai ol man i mekim wanpela pasin em mi no klia long  mining bilong en. Dispela sista i helpim mi long save long ol samting mi mas mekim na ol samting mi no ken mekim, olsem na dispela i helpim mi long stap amamas yet na mekim wok autim tok.”

George na Adria i tok taim tupela i go fes taim long Gana, tupela i pilim olsem tupela i stap long taim bipo. Adria i tok: “Mipela i yusim baket long wasim ol klos, na mipela i no yusim masin. Taim mipela i kukim kaikai, longpela haptaim i save lus paslain long kaikai i redi. Tasol bihain liklik, mipela i lain long dispela kain laip.” Brook i tok: “Maski planti samting i putim hevi long mipela ol painia, mipela i stap amamas tru. Taim mipela i stori long ol gutpela ekspiriens mipela i kisim long wok autim tok, ol i stap olsem gutpela memori bilong mipela.”

OL BLESING

Bilong wanem yupela i laik kirapim ol narapela tu long i go autim tok bilong Kingdom long ol hap i sot tru long ol pablisa? Stephanie i tok: “Taim yu autim tok long teritori em ol man i laik tru long kisim save long tok i tru na ol i laik bai yu stadi wantaim ol long Baibel long olgeta de, dispela bai givim bikpela amamas long yu. Taim mi go helpim wok autim tok long ol hap i sot tru long ol pablisa, mi pilim olsem mi mekim nambawan gutpela disisen!” Long 2014, Stephanie i maritim Aaron na nau ol i mekim wok long brens ofis long Gana.

Christine em wanpela painia sista long Jemani na em i gat 32 krismas samting. Em i tok: “Yu bai kisim bikpela amamas long mekim dispela wok.” Christine i bin helpim wok autim tok long Bolivia, na bihain em i go long Gana. Em i tok: “Mi stap longwe long famili bilong mi, olsem na oltaim mi save askim Jehova long helpim mi. Mi pilim moa yet olsem Jehova em Man i stap tru. Mi pilim tru pasin wanbel i stap namel long ol manmeri bilong Jehova. Dispela wok i mekim na mi stap amamas.” I no longtaim i go pinis, Christine i maritim Gideon na ol i mekim wok long brens ofis long Gana.

Christine na Gideon

Filip na Ida i stori long samting ol i mekim bilong helpim ol Baibel sumatin long kamap strong long bilip. Tupela i tok: “Pastaim mipela i save stadi wantaim 15 o moa manmeri, tasol mipela i katim namba i kam daun long 10-pela manmeri bambai mipela inap skulim ol gut.” Olsem wanem dispela i helpim ol Baibel sumatin? Filip i tok: “Mi stadi wantaim wanpela yangpela man, nem bilong em Michael. Em i stadi long olgeta de na redi gut, olsem na mipela i pinisim buk Baibel i Tok insait long 1-pela mun. Bihain, Michael i kamap pablisa i no baptais. Long namba 1 taim em i autim tok, em i askim mi, ‘Inap yu helpim mi long mekim ol Baibel stadi bilong mi?’ Mi kirap nogut na lukluk long em. Michael i tok em i bin kirapim 3-pela Baibel stadi na em i nidim helpim long pasin bilong stadi wantaim ol man.” Yumi nidim planti moa tisa, olsem na ol Baibel sumatin tu i kamap tisa bilong Baibel!

Ida na Filip

Amy i stori long hau em i luksave olsem i gat bikpela nid. Em i tok: “Bihain tasol long mi go kamap long Gana, mipela i autim tok long wanpela liklik ples na painim ol yaupas. Mipela i bungim 8-pela yaupas olgeta long dispela 1-pela ples tasol!” Amy i maritim Eric, na tupela i mekim wok olsem spesel painia long kongrigesen bilong ol yaupas. Long kantri olgeta, winim 300 yaupas manmeri i kamap pablisa. Amy na Eric i mekim wok bilong helpim ol pablisa long kongrigesen bilong ol na ol narapela yaupas long Gana. George na Adria i mekim wok long Gana, na dispela i opim rot long tupela inap kisim ekspiriens bilong mekim wok olsem ol misineri. Olsem na tupela i amamas tru taim ol i kisim invaitesen bilong i go long namba 126 klas bilong Skul Gileat! Long nau tupela i mekim wok misineri long Mosambik.

PASIN LAIKIM I KIRAPIM OL

Em i gutpela samting tru long lukim olsem planti pablisa bilong ol narapela kantri i givim bel tru long wok wantaim ol asples bratasista long painim ol man i gat gutpela bel. (Jon 4:35) Long Gana, planti manmeri i wok long kisim baptais—i olsem 120 manmeri i kisim baptais long olgeta wan wan wik. Wankain olsem ol dispela 17 pablisa husat i go long Gana long helpim wok autim tok, pasin bilong laikim Jehova i kirapim planti tausen pablisa long olgeta hap bilong graun long givim ol yet long mekim wok autim tok. Ol i helpim wok autim tok long ol hap i sot long ol pablisa. Ol dispela pablisa i mekim Jehova i amamas tru!—Sng. 110:3; Snd. 27:11.

^ par. 9 Lukim tu atikol “Yu Inap i Go Long Hap i Sot Long Ol Pablisa Bilong Kingdom?” na “Inap Yu Kam Long Masedonia?” long Wastaua bilong Epril 15 na Disemba 15, 2009.