“Ol manmeri i putim Bikpela i stap God bilong ol, ol tu i ken amamas.”—SNG. 144:15.

OL SINGSING: 111 [28], 109 [25]

1. Bilong wanem haptaim nau yumi stap long en i narakain tru?

YUMI stap long haptaim we i narakain tru. Baibel i tok profet long dispela haptaim olsem, Jehova i bungim “bikpela lain manmeri. . . . Ol i bilong olgeta kantri na bilong olgeta lain na bilong olgeta lain pipol na bilong olgeta tokples.” Ol dispela manmeri i stap olsem “strongpela kantri,” na namba bilong ol i winim 8 milion. “Long san na long nait ol i mekim wok bilong [God].” (Rev. 7:9, 15; Ais. 60:22) Yumi luksave olsem long nau, planti manmeri tru i laikim God na ol i laikim ol narapela manmeri. Kain samting olsem i no bin kamap long bipo.

2. Ol man i stap longwe long God i bihainim wanem kain ol pasin? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

2 Baibel i tok profet olsem long taim bilong yumi, ol man bai laikim ol yet tasol. Dispela i mekim na ol i stap longwe long God. Aposel Pol i tok: “Long taim bilong las de, . . . ol man bai laikim ol yet tasol, ol bai laikim tumas mani, . ol bai i no laikim God, nogat, ol bai laikim kain kain amamas.” (2 Tim. 3:1-4) Ol Kristen i mas sakim ol dispela kain pasin bikos ol dispela pasin i no inap mekim yumi stap amamas  tru. Ol dispela pasin i kirapim ol man long tingim ol yet tasol na dispela i “givim hatwok long ol.”

3. Bai yumi stori long wanem samting long dispela stadi? Bilong wanem?

3 Pol i luksave olsem sapos ol Kristen i gat pasin bilong laikim ol yet, dispela inap putim hevi long ol. Olsem na em i tokim ol Kristen long “givim baksait” long ol manmeri i bihainim kain pasin olsem. (2 Tim. 3:5) Tasol yumi stap namel long ol dispela kain manmeri. Olsem na yumi inap mekim wanem bilong sakim ol pasin bilong dispela graun, na wok strong long mekim ol samting i amamasim Jehova, em God bilong pasin laikim? Yumi bai skelim tok bilong 2 Timoti 3:2-4, na luksave long olsem wanem ol gutpela pasin bilong ol Kristen i narapela kain long pasin laikim em ol manmeri bilong dispela graun i bihainim. Taim yumi mekim olsem, dispela bai helpim yumi long kamapim pasin laikim we bai mekim yumi stap amamas tru.

LAIKIM GOD O LAIKIM YU YET?

4. Bilong wanem i no gat rong long laikim yumi yet?

4 Aposel Pol i tok: “Ol man bai laikim ol yet tasol.” Yu ting i gat rong long laikim yumi yet? Nogat, em nomol long yumi laikim yumi yet, na em samting yumi olgeta i save mekim. Jehova i wokim yumi olsem. Jisas i tok: “Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.” (Mak 12:31) Sapos yumi no laikim yumi yet, yumi no inap laikim ol narapela. Baibel i tok: “Ol maritman i mas laikim meri bilong ol olsem ol i laikim bodi bilong ol yet. Man i laikim meri bilong en, em i laikim em yet. Long wanem, i no gat wanpela man i save heitim bodi bilong em yet, nogat. Em i save givim kaikai long en na tingim olsem samting i dia tumas.” (Efe. 5:28, 29) Olsem na i no gat rong long yumi laikim yumi yet.

5. Bai yu stori olsem wanem long ol man i gat pasin bilong laikim ol yet tasol?

5 Pasin laikim em 2 Timoti 3:2 i stori long en, em i no gutpela pasin laikim. Man i gat dispela kain pasin laikim, em i save tingim em yet tasol. Ol man husat i laikim ol yet tasol i ting olsem ol i samting tru winim ol narapela. (Ritim Rom 12:3.) Ol i tingting tasol long ol yet, na ol i no save tingim ol narapela. Taim ol hevi i kamap, ol i save sutim tok long ol narapela na ol i no laik tokaut olsem em asua bilong ol na hevi i kamap. Wanpela buk i stori long Baibel, na em i tok, ol man husat i save laikim ol yet, “ol i wankain olsem wanpela animal i luk olsem mumut [hedgehog] na gras bilong en i gat ol nil nil. . . . Em i save rolim em yet i kamap raun olsem bal, na em i haitim gut bel bilong em, . . . na larim ol nil nil gras long bodi bilong em i stap ausait bilong givim pen long ol narapela.” Ol man i gat pasin bilong tingim ol yet, ol i no stap amamas tru.

6. Ol man i laikim God i kamapim wanem ol gutpela pasin?

6 Ol saveman bilong Baibel i tok olsem, pasin bilong laikim yumi yet i stap namba 1 long lista bilong ol pasin em aposel Pol i stori long en. Dispela pasin i kirapim ol man long mekim ol narapela pasin nogut em Pol i kolim. Tasol ol man i laikim God i save kamapim ol gutpela pasin. Baibel i stori long ol gutpela pasin olsem pasin laikim, amamas, bel isi, i no les kwik, pasin helpim, gutpela pasin, bilip, pasin isi, na bosim bel. (Gal. 5:22, 23) Man bilong raitim song i tok: “Ol manmeri i putim Bikpela i stap God bilong ol, ol tu i ken amamas.” (Sng. 144:15) Jehova em God bilong amamas, olsem na ol manmeri bilong em i save kamapim dispela pasin. Ol man i lotuim Jehova, ol i save amamas tru long givim ol samting bilong helpim ol narapela. Dispela i narapela kain long ol man husat i laikim ol yet, em ol i gat pasin bilong kisim samting long ol narapela.—Apo. 20:35.

Olsem wanem yumi inap sakim pasin bilong laikim tumas yumi yet? (Lukim paragraf 7)

7. Yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet bilong skelim pasin bilong yumi long laikim God?

7 Olsem wanem yumi inap save olsem pasin bilong laikim yumi yet i daunim pasin bilong laikim God? Tingim tok i stap long Filipai 2:3, 4, em i tok: “Yupela i no ken kros o hambak. Nogat.  Yupela i mas daunim yupela yet na tingim olsem ol arapela i winim yupela. Yupela i no ken tingim ol samting bilong yupela yet tasol, nogat. Yupela i mas tingim tu ol samting bilong ol arapela.” Yumi ken askim yumi yet olsem: ‘Mi save bihainim dispela skultok long i stap bilong mi? Mi save givim bel tru long mekim laik bilong God? Mi save wok strong long helpim ol narapela long kongrigesen na ol lain mi autim tok long ol?’ Pasin bilong helpim ol narapela i gat hatwok bilong en. Yumi mas lusim taim na strong bilong yumi long helpim ol. Maski i olsem, taim yumi save olsem bikpela King bilong heven na graun i amamas long gutpela pasin yumi mekim, dispela i givim yumi bikpela amamas tru.

8. Pasin bilong laikim God i kirapim sampela long mekim wanem?

8 Pasin bilong laikim God i kirapim sampela long lusim gutpela wok mani bilong ol na ol i kirap mekim wok bilong Jehova fultaim. Ericka em wanpela dokta na em i stap long Amerika. Em i no tingting long holim bikpela namba long mekim wok olsem dokta, nogat. Ericka i kamap painia oltaim na em na man bilong em i go stap long planti narapela kantri na autim tok. Em i tok: “Mipela i gat planti ekspiriens taim mipela i autim tok long ples em ol man i mekim narapela tokples, na mipela i gat planti gutpela pren. Olsem na laip bilong mipela i gat as tru bilong en. Mi mekim yet wok olsem dokta, tasol mi lusim bikpela haptaim na strong bilong mi long helpim ol man long kamap strong long sait bilong bilip, na helpim ol bratasista long ol samting ol i nidim. Dispela i mekim mi i stap amamas tru na bel isi.”

BUNGIM OL GUTPELA SAMTING LONG HEVEN O LONG GRAUN?

9. Bilong wanem pasin bilong laikim tumas mani i no inap mekim man i stap amamas tru?

9 Pol i tok olsem ol man bai “laikim tumas mani.” Sampela yia i go pinis, wanpela painia long Aialan i bin stori wantaim wanpela man long God. Dispela man i rausim walet bilong em na soim mani long brata, na em i tok: “Dispela em god bilong mi!” Dispela graun i pulap long ol man husat i laikim mani na ol samting ol i ken baim long mani. Baibel i tok lukaut olsem: “Sapos bel bilong man i skrap long kisim planti mani, orait oltaim bai em i ting em i sot long mani. Sapos man i tingting long kamap maniman, orait olgeta samting em i kisim i no inapim em.” (Sav. 5:10) Ol kain man olsem bai tingting tasol long bungim mani, na ol bai “givim pen long ol” yet.—1 Tim. 6:9, 10.

10. Baibel i tok wanem long pasin bilong kamap maniman na rabisman?

10 Yumi olgeta i nidim mani bilong lukautim yumi yet. (Sav. 7:12) Tasol yu ting man bai stap amamas tru sapos em i gat liklik samting tasol? Yes, em bai stap amamas! (Ritim Saveman 5:12.) Agur em pikinini bilong Jake. Em i tok: “Yu no ken larim mi i kamap maniman o rabisman. Nogat. Yu ken givim mi kaikai inap long skel bilong mi.” Yumi ken kliagut long risen na King Solomon i no laik kamap rabisman tru. Em i no laik bai bel i kirapim em long stil, bikos God i no amamas long pasin bilong stil. Tasol bilong wanem em i beten na tok em i no laik kamap maniman? Em i tok: “Nogut mi gat planti samting tumas na mi givim baksait long yu, na mi tok, ‘Bikpela em husat?’” (Snd. 30:8, 9) Sampela manmeri i bilip long strong bilong mani na ol i no bilip olsem God inap long lukautim ol.

11. Jisas i givim wanem skultok long pasin bilong laikim mani?

11 Ol man husat i laikim tumas mani, ol i no inap amamasim God. Jisas i tok: “I no gat wanpela man inap stap wokboi bilong tupela bosman. Em bai laikim wanpela na i no laikim narapela, o em bai pas long wanpela na les long narapela. Yupela i no inap stap wokboi bilong God na mani wantaim.” Paslain long Jisas i mekim dispela tok, em i tok: “Lusim pasin bilong bungim ol gutpela gutpela samting bilong yupela long graun, em ples we ol binatang na ros i save bagarapim ol samting, na ol stilman i save kam na  stilim. Mobeta yupela i bungim ol gutpela gutpela samting bilong yupela long heven we ol binatang na ros i no inap bagarapim, na ol stilman i no inap kam na stilim.”—Mat. 6:19, 20, 24.

12. Olsem wanem man inap mekim wok bilong God taim em i holim liklik samting tasol? Stori long wanpela eksampel.

12 Planti i luksave olsem taim ol i holim liklik samting tasol, ol i stap amamas. Na tu, ol i lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Jehova. Jack i stap long Amerika, na em i salim gutpela haus na bisnis bilong em bambai em i ken mekim wok painia wantaim meri bilong em. Em i tok: “I hatwok tru long mipela i salim naispela haus na graun bilong mipela. Tasol inap planti yia, taim mi pinis wok na kam long haus, mi save bel hevi tru bikos mi bungim planti hevi long ples wok. Meri bilong mi i mekim wok painia, na oltaim em i save amamas. Em i save tok, ‘Mi gat nambawan gutpela bos tru!’ Nau mitupela i mekim wok painia, olsem na mitupela wantaim i mekim wok bilong Jehova.”

Olsem wanem yumi inap sakim pasin bilong laikim tumas mani? (Lukim paragraf 13)

13. Yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet long sait bilong mani?

13 Yumi mas skelim tingting yumi gat long mani, na askim yumi yet olsem: ‘Mi bilip na bihainim ol stiatok bilong Baibel long sait bilong mani? Pasin bilong bungim mani i stap namba 1 samting long laip bilong mi? Mi laikim tumas mani kago winim pasin bilong mi long pas gut wantaim Jehova na ol narapela? Mi trastim tru Jehova long lukautim mi long ol samting mi nidim?’ Yumi ken bilip tru olsem God i no inap lusim tingting long ol manmeri husat i trastim em.—Mat. 6:33.

PAINIM JEHOVA O PAINIM AMAMAS

14. Yumi mas holim wanem stretpela tingting long pasin bilong kisim amamas?

14 Long taim bilong las de, ol man bai “laikim kain kain amamas.” Yumi mas holim stretpela tingting long pasin bilong laikim yumi yet na pasin bilong bungim mani kago. Olsem tasol, yumi mas holim stretpela tingting long pasin bilong kisim amamas. Jehova i no laik bai yumi wok hat oltaim na yumi no painim taim bilong malolo na kisim amamas. Baibel i mekim gutpela tok long ol man i stap gut long God, na em i tok: “Goan, yu go kaikai na amamas. Yu dring wain na belgut.”—Sav. 9:7.

15. Long 2 Timoti 3:4, Baibel i stori long wanem kain ol amamas?

15 Long 2 Timoti 3:4, Baibel i stori long kain  kain amamas we i no stret wantaim laik bilong God. Dispela ves i no tok olsem ol man bai i laikim amamas moa winim God. Sapos olsem, orait dispela bai soim olsem ol i gat pasin bilong laikim God. Tasol dispela ves i tok, “ol bai i no laikim God.” Wanpela saveman i tok: “Dispela [ves] i kamapim klia olsem ol dispela man bai givim baksait olgeta long God. Dispela i makim olsem ol i no laikim God.” Dispela strongpela tok lukaut i go long ol man husat i kisim pasin bilong laikim kain kain amamas! Dispela tok, ol man bai “laikim kain kain amamas” i makim olsem ol i larim ol “amamas bilong nau i pulim ol.”—Luk 8:14.

16, 17. Olsem wanem Jisas i stap gutpela eksampel long sait bilong kisim amamas?

16 Jisas i holim stretpela tingting long sait bilong kisim amamas. Em i bin go long “wanpela marit kaikai,” na “wanpela bikpela kaikai.” (Jon 2:1-10; Luk 5:29) Taim wain long kaikai bilong marit i pinis, Jisas i wokim mirakel na tanim wara i kamap wain. Long narapela taim, Jisas i soim olsem em i no laikim pasin bilong ol man husat i sutim tok long em long pasin bilong kaikai na dring.—Luk 7:33-36.

17 Maski i olsem, Jisas i no lusim bikpela haptaim long kisim amamas. Em i putim Jehova i stap namba 1 na em i bisi long helpim ol narapela. Na tu, em i karim pen na i dai long diwai pos bikos em i laik bai ol manmeri i kisim laip. Jisas i tokim ol disaipel bilong em olsem: “Sapos nem bilong mi i stap long yupela na ol man i krosim yupela na mekim nogut long yupela na giaman na sutim kain kain tok nogut long yupela, orait yupela i ken amamas. Yupela i ken belgut na amamas tru, long wanem, pe bilong yupela long heven bai i bikpela tru. Ol man i bin mekim ol wankain pasin long ol profet i bin stap paslain long yupela.”—Mat. 5:11, 12.

Olsem wanem yumi inap sakim pasin bilong laikim tumas ol kain kain amamas? (Lukim paragraf 18)

18. Wanem ol askim inap helpim yumi long painimaut tingting yumi gat long sait bilong kisim ol amamas?

18 Olsem wanem yumi inap skelim tingting yumi gat long sait bilong kisim ol amamas? Yumi ken askim yumi yet olsem: ‘Ol miting na wok autim tok i stap namba 1 samting long laip bilong mi, o ol amamas i stap namba 1 samting long laip bilong mi? Mi save bosim gut laik bilong mi bambai mi inap mekim wok bilong God? Taim mi laik kisim amamas, mi save painimaut tingting bilong Jehova long amamas mi laik kisim?’ Sapos yumi laikim tru God, orait yumi bai sakim ol amamas we yumi save olsem God i no laikim, na tu, yumi bai sakim ol amamas we yumi pilim olsem ol inap mekim God i bel hevi.—Ritim Matyu 22:37, 38.

ROT BILONG KISIM AMAMAS

19. Wanem kain ol man i no save amamas tru?

19 Inap 6 tausen yia, ol manmeri i karim pen na hevi aninit long wok bos bilong Satan, tasol klostu nau bai wok bos bilong em i pinis. Graun i pulap long ol manmeri husat i gat pasin bilong laikim tumas ol yet, laikim tumas mani, na laikim kain kain amamas. Ol i laik tru long kisim ol samting ol yet i laikim, na ol i no tingim ol narapela. Ol kain man olsem i no save amamas tru. Man bilong raitim song i tok: “Sapos wanpela man i bilip long God bilong Jekop bai em i helpim em, na sapos dispela man i pas wantaim God, Bikpela bilong em, orait em i ken amamas.”—Sng. 146:5.

20. Olsem wanem pasin bilong laikim God inap mekim yu i stap amamas?

20 Pasin bilong laikim tru God i stap namel long ol manmeri bilong Jehova, olsem na namba bilong ol manmeri bilong God i wok long i go bikpela long olgeta yia. Dispela i kamapim klia olsem Kingdom Bilong God i kirap pinis long mekim wok, na klostu nau Kingdom bai kamapim ol gutpela blesing long graun. Taim yumi mekim wok bilong God Antap Tru na yumi save olsem yumi mekim em i amamas, yumi bai stap amamas tru inap oltaim oltaim! Long neks stadi, yumi bai stori long ol pasin em man inap bihainim sapos em i gat pasin bilong laikim tumas em yet. Na tu, yumi bai skelim pasin bilong ol manmeri bilong Jehova, na luksave long olsem wanem pasin bilong ol i narapela kain long ol man i laikim ol yet tasol.