“Daunim tingting bilong yumi yet na i stap wanbel wantaim [“wokabaut wantaim,” NW] God bilong yumi, na bihainim em wanpela tasol.”—MAI. 6:8.

OL SINGSING: 48, 80 [19]

1-3. (a) Profet bilong Juda i mekim wanem popaia? (b) Wanem hevi i painim em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

TAIM Jeroboam i stap king bilong kantri Israel, em i lusim lotu i tru. Olsem na Jehova i salim wanpela profet bilong Juda long i go autim strongpela tok long dispela king. Profet i autim olgeta tok em God i givim long em, na Jeroboam i belhat nogut tru, tasol Jehova i lukautim dispela profet.—1 Kin. 13:1-10.

2 Taim profet bilong Juda i bihainim rot bilong i go bek long Juda, em i bungim wanpela lapun man i save stap long Betel. Dispela lapun man i tok em i wanpela profet bilong Jehova. Jehova i bin tokim profet bilong Juda olsem ‘em i no ken kaikai na dring wanpela samting long Israel’ na ‘em i no ken bihainim dispela rot em i bin kam long en na go bek long ples. Em i mas bihainim narapela rot.’ Tasol lapun man i giaman na pulim profet bilong Juda long sakim tok bilong Jehova. Olsem na Jehova i no amamas long profet bilong Juda. Taim dispela profet i bihainim rot i go bek long Juda, wanpela laion i bungim em long rot na kilim em i dai.—1 Kin. 13:11-24.

3 Profet bilong Juda i gat pasin daun, tasol wai na em i bikhet na bihainim tok giaman bilong dispela lapun man? Baibel i no stori long  dispela samting. Ating profet bilong Juda i lusim tingting olsem em i mas “daunim tingting bilong [em] yet na . . . [“wokabaut wantaim,” NW] God.” (Ritim Maika 6:8.) Taim Baibel i stori long pasin bilong wokabaut wantaim Jehova, dispela i makim olsem yumi mas trastim em, sambai long wok bos bilong em, na larim em i go pas na soim rot long yumi. God i gat pasin laikim na olgeta strong. Man i gat pasin daun i luksave olsem em inap toktok wantaim God, na mobeta em i mekim olsem long olgeta taim. Profet bilong Juda inap askim Jehova long eksplenim gut ol samting em i laik bai profet i mekim, tasol Baibel i no stori long dispela samting. Ating sampela taim yumi laik mekim ol bikpela disisen, tasol yumi no kliagut long stretpela rot yumi mas bihainim. Taim yumi daunim yumi yet na larim Jehova i stiaim yumi, yumi bai abrusim ol bikpela hevi.

4. Yumi bai skelim wanem samting long dispela stadi?

4 Long stadi i kamap paslain, yumi kisim save olsem em i bikpela samting long ol Kristen i mas bihainim pasin daun. Yumi kisim save tu long ol samting em pasin daun bai kirapim man long mekim. Tasol wanem ol samting inap traim pasin daun bilong yumi? Olsem wanem yumi inap kisim pasin daun na bihainim dispela pasin taim ol narapela samting i putim presa long yumi? Yumi bai skelim 3-pela samting we inap traim pasin daun bilong yumi, na yumi bai stori long olsem wanem yumi inap bihainim savetingting.—Snd. 11:2.

SENIS I KAMAP

5, 6. Olsem wanem Barsilai i soim pasin daun?

5 Taim ol senis i kamap long laip na asainmen bilong yumi, dispela inap traim pasin daun bilong yumi. Barsilai i gat 80 krismas taim Devit i tokim em long i go i stap long haus king, na ating Barsilai i pilim tru olsem Devit i tingim em. Sapos Barsilai i bihainim tok bilong Devit, em bai amamas long i stap wantaim king. Tasol Barsilai i no laik mekim olsem bikos em i lapun tru. Em i tokim Devit olsem em i no laik putim hevi long king. Olsem na em i laik bai pikinini bilong em, Kimham, i kisim ples bilong em.—2 Sml. 19:31-37.

6 Pasin daun i stiaim Barsilai long mekim gutpela disisen. I no olsem em i no inap long mekim ol wok o em i laik stap em yet, nogat. Em i luksave olsem sindaun bilong em i senis na em i no inap moa long mekim bikpela wok. Em i no laik kisim planti wok winim skel bilong em. (Ritim Galesia 6:4, 5.) Sapos yumi tingting tasol long kisim namba na biknem, dispela inap mekim yumi hambak, resis wantaim ol narapela, na yumi inap bel hevi. (Gal. 5:26) Pasin daun bai stiaim yumi long yusim strong na save bilong yumi long givim glori long God na helpim ol narapela.—1 Kor. 10:31.

7, 8. Olsem wanem pasin daun inap helpim yumi na yumi no bilip long strong na save bilong yumi yet?

7 Taim man i kisim planti wok, em bai holim bikpela namba, na dispela inap traim pasin daun bilong em. Taim Nehemia i harim stori bilong hevi i painim ol manmeri long Jerusalem, em i beten long Jehova. (Neh. 1:4, 11) Jehova i harim beten bilong em na stiaim King Artaserksis long makim Nehemia long kamap gavana. Nehemia i gat biknem, planti mani kago, na em i mekim wok bos, tasol em i no bilip long ekspiriens na save bilong em yet, nogat. Em i wokabaut yet wantaim God. Em i skelim ol tok i stap long Lo Bilong God na long dispela rot em i larim Jehova i stiaim em. (Neh. 8:1, 2, 8, 9) Nehemia i no mekim hatpela pasin long ol manmeri, nogat, em i yusim mani kago bilong em yet long mekim wok bilong helpim ol.—Neh. 5:14-19.

8 Stori bilong Nehemia i soim olsem pasin daun inap helpim yumi na yumi no bilip long strong na save bilong yumi yet taim asainmen bilong yumi i senis o yumi kisim sampela  moa asainmen. Sapos wanpela elda i bilip long strong na save bilong em yet, em i no inap beten askim Jehova long stiaim em taim em i laik mekim ol wok bilong kongrigesen. Ating ol narapela bai yusim save bilong ol yet long mekim disisen, na bihain ol bai beten askim Jehova long blesim disisen bilong ol. Tasol yu ting ol i bihainim pasin daun? Man i gat pasin daun bai askim God long helpim em, na tu, em bai kisim helpim long ol narapela manmeri bilong God. Taim hevi i kamap, yumi no ken pilim olsem tingting na save bilong yumi yet bai helpim yumi. (Ritim Sindaun 3:5, 6.) Yumi stap long oganaisesen bilong God, olsem na yumi mas tingting long inapim wok bilong yumi insait long famili na kongrigesen, na yumi no ken tingting long kisim namba na biknem.—1 Tim. 3:15.

SUTIM TOK O GIVIM BIKNEM LONG YU

9, 10. Olsem wanem pasin daun inap helpim yumi taim ol man i sutim tok giaman long yumi?

9 Taim ol man i sutim tok giaman long yumi, ating yumi bai hatwok long kontrolim bel na tingting bilong yumi. Planti taim Hana i krai bikos Penina i save tok bilas long em. Man bilong Hana i laikim tru Hana, tasol Hana i no inap long karim pikinini. Taim Hana i stap long haus lotu sel na beten, Het Pris Eli i ting olsem Hana i spak. Ating dispela i bagarapim tru bel na tingting bilong Hana! Tasol Hana i soim pasin daun na kontrolim em yet na soim pasin rispek taim em i bekim askim bilong Eli. Baibel i stori long naispela beten bilong Hana. Hana i tokaut long bilip bilong em, na em i tok tenkyu na litimapim nem bilong God.—1 Sml. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Pasin daun inap helpim yumi na yumi wok yet long “mekim gutpela pasin bai [yumi] ken daunim pasin nogut.” (Rom 12:21) Pasin nogut i pulap tru long dispela haptaim em Satan i bosim, olsem na yumi no ken wari tumas taim ol man i mekim pasin nogut. (Sng. 37:1) Sapos hevi i kamap namel long ol Kristen, dispela inap kamapim bikpela bel hevi. Man i gat pasin daun bai bihainim pasin bilong Jisas. Baibel i tok: “Taim ol i tok nogut long em, em i no bekim tok nogut long ol. . . . Em i putim ol samting long han bilong dispela man husat i save skelim ol samting long stretpela pasin.” (1 Pita 2:23) Jisas  i save olsem Jehova bai bekim rong bilong ol man nogut. (Rom 12:19) Ol Kristen i mas bihainim pasin daun na “no ken bekim rong.”—1 Pita 3:8, 9.

11, 12. (a) Olsem wanem pasin daun inap helpim yumi taim ol man i givim biknem long yumi long olgeta samting yumi mekim? (b) Pasin daun i mas stiaim yumi long bilas olsem wanem na bihainim wanem pasin?

11 Taim ol man i givim biknem long yumi long olgeta samting yumi mekim, dispela inap traim pasin daun bilong yumi. Skelim pasin Esta i mekim taim ol senis i kamap long laip bilong em. Esta i luk nais tru, na ol i welim bodi bilong em wantaim ol naispela wel inap 1-pela yia olgeta. Em i stap wantaim planti yangpela meri husat i kam long olgeta hap em gavman bilong Persia i bosim, na king bai skelim ol na makim wanpela long kamap meri bilong em. Esta i soim pasin rispek na em i stap isi. Taim king i makim Esta long kamap kwin, Esta i bihainim yet pasin daun na em i no hambak.—Est. 2:9, 12, 15, 17.

Olsem wanem? Klos na bilas bilong yumi i soim olsem yumi rispektim Jehova na ol narapela, o em i soim olsem yumi no gat pasin daun? (Lukim paragraf 12)

12 Pasin daun i helpim yumi long bilas gut long ol klos i stret na i soim olsem yumi bihainim gutpela tingting na rispektim ol narapela. Ol manmeri i no inap laikim yumi sapos yumi litimapim nem bilong yumi yet o yumi mekim ol samting bilong pulim ai bilong ol narapela. Ol bai laikim yumi sapos yumi bihainim “pasin isi” na stap “bel isi.” (Ritim 1 Pita 3:3, 4; Jer. 9:23, 24) Sapos tingting nogut i stap long bel bilong yumi, dispela bai kamap ples klia long pasin yumi mekim. Ating yumi mekim sampela tok bilong kirapim ol narapela long tingim olsem yumi holim wanpela bikpela wok, o yumi save long ol samting ol narapela i no save long en, o yumi pas gut wantaim ol brata i holim bikpela wok. Ating yumi stori gut tru long wanpela samting na ol manmeri bai ting olsem yumi tasol i mekim dispela wok na ol bai litimapim nem bilong yumi, tasol tru tru ol narapela tu i bin mekim dispela wok. Jisas i soim gutpela pasin yumi ken bihainim. Taim em i skulim ol man, em i save kolim stret o mekim stori bilong stiaim tingting bilong ol man i go long Ol Skripsa Hibru. Em i laik bai ol man i save olsem tok bilong em i kam long Jehova, na i no kamap long tingting na save bilong em yet.—Jon 8:28.

YU NO KLIAGUT LONG OL SAMTING

13, 14. Olsem wanem pasin daun inap helpim yumi long mekim gutpela disisen?

13 Taim yumi laik mekim disisen long wanpela samting, dispela inap traim pasin daun bilong yumi. Aposel Pol i stap long Sisaria taim profet Agabus i tokim em olsem sapos em i go long Jerusalem, ol birua bai arestim em, na ol inap kilim em. Olsem na ol brata i strong long Pol i no ken i go long Jerusalem. Tasol Pol i no laik bai ol brata i pasim em long i go. Em i no larim pret i daunim em, na tu, em i no bilip long strong bilong em yet. Em i bilip tru long Jehova, na em i redi long inapim asainmen bilong em na i go long olgeta kain hap Jehova i laik salim em i go. Taim ol brata i harim disisen bilong Pol, ol i bihainim pasin daun na ol i no stopim em.—Apo. 21:10-14.

14 Pasin daun inap helpim yumi long mekim gutpela disisen maski yumi no kliagut o yumi no inap kontrolim ol samting bai kamap. Sapos yumi stap long fultaim sevis na yumi sik, wanem samting bai kamap? Olsem wanem sapos lapun papamama i nidim helpim? Hau bai yumi lukautim yumi yet taim yumi kamap lapun? Maski planti taim yumi beten na mekim wok painimaut, yumi no inap kisim wanpela bekim stret bilong ol kain askim olsem. (Sav. 8:16, 17) Sapos yumi bilip strong long Jehova, yumi bai holim stretpela tingting olsem yumi yet i no inap long mekim olgeta samting. Yumi mas mekim wok painimaut, kisim tingting bilong ol narapela, beten askim God long stiaim yumi, na mekim ol samting i stret wantaim pasin bilong holi spirit. (Ritim Saveman 11:4-6.) Jehova bai blesim disisen bilong yumi, o long pasin isi em inap  stiaim yumi long bihainim narapela rot.—Snd. 16:3, 9.

KISIM PASIN DAUN

15. Taim yumi tingim tingim ol pasin na wok bos bilong Jehova, hau bai dispela i helpim yumi long bihainim pasin daun?

15 Pasin daun i save helpim gut ol manmeri, olsem na hau bai yumi inap kisim pasin bilong daunim tru yumi yet? I gat 4-pela rot. Namba 1: Yumi bai kisim dispela pasin na rispektim Jehova sapos yumi tingim tingim ol nambawan gutpela pasin na wok bos bilong em. (Ais. 8:13) Tingim, yumi wokabaut wantaim God i Gat Olgeta Strong, na yumi no wokabaut wantaim wanpela ensel o man bilong graun. Taim yumi holim dispela tingting, dispela bai kirapim yumi long ‘daunim yumi yet na stap aninit long strongpela han bilong God.’—1 Pita 5:6.

16. Taim yumi tingim tingim pasin laikim bilong God, hau bai dispela i helpim yumi long mekim pasin daun?

16 Namba 2: Yumi mas tingim tingim pasin laikim bilong Jehova. Aposel Pol i tok, Jehova i “karamapim gut moa” ol hap bilong bodi we yumi ting ol i no gutpela tumas. (1 Kor. 12:23, 24) Olsem tasol, Jehova i tingim tru yumi olgeta wan wan maski yumi no inap mekim olgeta samting. God i no skelim yumi wantaim ol narapela o holim bek pasin laikim bilong em taim yumi mekim rong. Jehova i laikim yumi, olsem na maski yumi mekim wanem wok insait long oganaisesen bilong em, yumi pilim olsem yumi stap gut.

17. Taim yumi tingim tasol ol gutpela pasin bilong ol narapela, dispela bai helpim yumi olsem wanem?

17 Namba 3: Sapos yumi bihainim pasin bilong God long tingim ol gutpela pasin bilong ol narapela, yumi bai amamas moa yet long asainmen bilong yumi long oganaisesen bilong Jehova. Yumi no inap tingting long kisim biknem o kisim wok bilong ol narapela maski ol i stap redi long mekim wok, nogat. Yumi bai mekim pasin daun na askim ol narapela long kamapim tingting na yumi bai redi long bihainim tingting bilong ol. (Snd. 13:10) Yumi bai amamas wantaim ol narapela taim ol i winim ol mak long sait bilong bilip. Yumi bai litimapim nem bilong Jehova taim yumi lukim olsem em i blesim “ol wanbilip bilong [yumi] i stap long olgeta hap bilong graun.”—1 Pita 5:9.

18. Olsem wanem yumi inap trenim maus bilong bel long bihainim stretpela pasin bilong God?

18 Namba 4: Taim yumi trenim maus bilong bel long bihainim ol stiatok bilong Baibel, dispela bai stretim tingting bilong yumi long bihainim stretpela pasin na soim pasin rispek. Yumi bai kisim pasin bilong skelim gut ol samting taim yumi bihainim pasin daun na tingim ol samting wankain olsem Jehova i save tingim. Taim yumi stadi oltaim, beten oltaim, na bihainim ol skul yumi kisim, isi isi yumi inap skulim maus bilong bel long mekim gut wok bilong en. (1 Tim. 1:5) Yumi mas lain long putim laik bilong ol narapela i go pas long laik bilong yumi yet. Sapos yumi mekim olsem, Jehova bai ‘inapim trening bilong yumi,’ na helpim yumi long kisim pasin daun na ol narapela gutpela pasin.—1 Pita 5:10.

19. Yumi mas mekim wanem na dispela bai helpim yumi long bihainim yet pasin daun inap oltaim oltaim?

19 Profet bilong Juda i mekim pasin bikhet, olsem na God i no amamas long em na em i lusim laip bilong em. Tasol yumi inap bihainim yet pasin daun long taim bilong traim. Dispela i kamap klia long eksampel bilong ol bilipman long bipo na ol man i bihainim pasin daun long nau. Taim yumi wokabaut yet wantaim Jehova inap longpela taim, dispela bai strongim yumi long mekim moa yet pasin daun. (Snd. 8:13) Maski yumi mekim wanem wok insait long lain bilong God, yumi holim gutpela blesing tru long wokabaut wantaim Jehova. Yu mas lukautim gut dispela blesing, na givim bel tru long bihainim pasin daun na wokabaut wantaim Jehova inap oltaim oltaim.