“Dispela tok yu mas givim long ol man i save holimpas bilip. Na ol bai inap tru long winim mak bilong skulim ol arapela.”—2 TIM. 2:2.

OL SINGSING: 103 [45], 101 [10]

1, 2. Planti manmeri i holim wanem tingting long wok ol i mekim?

OL MAN i save mekim wok i stret long pasin bilong ol. Planti manmeri i pilim olsem wok mani o namba em man i holim long ples wok i makim gutnem bilong em. Long sampela ples, taim ol man i bungim narapela man long namba 1 taim, ol i save askim olsem, “Yu mekim wanem wok?”

2 Taim Baibel i laik stori long wanpela man, sampela taim Baibel i kolim wok bilong dispela man. Baibel i stori long “takisman Matyu”; “Saimon, em wanpela man bilong kisim skin bilong animal na redim bilong wokim ol arapela samting”; na “Luk, dispela dokta [ol i] laikim tumas.” (Mat. 10:3; Apo. 10:6; Kol. 4:14) Baibel i kolim tu wok em ol man i mekim long sait bilong lotu. Baibel i stori long King Devit, profet Elaija, na aposel Pol. Ol dispela man i tingim tru wok em God i makim ol long mekim. Sapos yumi holim sampela wok, orait yumi tu i mas mekim gut ol dispela wok.

3. Bilong wanem ol lapun i mas trenim ol yangpela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

3 Planti bilong yumi i laikim wok yumi mekim na yumi laik mekim  dispela wok inap oltaim oltaim. Tasol sori tru olsem kirap long taim bilong Adam, wanpela jeneresen bilong ol manmeri i save kamap lapun na dai na nupela jeneresen i save kisim ples bilong ol. (Sav. 1:4) Long taim bilong yumi, dispela senis i putim hevi long ol Kristen. Wok bilong ol manmeri bilong Jehova i kamap bikpela moa na i gat planti samting moa ol i mas mekim. Yumi mekim ol nupela wok na bihainim ol nupela pasin bilong mekim wok—yumi yusim save bilong teknoloji we i wok long senis hariap hariap. Ating sampela lapun i pilim hatwok long bihainim ol nupela senis. (Luk 5:39) Tasol sampela lapun i redi long bihainim ol dispela senis. Maski i olsem, ol yangpela i gat bikpela strong moa winim ol lapun. (Snd. 20:29) Olsem na em gutpela moa long ol lapun i skulim ol yangpela na redim ol long mekim planti wok moa.—Ritim Song 71:18.

4. Bilong wanem sampela i pilim hatwok long trenim ol narapela? (Lukim blok “ Risen na Sampela i No Givim Wok Long Ol Narapela.”)

4 Ol man husat i holim bikpela wok, ating ol bai pilim hatwok long trenim ol yangpela. Sampela i pret long lusim wok ol i laikim tumas. Sampela i tingting planti olsem nogut ol yangpela i no inap mekim gut wok. Ating sampela narapela i pilim olsem ol i no gat taim long trenim ol narapela. Ol yangpela i no ken les kwik sapos ol i no kisim yet sampela wok.

5. Yumi bai skelim wanem ol askim long dispela stadi?

5 Yumi ken skelim 2-pela samting long pasin bilong trenim ol narapela. Namba 1: Olsem wanem ol lapun i ken helpim ol yangpela long mekim bikpela wok moa? Bilong wanem em i bikpela samting? (2 Tim. 2:2) Namba 2: Bilong wanem em i bikpela samting long ol yangpela i holim stretpela tingting taim ol i helpim na kisim skul long ol brata husat i gat planti moa ekspiriens? Pastaim yumi ken stori long olsem wanem King Devit i redim pikinini bilong em long mekim wanpela bikpela wok.

DEVIT I REDIM NA SAMBAI LONG SOLOMON

6. (a) King Devit i laik mekim wanem wok? (b) Jehova i gat wanem tingting?

6 Inap planti yia Devit i stap olsem ranaweman, na bihain em i kamap king na em i stap long gutpela haus. Em i bel hevi tru olsem i no gat “gutpela haus” o tempel bilong Jehova, olsem  na em i laik wokim wanpela haus. Em i tokim profet Natan olsem: “Mi stap long wanpela gutpela haus ol i wokim long diwai sida, tasol Bokis Kontrak bilong Bikpela i stap long haus sel. Ating dispela i no stret.” Natan i tok: “God i stap wantaim yu, olsem na sapos yu laik mekim wanpela samting, yu mekim.” Tasol Jehova i gat narapela tingting. Em i tokim Natan long tokim Devit olsem: “Devit, yu no dispela man mi bin makim bilong wokim haus bilong mi.” Jehova i tokim Devit olsem em bai wok yet long blesim em, tasol em i laik bai Solomon i wokim tempel. Devit i pilim olsem wanem taim em i harim dispela tok?—1 Sto. 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. Maski Devit i no inap sanapim tempel, em i mekim wanem?

7 Devit i no inap kisim nem long wok bilong sanapim tempel, tasol em i helpim dispela wok na em i no bel hevi. Ol man i kolim dispela tempel olsem tempel bilong Solomon, na ol i no kolim olsem tempel bilong Devit. Ating Devit i bel hevi olsem em i no inapim wok em i laik mekim, tasol em i givim bel tru long helpim dispela wok. Devit i go het long oganaisim ol wokman na bungim ol ain, kopa, silva, gol, na ol timba ol i wokim long diwai sida. Na tu, em i strongim Solomon na i tok: “Pikinini, Bikpela i ken i stap wantaim yu na helpim yu long wokim gut dispela haus bilong God, Bikpela bilong yumi, olsem em yet i bin tok.”—1 Sto. 22:11, 14-16.

8. (a) Bilong wanem Devit i pilim olsem Solomon i no inap long mekim bikpela wok bilong sanapim tempel? (b) Devit yet i mekim wanem?

8 Ritim 1 Stori 22:5. Ating Devit i pilim olsem Solomon i no inap long mekim kain bikpela wok olsem. Tempel i mas kamap “gutpela haus tru,” tasol Solomon em “yangpela tumas na em i no save long pasin bilong wokim haus.” Maski i olsem, Devit i save olsem Jehova bai inapim Solomon long ol samting em i nidim bilong mekim dispela wok. Olsem na Devit i tingim ol samting em inap mekim bilong helpim Solomon, na em i redim planti samting tru bilong wokim dispela tempel.

KISIM AMAMAS LONG TRENIM OL NARAPELA

Yumi amamas tru long lukim ol yangpela brata i go pas long mekim ol bikpela wok moa (Lukim paragraf 9)

9. Olsem wanem ol lapun brata inap kisim amamas long trenim ol narapela? Stori long tok piksa.

9 Ol lapun brata i no ken bel hevi taim ol i trenim ol yangpela brata long kisim ples bilong ol long mekim wok. Ol yangpela i gat bikpela strong moa long mekim hariap planti wok. Ol brata husat i givim trening, ol i mas amamas taim ol yangpela i winim mak na kisim ples bilong ol lapun brata long mekim wok. Tingim wanpela papa husat i skulim pikinini long draivim kar. Taim pikinini i liklik yet, em i save lukluk tasol taim Papa i draiv. Taim pikinini i kamap bikpela liklik, Papa i save eksplenim ol samting em i mekim taim em i draiv. Bihain, taim pikinini i winim krismas we lo i orait long em i ken draiv, em bai draivim kar na Papa bai skulim em long sampela samting moa em i mas mekim. Sampela taim Papa na pikinini bai senis senis long draivim kar, tasol pikinini bai draiv planti taim moa, na bihain pikinini tasol bai draiv taim Papa i kamap lapun olgeta. Papa bai  amamas long larim pikinini i draivim kar na em i no inap pilim olsem em i mas kontrolim olgeta samting. Olsem tasol, ol lapun brata i save amamas taim ol i trenim ol yangpela long mekim ol wok tiokratik.

10. Moses i holim wanem tingting long biknem na namba?

10 Yumi ol lapun i no ken kisim pasin bilong jeles. Tingim pasin Moses i mekim taim sampela man long kem bilong lain Israel i mekim pasin olsem ol profet. (Ritim Namba 11:24-29.) Josua i stap olsem helpim bilong Moses, na em i laik stopim ol dispela man. Ating em i pilim olsem ol dispela man i laik bagarapim biknem na namba bilong Moses. Tasol Moses i tokim Josua: “Yu wari long sampela man bai i senisim mi, a? Maski wari. Mi laik bai Bikpela i ken givim spirit bilong en long olgeta manmeri bilong en na bai olgeta i ken mekim tok profet.” Moses i luksave olsem Jehova yet i mekim dispela samting. Moses i no tingting long em yet bai kisim biknem, nogat, em i laik bai olgeta wokman bilong Jehova i kisim wankain presen olsem em i kisim long sait bilong bilip. Olsem wanem? Yumi save bihainim pasin bilong Moses na amamas taim ol narapela i kisim wok we yumi inap long mekim?

11. Wanpela brata i pilim olsem wanem taim narapela i kisim wok em i mekim long pastaim?

11 Long nau, i gat planti brata em ol i mekim wok inap planti yia na ol i redim ol narapela long kisim sampela wok moa. Peter i stap long fultaim sevis winim 74 yia, na inap 35 yia em i mekim wok long brens ofis long Yurop. I no longtaim i go pinis, em i kamap ovasia bilong Dipatmen Bilong Wok Autim Tok. Paul em yangpela brata husat i wok wantaim Peter inap sampela yia i go pinis, na nau em i kisim ples bilong Peter na kamap ovasia. Taim ol i askim Peter long em i pilim olsem wanem long senis i kamap long asainmen bilong em, em i tok: “Mi amamas tru olsem i gat ol brata husat i kisim trening long mekim bikpela wok moa na ol i mekim gut tru ol dispela wok.”

TINGIM OL LAIN I GAT BIKPELA KRISMAS

12. Yumi kisim wanem skul long stori bilong Rehoboam?

12 Bihain long Solomon i dai, pikinini bilong em Rehoboam i kamap king. Rehoboam i laik kisim skultok long olsem wanem em inap mekim gut wok king, olsem na pastaim em i go kisim tingting bilong ol man i gat bikpela krismas moa long em. Tasol em i sakim skultok bilong ol! Em i bihainim skultok bilong ol wankrismas bilong em husat i kamap bikpela wantaim em, na nau ol i stap olsem ol ofisa bilong em. Tasol skultok bilong ol wanlain bilong em i kamapim hevi. (2 Sto. 10:6-11, 19) Dispela stori i givim wanem skul long yumi? Yumi mas kisim na tingim gut skultok bilong ol manmeri i gat bikpela krismas na ol i save gut long mekim wok. Ol yangpela i no ken pilim olsem skultok bilong ol lapun bai kalabusim ol long olpela wei long mekim wok, na tu, ol i no ken hariap long sakim skultok bilong ol lapun.

13. Olsem wanem ol yangpela inap wok bung wantaim ol lapun?

13 Long nau, ating sampela yangpela i go pas long stiaim ol wok we sampela lapun i insait long en. Ol dispela yangpela inap mekim gutpela disisen sapos ol i putim yau taim ol lapun i givim skultok na stori long ekspiriens bilong ol long mekim wok. Paul, em yumi stori long em long paragraf 11, em i tok: “Mi save askim Peter long givim skultok long mi, na mi kirapim ol narapela long dipatmen long mekim wankain pasin.”

14. Yumi kisim wanem skul long pasin bilong Timoti na aposel Pol long wok bung wantaim?

14 Timoti em yangpela man, na em i wok wantaim aposel Pol inap planti yia. (Ritim Filipai 2:20-22.) Pol i salim pas i go long ol Kristen long Korin na em i tok: “Mi salim Timoti i kam long yupela. Em i pikinini bilong mi na em i  save mekim wok bilong Bikpela na mi laikim em tumas. Em bai kirapim yupela long tingim pasin bilong mi long mekim wok bilong Krais Jisas. Em wankain skul mi givim long olgeta kongrigesen long olgeta hap.” (1 Kor. 4:17) Dispela sotpela tok i kamapim klia olsem Pol na Timoti i wok bung wantaim. Pol i bin lusim sampela haptaim long skulim Timoti long “pasin bilong [em] long mekim wok bilong Krais Jisas.” Timoti i lain gut tru long mekim wok na Pol i laikim em, na Pol i bilip tru olsem Timoti inap helpim tru ol Kristen long Korin long sait bilong bilip. Ol elda i ken bihainim pasin bilong Pol na trenim ol narapela brata long i go pas long mekim wok insait long kongrigesen.

YUMI OLGETA I GAT WOK

15. Olsem wanem tok em Pol i givim long ol Kristen long Rom inap helpim yumi taim senis i kamap?

15 Yumi stap long wanpela spesel taim tru. Oganaisesen bilong Jehova hia long graun i wok long kamap bikpela moa, na dispela i kamapim planti senis. Sapos ol senis i kamap long laip bilong yumi, yumi mas bihainim pasin daun na tingim laik bilong Jehova na no ken tingim laik bilong yumi yet. Taim yumi mekim olsem, yumi bai strongim pasin wanbel. Pol i tokim ol Kristen long Rom olsem: “Mi tok long olgeta man wan wan i stap namel long yupela, yu no ken ting yu nambawan tru. Tasol yupela i mas wokim tingting long pasin i soim olsem yupela i gat gutpela tingting, na yupela wan wan i mas mekim olsem inap long mak bilong bilip em God i bin givim yupela. Yumi save olsem wanpela bodi i gat planti hap bilong en. Tasol olgeta wan wan hap bilong bodi i no save mekim wankain wok. Olsem tasol maski yumi planti, yumi olgeta i stap olsem wanpela bodi na yumi pas wantaim Krais.”—Rom 12:3-5.

16. Olsem wanem ol lapun, ol yangpela, na meri bilong ol inap strongim bel isi na pasin wanbel insait long oganaisesen bilong Jehova?

16 Maski wanem ol senis i kamap long asainmen bilong yumi, yumi olgeta i mas wok strong long sapotim Kingdom Bilong Jehova. Yupela ol lapun, trenim ol yangpela long mekim ol wok em nau yupela i mekim. Yupela ol yangpela brata, amamas long kisim ol wok, bihainim pasin daun, na soim yet rispek long ol lapun. Yupela ol maritmeri i mas bihainim pasin bilong Prisila, em meri bilong Akwila. Prisila i bihainim Akwila i go long olgeta hap Akwila i go long en, na em i sambai long Akwila taim senis i kamap long sindaun bilong ol.—Apo. 18:2.

17. (a) Jisas i bilip olsem ol disaipel bilong em inap mekim wanem? (b) Bilong wanem em i trenim ol disaipel?

17 Jisas i stap gutpela eksampel tru long pasin bilong trenim ol narapela long mekim bikpela wok moa. Jisas i save olsem wok autim tok bilong em long graun bai pinis na ol narapela bai mekim dispela wok. Maski ol disaipel i gat sin, em i bilip olsem ol bai mekim ol wok i winim ol wok em i mekim. (Jon 14:12) Jisas i trenim ol gut tru, na ol i karim gutnius i go long olgeta hap ol manmeri i stap long en.—Kol. 1:23.

18. (a) Yumi inap kisim wanem ol blesing long bihain? (b) Yumi mas mekim wanem long nau?

18 Jisas i dai na givim laip bilong em olsem ofa, na bihain em i kirap bek na i go long heven. Em bai mekim planti moa wok bikos em “i stap antap tru long olgeta gavman na namba na pawa na wok bos na olgeta man i gat nem.” (Efe. 1:19-21) Sapos yumi stap gut long God na yumi dai paslain long Armagedon, yumi bai kirap bek long nupela taim, em taim we stretpela pasin tasol bai i stap long en, na yumi bai i gat planti gutpela wok long mekim. Tasol long nau, yumi olgeta i gat bikpela wok tru long mekim—autim gutnius na kamapim ol disaipel. Yumi olgeta, yangpela na lapun, yumi mas “bisi long mekim planti wok bilong Bikpela.”—1 Kor. 15:58.