Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Janueri 2016

“Wok Yet Long Laikim Ol Arapela Olsem Ol i Brata Bilong Yupela”!

“Wok Yet Long Laikim Ol Arapela Olsem Ol i Brata Bilong Yupela”!

“Wok yet long laikim ol arapela olsem ol i brata bilong yupela.”—HIB. 13:1.

OL SINGSING: 72, 119

1, 2. Bilong wanem Pol i raitim pas i go long ol Juda husat i kamap Kristen?

LONG yia 61 C.E., ol kongrigesen Kristen long olgeta hap bilong Israel i stap bel isi. Maski aposel Pol i stap kalabus long Rom, em i bilip olsem klostu nau em bai lusim kalabus. Wanwok bilong em Timoti i lusim kalabus, na ol i wokim plen long i go visitim ol wanbilip Kristen long Judia. (Hib. 13:23) Tasol bihain long 5-pela yia, “ol ami i kam banisim Jerusalem,” na dispela i truim tok profet bilong Jisas. Ol Kristen long Judia, na moa yet em ol Kristen i stap long Jerusalem, ol i mas kirap kwik long mekim sampela samting. Jisas i bin givim tok lukaut olsem ol i mas hariap long ranawe taim ol i lukim ol dispela samting i stat long kamap.—Luk 21:20-24.

2 Insait long 28 yia kirap long taim Jisas i mekim dispela tok profet, ol Juda husat i kamap Kristen na ol i stap long Israel, ol i bin sanap strong na karim hevi taim ol man i birua long ol na mekim nogut tru long ol. (Hib. 10:32-34) Tasol Pol i save olsem wanpela bikpela hevi tru bai kamap na traim bilip bilong ol. (Mat. 24:20, 21; Hib. 12:4) Em i laik bai ol i redi long karim olgeta kain hevi i painim ol long bihain. Ol i mas i gat pasin  bilong sanap strong na karim hevi na ol i mas i gat strongpela bilip—strongpela bilip bai lukautim laip bilong ol. (Ritim Hibru 10:36-39.) Olsem na spirit bilong Jehova i kirapim Pol long raitim pas i go long ol bratasista, na tokim ol long samting ol i mas mekim bilong lukautim ol yet long ol samting ol i nidim. Long nau, yumi kolim dispela pas olsem Buk Hibru.

3. Bilong wanem yumi mas save long ol tok i stap long Buk Hibru?

3 Long nau, yumi olgeta i mas save long ol tok i stap long pas em Pol i raitim i go long ol Kristen bilong lain Juda. Bilong wanem? Long wanem, yumi tu i bungim wankain hevi long nau. Yumi ol manmeri bilong Jehova i stap nau long “taim nogut” we i “givim hatwok” long yumi—ol man i birua na mekim nogut tru long yumi long olgeta kain rot. (2 Tim. 3:1, 12) Yumi soim klia olsem yumi stap strong long bilip na stap gut yet long God. Tasol planti bilong yumi i stap gut na ol birua i no mekim nogut long yumi. Maski i olsem, yumi olgeta i mas bihainim pasin bilong ol Kristen long taim bilong Pol, na oltaim yumi mas tingim olsem klostu nau wanpela bikpela hevi tru bai kamap na traim bilip bilong yumi!—Ritim Luk 21:34-36.

4. (a) Wanem yiateks bilong 2016? (b) Bilong wanem i stret long dispela skripsa i stap olsem yiateks?

4 Wanem samting bai helpim yumi long redi long bungim ol hevi em klostu nau bai kamap? Long Buk Hibru, Pol i kolim planti samting we inap strongim bilip bilong yumi. Wanpela bikpela samting em Pol i stori long en i stap long namba 1 ves bilong laspela sapta. Dispela tok i stap olsem yiateks bilong 2016. Em i tok: “Wok yet long laikim ol arapela olsem ol i brata bilong yupela.”—Hib. 13:1.

Yiateks bilong 2016: “Wok yet long laikim ol arapela olsem ol i brata bilong yupela.”—Hibru 13:1

LAIKIM OL NARAPELA OLSEM OL I BRATA TRU BILONG YUMI

5. Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi?

5 Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi? Tok Grik em Pol i yusim long kolim dispela pasin em phi·la·del·phiʹa, na mining bilong en em “laikim tumas brata.” Dispela pasin laikim i wankain long strongpela pasin laikim i stap namel long ol wanfamili na ol gutpela pren. (Jon 11:36) Yumi no ken giaman long i stap olsem ol bratasista, nogat. Yumi mas soim klia olsem tru tru yumi stap olsem ol bratasista. (Mat. 23:8) Pasin laikim bilong yumi i stret wantaim dispela tok bilong Baibel, olsem: “Yupela i mas sori na laikim tumas ol arapela wanbilip wankain olsem brata i save laikim tumas brata. Yupela i mas go pas long givim ona long ol arapela wanbilip.” (Rom 12:10) Na tu, yumi gat narapela pasin laikim, em pasin a·gaʹpe, na dispela kain pasin laikim i save strongim pasin pren namel long ol manmeri bilong God.

6. Ol trupela Kristen i holim wanem tingting long pasin bilong laikim ol narapela olsem brata tru bilong ol?

6 Wanpela saveman i tok, ol litresa bilong ol Kristen tasol i save stori long pasin bilong “‘laikim tumas ol arapela wanbilip olsem brata i save laikim tumas brata,’ na ol narapela litresa i no save stori long dispela pasin.” Long lotu Juda, dispela tok “brata” i makim ol wanfamili, na em inap makim tu ol arapela manmeri bilong lain Juda, tasol dispela tok i no makim ol manmeri bilong ol narapela lain. Long lotu Kristen, dispela tok “brata” i makim olgeta bilipman, maski ol i bilong wanem wanem kantri. (Rom 10:12) Yumi stap olsem lain brata, na Jehova i skulim yumi long laikim narapela narapela olsem yumi laikim brata tru bilong yumi. (1 Tes. 4:9) Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas wok yet long laikim ol narapela olsem brata tru bilong yumi?

BILONG WANEM EM I BIKPELA SAMTING?

7. (a) Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi? (b) Wanem narapela samting i mas kirapim yumi long strongim pasin bilong yumi long laikim tumas narapela narapela?

7 Jehova i laik bai yumi mas laikim narapela narapela olsem yumi laikim brata tru bilong yumi. Sapos yumi tok olsem yumi laikim God, orait yumi mas laikim tu ol arapela bratasista. (1 Jon 4:7, 20, 21) Yumi stap bilong sambai long narapela narapela,  na moa yet long taim bilong hevi. Pol i save olsem i no longtaim, hevi bai kamap na sampela Kristen bilong lain Juda bai lusim haus na mani kago bilong ol. Jisas i bin stori long ol bikpela hevi bai kamap. (Mak 13:14-18; Luk 21:21-23) Olsem na ol Kristen bilong lain Juda i mas strongim pasin bilong ol long laikim tumas narapela narapela.—Rom 12:9.

8. Long nau, yumi mas mekim wanem paslain long traipela hevi tru i kirap?

8 Klostu nau ol ensel bai opim han na lusim ol win bilong kamapim bagarap bilong traipela hevi tru. (Mak 13:19; Rev. 7:1-3) Long dispela taim, yumi bai bihainim dispela tok: “Yupela ol manmeri bilong mi, yupela go insait long ol haus bilong yupela na pasim ol dua. Yupela i mas hait i stap liklik taim tasol inap belhat bilong Bikpela i pinis.” (Ais. 26:20) Ol dispela “haus” inap makim ol kongrigesen. Em ples we yumi save bung wantaim olsem ol bratasista na lotuim Jehova. Tasol yumi mas mekim sampela samting moa. Pol i tokim ol Kristen bilong lain Juda olsem, taim ol i bung wantaim, ol i mas kirapim narapela narapela “long mekim pasin laikim na mekim ol gutpela wok.” (Hib. 10:24, 25) Yumi mas kirap nau long kamapim pasin bilong laikim ol narapela olsem brata i laikim brata, long wanem, dispela pasin bai helpim yumi long sanap strong maski wanem kain traim na hevi i painim yumi long bihain.

9. (a) Long nau, yumi inap mekim wanem ol samting bilong soim olsem yumi laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi? (b) Kamapim sampela eksampel long olsem wanem lain bilong Jehova i soim olsem ol i laikim tru narapela narapela.

9 Long nau tu, paslain long traipela hevi tru i kirap, yumi mas laikim narapela narapela olsem yumi laikim brata tru bilong yumi. Planti bratasista bilong yumi i kisim bagarap long ol guria, tait wara, saiklon, sunami, na ol narapela disasta. Sampela bratasista i karim hevi long han bilong ol man i birua long ol na mekim nogut long ol. (Mat. 24:6-9) Na tu, yumi stap long haptaim we pasin korapsen i pulap, olsem na yumi bungim hevi bilong mani long olgeta de. (Rev. 6:5, 6) Taim ol dispela hevi i kamap bikpela moa, dispela i opim rot bilong yumi long soim olsem yumi laikim tru narapela narapela olsem brata i laikim brata tru bilong em. Maski “pasin laikim bilong planti manmeri bai i no strong olsem long bipo,” yumi mas soim klia olsem yumi holim yet pasin bilong laikim tru ol narapela.—Mat. 24:12. [1]

HOLIM YET PASIN LAIKIM

10. Long dispela stadi, yumi bai skelim wanem samting?

10 Maski yumi bungim planti hevi, olsem wanem yumi inap holim yet pasin bilong laikim narapela narapela olsem yumi laikim brata tru bilong yumi? Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi laikim tumas ol bratasista bilong yumi? Aposel Pol i tok, “wok yet long laikim ol arapela olsem ol i brata bilong yupela,” na bihain em i kolim sampela rot bilong ol Kristen long soim pasin laikim bilong ol. Orait nau yumi ken skelim 6-pela rot bilong soim dispela pasin.

11, 12. Olsem wanem yumi inap mekim gut long ol narapela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

11 “Yupela i no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol arapela.” (Ritim Hibru 13:2.) Dispela tok Grik em ol i trensletim olsem “mekim gut long ol arapela,” em i makim pasin bilong “laikim ol man em [yumi] no save long ol.” Dispela tok i kirapim yumi long tingim stori bilong Abraham na Lot. Tupela wantaim i bin soim pasin laikim long ol man tupela i no save long ol. Ol dispela man em ol ensel. (Stt. 18:2-5; 19:1-3) Ating Pol i laik kirapim ol Kristen bilong lain Juda long mekim gut long narapela narapela, na long dispela rot ol inap soim pasin laikim bilong ol.

12 Olsem wanem? Yumi save invaitim ol narapela i kam kaikai o bung wantaim yumi na yumi inap strongim narapela narapela? Taim yumi laik mekim gut long ol narapela, dispela i no makim olsem yumi mas baim ol samting i gat bikpela pe long en, na tu, yumi no ken tingting tasol long invaitim ol man husat inap mekim wankain pasin long yumi. (Luk 10:42; 14:12-14) Taim yumi mekim gut long ol narapela, yumi laik bai dispela i strongim ol, na  yumi no laik bai ol i litimapim nem bilong yumi! Maski yumi no save gut long wasman sekit na meri bilong em, yumi save amamas long lukautim ol, o nogat? (3 Jon 5-8) Maski yumi gat planti wok na ol hevi bilong wan wan de i putim presa long yumi, em i bikpela samting long yumi “no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol arapela”!

13, 14. Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi “tingim ol lain i stap kalabus”?

13 “Yupela i mas tingim ol lain i stap kalabus.” (Ritim Hibru 13:3.) Dispela tok bilong Pol i no makim ol man i kalabus long rong ol i bin mekim, nogat. Tok bilong em i makim ol bratasista husat i holimpas bilip na ol birua i putim ol long kalabus. Pol yet i stap kalabus inap olsem 4-pela yia taim em i raitim dispela tok i go long ol Kristen bilong lain Juda. (Fili. 1:12-14) Em i tok amamas long pasin bilong ol bratasista long “sori long ol brata i stap long kalabus.” (Hib. 10:34) Sampela Kristen i stap klostu long Pol, olsem na ol i gat rot long helpim em taim em i stap long kalabus. Tasol ol Kristen bilong lain Juda i stap longwe long Pol, olsem na ol i no gat rot long visitim em. Orait ol i mekim wanem bilong soim olsem ol i tingim em? Ol i tingim em long rot bilong beten.—Hib. 13:18, 19.

14 Long nau, ating yumi tu i no gat rot long visitim ol bratasista husat i stap long kalabus. Ating yumi no inap helpim ol long wankain rot olsem ol Witnes husat i stap klostu long banis kalabus. Maski i olsem, yumi inap soim olsem yumi sori long ol na laikim ol sapos oltaim yumi tingim ol long beten bilong yumi, na askim Jehova long sambai long ol. Kain olsem: Ol i kalabusim planti bratasista long Eritrea, na sampela taim ol i kalabusim tu ol pikinini. Olsem wanem? Yumi save tingim ol dispela bratasista, na tingim tu 3-pela brata husat i kalabus winim 20 yia nau, em Paulos Eyassu, Isaac Mogos, na Negede Teklemariam?

15. Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi tingim marit olsem samting i dia tumas?

15 “Olgeta manmeri i mas tingim marit olsem samting i dia tumas.” (Ritim Hibru 13:4.) Taim yumi bihainim klinpela pasin, yumi soim olsem yumi laikim ol arapela olsem ol i brata tru bilong yumi. (1 Tim. 5:1, 2) Sapos wanpela Kristen i “mekim ol kain pasin nogut olsem na givim hevi long brata bilong [em],” olsem em i mekim pasin pamuk wantaim dispela wanbilip o wantaim wanfamili bilong wanbilip, dispela bai bagarapim pasin bilong ol long trastim narapela narapela olsem brata tru. (1 Tes. 4:3-8) Na tu, meri bai bel hevi tru sapos em i painimaut olsem man bilong em i save lukim ol piksa nogut bilong pasin sem. Yu ting pasin man i mekim i soim olsem em i laikim tru meri bilong em na rispektim marit?—Mat. 5:28.

16. Taim yumi holim tingting olsem ol samting yumi gat em inap long yumi, olsem wanem dispela i helpim yumi long soim pasin bilong laikim ol arapela olsem ol i brata tru bilong yumi?

16 “Yupela i mas ting olsem ol samting yupela i gat pinis em inap long yupela.” (Ritim Hibru 13:5.) Sapos yumi trastim Jehova, yumi bai pilim olsem ol samting yumi holim em inap long yumi. Yumi bai holim stretpela tingting long sait bilong mani kago. (1 Tim. 6:6-8) Yumi bai luksave olsem pasin pren bilong yumi wantaim Jehova na ol bratasista i dia tumas na i winim tru olgeta kain samting yumi inap baim long mani. Man husat i ting olsem ol samting em i gat pinis em inap long em, em i no save komplein, toktok planti, o sutim tok long rong bilong narapela. Na tu, em i no save jeles na mekim pasin gridi—ol dispela pasin inap pasim rot bilong em long kamapim pasin bilong laikim tru ol arapela olsem ol i brata tru bilong em. Em bai bihainim pasin bilong serim ol samting wantaim ol narapela.—1 Tim. 6:17-19.

17. Sapos “yumi gat strongpela bel,” hau bai dispela i helpim yumi long laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi?

17 “Yumi gat strongpela bel.” (Ritim Hibru 13:6.) Taim yumi trastim Jehova, dispela bai strongim bel bilong yumi na yumi bai sanap strong maski wanem kain hevi i painim yumi. Yumi bai holim stretpela tingting. Taim yumi kisim pasin bilong laikim ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi, na yumi holim stretpela tingting, dispela  bai helpim yumi long strongim na mekim gut bel bilong ol wanbilip bilong yumi. (1 Tes. 5:14, 15) Long taim bilong traipela hevi tru, ol manmeri bilong dispela graun bai i stap long bikpela tudak. Tasol yumi bai “sanap na litimapim het bilong [yumi],” long wanem, yumi save olsem taim bilong God long kisim bek yumi i kam klostu.—Luk 21:25-28.

Yu pilim tru wok ol elda i mekim bilong helpim yumi? (Lukim paragraf 18)

18. Olsem wanem yumi inap strongim pasin bilong yumi long laikim ol elda bilong yumi?

18 “Yupela i mas tingim ol man husat i go pas long yupela.” (Ritim Hibru 13:7, 17.) Taim yumi tingim bikpela wok ol elda i mekim long lukautim yumi maski ol i no kisim pe long wok ol i mekim, yumi bai pilim tru wok ol i mekim na yumi bai laikim ol moa yet olsem ol i brata tru bilong yumi. Yumi no laik mekim wanpela samting we bai mekim na ol i no amamas moa long wok ol i mekim. Taim yumi bihainim tok bilong ol na stap daun long ol, dispela bai soim olsem yumi “mekim pasin laikim long ol na tingim tru ol long wok ol i save mekim.”—1 Tes. 5:13.

MEKIM MOA YET DISPELA PASIN

19, 20. Yumi ken mekim wanem ol samting bilong soim olsem yumi laikim moa yet ol narapela olsem ol i brata tru bilong yumi?

19 Ol manmeri bilong Jehova i gat nem long pasin bilong laikim tru narapela narapela. Pol i tok ol Kristen long taim bilong em tu i gat pasin laikim. Tasol em i kirapim ol “long mekim dispela pasin moa moa yet.” (1 Tes. 4:9, 10) Yumi inap mekim ol pasin bilong yumi i kamap gutpela moa!

20 Taim yumi skelim yiateks bilong 2016 long yia olgeta, yumi ken tingim tingim ol dispela askim: Mi inap mekim gut moa long ol narapela? Olsem wanem mi inap tingim ol brata bilong yumi em ol i stap long kalabus? Mi rispektim lo bilong God long sait bilong marit? Wanem samting bai helpim mi long holim tingting olsem ol samting mi holim em inap long mi? Olsem wanem mi inap strongim pasin bilong mi long trastim Jehova? Olsem wanem mi inap givim bel moa long wok gut wantaim ol man i go pas long lukautim kongrigesen? Sapos yumi bihainim ol dispela 6-pela rot bilong soim pasin laikim long ol arapela olsem ol i brata tru bilong yumi, orait yiateks i no inap stap olsem wanpela sain nating long Haus Kingdom. Dispela yiateks bai kirapim yumi long tingim dispela tok: “Wok yet long laikim ol arapela olsem ol i brata bilong yupela.”—Hib. 13:1.

^ [1] (paragraf 9) Sapos yu laik save long hau ol Witnes Bilong Jehova i soim pasin laikim long ol arapela long taim bilong disasta, lukim Wastaua bilong Julai 15, 2002 p. 8-9, na Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, sap. 19.