“Mipela i save wok wantaim God, olsem na mipela i kirapim yupela long kisim bikpela pasin helpim bilong em na no ken lusim tingting long wok bilong en.”—2 KOR. 6:1.

OL SINGSING: 75, 74

1. Maski Jehova em i God Antap Tru, em i askim ol narapela long mekim wanem?

JEHOVA em i God Antap Tru, na em Krieta bilong olgeta samting, na em Man i gat bikpela savetingting na strong. Jop i luksave long dispela samting. Taim Jehova i givim ol askim long Jop long ol samting em i bin wokim, Jop i tok: “Bikpela, mi save nau, yu tasol inap mekim olgeta samting. Na taim yu laik mekim ol wok bilong yu, i no gat wanpela samting inap pasim yu.” (Jop 42:2) Jehova inap kamapim olgeta samting em i tingting pinis long mekim, na em i no nidim wanpela man long helpim em. Tasol kirap long pastaim tru, em i askim ol narapela long wok wantaim em long inapim ol samting em i tingting pinis long mekim.

2. Jehova i bin tokim Jisas long mekim wanem bikpela wok?

2 Fes samting God i wokim em dispela Pikinini tru bilong em. Jehova i larim Pikinini bilong em i wok wantaim em long wokim ol ensel long heven, na ol man na olgeta narapela samting long graun. (Jon 1:1-3, 18) Aposel Pol i stori olsem long Jisas: “Long rot bilong dispela man, God i wokim olgeta arapela samting long heven na long graun. Em ol samting man inap lukim na ol samting man i no inap lukim, maski  em ol wok king, o wok bos, o gavman, o namba. Olgeta arapela samting i kamap long rot bilong em na ol i bilong em.” (Kol. 1:15-17) Jehova i givim biknem long Pikinini bilong em, long wanem, em i larim Pikinini i wok wantaim em long wokim ol samting. Na tu, em i tokim ol narapela long bikpela wok Pikinini bilong em i mekim.

3. Jehova i tokim Adam long mekim wanem? Bilong wanem?

3 Jehova i larim ol man i wok wantaim em. Em i tokim Adam long givim nem long ol animal. (Stt. 2:19, 20) Ating Adam i amamas tru long lukim ol dispela animal, skelim pasin na lukluk bilong olgeta wan wan animal, na givim nem i stret long ol! Jehova yet inap givim nem long ol animal, long wanem, em yet i wokim ol. Tasol em i gat pasin laikim, olsem na em i tokim Adam long givim nem long ol. God i givim wok long Adam long surikim Paradais long gaden Iden i go long olgeta hap bilong graun. (Stt. 1:27, 28) Tasol sori tru! Bihain liklik, Adam i no laik wok moa wantaim God, olsem na bikpela hevi i painim em na olgeta tumbuna pikinini bilong em.—Stt. 3:17-19, 23.

4. Olsem wanem sampela manmeri i wok wantaim God long kamapim laik bilong em?

4 Bihain, God i singautim sampela man long wok wantaim em long inapim samting em i tingting pinis long kamapim. Noa i wokim traipela sip na dispela sip i helpim em na famili bilong em long abrusim bagarap taim bikpela tait i kamap long olgeta hap bilong graun. Moses i helpim ol Israel long lusim kalabus long Isip. Josua i bringim ol Israel i go insait long Graun Bilong Promis. Solomon i wokim tempel long Jerusalem. Maria i kamap mama bilong Jisas. Olgeta dispela bilip lain na planti arapela manmeri i wok wantaim Jehova long inapim ol samting em i tingting pinis long kamapim.

5. (a) Yumi inap mekim wanem ol wok? (b) Wai na yumi ken tok olsem Jehova i no nidim yumi long mekim wok bilong em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

5 Long nau, Jehova i singautim yumi long givim bel olgeta long sapotim wok bilong Kingdom Bilong Mesaia. I gat planti wok bilong mekim. Ating sampela Kristen i no gat rot long mekim sampela wok, tasol yumi olgeta inap autim gutnius bilong Kingdom. I no olsem Jehova i nidim yumi long mekim dispela wok. Em inap stap long heven na toktok i kam daun long ol manmeri long graun. Na tu, Jisas i tok, Jehova inap kirapim ol ston long givim biknem long King Mesaia. (Luk 19:37-40) Tasol Jehova i larim yumi long i stap olsem “ol wanwok bilong [Em].” (1 Kor. 3:9) Aposel Pol i tok: “Mipela i save wok wantaim God, olsem na mipela i kirapim yupela long kisim bikpela pasin helpim bilong em na no ken lusim tingting long wok bilong en.” (2 Kor. 6:1) God i no nidim yumi long wok wantaim em. Tasol em i gat bikpela pasin laikim, olsem na em i larim yumi long mekim olsem, na dispela i givim bikpela amamas long yumi. Nau yumi ken skelim sampela risen na yumi tok olsem.

YUMI AMAMAS LONG WOK WANTAIM GOD

6. Fesbon Pikinini Bilong God i pilim olsem wanem taim em i wok wantaim Papa bilong em?

6 Kirap long bipo yet, ol wokman bilong Jehova i amamas long wok wantaim em. Fesbon Pikinini Bilong God i pulap tru long savetingting, na em i tok: “Bipo bipo tru, long taim Bikpela i laik wokim ol samting, em i wokim mi pastaim. . . . Mi stap wantaim em na em i makim mi olsem saveman i bosim wok. Olgeta de mi bin mekim em i amamas, . . . na mi bin amamas i stap oltaim long ai bilong Bikpela.” (Snd. 8:22, 30, 31) Jisas i amamas long wok wantaim Papa bilong em, na em i amamas long wok em i mekim, na em i amamas tu long save olsem Jehova i laikim em. Tasol olsem wanem long yumi?

Yumi kisim bikpela amamas moa long skulim man long tok i tru! (Lukim paragraf 7)

7. Bilong wanem yumi amamas long mekim wok autim tok?

7 Jisas i tok yumi inap kisim amamas long pasin bilong givim samting na pasin bilong kisim samting. (Apo. 20:35) Yumi amamas taim yumi kisim tok i tru, na yumi amamas taim yumi autim  dispela tok long ol narapela. Taim yumi autim tok bilong Baibel long ol man i hangre long harim tok bilong God, yumi lukim olsem ol i amamas tru taim ol i kisim stretpela save long God na kliagut long ol tok i tru i stap long Baibel. Yumi amamas tru taim yumi lukim olsem ol i mekim ol senis long tingting bilong ol na laip bilong ol. Yumi luksave olsem wok bilong autim gutnius em i bikpela samting tru. Em i opim rot long ol manmeri inap kamap wanbel wantaim God na kisim laip oltaim. (2 Kor. 5:20) I no gat narapela wok inap givim bikpela amamas long yumi olsem dispela wok bilong helpim ol manmeri long bihainim rot bilong kisim laip oltaim.

8. Sampela i tok wanem long amamas ol i kisim long wok wantaim Jehova?

8 Maski yumi amamas taim ol man i harim ol tok yumi autim, yumi amamas tu long save olsem Jehova i pilim tru hatwok yumi mekim long wok bilong em. (Ritim 1 Korin 15:58.) Marco em wanpela brata long Itali, na em i tok: “Mi amamas tru long save olsem mi inap givim mi yet long mekim wok bilong Jehova, na mi no mekim wok bilong wanpela man husat bai lusim tingting long wok mi mekim.” Franco tu em wanpela brata long Itali, na em i tok: “Long rot bilong Baibel na ol narapela samting Jehova i givim long yumi, em i tokim yumi long olgeta de olsem em i laikim yumi, na em i pilim tru olgeta samting yumi mekim long wok bilong em, maski sapos yumi yet i ting olsem yumi no mekim bikpela wok. Dispela i mekim na mi save amamas long wok wantaim God na laip bilong mi i gat mining bilong en.”

WOK WANTAIM GOD NA GO KLOSTU LONG EM NA OL ARAPELA

9. Wanem kain pasin pren i stap namel long Jehova na Jisas? Bilong wanem?

9 Taim yumi wok wantaim ol lain yumi laikim, dispela bai helpim yumi long pas gut moa wantaim ol na save gut long ol pasin bilong ol. Yumi bai kisim save long samting ol i tingting pinis long kamapim na rot ol bai bihainim long kamapim dispela samting. Jisas i bin wok wantaim Jehova inap planti bilion yia, na tupela i gat strongpela pasin laikim i stap namel long tupela. Jisas i stori long pasin pren bilong em na Papa, na em i tok: “Mi na Papa i wanpela.” (Jon 10:30) Tupela i stap wanbel tru, na wok gut wantaim.

10. Bilong wanem wok autim tok i helpim yumi long i go klostu moa long God na ol narapela?

10 Jisas i beten na askim Jehova long lukautim ol disaipel bilong em. Bilong wanem Jisas i mekim olsem? Em i tok: “Ol i ken i stap wanpela olsem mitupela i stap wanpela.” (Jon 17:11) Taim yumi bihainim ol lo bilong God na mekim wok autim tok, yumi bai kisim save long ol gutpela pasin bilong em. Yumi kisim save olsem taim yumi trastim em na bihainim tok bilong em, dispela bai helpim yumi. Taim yumi go klostu long God, em bai kam klostu long yumi. (Ritim Jems 4:8.) Na tu, yumi bai i go klostu long ol bratasista bilong yumi bikos yumi bungim wankain hevi na kisim wankain amamas, na yumi gat wankain mak yumi laik winim. Yes, yumi wok gut wantaim, amamas wantaim, na karim hevi wantaim. Octavia em wanpela sista long Briten, na em i  tok: “Taim mi wok wantaim Jehova, dispela i helpim mi long pas gut moa wantaim ol narapela bikos mipela olgeta i holim wankain laik na wankain tingting.” Olsem wanem? Yu tu i pilim olsem? Yu pas gut moa wantaim ol narapela taim yu lukim olsem ol i wok strong long amamasim Jehova?

11. Long nupela taim, wanem ol samting bai kirapim yumi long pas gut moa wantaim Jehova na ol bratasista bilong yumi?

11 Long nau, yumi laikim God na yumi laikim ol wanbilip, tasol dispela pasin laikim bai kamap strong moa long nupela taim we stretpela pasin tasol bai stap long en. Tingim bikpela wok em yumi bai mekim long bihain! Yumi bai welkamim ol lain i kirap bek long matmat, na yumi bai skulim ol long Jehova. Yumi bai stretim graun na mekim i kamap naispela ples paradais. Em ol bikpela wok, tasol yumi bai amamas tru long wok wantaim na kamap gutpela olgeta aninit long Kingdom Bilong Mesaia! Olgeta manmeri bai pas gut wantaim na pas gut moa wantaim God, em Man husat bai “inapim laik bilong olgeta samting i gat laip.”—Sng. 145:16NW.

WOK WANTAIM GOD—DISPELA I LUKAUTIM YUMI

12. Olsem wanem wok autim tok inap lukautim yumi?

12 Yumi mas lukautim gut bilip bilong yumi. Yumi stap long graun em Satan i bosim, na tu, yumi gat sin, olsem na em isi long yumi inap kisim tingting kranki na bihainim pasin bilong dispela graun. Pasin bilong dispela graun i kain olsem strong bilong wara we i pulim yumi i go long hap em yumi no laik i go long en. Sapos yumi no laik bai wara i pulim yumi i go daun, orait yumi mas taitim bun tru long swim i go long narapela sait. Olsem tasol, yumi mas taitim bun tru bambai yumi no ken larim pasin nogut bilong dispela graun bilong Satan i pulim yumi. Taim yumi mekim wok autim tok, yumi putim tingting i go long ol bikpela samting we i strongim bilip bilong yumi, na yumi no tingim ol samting we inap bagarapim bilip bilong yumi. (Fili. 4:8) Wok autim tok i strongim bilip bilong yumi, na kirapim yumi long tingim ol tok promis bilong God na ol gutpela lo bilong em. Na tu, wok autim tok i helpim yumi long lukautim gut klos pait bilong yumi long sait bilong bilip.—Ritim Efesus 6:14-17.

13. Wanpela Witnes long Australia i pilim olsem wanem long wok autim tok?

13 Sapos yumi bisi long mekim wok autim tok na ol narapela wok bilong Kingdom, yumi bai i no gat taim long wari tumas long ol hevi bilong yumi yet, na dispela bai lukautim yumi. Joel em wanpela brata i stap long Australia, na em i tok: “Wok autim tok i helpim mi long luksave long ol samting tru i wok long kamap long nau. Mi luksave long ol hevi i painim ol manmeri, na mi luksave tu long ol gutpela samting i painim mi bikos mi bihainim ol stiatok bilong Baibel. Wok autim tok i helpim mi long bihainim pasin daun, olsem na mi inap soim olsem mi trastim Jehova na ol bratasista.”

14. Yumi stap strong yet long mekim wok autim tok, na olsem wanem dispela i soim klia olsem spirit bilong God i stap wantaim yumi?

14 Wok autim tok i strongim tu bilip bilong yumi olsem spirit bilong God i stap wantaim yumi. Tingim dispela tok piksa: Yu kisim wok bilong tilim gutpela bret long ol manmeri long komiuniti bilong yu. Ol i no inap baim yu long mekim dispela wok, na tu, ol i no inap bekim mani yu lusim long mekim dispela wok. Tasol i no longtaim yu bai painimaut olsem planti man i no laikim dispela bret, na sampela bai heitim yu bikos yu tilim ol dispela bret. Bai yu mekim yet dispela wok, o olsem wanem? Yu bel hevi long pasin bilong ol manmeri, olsem na ating yu bai i no gat strong long mekim yet dispela wok. Maski ol manmeri i tok bilas na ol i no amamas long wok yumi mekim, planti bilong yumi i wok strong yet long yusim mani bilong yumi long mekim wok autim tok, na yumi mekim olsem inap planti yia nau. Dispela i soim klia olsem spirit bilong God i stap wantaim yumi.

 WOK WANTAIM GOD—YUMI LAIKIM EM NA OL ARAPELA

15. Olsem wanem wok autim tok i stret long samting em God i tingting pinis long kamapim bilong helpim ol manmeri?

15 Wok bilong autim gutnius i kamapim klia olsem Jehova i tingting pinis long mekim ol gutpela samting bilong helpim ol manmeri. Kirap long namba 1 taim Jehova i wokim ol manmeri, em i laik bai ol i stap laip oltaim long graun, na ol i no inap i dai. Maski Adam i mekim sin, Jehova i no senisim tingting bilong Em. (Ais. 55:11) Em i stretim rot long ol man inap lusim kalabus bilong sin na dai. Long dispela as, Jisas i kam long graun na givim laip bilong em olsem ofa bilong helpim ol man husat i bihainim tok. Tasol pastaim ol manmeri i mas kisim stretpela save long ol samting em God i laik bai ol i mas mekim, na long dispela rot ol bai inap long bihainim tok bilong em. Olsem na Jisas i skulim ol manmeri long ol samting em God i laik bai ol i mas mekim, na em i tokim ol disaipel long mekim wankain wok. Taim yumi helpim ol man long kamap wanbel wantaim God, i olsem yumi insait tru long wok bilong kisim bek ol manmeri long kalabus bilong sin na dai.

16. Olsem wanem wok autim tok i stret wantaim ol nambawan lo bilong God?

16 Taim yumi helpim ol manmeri long bihainim rot bilong kisim laip, dispela i soim olsem yumi laikim tru ol arapela na yumi laikim tu Jehova. Baibel i tok: “Laik bilong [God] i olsem, em i laik kisim bek olgeta kain man na em i laik bai ol i kisim stretpela save long tok i tru.” (1 Tim. 2:4) Taim wanpela man i askim Jisas long wanem lo i nambawan na i winim olgeta arapela lo em God i givim long lain Israel, Jisas i tok: “‘Yu mas laikim Jehova, God bilong yu. Yu mas laikim em long bel olgeta bilong yu, na long laip olgeta bilong yu, na long tingting olgeta bilong yu.’ Dispela em namba 1 lo na i winim ol arapela lo. Namba 2 lo i wankain liklik, em i olsem: ‘Yu mas laikim ol arapela man olsem yu laikim yu yet.’” (Mat. 22:37-39) Taim yumi autim tok, yumi soim olsem yumi bihainim ol dispela lo.—Ritim Aposel 10:42.

17. Yu pilim olsem wanem long wok bilong yumi long autim tok?

17 Yumi gat planti gutpela blesing! Jehova i tokim yumi long mekim wanpela wok we i givim amamas long yumi, na helpim yumi long pas gut moa wantaim em na ol narapela, na lukautim yumi long sait bilong bilip. Na tu, dispela wok i opim rot long yumi inap soim olsem yumi laikim God na yumi laikim tu ol arapela. Long olgeta hap bilong graun, ol manmeri bilong God i gat narapela narapela sindaun. Tasol maski ol i yangpela o lapun, maniman o rabisman, ol i gat strong o nogat, inap planti milion bilong ol i painim rot long autim bilip bilong ol long ol narapela. Ating yu bai wanbel long tok bilong Chantel, em wanpela sista long Frans. Em i tok: “Man i gat olgeta strong long heven na graun, em Krieta bilong olgeta samting, na em God bilong amamas, em i tokim mi olsem: ‘Go! Tokaut! Autim tok bilong mi, na givim bel tru long autim tok bilong mi. Mi givim strong bilong mi long yu, mi givim yu tok bilong mi long Baibel, na lain bilong heven bai sambai long yu, na ol lain long graun bai wok wantaim yu, na mi bai trenim yu long olgeta taim, na mi bai givim skul long yu long taim stret bilong en.’ Taim yumi mekim ol samting em Jehova i tokim yumi long mekim, na yumi wok wantaim em, dispela em nambawan gutpela blesing!”