“Yumi tenkyu long God long dispela presen em i givim nating, em presen i gutpela tumas.”—2 KOR. 9:15.

OL SINGSING: 121, 63

1, 2. (a) God i “givim nating [presen], em presen i gutpela tumas,” na dispela i opim rot long God inap givim wanem samting long yumi? (b) Yumi bai skelim wanem ol askim long dispela stadi?

TAIM Jehova i salim Pikinini tru bilong em i kam daun long graun, Em i givim samting we bai kamap nambawan bikpela presen bilong soim klia olsem em i laikim tru yumi! (Jon 3:16; 1 Jon 4:9, 10) Aposel Pol i tok God i “givim nating [dispela presen], em presen i gutpela tumas.” (2 Kor. 9:15) Bilong wanem Pol i tok olsem?

2 Pol i save olsem olgeta gutpela tok promis bilong God bai kamap tru long rot bilong nambawan gutpela ofa bilong Krais. (Ritim 2 Korin 1:20.) Jehova i “givim nating [presen], em presen i gutpela tumas.” Dispela presen i opim rot long God inap givim ol blesing long yumi. Yes, dispela presen em i nambawan olgeta, olsem na i no gat wanpela tok inap kamapim klia olgeta gutpela samting insait long dispela presen. Yumi kisim nambawan gutpela presen, olsem na dispela i mas kirapim yumi long mekim wanem? Yumi mas mekim wanem  bilong redim yumi yet long mekim bung bilong tingim dai bilong Krais long Trinde, Mas 23, 2016?

GOD I GIVIM SPESEL PRESEN

3, 4. (a) Yu save pilim olsem wanem taim wanpela man i givim presen long yu? (b) Olsem wanem wanpela spesel presen inap senisim laip bilong yu?

3 Yu save amamas tru taim yu kisim wanpela presen, laka? Sampela presen inap kirapim man long senisim laip bilong em bikos em i pilim tru dispela presen. Tingim olsem ol man i laik kilim yu i dai bikos yu brukim lo. Bikpela lain manmeri i bung, na kwiktaim wanpela man i kam sanap ples klia na em i tok em bai volantia long kisim strafe bilong yu. Em bai kisim ples bilong yu na i dai! I olsem em i givim yu wanpela presen i nambawan tru. Pasin bilong dispela man bai kirapim yu long mekim wanem?

4 Dispela man i laikim yu tru na em i daunim laik bilong em yet, olsem na dispela bai kirapim yu long skelim gen ol pasin bilong yu na senisim laip bilong yu. Ating dispela pasin bai kirapim yu long serim ol samting na soim pasin laikim long ol narapela, na tu, yu bai fogivim ol narapela husat i rongim yu. Ating long laip olgeta bilong yu, yu bai pilim olsem yu gat bikpela dinau tru long man husat i kisim ples bilong yu na em i dai.

5. Olsem wanem presen God i givim i dia tumas winim olgeta narapela presen?

5 Long rot bilong Krais, Jehova i givim yumi presen i dia tumas winim presen yumi stori long en long ol paragraf i stap paslain. (1 Pita 3:18) Skelim risen na yumi tok olsem. Yumi olgeta i gat sin, olsem na yumi kisim strafe bilong i dai. (Rom 5:12) Jehova i laikim tru yumi, olsem na em i stretim rot long Jisas i ken kam daun long graun na “kisim ples bilong olgeta manmeri na i dai.” (Hib. 2:9) Jehova i givim dispela presen bilong helpim laip bilong yumi long nau, na tu, em i stretim rot bilong pinisim sin. (Ais. 25:7, 8; 1 Kor. 15:22, 26) Olgeta manmeri husat i bilip long Jisas, ol bai kisim laip oltaim long graun na ol bai i stap bel isi na amamas. Ol Kristen God i bin makim, ol bai mekim wok king wantaim Krais long Kingdom Bilong God na bosim graun. (Rom 6:23; Rev. 5:9, 10) Wanem sampela samting moa i insait long dispela presen em Jehova i givim?

6. (a) Jehova i givim presen we i opim rot long yu inap kisim ol blesing, olsem na yu laik tru long lukim wanem blesing? (b) Presen God i givim bai kirapim yumi long mekim wanem 3-pela samting?

6 Presen God i givim bai opim rot long em i ken pinisim olgeta kain sik, mekim graun i kamap ples paradais, na kirapim bek ol man i dai pinis. (Ais. 33:24; 35:5, 6; Jon 5:28, 29) Yumi laikim tru Jehova na Pikinini bilong em, long wanem, ol i givim yumi “presen i gutpela tumas.” Tasol yumi laik save: Pasin laikim bilong God bai kirapim yumi long mekim wanem? Orait nau yumi ken stori long olsem wanem pasin laikim bilong God i kirapim yumi long (1) bihainim gut lek mak bilong Krais Jisas, (2) soim pasin laikim long ol bratasista, na (3) fogivim ol narapela.

“PASIN LAIKIM BILONG KRAIS I KIRAPIM MIPELA”

7, 8. (a) Yumi mas holim wanem tingting long pasin laikim bilong Krais? (b) Pasin laikim bilong Krais i mas kirapim yumi long mekim wanem?

7 Namba 1: Yumi mas bihainim pasin bilong Krais Jisas. Aposel Pol i tok: “Pasin laikim bilong Krais i kirapim mipela.” (Ritim 2 Korin 5:14, 15.) Pol i luksave olsem sapos yumi pilim tru bikpela pasin laikim bilong Krais, orait dispela bai kirapim yumi long bihainim pasin bilong em. Taim yumi kliagut long ol samting Jehova i mekim bilong helpim yumi, na yumi pilim tru pasin laikim bilong Jehova, dispela bai kirapim yumi long givim bel olgeta long bihainim Krais Jisas. Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi laik tru long bihainim pasin bilong Jisas?

 8 Sapos ol manmeri i laikim Jehova, ol bai bihainim gut lek mak bilong Krais. (1 Pita 2:21; 1 Jon 2:6) Taim yumi bihainim tok bilong God na Krais, dispela i soim olsem yumi laikim tru ol. Jisas i tok: “Man i kisim ol lo bilong mi na i bihainim, dispela man i laikim mi tru. Na man i laikim mi, Papa bilong mi bai laikim em, na mi bai laikim em na long ples klia mi bai soim mi yet long em.”—Jon 14:21; 1 Jon 5:3.

9. Wanem ol samting i putim presa long yumi?

9 Long taim bilong Memorial, em gutpela long yumi tingim tingim ol samting yumi mekim long laip bilong yumi. Askim yu yet: ‘Mi bihainim gut lek mak bilong Krais Jisas long wanem ol samting? Mi mas wok strong moa long wanem ol pasin?’ Yumi mas givim ol dispela askim long yumi yet, long wanem, oltaim sampela samting i putim presa long yumi long bihainim pasin bilong dispela graun. (Rom 12:2) Sapos yumi no was gut, yumi inap kamap disaipel bilong ol saveman bilong graun, na ol singa na ol ekta, na ol man i gat biknem long spots. (Kol. 2:8; 1 Jon 2:15-17) Olsem wanem yumi inap sakim ol dispela presa?

10. (a) Long taim bilong Memorial, yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet? (b) Bekim bilong ol dispela askim inap kirapim yumi long mekim wanem? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

10 Long taim bilong Memorial, yumi ken skelim ol klos, ol muvi, ol musik, na ol narapela samting i stap long kompiuta, fon, na ol teblet bilong yumi. Taim yu skelim ol klos bilong yu, askim yu yet: ‘Sapos mi go long hap em Jisas i stap long en, bai mi pilim olsem wanem sapos mi werim dispela klos?’ (Ritim 1 Timoti 2:9, 10.) ‘Sapos mi werim dispela klos, ol narapela bai luksave olsem mi disaipel bilong Krais Jisas, o nogat?’ Yumi ken givim wankain ol askim long sait bilong ol muvi na ol musik. ‘Jisas bai amamas long lukim dispela muvi na harim dispela musik, o nogat? Sapos em i laik yusim fon o teblet bilong mi, bai mi sem long ol samting em i lukim?’ Taim yu skelim ol vidio gem, askim yu yet: ‘Mi bai hatwok long tokim Jisas long risen bilong mi long laikim dispela gem?’ Sapos yumi laikim tru Jehova, orait yumi mas rausim olgeta samting we i no stret long ol disaipel bilong Krais i holim, maski ol dispela samting i gat bikpela pe. (Apo. 19:19, 20) Taim yumi dediketim laip bilong yumi long God, yumi bin tok promis olsem yumi no inap bihainim laik bilong yumi yet, nogat, yumi bai bihainim laik bilong Krais. Olsem na yumi no ken holim yet wanpela samting we inap pasim yumi long bihainim gut lek mak bilong Krais.—Mat. 5:29, 30; Fili. 4:8.

11. (a) Olsem wanem pasin bilong yumi long laikim tru Jehova na Jisas i kirapim yumi long mekim wok autim tok? (b) Olsem wanem pasin laikim inap kirapim yumi long helpim ol arapela insait long kongrigesen?

11 Yumi laikim tru Jisas, na dispela i kirapim yumi long givim bel olgeta long mekim wok autim tok na kamapim ol disaipel. (Mat. 28:19, 20; Luk 4:43) Long taim bilong Memorial, yumi inap lusim 30 aua o 50 aua long mekim wok painia haptaim. Yu ting yu inap stretim sediul bilong yu bambai yu inap insait long dispela wok? Wanpela brata i gat 84 krismas, na meri bilong em i dai pinis. Em i pilim olsem em i no inap mekim wok painia haptaim, long wanem, helt bilong em i no gutpela moa. Maski i olsem, ol painia long hap bilong em i helpim em. Ol i kisim em long kar na bringim em i go long teritori we em inap autim tok long en bambai em inap winim 30 aua. Yu ting yu inap helpim wanpela long kongrigesen bambai em tu inap kisim amamas bilong mekim wok painia haptaim long taim bilong Memorial? Em tru olsem sampela bilong yumi i no gat rot long mekim wok painia haptaim. Maski i olsem, yumi ken yusim taim na strong bilong yumi long mekim bikpela wok moa long litimapim nem bilong Jehova. Long dispela rot, yumi bihainim wankain pasin olsem Pol i bin mekim. Yumi laikim tru Krais, olsem na dispela i kirapim yumi long mekim wok. Orait, yumi ken  mekim wanem ol narapela samting bilong soim olsem yumi laikim tru God?

YUMI GAT WOK LONG LAIKIM NARAPELA NARAPELA

12. God i laikim tru yumi, olsem na dispela i mas kirapim yumi long mekim wanem?

12 Namba 2: Pasin laikim bilong God bai kirapim yumi long soim pasin laikim long ol bratasista. Aposel Jon i luksave long dispela samting, olsem na em i tok: “Ol pren tru, sapos God i laikim yumi olsem, orait yumi tu i gat wok long laikim narapela narapela.” (1 Jon 4:7-11) God i laikim tru yumi, olsem na i stret long yumi mas laikim ol bratasista bilong yumi. (1 Jon 3:16) Yumi ken mekim wanem ol samting bilong soim olsem yumi laikim tru ol bratasista?

13. Jisas i mekim wanem bilong soim olsem em i laikim tru ol narapela?

13 Tingim eksampel bilong Jisas. Taim em i mekim wok autim tok long graun, em i tingim tru ol tarangu lain. Em i helpim ol man i gat sik long bodi olsem lek nogut, aipas, yaupas, na mauspas. (Mat. 11:4, 5) Jisas i amamas long skulim ol man i hangre long harim tok bilong God, em ol lain we ol bikman bilong lotu Juda i tingim ol olsem “lain bilong bagarap tasol.” (Jon 7:49) Jisas i laikim ol dispela tarangu lain na em i wok hat long helpim ol.—Mat. 20:28.

Yu ting yu inap helpim ol lapun bratasista long wok autim tok? (Lukim paragraf 14)

14. Yu inap mekim wanem bilong soim pasin laikim long ol bratasista?

14 Long taim bilong Memorial, rot i op long yu inap bihainim eksampel bilong Jisas. Yu ken tingim ol bratasista long kongrigesen bilong yu yet. Yu bai luksave long sampela em yu inap helpim ol. Ating i gat sampela lapun em ol i nidim helpim. Olsem wanem? Yu inap visitim ol? Yu ting yu inap bringim kaikai i go long ol, helpim ol long mekim wanpela wok long haus, kisim ol long kar na bringim ol i go long miting, o kisim ol i go autim tok wantaim yu? (Ritim Luk 14:12-14.) Yumi mas larim pasin laikim bilong God i kirapim yumi long mekim ol samting i soim olsem yumi laikim ol bratasista.

SOIM PASIN MARIMARI LONG OL BRATASISTA

15. Yumi mas luksave long wanem samting?

15 Namba 3: Pasin laikim bilong Jehova i mas kirapim yumi long lusim rong bilong ol bratasista bilong yumi. Yumi ol pikinini bilong Adam, olsem na yumi kisim sin na dai long em. I no gat wanpela bilong yumi inap tok olsem, “Mi no nidim pe bilong baim bek man.” Long rot bilong Krais, Jehova i soim bikpela pasin helpim bilong em, na dispela i helpim tru ol  gutpela wokman bilong God. Yumi olgeta wan wan i mas luksave olsem God i lusim tingting long bikpela dinau yumi gat long em. Bilong wanem yumi mas luksave long dispela samting? Bekim bilong dispela askim i stap long wanpela tok piksa bilong Jisas.

16, 17. (a) Yumi kisim wanem skul long tok piksa bilong Jisas long wanpela king na ol wokboi? (b) Tok piksa bilong Jisas i kirapim yu long mekim wanem?

16 Jisas i mekim tok piksa olsem wanpela king i lusim dinau bilong wanpela wokboi husat i gat dinau bilong 10 tausen mani talen, o 60 milion denarius. Tasol dispela wokboi i no laik lusim dinau bilong wanwok bilong em husat i gat dinau bilong 100 denarius. Taim king i harim dispela stori, em i belhat long dispela wokboi em i bin marimari long em na lusim dinau bilong em. King i tok: “Yu wokboi nogut, mi bin pinisim olgeta dinau bilong yu taim yu askim mi long mekim olsem. Olsem na yu mas marimari long wanwok bilong yu olsem mi bin marimari long yu.” (Mat. 18:23-35) Namba 1 wokboi i no pilim bikpela pasin marimari bilong king na larim dispela pasin i kirapim em long fogivim wanwok bilong em. Olsem tasol, pasin laikim na pasin marimari bilong Jehova i mas kirapim yumi long mekim wanem?

17 Taim bilong Memorial em gutpela taim long skelim sapos yumi holim sampela bel kros long wanpela brata o sista bilong yumi. Sapos olsem, orait em i gutpela taim long yu mas bihainim pasin bilong Jehova, em Man i redi long “lusim sin.” (Neh. 9:17; Sng. 86:5) Sapos yumi pilim tru pasin em Jehova i mekim long lusim bikpela dinau bilong yumi, orait yumi bai fogivim ol arapela long bel olgeta bilong yumi. Sapos yumi no laikim ol narapela na fogivim rong ol i mekim, God tu i no inap laikim yumi na fogivim ol rong bilong yumi. (Mat. 6:14, 15) Em tru olsem pasin bilong lusim rong i no inap senisim hevi i kamap, tasol dispela pasin bai opim rot long yumi inap kisim ol blesing long bihain.

18. Olsem wanem pasin laikim bilong God i kirapim wanpela sista long karim hevi taim narapela sista i putim hevi long em?

18 Long olgeta de, ating planti bilong yumi i hatwok long “karim hevi narapela i putim long [yumi].” (Ritim Kolosi 3:13, 14; Efesus 4:32.) Lily em wanpela singel sista long kongrigesen, na em i save amamas long helpim wanpela wido, nem bilong em Carol. [1] Lily i save kisim Carol long kar, na tu, em i save mekim planti narapela wok bilong helpim em, olsem go long stua na baim ol samting em Carol i nidim o go long haus sik na kisim marasin bilong Carol. Maski Lily i mekim planti samting bilong helpim Carol, olgeta taim Carol i sutim tok na putim hevi long Lily. Tasol Lily i save tingim ol gutpela pasin bilong Carol. Lily i wok yet long helpim em inap sampela yia moa, na bihain Carol i kisim bikpela sik na em i dai. Lily i tok: “Mi laik tru long lukim Carol taim em i kirap bek. Mi laik save long pasin tru bilong em taim em i kamap gutpela olgeta.” Yes, pasin laikim bilong God inap kirapim yumi long karim hevi taim ol bratasista i putim hevi long yumi, na yumi bai putim tingting i go long nupela taim we ol manmeri bai kamap gutpela olgeta.

19. God “i givim nating [presen], em presen i gutpela tumas,” olsem na dispela inap kirapim yu long mekim wanem?

19 Tru tumas, Jehova “i givim nating [presen], em presen i gutpela tumas.” Yumi no ken ting olsem dispela presen em samting nating, nogat. Long taim bilong Memorial, yumi ken tingim tingim gut na pilim tru olgeta samting em Jehova na Jisas i mekim bilong helpim yumi. Yes, pasin laikim bilong tupela i ken kirapim yumi long bihainim gut lek mak bilong Jisas, painim rot bilong soim pasin laikim long ol bratasista, na lusim tingting olgeta long ol rong em ol bratasista i mekim long yumi.

^ [1] (paragraf 18) Ol i senisim sampela nem long dispela stadi.