“Spirit bilong God wantaim bel na tingting bilong yumi i tokaut olsem yumi pikinini bilong God.”—ROM 8:16.

OL SINGSING: 109, 108

1-3. (a) Wanem ol gutpela samting i kamap long de Pentikos? (b) Olsem wanem ol samting i kamap i truim ol tok profet i stap long buk bilong God? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

LONG 9 klok long wanpela Sande moning, ol manmeri long Jerusalem i amamas tru. Em bikpela de bilong lotu, na tu, em de sabat. Ol i ofaim pinis ol sakrifais em ol i save mekim long olgeta moning long tempel. Ol manmeri i amamas moa yet taim hetpris i holim 2-pela bret em ol i wokim long nupela wit na i gat yis long en, na em i redi long muvim i go i kam long ai bilong God. (Wkp. 23:15-20) Dispela ofa i makim olsem ol i ken stat nau long kisim ol wit i mau long gaden. Em yia 33 C.E na em de Pentikos.

2 Taim ol dispela samting i wok long kamap long tempel, wanpela spesel samting tru i laik kamap long rum antap bilong wanpela haus long Jerusalem. Inap 120 Kristen i bung wantaim na “ol i wok long beten i stap.” (Apo. 1:13-15) Samting i kamap long ol bai inapim samting em hetpris i save mekim long de Pentikos, na tu, em bai truim tok profet em Joel  i mekim inap 800 yia paslain. (Jol. 2:28-32; Apo. 2:16-21) Wanem ol bikpela samting i kamap long dispela de?

3 Ritim Aposel 2:2-4. God i kapsaitim holi spirit long ol Kristen i bung long rum antap. (Apo. 1:8) Ol i stat long mekim tok profet na tokaut long ol gutpela samting ol i lukim na harim. I no longtaim, planti manmeri i kam bung na aposel Pita i stori long ol samting i kamap. Taim em i stori pinis, em i tokim ol manmeri olsem: “Yupela i mas tanim bel na yupela olgeta wan wan i mas kisim baptais long nem bilong Jisas Krais, na bai ol sin bilong yupela i ken tekewe. Yupela i mekim olsem na yupela bai kisim holi spirit olsem presen.” Long dispela de yet, inap olsem 3 tausen manmeri i tanim bel na kisim baptais, na ol tu i kisim holi spirit.—Apo. 2:37, 38, 41.

4. (a) Bilong wanem yumi mas tingim tru ol samting i kamap long Pentikos? (b) Wanem spesel samting i bin kamap long wankain de inap planti yia i go pinis? (Lukim futnot.)

4 Wanem samting i mekim na Pentikos 33 C.E. em spesel tru long yumi? I no olsem yumi tingim ol samting i kamap long tempel long Jerusalem, nogat. Yumi tingim olsem Jisas Krais i stap Hetpris na em i truim ol samting i kamap long tempel.  [1] Long dispela de, hetpris i givim 2-pela bret i gat yis olsem ofa long Jehova. Dispela 2-pela bret i piksaim ol disaipel em God i makim ol long holi spirit. I olsem God i adoptim ol namel long ol sinman bilong graun na ol bai kamap pikinini bilong Em. Olsem na rot i op long “namba 1 lain” namel long ol manmeri bilong graun inap i go long heven na mekim wok insait long Kingdom, na dispela Kingdom bai givim planti blesing tru long olgeta manmeri husat i bihainim tok. (Jems 1:18; 1 Pita 2:9) Olsem na maski yumi bai kisim laip long heven wantaim Jisas o yumi bai i stap laip oltaim long Paradais long graun, ol samting i kamap long Pentikos 33 C.E. i helpim tru yumi!

HOLI SPIRIT I MAKIM MAN

5. Olsem wanem yumi save olsem olgeta Kristen i no kisim holi spirit long wankain pasin?

5 Sapos yu wanpela bilong ol disaipel em samting olsem liklik hap paia i stap antap long het bilong yu, yu no inap tru long lusim tingting long samting i kamap long dispela de. Yu bai luksave olsem holi spirit i makim yu, na moa yet sapos yu kisim presen bilong mekim narapela tokples. (Apo. 2:6-12) Tasol taim yumi tingim olgeta Kristen em God i makim ol long holi spirit, yu ting olgeta bilong ol i kisim holi spirit long wankain pasin olsem 120 disaipel bilong pastaim? Nogat. Olgeta narapela Kristen husat i stap long Jerusalem long wankain de bilong Pentikos, ol i kisim holi spirit taim ol i baptais. (Apo. 2:38) Long dispela taim, i no gat wanpela samting olsem hap paia i stap antap long het bilong ol. Na tu, i no olgeta Kristen i kisim holi spirit long taim ol i kisim baptais. Lain Samaria i bin kisim holi spirit bihain liklik long taim ol i kisim baptais. (Apo. 8:14-17) Tasol sampela narapela i kisim holi spirit long narapela rot. Kain olsem, Kornilius na ol wanhaus bilong em i kisim holi spirit paslain long ol i kisim baptais.—Apo. 10:44-48.

6. (a) God i givim wanem samting long olgeta Kristen em i makim? (b) Taim Kristen i kisim holi spirit, em i save pilim olsem wanem?

6 Yumi luksave nau olsem holi spirit i makim ol Kristen long kain kain rot. Ating sampela bai luksave kwiktaim olsem God i makim ol, tasol sampela bai luksave isi isi. Tasol maski God i makim ol long narapela narapela rot, olgeta i pilim truim bilong samting em aposel Pol i kolim taim em i tok: “Long rot bilong Krais, taim yupela i bilip pinis, God i putim mak bilong holi spirit long yupela olsem em i bin promis long en. Holi spirit i strongim tok olsem yumi bai kisim ol samting God i promis long givim yumi.” (Efe. 1:13, 14) Dispela wok bilong holi spirit i kain olsem man i dipositim sampela mani pastaim bilong  soim olsem tru tru em bai pinisim hap mani i stap yet na kisim samting em i laik baim. Taim Kristen i kisim holi spirit, em i save pilim tru long bel na bilip olsem God i makim em long kisim laip long heven.—Ritim 2 Korin 1:21, 22; 5:5.

7. Olgeta wan wan Kristen God i bin makim i mas mekim wanem bambai ol inap kisim laip long heven?

7 Taim Kristen i kisim holi spirit, yu ting dispela i makim olsem em bai kisim laip long heven maski em i bihainim wanem wanem pasin? Nogat. Dispela Kristen i save olsem God i bin makim em. Tasol em i mas i stap gut long God bambai em inap kisim laip long heven. Pita i tok: “Ol brata, God i bin singautim yupela na makim yupela pinis. Olsem na yupela i mas wok strong tru long kisim dispela samting God i singautim na makim bilong yupela long kisim. Sapos yupela i wok yet long bihainim ol dispela pasin, orait bai yupela i no inap pundaun. Na bai yupela i kisim gutpela blesing tru, em olsem yupela bai kisim tok orait long i go insait long kingdom bilong Jisas Krais, em Bikpela na Seivia bilong yumi, na dispela kingdom bai stap oltaim oltaim.” (2 Pita 1:10, 11) Olsem na olgeta wan wan Kristen em God i bin makim i mas wok strong long i stap gut long God. Sapos ol i no mekim olsem, ol bai i no inap kisim laip long heven.—Hib. 3:1; Rev. 2:10.

OLSEM WANEM MAN INAP SAVE?

8, 9. (a) Bilong wanem planti man i hatwok long kliagut long samting i save kamap taim God i makim man long holi spirit? (b) Olsem wanem man inap save olsem God i makim em long kisim laip long heven?

8 Ating planti bilong yumi long nau i no kliagut long olsem wanem God i makim ol man long holi spirit, long wanem, yumi yet i no kisim dispela ekspiriens. Taim God i wokim ol man long namba 1 taim, em i wokim ol bilong i stap laip oltaim hia long graun. (Stt. 1:28; Sng. 37:29) Taim God i wokim ol man long namba 1 taim, em i no wokim ol bilong i go mekim wok king na wok pris long heven, nogat. Olsem na taim God i makim wanpela man long i go long heven, dispela i save kamapim bikpela senis long tingting bilong man.—Ritim Efesus 1:18.

9 Tasol olsem wanem man inap save olsem God i makim em long holi spirit? Bekim bilong dispela askim i stap long tok em Pol i mekim long ol Kristen long Rom, em God “i makim [ol] long kamap manmeri holi.” Pol i tokim ol: “Spirit bilong God i no save mekim yumi i kamap wokboi na mekim yumi pret gen. Tasol long rot bilong dispela spirit God i save adoptim yumi olsem pikinini bilong em na dispela spirit i kirapim yumi long singaut olsem, ‘Aba, Papa!’ Spirit bilong God wantaim bel na tingting bilong yumi i tokaut olsem yumi pikinini bilong God.” (Rom 1:7; 8:15, 16) Yumi ken tok: Long rot bilong holi spirit, God i kamapim klia long dispela Kristen olsem em bai mekim wok king long Kingdom.—1 Tes. 2:12.

10. Jon 2:27 i tok, i no gat wok long wanpela man i skulim ol Kristen God i makim. Wanem mining bilong dispela tok?

10 Ol Kristen em God i makim, ol i no nidim wanpela man long i stap olsem witnes na strongim tingting bilong ol olsem God i makim ol long kisim laip long heven, nogat. Jehova yet i strongim tingting bilong ol na ol i no holim 2-pela tingting. Aposel Jon i tokim ol dispela Kristen olsem: “Yupela i bin kisim holi spirit long God, na yupela olgeta i gat save.” Em i tok moa olsem: “God i bin makim yupela long holi spirit bilong em na dispela spirit i stap yet wantaim yupela. Olsem na i no gat wok long wanpela man i skulim yupela. Tasol mak yupela i kisim long holi spirit, dispela i tru na i no giaman, na i skulim yupela long olgeta samting. Na olsem dispela spirit i bin skulim yupela, yupela i mas pas yet wantaim em.” (1 Jon 2:20, 27) Ol dispela Kristen tu i nidim ol tok bilong skulim ol long sait bilong bilip wankain olsem olgeta narapela man. Tasol ol i no nidim narapela man long  kamapim klia long ol olsem God i makim ol. Holi spirit tasol i strongim bilip bilong ol!

MAN I “BON GEN”

11, 12. (a) Kristen God i makim inap tingting planti long wanem ol samting? (b) Tasol dispela Kristen i no inap holim 2-pela tingting long wanem samting?

11 Taim holi spirit i strongim bilip bilong Kristen em God i makim bilong kisim laip long heven, dispela Kristen bai mekim ol bikpela senis tru long laip bilong em. Jisas i tok, taim man i mekim dispela senis, i olsem man i “bon gen.” [2] (Jon 3:3, 5) Em i tok moa: “No ken kirap nogut long mi tokim yu olsem yupela i mas bon gen. Win i save go long hap em i laik go long en, na yu harim krai bilong en, tasol yu no save em i kam long we o em i go long we. Na i wankain long man i bon long rot bilong holi spirit.” (Jon 3:7, 8) Olsem na ol Kristen em God i no makim ol, ol bai hatwok long kliagut long dispela samting.

12 Ol Kristen em God i makim ol long dispela rot, ating ol inap tingting olsem: ‘Wai na God i makim mi? Wai na em i no makim narapela man?’ Ol inap holim 2-pela tingting na pilim olsem ol i no gutpela tumas inap long God i makim ol. Tasol ol i save tru olsem God i makim ol, na ol i no holim 2-pela tingting long dispela samting. Bel bilong ol i pulap tru long amamas. Ol i pilim wankain olsem Pita taim holi spirit i kirapim em long mekim dispela tok: “Yumi litimapim nem bilong God na Papa bilong Bikpela bilong yumi, Jisas Krais. Long rot bilong bikpela pasin marimari bilong em, em i mekim na yumi bon gen, na long rot bilong kirap bek bilong Jisas Krais yumi wetim samting em tru tru bai i kamap. Bai yupela i kisim dispela samting i save stap oltaim, em laip i no inap bagarap na i klin olgeta. Em samting God i redim bilong yupela long kisim long heven.” (1 Pita 1:3, 4) Taim ol Kristen God i makim i ritim ol dispela tok, ol i bilip tru olsem Papa bilong ol long heven i toktok long olgeta wan wan bilong ol.

13. (a) Taim God i makim wanpela Kristen long holi spirit, wanem ol senis i save kamap long tingting bilong em? (b) Wanem samting i stiaim Kristen long senisim tingting bilong em?

13 Paslain long God i makim ol Kristen long holi spirit, ol i gat strongpela laik long kisim laip oltaim long graun. Ol i laik tru long lukim nupela taim i kamap na Jehova i rausim ol pasin nogut bilong dispela graun, na ol i laik kisim laip long dispela taim. Long tingting, ol i piksaim ol yet i welkamim ol wanfamili na ol pren husat i kirap bek long matmat. Ol i tingting long stap long ol haus em ol yet i wokim, na kaikai ol prut long ol diwai ol yet i planim. (Ais. 65:21-23) Bilong wanem tingting bilong ol i senis? I no olsem ol i no amamas long kisim laip long graun, nogat. Na tu, dispela i no makim olsem ol i tingting planti na bel hevi, nogat. Ol i no pilim olsem ol bai les long i stap laip oltaim long graun, na tu, i no olsem ol i laik lukim sampela nupela samting long heven, nogat. Spirit bilong God yet i stiaim tingting bilong ol long pilim tru olsem God i makim ol, na tu, holi spirit i kirapim ol long senisim tingting long wanem kain laip ol bai kisim.

14. Ol Kristen God i makim i pilim olsem wanem long laip bilong ol long nau?

14 Yu ting i stret long yumi tok olsem ol Kristen God i makim i holim tingting olsem ol i laik i dai? Holi spirit i kirapim Pol long bekim dispela askim olsem: “Yumi husat i stap yet long dispela haus sel, yumi pilim hevi na krai i stap. I no olsem yumi laik rausim haus sel, nogat. Tasol yumi laik putim dispela narapela haus bilong heven. Long dispela rot laip bai kisim ples bilong samting i save dai.” (2 Kor. 5:4) I no olsem ol dispela Kristen i les long laip bilong nau na ol i laik bai dispela laip i pinis kwiktaim, nogat. Ol i amamas tru long yusim olgeta wan wan de long mekim wok bilong Jehova wantaim ol pren na ol wanblut. Maski ol i mekim wanem wanem wok long nau, oltaim ol i tingim gutpela blesing tru ol bai kisim long bihain.—1 Kor. 15:53; 2 Pita 1:4; 1 Jon 3:2, 3; Rev. 20:6.

 YU TING GOD I MAKIM YU?

15. Wanem ol samting inap kamap long wanpela Kristen, tasol dispela i no soim olsem God i makim em long holi spirit?

15 Ating yu tingting planti olsem nogut God i makim yu tu long holi spirit. Sapos yu pilim olsem, orait skelim ol dispela bikpela askim: Yu gat strongpela laik tru long mekim wok autim tok? Yu save laik tru long stadi long Baibel na mekim wok painimaut long “ol bikpela tok hait bilong God”? (1 Kor. 2:10) Yu lukim olsem Jehova i blesim wok autim tok bilong yu? Yu gat strongpela laik tru long mekim laik bilong Jehova? Yu laik tru long helpim ol narapela long sait bilong bilip? Yu lukim sampela samting i soim klia olsem Jehova yet i lukautim laip bilong yu? Sapos yu no holim 2-pela tingting na yu tok yes long ol dispela askim, orait yu ting dispela i makim olsem yu bai kisim laip long heven? Nogat. Bilong wanem yumi tok olsem? Long wanem, i no ol lain bilong kisim laip long heven tasol i pilim olsem. Spirit bilong Jehova i save strongim tu ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip oltaim long graun. Sapos yu holim 2-pela tingting olsem God i makim yu long kisim laip long heven o nogat, dispela i soim klia olsem God i no makim yu. Ol Kristen em Jehova i makim, ol i no gat 2-pela tingting long dispela samting! Ol i holim 1-pela tingting tasol!

16. Holi spirit i bin stiaim ol bilipman, tasol hau na yumi save olsem i no olgeta bilong ol bai kisim laip long heven?

16 Long Baibel, yumi kisim save long planti bilipman em holi spirit i bin stiaim ol, tasol ol i no holim tingting bilong kisim laip long heven. Wanpela bilong ol dispela bilipman em Jon Bilong Baptais. Jisas i bin givim biknem long em, tasol em i tok Jon i no inap mekim wok king long Kingdom bilong heven. (Mat. 11:10, 11) Devit tu em wanpela man em holi spirit i bin stiaim em. (1 Sml. 16:13) Em i gat strongpela bilip, na tu, em i bin raitim sampela hap bilong Baibel. (Mak 12:36) Tasol long taim bilong Pentikos, Pita i tok: “Devit i no bin i go long heven.” (Apo. 2:34) Holi spirit i bin stiaim ol dispela bilipman long mekim ol strongpela wok, tasol holi spirit i no strongim tingting bilong ol olsem ol bai kisim laip long heven. Dispela i no makim olsem ol i no fit long mekim wok, nogat. Jehova bai kirapim bek ol na ol bai kisim laip long ples paradais long graun.—Jon 5:28, 29; Apo. 24:15.

17, 18. (a) Planti wokman bilong God long nau i bilip na wet long kisim wanem kain laip? (b) Long neks stadi, yumi bai skelim wanem ol askim?

17 Planti wokman bilong God long nau i no insait long grup bilong kisim laip long heven. Ol i holim wankain tingting olsem Devit, Jon Bilong Baptais, na ol narapela bilipman na bilipmeri long bipo. Wankain olsem Abraham, ol tu i bilip na wet long kisim laip long graun aninit long Kingdom. (Hib. 11:10) Long grup bilong ol Kristen em God i bin makim ol bilong kisim laip long heven, liklik hap lain tasol i stap yet long graun long dispela taim bilong pinis. (Rev. 12:17) Dispela i makim olsem bikpela hap lain bilong lain 144,000 i stap gut long God na ol i dai pinis.

18 Ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip long graun, ol i mas holim wanem tingting long Kristen husat i bilip na wet long kisim laip long heven? Sapos wanpela long kongrigesen bilong yu i stat long kisim bret na wain long bung bilong Kaikai Bilong Bikpela, bai yu mekim wanem? Yu ting i stret long yu tingting planti sapos yu lukim olsem planti moa Kristen i tok olsem ol i bilip na holim tingting bilong kisim laip long heven? Yumi bai kisim bekim bilong ol dispela askim long neks stadi.

^ [1] (paragraf 4) De Pentikos i kamap long wankain de olsem de we God i givim Lo long lain Israel taim ol i stap long Sainai. (Kis. 19:1) Long dispela de, God i yusim Moses long kamapim kontrak bilong Lo wantaim lain Israel. Olsem tasol, long wankain de, Jisas Krais i wokim nupela kontrak wantaim nupela lain, em lain Israel bilong God.

^ [2] (paragraf 11) Bilong kisim sampela save moa long pasin bilong bon agen, lukim Wastaua bilong Epril 1, 2009 p. 3-11.