God husat i save helpim yumi long sanap strong na i save mekim isi bel bilong yumi, em i ken givim yupela wankain tingting olsem bilong Krais Jisas.”ROM 15:5.

OL SINGSING: 17, [25], 13 [5]

1, 2. (a) Planti man i gat wanem tingting long ol samting long sait bilong bilip? (b) Yumi bai skelim wanem 3-pela bikpela askim long dispela stadi?

WANPELA sista long Kanada i tok: “Taim mi wok strong long tingim ol samting long sait bilong bilip, mi save amamas, na mi inap karim ol hevi bilong wan wan de.” Wanpela brata long Brasil i tok: “Mipela i marit inap 23 yia na mipela i stap amamas tru. Mipela i tenkyu tru olsem mipela i wok strong long tingim ol samting long sait bilong bilip.” Wanpela brata long Filipins i tok: “Taim mi tingim ol samting long sait bilong bilip, mi stap bel isi, na dispela i helpim mi long stap gut wantaim ol bratasista bilong narapela narapela sindaun.”

2 Ol dispela kain tok i kamapim klia olsem ol gutpela samting i save kamap taim man i tingim ol samting long sait bilong bilip. Olsem na yumi ken askim yumi yet olsem, ‘Mi inap mekim wanem bilong kamap strong long bilip na amamas long ol blesing wankain olsem ol stori em ol bratasista i kamapim?’ Paslain long yumi skelim dispela askim, yumi mas kliagut long tok Baibel i mekim long pasin bilong tingim ol samting long sait bilong bilip. Long dispela stadi, yumi bai skelim 3-pela bikpela askim. (1) Man i mas mekim wanem bambai em inap kamap strong long bilip? (2) Wanem ol eksampel inap helpim yumi long kamap strong long bilip? (3) Olsem wanem pasin bilong wok strong long kisim “tingting bilong Krais” i helpim yumi long kamap strong long bilip?

 MAN I MAS MEKIM WANEM BILONG KAMAP STRONG LONG BILIP?

3. Baibel i tok wanem long man bilong tingim ol samting bilong skin na man bilong tingim ol samting bilong God?

3 Aposel Pol i helpim yumi long kliagut long “man i tingim ol samting bilong God,” na “man husat i tingim ol samting bilong skin.” (Ritim 1 Korin 2:14-16.) Baibel i tok olsem, “man husat i tingim ol samting bilong skin . . . em i no inap kisim ol samting holi spirit bilong God i as bilong en. Long tingting bilong dispela man ol dispela samting i olsem longlong samting. Em i no inap kisim save long ol.” Tasol “man i tingim ol samting bilong God,” em i save “skelim gut olgeta samting” na em i gat “tingting bilong Krais.” Pol i kirapim yumi long tingim ol samting long sait bilong bilip. Wanem ol narapela samting i mekim na man bilong tingim ol samting bilong skin i narapela kain long man bilong tingim ol samting bilong God?

4, 5. Man i save tingim ol samting bilong skin i bihainim wanem ol pasin?

4 Pastaim yumi ken stori long pasin bilong man husat i save tingim ol samting bilong skin. Dispela tingting i bosim tingting na pasin bilong ol manmeri bilong dispela graun. Pol i tok dispela pasin i olsem “win o tingting i wok nau insait long bel bilong ol pikinini bilong sakim tok.” (Efe. 2:2) Dispela tingting i stiaim planti manmeri na ol i bihainim tasol pasin bilong ol narapela. Ol i tingting tasol long ol samting bilong skin. Olsem na planti i mekim ol samting em ol yet i ting i stret, na ol i no wok strong long bihainim ol stretpela lo bilong God. Man i tingim ol samting bilong skin, em i save tingim tasol biknem na mani kago, na em i strong olsem tingting bilong em i stret.

5 Wanem narapela samting moa i soim olsem man i save tingim ol samting bilong skin? Dispela kain man i save bihainim ol “laik nogut bilong bel.” (Gal. 5:19-21) Taim Pol i raitim namba 1 pas i go long kongrigesen long Korin, em i kolim sampela pasin bilong ol man husat i save tingim ol samting bilong skin. Em ol kain pasin olsem: brukim lain, i no bihainim tok, birua, kisim ol narapela i go long kot, i no daun long ol lain i go pas, na kaikai na dring planti. Man i save tingim ol samting bilong skin, em i no sanap strong long taim bilong traim na em bai pundaun. (Snd. 7:21, 22) Jut i stori olsem “holi spirit bilong God i no stap wantaim ol” kain man olsem.—Jut 18, 19.

6. Ol man i tingim ol samting bilong God i save mekim wanem?

6 “Man i tingim ol samting bilong God” i save mekim wanem? Man i save tingim ol samting bilong God, em i no save tingim ol samting bilong skin. Ol kain man olsem i save wok strong long “bihainim pasin bilong God.” (Efe. 5:1) Dispela i makim olsem ol i wok strong long kisim tingting bilong Jehova long ol samting ol i mekim, na bihainim tingting bilong em. Ol i tingim God olsem man i stap tru. Ol i wok strong long mekim ol samting i stret wantaim ol lo bilong Jehova. (Sng. 119:33; 143:10) Man i tingim ol samting bilong God i save wok strong long kamapim “ol pasin holi spirit” i as bilong en. (Gal. 5:22, 23) Bilong kliagut long “man bilong tingim ol samting bilong God,” tingim dispela: Man i save gut long pasin bilong wok bisnis, oltaim tingting bilong em i stap long bisnis. Olsem tasol, man i givim bel long wok lotu, tingting bilong em i stap long ol samting bilong God.

7. Baibel i tok wanem long ol man i save tingim ol samting bilong bilip?

7 Baibel i mekim gutpela tok long ol man i save tingim tru ol samting bilong bilip. Matyu 5:3 i tok: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas, long wanem, Kingdom bilong heven em i bilong ol.” Rom 8:6 i stori long ol man i save tingim ol samting  bilong God, na i tok: “Sapos tingting bilong man i stap long ol laik bilong bodi, orait dispela man bai dai. Tasol sapos tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit, orait dispela man bai i stap laip na i stap bel isi.” Taim yumi tingim ol samting long sait bilong bilip, yumi bai kisim bel isi long nau na kisim laip oltaim long bihain.

8. Bilong wanem yumi mas wok strong long kisim pasin bilong tingim ol samting bilong bilip na lukautim gut dispela pasin?

8 Yumi stap long taim bilong planti hevi. Ol manmeri i tingim ol samting bilong skin, tasol yumi mas wok strong long kisim na lukautim gut bilip. Taim man i no stap strong long sait bilong bilip, dispela inap mekim na em i kisim ol tingting na pasin bilong dispela graun. Yumi ken mekim wanem na bai yumi kamap strong long bilip? Olsem wanem yumi inap mekim olsem?

OL GUTPELA EKSAMPEL YUMI KEN BIHAINIM

9. (a) Wanem samting inap helpim yumi long kamap strong long bilip? (b) Yumi bai stori long wanem ol gutpela eksampel?

9 Pikinini inap bihainim gutpela pasin taim em i lukim gutpela eksampel bilong papamama. Olsem tasol, yumi inap kamap strong long bilip taim yumi lukim na bihainim eksampel bilong ol man husat i stap strong long bilip. Yumi no laik bihainim eksampel nogut bilong ol lain i no save tingim ol samting bilong lotu. (1 Kor. 3:1-4) Baibel i stori long ol gutpela eksampel na ol eksampel nogut. Tasol yumi putim mak long kamap strong long sait bilong bilip, olsem na yumi ken skelim ol gutpela eksampel yumi inap bihainim. Yumi bai stori long eksampel bilong Jekop, Maria, na Jisas.

Yumi inap kisim wanem skul long eksampel bilong Jekop (Lukim paragraf 10)

10. Olsem wanem Jekop i soim olsem em i tingim tru ol samting long sait bilong bilip?

10 Pastaim yumi ken stori long Jekop. Laip bilong Jekop i gat hatwok bilong en, wankain olsem laip bilong yumi long nau. Jekop i karim hevi long han bilong brata bilong em Iso, em i save tingim tasol ol samting bilong skin. Iso i tingting long kilim Jekop. Na tu, tambu papa bilong Jekop i giamanim em planti taim. Maski Jekop i stap wantaim ol man i tingim tasol ol samting bilong skin, em i save tingim tru ol samting long sait bilong bilip. Jekop i bilip  long tok promis God i mekim long Abraham, na em i lukautim gut famili bilong em na bai Jehova i inapim ol samting em i tingting pinis long mekim. (Stt. 28:10-15) Ol tok na pasin bilong Jekop i kamapim klia olsem em i save tingim ol lo bilong God na bihainim laik bilong em. Kain olsem, taim Jekop i pilim olsem Iso i laik kilim em, em i tokim God olsem: “Mi prea long yu, . . . Bipo yu bin tok olsem, bai yu was gut long mi na bai yu givim planti lain tumbuna pikinini long mi. Na bai ol i kamap bikpela lain tru olsem wesan bilong nambis.” (Stt. 32:6-12) I klia tru olsem Jekop i bilip long tok promis Jehova i mekim long em na ol tumbuna papa bilong em, na em i laik mekim ol samting i stret wantaim laik bilong God, na ol samting God i tingting pinis long mekim.

Yumi inap kisim wanem skul long eksampel bilong Maria? (Lukim paragraf 11)

11. Wanem samting i soim olsem Maria i tingim ol samting bilong bilip?

11 Nau yumi laik skelim eksampel bilong Maria. Bilong wanem Jehova i makim Maria long kamap mama bilong Jisas? Ating God i makim Maria bikos em i save tingim ol samting bilong bilip. Olsem wanem yumi save long dispela? Maria i kamapim ol gutpela tok bilong litimapim nem bilong God long taim em i visitim ol wanblut bilong em, em Sekaraia na Elisabet. Na dispela i soim olsem em i save tingim ol samting long sait bilong bilip. (Ritim Luk 1:46-55.) Ol tok bilong Maria i soim olsem em i laikim tru Tok Bilong God na em i save gut long Ol Skripsa Hibru. (Stt. 30:13; 1 Sml. 2:1-10; Mal. 3:12) Maski Maria na Josep i marit nupela, ol i no bin slip wantaim i go inap long taim Jisas i bon. Dispela i kamapim klia olsem tupela i tingim tru laik bilong God na ol i no tingting long inapim laik bilong ol yet. (Mat. 1:25) Taim Jisas i wok long kamap bikpela, Maria i lukim ol samting i kamap long laip bilong em na em i putim gut yau long savetingting Jisas i kamapim. Na tu, Maria “i putim ol dispela tok long bel bilong en.” (Luk 2:51) Maria i laik long save gut long ol samting God i tingting pinis long kamapim long rot bilong Mesaia. Eksampel bilong Maria i helpim yumi long putim laik bilong God i stap namba 1 samting long laip bilong yumi.

12. (a) Olsem wanem Jisas i kamapim wankain pasin olsem Papa bilong em? (b) Olsem wanem yumi inap bihainim eksampel bilong Jisas? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

12 Planti man i stap gutpela eksampel long pasin bilong tingim ol samting bilong bilip, tasol husat i stap nambawan eksampel? Em Jisas. Long laip olgeta bilong Jisas na wok autim tok bilong em, em i soim olsem em i bihainim pasin bilong Papa bilong em, Jehova. Jisas i wokim tingting, pilim, na mekim ol samting wankain olsem Jehova, na em i bihainim ol lo na laik bilong God. (Jon 8:29; 14:9; 15:10) Tingim tok profet Aisaia i mekim long pasin bilong Jehova long sori, na skelim dispela tok wantaim stori Mak i raitim long pasin sori bilong Jisas. (Ritim Aisaia 63:9; Mak 6:34.) Olsem wanem? Yumi bihainim pasin bilong Jisas long sori long ol narapela husat i nidim helpim? Jisas i givim bel tru long autim tok na skulim ol man long gutnius. (Luk 4:43) Man i gat kain pasin olsem bilong Jisas, dispela i kamapim klia olsem em i save tingim ol samting long sait bilong bilip.

13, 14. (a) Yumi kisim wanem skul long pasin bilong ol Kristen long nau em ol i tingim ol samting bilong bilip? (b) Stori long wanpela eksampel.

13 Sampela Kristen long nau i stap olsem gutpela eksampel long pasin bilong tingim ol samting long sait bilong bilip, na ol i kamapim ol gutpela pasin olsem bilong Krais. Ating yu inap lukim pasin bilong ol long givim bel long autim tok, helpim ol narapela, sori long ol narapela, na ol narapela gutpela pasin bilong ol. Ol i wok strong long lusim ol pasin kranki na kisim ol gutpela pasin, wankain olsem yumi. Rachel em wanpela sista long Brasil, na em i tok: “Mi laikim pasin bilong ol manmeri bilong dispela graun long bilas. Olsem na mi no pasim ol klos i stret. Tasol mi kisim save long tok i tru na dispela i kirapim mi long mekim ol samting bilong kamap strong long bilip. Mi  hatwok long mekim ol senis, tasol mi amamas tru na mi pilim olsem laip bilong mi i gat as bilong en.”

14 Reylene em wanpela sista long Filipins, em i wok strong long sakim naraplea pasin. Em i tingting long go long bikpela skul na kisim gutpela wok mani bambai em i gat gutpela sindaun long bihain. Em i tok: “Isi isi mi no inapim moa ol mak bilong bilip mi putim. Tasol mi luksave olsem mi no mekim wanpela samting long laip bilong mi, em samting i winim tru wok mani. Olsem na mi putim tingting i go long mekim wok bilong Jehova.” Reylene i stap gutpela eksampel long pasin bilong bilip long ol tok promis bilong Jehova long Matyu 6:33, 34. Reylene i tok: “Mi bilip tru olsem Jehova bai lukautim mi!” Ating yu save long sampela long kongrigesen bilong yu i bin mekim olsem. Yumi mas bihainim eksampel bilong ol wankain olsem ol dispela lain husat i bihainim Krais.—1 Kor. 11:1; 2 Tes. 3:7.

KISIM “TINGTING BILONG KRAIS”

15, 16. (a) Sapos yumi laik bihainim Krais, yumi mas mekim wanem? (b) Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi kisim “tingting bilong Krais”?

15 Olsem wanem yumi inap bihainim tingting bilong Krais? Long 1 Korin 2:16, Baibel i tok long yumi mas kisim “tingting bilong Krais.” Na long Rom 15:5, Baibel i tok long yumi mas i gat “wankain tingting olsem bilong Krais Jisas.” Sapos yumi laik bihainim pasin bilong Krais, orait yumi mas save long tingting na ol pasin bilong em. Taim yumi mekim olsem, yumi inap bihainim lek mak bilong Krais. Oltaim Jisas i save tingim pasin pren bilong em wantaim God. Taim yumi bihainim pasin bilong Jisas, dispela i makim olsem yumi bihainim pasin bilong Jehova. Olsem na em i bikpela samting long yumi mas holim wankain tingting olsem bilong Jisas.

16 Yumi inap mekim olsem wanem? Ol disaipel i lukim Jisas i wokim ol mirakel, harim ol tok em i autim, lukim pasin em i mekim long ol manmeri, na tu, ol i lukim pasin bilong em long bihainim ol stiatok bilong God. Ol aposel i tok olsem: “Mipela i bin lukim olgeta samting em i bin mekim.” (Apo. 10:39) Tasol yumi no inap lukim em i mekim ol dispela samting long ai bilong yumi. Olsem na Jehova i laikim yumi na em i kamapim ol buk bilong Gutnius we inap helpim yumi long kliagut long pasin bilong Jisas. Taim yumi ritim buk Matyu, Mak, Luk, na Jon, yumi bai luksave long tingting bilong Krais. Long dispela rot, yumi inap “bihainim gut lek mak bilong en” na “holim wankain tingting olsem bilong Krais.”—1 Pita 2:21; 4:1.

17. Taim yumi holim wankain tingting olsem Krais, olsem wanem dispela i helpim yumi?

17 Taim yumi holim wankain tingting olsem Krais, olsem wanem dispela i helpim yumi? Wankain olsem kaikai i save givim strong long bodi, taim yumi kisim save long tingting bilong Krais, dispela inap strongim yumi long sait bilong bilip. Na isi isi yumi bai save long ol samting Krais bai mekim sapos wanpela samting i kamap. Taim yumi mekim olsem, dispela bai helpim yumi long mekim ol disisen em maus bilong bel bai stap klin na God bai orait long yumi. Ol dispela samting i helpim yumi long “kisim pasin bilong Bikpela Jisas Krais.”—Rom 13:14.

18. Dispela stadi i skulim yu olsem wanem long pasin bilong tingim ol samting long sait bilong bilip?

18 Yumi stori pinis long ol samting em man i save tingim ol samting bilong bilip i save mekim. Yumi kisim save tu olsem yumi inap kisim skul long gutpela eksampel bilong ol manmeri husat i tingim ol samting bilong bilip. Na tu, yumi kisim save olsem taim yumi kisim “tingting bilong Krais,” dispela bai helpim yumi long kamap strong long bilip. Tasol i gat ol narapela samting long sait bilong bilip em yumi mas tingim. Olsem, hau bai yumi save olsem bilip bilong yumi i stap strong? Yumi inap mekim wanem bilong kisim pasin bilong bilip? Na olsem wanem bilip bilong yumi i stiaim ol samting yumi mekim long wan wan de? Neks stadi bai bekim ol dispela askim.