Aposel Pol i tok Jehova “i no inap larim wanpela traim i kamap long yupela i winim strong bilong yupela.” (1 Kor. 10:13) Yu ting dispela i makim olsem Jehova i save skelim strong bilong yumi long karim hevi, na em i makim ol hevi bai painim yumi?

Skelim samting inap kamap long man i holim kain tingting olsem. Pikinini man bilong wanpela brata i suasaid, olsem na brata i tingting olsem: ‘Ating Jehova i skelim strong bilong mi na meri bilong mi olsem mitupela inap karim dispela hevi, olsem na em i makim dispela hevi long painim mipela.’ Yu ting i stret long bilip olsem Jehova i stiaim olgeta hevi i painim yumi?

Taim yumi skelim gut moa tok bilong Pol long 1 Korin 10:13, yumi bai luksave olsem: Baibel i no sapotim dispela tingting olsem Jehova i save skelim mak bilong strong bilong yumi long karim hevi, na em i makim ol hevi bai painim yumi. Yumi ken skelim 4-pela risen na yumi inap tok olsem.

Namba 1: Jehova i larim ol man i stap fri long mekim disisen bilong ol yet. God i laik bai yumi yet i makim rot yumi laik bihainim. (Lo 30:19, 20; Jos. 24:15) Sapos yumi makim stretpela rot, yumi inap larim Jehova i stiaim wokabaut bilong yumi. (Snd. 16:9) Tasol sapos yumi makim rot i no stret, hevi bai painim yumi. (Gal. 6:7) Sapos Jehova yet i makim ol hevi i painim yumi, dispela i soim olsem em i no larim yumi stap fri long makim rot yumi laik bihainim.

Namba 2: Jehova i no save pasim “taim nogut” long painim yumi. (Sav. 9:11) Taim yumi stap long rong hap na long rong taim, hevi inap kamap na givim bikpela pen long yumi. Jisas i stori long wanpela taua i pundaun na kilim i dai 18 man, na em i tok God i no kamapim dispela hevi. (Luk 13:1-5) Olsem na i no stret long holim tingting olsem God i save makim husat bai i stap laip na husat bai i dai.

Namba 3: Yumi olgeta wan wan i insait long tok em Satan i sutim long risen bilong ol man long i stap gut long God. Satan i sutim tok olsem yumi no inap stap gut long Jehova sapos hevi i painim yumi. (Jop 1:9-11; 2:4; Rev. 12:10) Sapos Jehova i luksave olsem hevi i laik painim yumi i winim strong bilong yumi, na em i pasim dispela hevi long kamap, dispela bai strongim tok giaman  bilong Satan olsem yumi mekim wok bilong God bikos yumi tingim laik bilong yumi yet.

Namba 4: I no gat wok long Jehova i save long olgeta samting bai painim yumi bihain. Sapos em tru olsem God i save makim ol traim bai painim yumi, dispela i makim olsem em i save long olgeta samting bai painim yumi long bihain. Tasol Baibel i no sapotim dispela tingting. Em tru olsem God inap save long ol samting bai painim yumi long bihain. (Ais. 46:10) Tasol ol stori bilong Baibel i soim klia olsem God yet i save makim wanem ol samting bai kamap bihain na em inap save long en. (Stt. 18:20, 21; 22:12) Dispela i soim olsem em i rispektim fridom bilong yumi na balensim gut strong bilong em long save long ol samting bai kamap bihain. Dispela i stret, long wanem, God i laik bai yumi yet i mekim ol disisen na oltaim em i balensim gut ol pasin bilong em.—Lo 32:4; 2 Kor. 3:17.

Wanem mining bilong tok bilong Pol olsem: “[God] i no inap larim wanpela traim i kamap long yupela i winim strong bilong yupela”? Dispela tok bilong Pol i makim samting em Jehova inap mekim long taim bilong traim, na i no paslain long taim bilong traim. Tok bilong Pol i strongim bilip bilong yumi olsem maski wanem wanem traim i kamap long yumi, Jehova bai strongim yumi sapos yumi trastim Em. (Sng. 55:22) Tupela samting i kirapim Pol long mekim dispela tok.

Namba 1: Ol hevi i kamap long yumi i save “kamap long olgeta man.” Yumi no ken kirap nogut long ol hevi i painim yumi. Sapos yumi bilip long God bai helpim yumi, yumi bai gat strong long karim ol dispela hevi. (1 Pita 5:8, 9) Ol tok i stap klostu long 1 Korin 10:13 i soim olsem Pol i stori long ol traim i painim ol Israel taim ol i stap long ples drai nating. (1 Kor. 10:6-11) Ol dispela hevi i no winim strong bilong ol man, na tu, em ol hevi we lain Israel inap long karim. Inap 4-pela taim, Pol i tok “sampela bilong ol” i sakim tok. Sori tru, sampela Israel i bihainim ol laik nogut bilong ol bikos ol i no larim God i helpim ol.

Namba 2: “God i save bihainim ol tok bilong em.” Stori bilong ol samting God i mekim wantaim lain bilong em i soim olsem em i laikim tru ol “manmeri i save laikim em na i bihainim lo bilong em.” (Lo 7:9) Ol dispela stori i soim olsem oltaim God i save truim ol promis bilong em. (Jos. 23:14) Olsem na ol manmeri husat i laikim God na harim tok bilong em, ol inap bilip olsem em bai truim 2-pela samting em i kolim long tok promis bilong em: (1) Em i no inap larim ol hevi i winim strong bilong ol, na (2) “em bai wokim rot bilong helpim” ol.

“Long olgeta pen na hevi i kamap long yumi, [God] i save mekim isi bel bilong yumi”

Olsem wanem Jehova i save wokim rot bilong helpim ol lain husat i lukluk long em long helpim ol long taim bilong hevi? Sapos em i laik, em inap rausim hevi. Tasol tingim tok bilong Pol: “Em [Jehova] bai wokim rot bilong helpim yupela long sanap strong na bai traim i no inap daunim yupela.” Planti taim em i save givim ol samting yumi nidim bilong sanap strong, na i olsem em i “wokim rot” bilong helpim yumi. Tingim sampela rot bilong Jehova long helpim yumi:

  • “Long olgeta pen na hevi i kamap long yumi, em i save mekim isi bel bilong yumi.” (2 Kor. 1:3, 4) Jehova inap mekim tingting na bel bilong yumi i stap isi long rot bilong Baibel, holi spirit, na kaikai bilong strongim bilip i kam long gutpela wokboi.—Mat. 24:45; Jon 14:16; Rom 15:4.

  • Em inap stiaim yumi long rot bilong holi spirit. (Jon 14:26) Taim ol hevi i kamap, holi spirit inap helpim yumi long tingim ol stori na ol stiatok bilong Baibel na yumi inap makim gutpela rot long bihainim.

  • Em inap yusim ol ensel long helpim yumi.—Hib. 1:14.

  • Em inap yusim ol wanbilip long mekim ol tok na ol pasin we inap “strongim” yumi.—Kol. 4:11.

Orait, wanem mining bilong tok bilong Pol long 1 Korin 10:13? Jehova i no save makim ol hevi i painim yumi. Taim hevi i kamap, yumi inap bilip olsem: Sapos yumi trastim Jehova, em i no inap larim ol hevi i winim strong bilong yumi; oltaim em bai wokim rot bilong helpim yumi long sanap strong na karim ol hevi. Tru tumas! Dispela tok i mekim gut bel bilong yumi!