“Bai yumi mekim gut long yumi yet oltaim, na ol lain bilong yu na lain bilong mi i kamap bihain, ol tu i mas mekim wankain pasin. Na Bikpela i bin harim dispela promis bilong yumi na yumi mas bihainim.”—1 SML. 20:42.

OL SINGSING: 125, 62

1, 2. Olsem wanem Jonatan i soim olsem em i stap gut tru long pren bilong em, Devit?

ATING Jonatan i kirap nogut taim em i lukim olsem Devit em yangpela man, tasol em i pait long Goliat, em traipela man. “Devit i holim yet het bilong Goliat” na em i go lukim King Sol bilong Israel, em papa bilong Jonatan. (1 Sml. 17:57) Ating Jonatan i laikim pasin bilong Devit long strongim bel na i no pret. God i sambai long Devit, na “Jonatan i laikim Devit tumas,” na tupela i kamap gutpela pren. Tupela “i mekim wanpela strongpela promis” bikos Jonatan “i laikim Devit tru olsem em i laikim em yet.” (1 Sml. 18:1-3) Long laip olgeta bilong Jonatan, em i stap gut long Devit.

2 Jonatan i stap gut long Devit long olgeta kain taim, maski God i makim Devit long kamap king bilong Israel. Taim Sol i painim rot bilong kilim Devit, Jonatan i helpim Devit. Jonatan i laik strongim pren bilong em, olsem na em i go painim Devit long ples drai bilong Judia long Hores, em ples Devit i hait long en. Jonatan i kirapim Devit long “bilip strong long God.” Jonatan i tokim em: “Yu no ken pret. . . . Bihain bai yu  kamap king bilong Israel, na mi bai stap namba 2 bilong yu.”—1 Sml. 23:16, 17.

3. (a) Jonatan i stap gut long Devit, tasol em i tingim olsem em i mas i stap gut moa long husat? (b) Hau na yumi save long dispela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

3 Olgeta lain long heven na olgeta man long graun i laikim tru man i gat pasin bilong i stap gut long narapela. Jonatan i stap gut long Devit, na tu, em i stap gut long God, na yumi inap kisim bikpela skul long pasin bilong Jonatan. Wai na Jonatan i tingim Devit olsem pren, na i no olsem wanpela birua? Jonatan i no tingting tasol long kisim biknem, nogat, em i tingim narapela samting we i bikpela samting moa. Tingim: Em i bin kirapim Devit long “bilip strong long God.” Jonatan i tingim tru pasin bilong i stap gut long God, na dispela i kirapim em long i stap gut long Devit. Jonatan na Devit i stap gut long promis bilong tupela. Tupela i tok: “Bai yumi mekim gut long yumi yet oltaim, na ol lain bilong yu na lain bilong mi i kamap bihain, ol tu i mas mekim wankain pasin. Na Bikpela i bin harim dispela promis bilong yumi na yumi mas bihainim.”—1 Sml. 20:42.

4. (a) Wanem samting bai helpim yumi long i stap gut na i stap amamas tru? (b) Yumi bai skelim wanem 4-pela samting long dispela stadi?

4 Yumi ol Kristen i stap gut long ol wanfamili, ol pren, na ol wanbilip. (1 Tes. 2:10, 11) Tasol yumi laik save: Yumi mas i stap gut moa long husat? Yumi mas i stap gut long Man i givim laip long yumi! (Rev. 4:11) Sapos yumi mekim olsem, yumi bai i stap amamas tru. Tasol sapos yumi laik soim klia olsem yumi stap gut long God, orait yumi mas pas gut wantaim em long taim bilong ol bikpela hevi tu. Long dispela stadi, yumi bai kisim save long hau eksampel bilong Jonatan inap helpim yumi long i stap gut long Jehova taim sampela samting i kamap: (1) taim man i no mekim stret wok bos, (2) taim hevi i kamap na yumi mas i stap gut long 2-pela sait wantaim, (3) taim ol narapela i holim tingting kranki na mekim tok giaman long yumi, na (4) taim ol laik bilong yumi yet i laik pasim yumi long i stap gut long narapela.

TAIM MAN I NO MEKIM STRET WOK BOS

5. Long taim bilong King Sol, wai na i hatwok long lain Israel i stap gut long God?

5 God i bin makim Sol long kamap king. Tasol bihain, Sol i no bihainim tok bilong God, olsem na Jehova i givim baksait long em. (1 Sml. 15:17-23) God i no hariap long rausim Sol long wok king bilong em, olsem na pasin nogut bilong Sol i traim bilip bilong olgeta manmeri na ol pren bilong em. Sol i stap “king bilong ol manmeri bilong Bikpela,” tasol em i mekim pasin nogut, olsem na ol manmeri bai stap gut long God o nogat.—1 Sto. 29:23.

6. Wanem samting i soim olsem Jonatan i stap gut long Jehova?

6 Taim Sol i sakim tok bilong God long namba 1 taim, Jonatan i stap gut long Jehova. (1 Sml. 13:13, 14) Profet Samuel i bin tok: “[God] i tingting long biknem na promis bilong en na em i no inap givim baksait long yupela.” (1 Sml. 12:22) Jonatan i soim olsem em i bilipim dispela tok. Taim 30 tausen ami bilong Filistia i kam long ol karis na ol i laik pait long lain Israel, Sol i gat 600 man bilong pait, na em wantaim Jonatan tasol i gat ol spia bilong pait! Maski i olsem, Jonatan i go long kem bilong ol Filistia wantaim man husat i karim ol spia bilong em. Jonatan i tok: “Bikpela i no save wari long kisim planti man bilong pait na winim ol birua. Nogat. Liklik lain tasol inap.” Tupela man Israel i kilim i dai 20 man long kem bilong ol Filistia. Bihain, “graun i guria” na “ol i pret nogut tru.” Ol Filistia i paul na ol i pait long wantok bilong ol yet. Jonatan i bilip long God, olsem na ol i winim pait.—1 Sml. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Jonatan i mekim wanem pasin long papa bilong em?

7 Sol i lusim pasin bilong i stap gut long God. Maski i olsem, Jonatan i poromanim papa bilong em long mekim ol samting sapos dispela i stret wantaim laik bilong God.  Tupela i go wantaim long pait na sambai long lain manmeri bilong God.—1 Sml. 31:1, 2.

8, 9. Taim yumi soim rispek long ol man i mekim wok bos, hau na dispela i soim olsem yumi stap gut long God?

8 Wankain olsem Jonatan, yumi inap soim olsem yumi stap gut long Jehova taim yumi stap daun long gavman, maski sapos gavman i no mekim stret wok bos. God yet i tokim yumi long stap daun long gavman. Ating wanpela bikman bilong gavman i no mekim stret wok bilong em, tasol yumi rispektim em bikos yumi “stap aninit long ol gavman.” (Ritim Rom 13:1, 2.) Sapos yumi rispektim ol man i mekim wok bos, dispela i makim olsem yumi stap daun long Jehova.—1 Kor. 11:3; Hib. 13:17.

Sapos Kristen i rispektim poroman marit husat i no wanbilip, em i soim olsem em i stap gut long Jehova (Lukim paragraf 9)

9 Olga [1] em wanpela sista long Saut Amerika. Em i stap gut long God, olsem na em i soim rispek long man bilong em maski man i birua long em. Inap planti yia, man bilong Olga i kros bikos Olga i kamap wanpela Witnes Bilong Jehova. Em i mekim hatpela tok na mekim Olga i bel hevi, na em i no toktok long Olga, na em i tok em bai kisim ol pikinini na lusim Olga. Tasol Olga i no bekim pasin nogut bilong em. Olga i stap gut long man bilong em, na em i save redim kaikai na wasim klos bilong man, na em i mekim gut long famili bilong man. (Rom 12:17) Sampela taim em i bihainim man i go long ol bung bilong famili na ol wanwok bilong man. Wanpela taim, man bilong em i laik i go long fiuneral bilong papa bilong em long narapela taun, olsem na Olga i redim ol pikinini na ol samting ol bai nidim taim ol i go. Olga i stap klostu long dua bilong haus lotu na wetim man bilong em inap long fiuneral i pinis. Pasin isi na pasin rispek bilong Olga i mekim na man bilong em i no mekim hatpela pasin moa. Long nau, em i save kisim Olga i go long Haus Kingdom, na em i save kirapim Olga long i go long ol miting. Sampela taim em i go wantaim Olga long ol miting.—1 Pita 3:1.

STAP GUT LONG 2-PELA SAIT WANTAIM

10. Olsem wanem Jonatan i save olsem em i mas i stap gut moa long Devit?

10 Sol i laik tru long kilim Devit, olsem na  dispela i putim hevi long Jonatan—em i mas i stap gut long 2-pela sait wantaim. Jonatan i bin mekim strongpela promis wantaim Devit, na tu, em i stap daun long papa bilong em. Tasol Jonatan i save olsem God i stap wantaim Devit, na em i no stap moa wantaim Sol. Olsem na Jonatan i pilim olsem mobeta em i stap gut long Devit. Em i tokim Devit long hait, na bihain em i tokim Sol long ol gutpela wok Devit i bin mekim.—Ritim 1 Samuel 19:1-6.

11, 12. Olsem wanem pasin bilong yumi long laikim tru God i helpim yumi long i stap gut long em?

11 Alice em wanpela sista long Australia. Em i stap gut long God, olsem na dispela i helpim em long mekim disisen long em bai i stap gut moa long husat. Taim em i kirap stadi long Baibel, em i tokim ol wanfamili long ol gutpela samting em i lainim. Bihain, Alice i tokim ol olsem em i no inap selebretim krismas wantaim ol. Em i stori gut long ol risen bilong em, tasol ol wanfamili i kros nogut tru. Ol i pilim olsem Alice i givim baksait long ol. Alice i tok: “Mama bilong mi i tok em i no laikim mi moa. Mi kirap nogut na bel hevi tru bikos mi laikim tru famili bilong mi. Maski i olsem, mi pasim tok olsem mi bai stap gut long Jehova na Pikinini bilong em, olsem na mi kisim baptais long kibung.”—Mat. 10:37.

12 Sapos yumi no was gut, pasin bilong i stap gut long kantri, skul, o spots tim inap bagarapim pasin bilong yumi long i stap gut long God. Henry i save amamas long pilaim gem ol i kolim chess. Skul bilong em i gat nem long winim dispela gem, na em i laik tru long em i mas pilai gut na winim gem. Tasol em i tok: “Isi isi pasin bilong i stap gut long skul i daunim pasin bilong mi long i stap gut long God. Mi save pilai long wiken na dispela i pasim mi long mekim wok bilong Kingdom. Olsem na mi mekim disisen long lusim dispela gem.”—Mat. 6:33.

13. Sapos yumi stap gut long God, hau bai dispela inap helpim yumi long stretim ol hevi insait long famili?

13 I gat hatwok long pasin bilong i stap gut long ol wanfamili. Tingim stori bilong Ken. Em i tok: “Mama bilong mi em lapun, olsem na olgeta taim mi laik visitim em, na sampela taim mi laik kisim em i kam i stap wantaim mipela. Tasol mama bilong mi na meri bilong mi i no amamas long narapela narapela. Pastaim, mi pilim hatwok bikos mi no laik amamasim wanpela na bagarapim bel bilong narapela. Bihain, mi luksave olsem mi mas i stap gut moa long meri bilong mi. Olsem na mi bihainim savetingting na mekim disisen em i wanbel long en.” Ken i stap gut long God na em i rispektim tok bilong Baibel, olsem na em i strongim bel na stori gut long meri bilong em long risen na ol i mas mekim gut long Mama, na em i stori gut long Mama long risen na em i mas rispektim tambu meri bilong em. —Ritim Stat 2:24; 1 Korin 13:4, 5.

TINGTING KRANKI NA TOK GIAMAN

14. Olsem wanem Sol i no mekim stretpela pasin long Jonatan?

14 Sapos man i mekim wok bos i holim tingting kranki long yumi, dispela inap traim pasin bilong yumi long i stap gut long Jehova. Ating dispela hevi i painim Jonatan. King Sol i save long pasin pren i stap namel long pikinini bilong em na Devit, tasol em i no save long risen bilong ol long i stap gutpela pren. Sol i belhat nogut tru na em i mekim tok bilong semim Jonatan. Tasol Jonatan i no bekim pasin nogut bilong Papa. Jonatan i stap gut yet long God na long Devit, em man bai kamap king bilong Israel.—1 Sml. 20:30-41.

15. Sapos wanpela brata i no mekim stretpela pasin long yumi, orait yumi mas mekim wanem?

15 Long kongrigesen bilong ol manmeri bilong Jehova long nau, i no gat man bai mekim hatpela pasin long yumi. Tasol ol man i go pas long yumi em ol sinman, na ol inap holim tingting kranki long pasin yumi mekim. (1 Sml. 1:13-17) Sapos wanpela man i holim tingting kranki na mekim tok giaman long yumi, mobeta yumi stap gut yet long Jehova.

 OL LAIK BILONG YUMI YET

16. Wanem ol samting inap kamap na long dispela taim yumi mas daunim laik bilong yumi yet na stap gut long God?

16 Sol i tokim Jonatan long tingim laik bilong em yet. (1 Sml. 20:31) Tasol Jonatan i stap gut long God, olsem na em i stap yet olsem pren bilong Devit na em i no mekim ol samting bilong kisim wok king. Yumi inap bihainim pasin bilong Jonatan sapos oltaim yumi tingim olsem, Jehova i orait long man husat “i save inapim ol promis em i bin mekim, maski dispela pasin i givim bikpela hevi long em.” (Sng. 15:4) Jonatan i “inapim ol promis em i bin mekim” long Devit, olsem na yumi tu i mas inapim ol tok promis bilong yumi. Sapos yumi insait long wok bisnis na kontrak bilong en i hatwok tumas long bihainim, pasin bilong yumi long i stap gut long God i mas kirapim yumi long inapim dispela kontrak. Olsem wanem sapos planti hevi moa i kamap insait long marit bilong yumi? Pasin bilong yumi long laikim God bai kirapim yumi long i stap gut long poroman marit.—Ritim Malakai 2:13-16.

Taim yumi mekim kontrak bilong wok bisnis, dispela inap traim pasin bilong yumi long i stap gut long God na rispektim tok bilong Baibel (Lukim paragraf 16)

17. Dispela stadi i helpim yu olsem wanem?

17 Taim yumi skelim eksampel bilong Jonatan, dispela bai kirapim yumi long bihainim pasin bilong em long i stap gut long God. Yumi no ken bihainim laik bilong yumi yet. Wankain olsem Jonatan, yumi mas i stap gut long ol manmeri bilong Jehova, maski sampela bilong ol i mekim yumi bel hevi. Long dispela rot, yumi soim olsem yumi stap gut long Jehova. Taim yumi stap gut long God Jehova long taim bilong hevi, yumi bai mekim em i amamas, na yumi tu bai i stap belgut. (Snd. 27:11) Sapos yumi stap gut long Jehova, yumi bai lukim olsem isi isi em bai mekim ol samting bilong helpim ol manmeri husat i laikim em. Long neks stadi, yumi bai kisim sampela gutpela skul taim yumi skelim wok bilong ol man long taim bilong Devit. Sampela bilong ol i stap gut long God, na sampela i no stap gut long Em.

^ [1] (paragraf 9) Mipela i senisim sampela nem.