Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Kisim Skul Long Ol Man i Stap Gut Long Jehova

Kisim Skul Long Ol Man i Stap Gut Long Jehova

“Bikpela, sapos man i no lusim yu, orait yu no save lusim em.” —SNG. 18:25.

OL SINGSING: 63, 43

1, 2. Olsem wanem Devit i soim olsem em i stap gut long God? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

LONG biknait tru, Devit na Abisai i wokabaut isi isi i go namel long kem bilong 3 tausen soldia em ol i slip i stap. Taim ol i kamap namel long kem, ol i lukim olsem King Sol i slip i dai. King Sol i kam long ples drai nating bilong Judia bilong painim Devit na kilim em i dai. Abisai i toktok isi na i tok: “Larim mi sutim [Sol] long spia bilong em yet. Bai mi sutim em wanpela taim tasol na bai em i dai pinis. Mi no ken sutim em tupela taim.” Tasol Devit i holim narapela tingting! Em i tok: “Maski, yu no ken bagarapim em. Long wanem, Bikpela i bin makim Sol i kamap king, na sapos wanpela man i bagarapim Sol, orait bai Bikpela yet i mekim save long dispela man. . . . Bikpela i no ken larim mi i bagarapim dispela king em i bin makim.”—1 Sml. 26:8-12.

2 Devit i save long ol samting em i mas mekim bilong soim olsem em i stap gut long God. Em i no tingting long bagarapim Sol bikos God yet i makim Sol long kamap king bilong Israel. Ol man i stap gut long Jehova, ol i save rispektim ol man em God i makim ol long mekim wok. Jehova i laik bai olgeta manmeri bilong em i stap gut long em na “i no lusim [em].”—Ritim Song 18:25.

3. Olsem wanem Abisai i soim olsem em i stap gut long Devit?

 3 Abisai i soim rispek long Devit. Tingim: Devit i mekim pasin adaltri wantaim Batseba, na em i laik haitim dispela rong. Olsem na em i tokim Joap, brata bilong Abisai, long stretim rot bilong kilim Uria—Uria em man bilong Batseba. (2 Sml. 11:2-4, 14, 15; 1 Sto. 2:16) Ating Abisai i save long dispela stori, tasol em i rispektim yet Devit olsem king em God i makim. Na tu, Abisai em lida bilong ami, tasol em i no yusim dispela namba long mekim em yet i kamap king bilong Israel, nogat. Em i sambai long Devit taim ol wokman na wanfamili bilong Devit wantaim ol narapela lain i birua long Devit.—2 Sml. 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (a) Devit i mekim wanem bilong soim olsem em i stap gut long God? (b) Bai yumi skelim wanem ol narapela eksampel?

4 Devit i no laik bagarapim King Sol, na dispela i soim olsem Devit i stap gut long Jehova. Taim Devit i stap yangpela, em i go pait long Goliat, em traipela man Filistia. Goliat i “tok bilas long ol ami bilong God i stap oltaim”! (1 Sml. 17:23, 26, 48-51) Bihain, Devit i kamap king na em i mekim ol bikpela rong, olsem pasin adaltri na kilim man i dai. Tasol em i redi long kisim tok kaunsel i kam long profet Natan, na em i sori na tanim bel long rong em i mekim. (2 Sml. 12:1-5, 13) Taim Devit i kamap lapun, em i bihainim yet pasin bilong i stap gut long God. Em i givim bikpela kontribiusen bilong helpim wok bilong sanapim tempel bilong Jehova. (1 Sto. 29:1-5) Maski Devit i mekim ol bikpela rong, em i stap gut yet long God. (Sng. 51:4, 10; 86:2) Taim yumi skelim stori bilong ol narapela samting em Devit na ol wanlain bilong em i mekim, yumi ken tingim bekim bilong ol dispela askim: Yumi mas i stap gut moa long husat? Yumi mas bihainim wanem ol pasin bilong soim olsem yumi stap gut long narapela?

YUMI MAS I STAP GUT MOA LONG HUSAT?

5. Popaia bilong Abisai i givim wanem tok lukaut long yumi?

5 Taim Abisai i go insait long kem bilong Sol, em i no holim stretpela tingting long em bai i stap gut long husat. Abisai i stap gut long Devit, olsem na em i laik tru long kilim King Sol. Tasol Devit i pasim em bikos em i save olsem i no stret long “bagarapim dispela king em [God] i bin makim.” (1 Sml. 26:8-11) Dispela stori i givim bikpela skul long yumi: I stret long yumi stap gut long planti man, tasol yumi mas larim ol stiatok bilong Baibel i helpim yumi long mekim disisen long yumi mas i stap gut moa long husat.

6. Yumi ol man i gat strongpela tingting long i stap gut long ol wanfamili na ol pren, tasol yumi mas tingim wanem samting?

6 Bel i save kirapim man long i stap gut long narapela, tasol bel i save giamanim man. (Jer. 17:9) Olsem na maski man i stap gut long God, em inap tingting strong long i stap gut long wanpela pren o wanblut husat i bihainim pasin nogut. Sapos wanpela wanblut o gutpela pren i lusim tok i tru, yumi mas tingim olsem em i bikpela samting moa long yumi mas i stap gut long Jehova.—Ritim Matyu 22:37.

7. Long taim bilong hevi, wanpela sista i bin mekim wanem bilong soim olsem em i stap gut long God?

7 Ating yumi bai hatwok long mekim disisen long yumi mas i stap gut moa long husat taim wanblut bilong yumi i raus. Anne [1] em wanpela sista, na mama bilong em i raus. Mama i ringim Anne na tok olsem em i laik visitim Anne bikos famili i no bung moa wantaim em, olsem na em i misim ol. Anne i bel hevi tru na em i tokim Mama olsem em bai raitim pas na bekim askim bilong em. Paslain long em i raitim pas, em i skelim sampela stiatok bilong Baibel. (1 Kor. 5:11; 2 Jon 9-11) Anne i raitim pas na tokim Mama olsem em yet i mekim rong na i no tanim bel, olsem na Mama i pasim rot bilong em yet long bung wantaim famili. Anne i tok: “Wanpela rot tasol bilong helpim yu long bung gen wantaim mipela em olsem, yu mas kam bek gen long Jehova.”—Jems 4:8.

8. Wanem ol pasin bai helpim yumi long i stap gut long God?

8 Ol man long taim bilong Devit i bin i stap gut  long God, na eksampel bilong ol i soim klia 3-pela pasin we inap helpim yumi long i stap gut long God. Ol dispela pasin em pasin daun, pasin helpim, na pasin bilong strongim bel. Yumi ken skelim ol dispela pasin.

PASIN DAUN

9. Wai na Apner i laik kilim Devit?

9 Taim Devit i holim het bilong Goliat na toktok long King Sol, ating 2-pela man i lukluk i stap. Wanpela em Jonatan, pikinini man bilong Sol. Jonatan i mekim kontrak wantaim Devit na tupela i kamap pren. Narapela man em Apner, em namba 1 ofisa bilong ami. (1 Sml. 17:57–18:3) Bihain, Apner i sapotim Sol long kilim Devit. Devit i tok: “Ol dispela man i save bagarapim ol arapela man, ol i laik kilim mi i dai.” (Sng. 54:3; 1 Sml. 26:1-5) Bilong wanem na pasin em Jonatan i mekim long Devit i no wankain long pasin bilong Apner? Wankain olsem Jonatan, Apner tu i save olsem God i makim Devit long kamap king long Israel. Taim Sol i dai, Apner inap bihainim pasin daun na stap gut long God na sapotim Devit, na i no sapotim Isboset, pikinini man bilong Sol. Bihain, Apner i slip wantaim wanpela meri bilong King Sol, na dispela i soim olsem ating em i laik mekim em yet i kamap king.—2 Sml. 2:8-10; 3:6-11.

10. Wanem samting i mekim na Apsalom i no stap gut long God?

10 Apsalom, pikinini man bilong Devit, em i no gat pasin daun, olsem na em i no stap gut long God. Tingim! “Apsalom i kisim wanpela karis na sampela hos, na 50 man bilong ran i go paslain long karis bilong en long taim em i laik go long wanpela hap”! (2 Sml. 15:1) Na tu, em i mekim pasin we i kirapim ol manmeri long i stap gut long em, na ol i no sapotim Devit. Apsalom i mekim wankain samting olsem Apner i bin mekim. Em i laik kilim Devit, maski em i save olsem Jehova yet i makim Devit long kamap king bilong Israel.—2 Sml. 15:13, 14; 17:1-4.

11. Yumi inap kisim wanem skul long stori bilong Apner, Apsalom, na Baruk?

11 Stori bilong Apner na Apsalom i soim klia olsem sapos man i tingting tasol long kisim biknem na namba, dispela bai mekim na em i no inap i stap gut long God. Em tru olsem ol wokman bilong Jehova i no tingting long bihainim kain pasin olsem. Tasol sapos wanpela Kristen i laik bungim mani kago o kisim wok mani i gat biknem, dispela inap mekim em i kamap slek long bilip. Baruk em sekreteri bilong profet Jeremaia, na inap sotpela haptaim em i tingim mani kago na em i no mekim wok bilong God. Olsem na Jehova i tokim Baruk olsem: “Nau mi wok long brukim  ol samting mi bin wokim. Na mi wok long kamautim ol samting mi bin planim. Ol dispela samting mi wok long brukim na kamautim, em olgeta hap bilong graun. Olsem na bilong wanem yu laik bai ol gutpela samting tasol i ken kamap long yu? Yu mas lusim dispela kain tingting.” (Jer. 45:2-5) Baruk i kisim tok bilong stretim em. Yumi mas tingim gut ol tok God i givim long Baruk, long wanem, God bai pinisim haptaim nogut bilong nau!

12. Sapos yumi inapim laik bilong yumi yet, hau bai dispela i mekim na yumi no inap i stap gut long God?

12 Daniel em wanpela brata long Meksiko. Em i mas mekim disisen olsem, em bai stap gut long God o em bai inapim ol laik bilong em yet. Em i laik maritim wanpela meri em i no wanbilip. Daniel i tok: “Maski mi kirap long mekim wok painia, mi salim pas i go yet long dispela meri. Tasol bihain, mi daunim mi yet na mi tokim wanpela elda olsem mi hatwok long mekim disisen long mi bai stap gut long husat. Dispela elda i helpim mi long luksave olsem sapos mi laik stap gut long God, orait mi no ken raitim pas moa long dispela meri. Planti taim mi krai wantaim na beten, na dispela i helpim mi na mi stop long raitim pas long dispela meri. Isi isi, mi kisim gen amamas long mekim wok autim tok.” Bihain, Daniel i maritim wanpela gutpela sista, na nau Daniel i mekim wok olsem wasman sekit.

PASIN HELPIM

Sapos wanbilip i mekim bikpela rong, bai yu kirapim em long i go long ol elda na kisim helpim? (Lukim paragraf 14)

13. Taim Devit i mekim sin, olsem wanem Natan i soim olsem em i stap gut long God na long Devit?

13 Sapos yumi stap gut long Jehova, dispela inap kirapim yumi long i stap gut long ol narapela manmeri. Profet Natan i stap gut long Devit, na long wankain taim em i stap gut long God. Devit i mekim pasin adaltri na em i stretim rot long man bilong dispela meri bai i dai long pait. Profet Natan i stap gut long Devit, tasol taim Jehova i salim em long givim tok kaunsel long Devit, em i bihainim tok na em i no surik long stretim Devit. Natan i bihainim savetingting na em i stretim Devit long pasin we inap helpim em. Natan i laik helpim Devit long luksave long bikpela hevi em i kamapim, olsem na em i mekim tok piksa long wanpela maniman i kisim pikinini sipsip bilong wanpela rabisman. Taim Devit i soim olsem em i belhat nogut tru long maniman, Natan i tok: “Dispela maniman em yu tasol”! Devit i luksave long tok kaunsel i stap long dispela tok piksa!—2 Sml. 12:1-7, 13.

14. Hau bai yu inap i stap gut long Jehova na long pren o wanblut bilong yu?

 14 Sapos yu gat pasin helpim, dispela inap stiaim yu long mekim stretpela disisen long yu mas i stap gut long husat. Ating yu save olsem wanpela wanbilip i mekim bikpela rong. Sapos em i gutpela pren o wanblut bilong yu, ating yu bai pilim olsem yu mas i stap gut long em. Tasol sapos yu haitim rong bilong em, dispela i soim olsem yu no stap gut long God. Em i bikpela samting long yu mas i stap gut moa long Jehova. Olsem na yu mas bihainim eksampel bilong Natan. Yu mas tokim stret wanbilip long rong em i bin mekim, tasol bihainim pasin i soim olsem yu laik helpim em. Kirapim em long i go long ol elda bambai ol i ken helpim em. Sapos sampela haptaim i lus na pren o wanblut bilong yu i no go long ol elda, orait yu mas tokim ol elda. Taim yu mekim olsem, dispela i soim olsem yu stap gut long Jehova na yu helpim pren o wanblut bilong yu, na ol elda bai bihainim pasin isi taim ol i helpim em.—Ritim Wok Pris 5:1; Galesia 6:1.

STRONGIM BEL

15, 16. Wai na Husai i mas strongim bel bambai em inap i stap gut long God?

15 Wanpela man, nem bilong em Husai, em i mas strongim bel bambai em inap i stap gut long God. Husai em pren bilong King Devit na em i stap gut long Devit. Tasol taim Apsalom i pulim tingting bilong planti manmeri long laikim em na em i laik mekim em yet i kamap king na bosim Jerusalem, Husai i mas mekim stretpela disisen—em bai i stap gut long husat? (2 Sml. 15:13; 16:15) Devit i lapun pinis, na em i tingim laip bilong em na em i ranawe, tasol Husai bai mekim wanem? Em bai lusim Devit na stap gut long Apsalom, o em bai bihainim Devit? Husai i holim strongpela tingting long i stap gut long king em God i makim, olsem na em i go bungim Devit long maunten Oliv.—2 Sml. 15:30, 32.

16 Devit i tokim Husai long i go bek long Jerusalem, na giaman olsem em i pren bilong Apsalom, na em i mas paulim skultok bilong Ahitofel. Husai inap lusim laip bilong em, tasol em i stap gut long Jehova na mekim wok em Devit i tokim em long mekim. God i harim beten bilong Devit, olsem na Husai i paulim skultok bilong Ahitofel.—2 Sml. 15:31; 17:14.

17. Wai na yumi mas askim God long strongim bel bilong yumi?

17 Yumi mas strongim bel bambai yumi inap i stap gut long Jehova. Long pastaim, ating ol wanfamili, ol wanwok, na gavman i putim presa long yumi, tasol planti bilong yumi i strongim bel na sanap strong, na long dispela rot yumi soim olsem yumi stap gut long God. Skelim stori bilong Taro, em wanpela brata long Japan. Kirap long taim em i liklik yet, em i stap gut long papamama bilong em na bihainim tok bilong ol. Em i laik tru long amamasim ol. Olsem na taim ol i no laik bai em i bung wantaim ol Witnes Bilong Jehova, em i pilim hatwok tru long tokim ol olsem em yet i mekim disisen olsem em bai i go long ol miting. Taro i tok: “Papamama i kros nogut tru, olsem na inap planti yia ol i tambuim mi long i go visitim ol. Mi beten askim God long strongim bel bilong mi bambai mi inap bihainim disisen bilong mi. Long nau, tingting bilong ol i senis, olsem na mi inap visitim ol planti taim.”—Ritim Sindaun 29:25.

18. Dispela stadi i helpim yu olsem wanem?

18 Wankain olsem Devit, Jonatan, Natan, na Husai, yumi mas i stap gut long Jehova bambai yumi inap i stap belgut. Apner na Apsalom i no stap gut long God, olsem na stori bilong ol i stap olsem tok lukaut long yumi. Yumi mas bihainim pasin bilong Devit na pas gut long Jehova. Yumi sinman, olsem na yumi bai mekim ol popaia. Tasol yumi inap soim klia olsem nambawan bikpela laik bilong yumi em long i stap gut long Jehova.

^ [1] (paragraf 7) Mipela i senisim sampela nem.