Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Jehova i Kolim Em “Pren Bilong Mi”

Jehova i Kolim Em “Pren Bilong Mi”

“Yupela Israel, yupela lain bilong Jekop, mi bin makim yupela na yupela i stap wokman bilong mi. Yupela i lain tumbuna bilong pren bilong mi, Abraham.”—AIS. 41:8.

OL SINGSING: 91, 22

1, 2. (a) Olsem wanem yumi save olsem ol man bilong graun inap kamap pren bilong God? (b) Bai yumi skelim wanem samting long dispela stadi?

LONG laip olgeta—kirap long taim yumi bon na i go inap long taim yumi kamap lapun—yumi laik bai ol narapela i mas laikim yumi. Olgeta man i nidim narapela long laikim ol, na dispela i no makim tasol pasin laikim i stap namel long man na meri. Yumi laik tru long i stap pren bilong ol narapela. Tasol yumi nidim pasin laikim we i narapela kain long olgeta narapela pasin laikim—em pasin laikim bilong Jehova. Planti manmeri i pilim olsem i hatwok long ol man inap kamap gutpela pren bilong God, em Man i Gat Olgeta Strong, em i gat bodi spirit na em i stap long heven. Olsem wanem? Yumi tu i holim kain tingting olsem? Nogat tru!

2 Baibel i soim olsem sampela sinman i kamap pren bilong God. Yumi mas tingim tingim gutpela eksampel bilong ol, long wanem, yumi bai kisim planti blesing sapos yumi tu i kamap pren bilong God. Abraham em wanpela bilipman husat i kamap pren bilong God. (Ritim Jems 2:23.) Olsem wanem Abraham i go klostu moa long Jehova? Namba 1 samting i strongim dispela pasin pren em bilip. Baibel i kolim Abraham olsem “papa bilong olgeta man em God i kolim ol stretpela man, long wanem, ol i bilip.” (Rom 4:11)  Orait nau yumi ken stori long olsem wanem bilip bilong Abraham i kirapim em long i stap gutpela pren bilong God. Yumi olgeta wan wan i ken askim yumi yet, ‘Olsem wanem mi inap bihainim bilip bilong Abraham na strongim pasin pren bilong mi wantaim Jehova?’

ABRAHAM I KAMAP PREN BILONG JEHOVA

3, 4. (a) Wanem bikpela samting i kamap na i traim bilip bilong Abraham? (b) Bilong wanem Abraham i redi long givim Aisak olsem sakrifais?

3 Long tingting, piksaim wanpela lapun man i wokabaut isi isi i go antap long maunten. Ating dispela wokabaut i hatwok moa winim olgeta narapela wokabaut em i mekim long laip bilong em. Tasol i no olsem krismas bilong em i mekim na em i pilim hatwok, nogat. Ating Abraham i gat 125 krismas, tasol em i gat strong. [1] Wanpela yangpela man i karim paiawut na i go wantaim em, na ating em i gat 25 krismas. Dispela yangpela man em Aisak. Abraham i gat naip na ol narapela samting bilong statim paia. Jehova i bin askim em long ofaim pikinini bilong em yet!—Stt. 22:1-8.

4 Dispela samting i stap olsem bikpela traim long bilip bilong Abraham. Sampela man i tok God i mekim hatpela pasin long Abraham. Sampela narapela i tok, bilip i no kirapim Abraham long bihainim tok, nogat, em i bihainim nating tasol. Ol man i mekim ol dispela tok, long wanem, ol i no gat bilip na ol i no save long wok em bilip i save kirapim man long mekim. (1 Kor. 2:14-16) Abraham i no bihainim nating tok bilong God olsem wanpela aipas, nogat. Em i bihainim tok bilong God bikos em inap lukim risen na em i mas mekim. Long ai bilong bilip, em i lukim olsem Jehova, Papa bilong em long heven, i no save askim ol wokman bilong Em long mekim ol samting we inap bagarapim ol inap oltaim. Abraham i save olsem sapos em i bihainim tok bilong Jehova, God bilong em bai blesim em na pikinini man bilong em. Em i gat bilip, long wanem, em i gat save na ekspiriens.

5. (a) Olsem wanem Abraham i kisim save long Jehova? (b) Em i pilim olsem wanem long save em i kisim?

5 Save. Abraham i kamap bikpela long Ur, em ples we ol manmeri i lotuim ol giaman god, tasol em i kisim save long Jehova. Tera em papa bilong Abraham, na em i lotuim giaman god. (Jos. 24:2) Olsem na yumi laik save: Hau na Abraham i kisim save long Jehova? Baibel i no stori long dispela samting, tasol em i tok Abraham i kamap long namba 9 lain tumbuna bilong Siem, em wanpela pikinini bilong Noa na em i gat strongpela bilip. Siem i stap laip inap long taim Abraham i gat 150 krismas samting. Yumi no save stret sapos Abraham i kisim save long God long rot bilong Siem. Tasol i stret long yumi ken tok olsem Siem i stori long famili bilong em long save em i gat long Jehova. Ating Abraham i pilim tru ol tok em i harim. Olsem na Abraham i laikim God taim em i kisim save long Em, na dispela i kirapim em long bilip long God.

6, 7. Olsem wanem ol samting i kamap i strongim bilip bilong Abraham?

6 Ekspiriens. Olsem wanem Abraham i kisim ekspiriens we i strongim bilip bilong em long Jehova? Ol man i tok, sapos man i tingim tingim wanpela samting, dispela bai kirapim laik bilong em, na dispela laik bai kirapim man long mekim wok. Taim Abraham i kisim save long God, dispela i kirapim em long soim bikpela rispek long Jehova, em “God, Bikpela Antap Tru, em i bin wokim heven na graun.” (Stt. 14:22) Baibel i kolim dispela kain pasin olsem pasin bilong “pret long God,” o stap aninit long em. Dispela pasin bai helpim man long kamap gutpela pren bilong God. (Hib. 5:7; Sng. 25:14) Abraham i gat dispela pasin bilong pret long God, olsem na dispela i kirapim em long mekim wok.

 7 Abraham na Sara i kamap lapun pinis, na God i tokim tupela long lusim ples Ur na go sindaun long narapela hap. Ol bai stap long haus sel long laip olgeta bilong ol. Abraham i bihainim tok, olsem na Jehova i blesim em na lukautim em. Sara em smatpela meri, olsem na Abraham i pret, nogut ol man i kilim em na kisim meri bilong em. Tasol Abraham i no larim dispela pret i pasim em long bihainim tok bilong Jehova. Planti taim, Jehova i wokim mirakel na sambai long Abraham na Sara. (Stt. 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Ol dispela ekspiriens i strongim bilip bilong Abraham.

8. Olsem wanem yumi inap kisim save na ekspiriens we bai strongim pasin pren bilong yumi wantaim Jehova?

8 Yu ting yumi inap kamap pren bilong Jehova? Yes, yumi inap! Yumi gat rot bilong kisim save na ekspiriens. Abraham i gat liklik save tasol long ol savetingting i stap long Baibel. (Dan. 12:4, NW; Rom 11:33) Baibel i pulap long ol gutpela tok bilong helpim yumi long kisim sampela save moa long Man husat “i bin wokim heven na graun,” na yumi inap kisim pasin bilong rispektim na laikim em. Dispela save bai kirapim yumi long bihainim tok bilong God, na yumi bai kisim ekspiriens bikos yumi bai luksave long ol gutpela samting i kamap taim yumi bihainim tok bilong em. Yumi luksave olsem ol skultok bilong God i lukautim yumi, na em i save blesim na strongim yumi. Yumi kisim save olsem taim yumi givim bel olgeta long mekim wok bilong God, yumi bai i stap belgut, stap bel isi, na stap amamas. (Sng. 34:8; Snd. 10:22) Taim yumi kisim planti save na ekspiriens, dispela bai strongim moa yet bilip bilong yumi na pasin bilong yumi long i stap pren bilong Jehova.

ABRAHAM I LUKAUTIM PASIN PREN BILONG EM WANTAIM GOD

9, 10. (a) Yumi mas mekim wanem bilong strongim pasin pren bilong yumi wantaim God? (b) Olsem wanem Abraham i soim olsem em i tingim tru na strongim pasin pren bilong em wantaim Jehova?

9 Pasin pren inap stap olsem gutpela presen. (Ritim Sindaun 17:17.) Tasol pasin pren i no olsem wanpela samting i no gat laip em yumi baim na putim i stap nating na das i karamapim, nogat. Pasin pren i olsem wanpela samting i gat laip na yumi mas lukautim gut bambai em i kamap bikpela na karim kaikai. Abraham i tingim tru na lukautim pasin pren bilong em wantaim Jehova. Em i mekim olsem wanem?

10 Abraham i gat pasin bilong pret long God na bihainim tok bilong em, tasol em i pilim olsem em i mas mekim sampela samting moa. Taim em na ol bikpela hauslain bilong em i go long Kenan, em i wok yet long larim Jehova i stiaim em long mekim disisen long ol liklik samting na ol bikpela samting. Wanpela yia paslain long Aisak i bon, Abraham i gat 99 krismas na Jehova i laik bai olgeta man long hauslain bilong Abraham i mas katim skin. Yu ting Abraham i holim 2-pela tingting na em i painim rot bilong abrusim samting God i tokim em long mekim? Nogat. “Long dispela de yet,” Abraham i trastim God na bihainim tok bilong em.—Stt. 17:10-14, 23.

11. (a) Bilong wanem Abraham i tingting planti long bagarap bai painim Sodom na Gomora? (b) Jehova i helpim em olsem wanem?

 11 Abraham i save bihainim tok bilong Jehova long ol liklik samting tu, olsem na em i lukautim pasin pren bilong em wantaim God. Em i tokim Jehova long olgeta tingting i stap long bel bilong em, na em i askim God long helpim em taim em i gat ol bikpela askim. Kain olsem: Taim em i harim olsem God bai bagarapim taun Sodom na taun Gomora, em i tingting planti olsem nogut ol stretpela man bai kisim bagarap wantaim ol man nogut. Ating Abraham i tingim Lot na famili bilong em husat i stap long Sodom—Lot em pikinini bilong brata bilong Abraham. Taim Abraham i givim ol askim long God, em i bihainim pasin daun na em i soim olsem em i trastim God, em “Jas bilong olgeta graun.” Long pasin isi, Jehova i skulim Abraham olsem Em i gat bikpela pasin marimari, na em i save lukim tingting i stap long bel bilong man, na em i redi long kisim bek ol stretpela man.—Stt. 18:22-33.

12, 13. (a) Olsem wanem save na ekspiriens bilong Abraham i helpim em? (b) Abraham i mekim wanem na dispela i soim olsem em i bilip long Jehova?

12 Liklik save na ekspiriens bilong Abraham i helpim em long holimpas pasin pren bilong em wantaim Jehova. Bihain, bikpela traim i painim Abraham: Jehova i askim em long ofaim pikinini man bilong em, Aisak. Long dispela taim, Abraham i tingim bek ol pasin tru bilong Pren bilong em long heven. Orait, nau yumi ken stori gen long dispela bilipman husat i wokabaut isi isi i go antap long maunten Moria. Yu ting em i bilip olsem kwiktaim Jehova bai senisim pasin bilong em na mekim hatpela pasin na i no marimari? Abraham i no holim dispela tingting! Wai na yumi inap tok olsem?

13 Paslain long Abraham i lusim ol wokboi husat i go wantaim ol, em i tok: “Yutupela stap hia wantaim donki. Bai mi go long hap wantaim pikinini, na bai mitupela i mekim lotu. Na bihain bai mitupela i kam bek.” (Stt. 22:5) Wanem mining bilong tok Abraham i mekim? Yu ting Abraham i save pinis olsem em bai ofaim Aisak, na em i giamanim ol wokboi? Nogat. Baibel i helpim yumi long save long samting em Abraham i tingting long en. (Ritim Hibru 11:19.) Abraham “i gat tingting olsem maski sapos Aisak i dai, God inap kirapim em bek.” Yes, Abraham i bilip long kirap bek. Em i save olsem Jehova i bin givim bek strong long em na Sara na tupela inap kamapim pikinini. (Hib. 11:11, 12, 18) Abraham i luksave olsem Jehova i gat strong long mekim olgeta kain samting. Olsem na Abraham i bilip tru olsem maski wanem samting i kamap long dispela de, Jehova bai kirapim bek pikinini bilong em na olgeta tok promis bilong God bai kamap tru. Olsem na Abraham i kisim nem olsem “papa bilong olgeta man em God i kolim ol stretpela man, long wanem, ol i bilip”!

14. (a) Yu pilim hatwok long mekim wanem taim yu mekim wok bilong Jehova? (b) Olsem wanem eksampel bilong Abraham inap helpim yu?

14 Olsem wanem long yumi? Em tru olsem God i no askim yumi long mekim kain samting  olsem long nau. Tasol em i askim yumi long bihainim tok bilong em maski ol samting em i tokim yumi long mekim i hatwok long yumi, o yumi no kliagut long risen bilong en. Olsem wanem? Yu inap tingim wanpela samting we God i askim yu long mekim na yu pilim hatwok long mekim? Ating sampela i pilim hatwok long autim tok. Ating ol i pilim sem, olsem na dispela i pasim ol long autim gutnius long ol man em ol i no save long ol. Tasol sampela narapela i pilim hatwok long stap narapela kain long ol narapela long skul na long ples wok. (Kis. 23:2; 1 Tes. 2:2) Ating yu pilim wankain olsem Abraham, i olsem yu wokabaut isi isi i go antap long maunten Moria, na yu bai mekim wanpela wok i hatwok long yu mekim. Sapos yu pilim olsem, orait stori bilong Abraham na bilip bilong em inap strongim yu! Taim yumi tingim tingim ol gutpela eksampel bilong ol bilipman na ol bilipmeri, dispela inap kirapim yumi long bihainim pasin bilong ol na i go klostu moa long Jehova olsem Pren bilong yumi.—Hib. 12:1, 2.

PASIN PREN I GAT BLESING

15. Bilong wanem yumi save olsem Abraham i no bel hevi long pasin bilong em long bihainim tok bilong Jehova?

15 Yu ting Abraham i bel hevi long pasin bilong em long bihainim tok bilong Jehova? Tingim tok Baibel i mekim long Abraham taim em i laik i dai. Baibel i tok: “Em i lapun tru na em i amamas long laip bilong en, na em i dai.” (Stt. 25:8) Taim Abraham i gat 175 krismas, strong bilong em i pinis, tasol em i tingim bek ol wok em i mekim long laip olgeta bilong em na em i amamas. Em i stap gutpela pren bilong God Jehova. Baibel i tok, Abraham “i lapun tru na em i amamas,” tasol dispela tok i no makim olsem em i les long i stap laip gen long bihain, nogat.

16. Long Paradais, Abraham bai amamas long kisim save long wanem ol samting?

16 Baibel i tok: “Abraham i wetim dispela taun i stap strong tru. God em man husat i bin sanapim na wokim dispela taun.” (Hib. 11:10) Dispela taun i makim Kingdom Bilong God. Abraham i bilip olsem Kingdom Bilong God bai bosim dispela graun, na em yet bai stap na lukim—na tru tumas em bai lukim! Tingim bikpela amamas Abraham bai kisim taim em i stap laip gen long Paradais na strongim pasin pren bilong em wantaim Jehova. Abraham bai amamas tru taim em i kisim save olsem gutpela eksampel bilong em long bilip i helpim ol wokman bilong Jehova inap planti tausen yia bihain long em i dai! Long Paradais, em bai kisim save tu olsem samting i kamap long Aisak i olsem “piksa” bilong wanpela bikpela samting tru. (Hib. 11:19) Taim Abraham i laik ofaim Aisak, em i pilim bel sori tru. Em bai kisim save olsem dispela stori i helpim planti milion manmeri long tingim bel sori bilong Jehova taim em i givim Pikinini bilong em, Jisas Krais, olsem ofa bilong baim bek ol man. (Jon 3:16) Eksampel bilong Abraham i helpim yumi long pilim tru pe bilong baim bek man, em wanpela bikpela samting God i mekim bilong soim olsem em i laikim tru yumi!

17. (a) Yu tingting strong long mekim wanem?

17 Yumi olgeta wan wan i ken tingting strong long bihainim bilip bilong Abraham. Taim yumi save gut moa long ol pasin bilong Jehova, yumi bai kisim pasin bilong i stap gut long em na kisim planti moa ekspiriens long mekim gut wok bilong em. (Ritim Hibru 6:10-12.) Mobeta yumi larim Jehova i stap Pren bilong yumi inap oltaim oltaim! Long neks stadi, yumi bai skelim eksampel bilong 1-pela bilipman na 2-pela bilipmeri em ol i kamap gutpela pren bilong God.

^ [1] (paragraf 3) Long pastaim, nem bilong dispela man em Abram, na nem bilong meri em Sarai. Tasol bihain, Jehova i kolim tupela olsem Abraham na Sara, olsem na yumi bai yusim ol dispela nem long dispela stadi.