“Olgeta samting yu laik mekim, em yu mas putim long han bilong Bikpela. Na em bai i mekim ol dispela samting i kamap gutpela.”—SND. 16:3.

OL SINGSING: 135 [11], 144 [24]

1-3. (a) Ol yangpela i gat wok long mekim wanem? (b) Wanem tok piksa i stret long ol yangpela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (c) Olsem wanem ol yangpela Kristen i ken mekim gutpela disisen?

TINGIM olsem yu laik i go long wanpela taun i stap longwe bilong mekim wanpela spesel bung. Yu mas kalap long bas na ron long longpela rot inap yu kamap long dispela hap. Taim yu go long bas stop, yu kirap nogut long lukim planti manmeri i wet i stap, na i gat planti bas. Maski i olsem, yu amamas bikos yu save pinis long samting yu bai mekim—yu bai kalap long bas we bai go stret long hap yu laik go long en! Sapos yu kalap long bas, tasol yu no save long hap em bai go long en, yu bai go long narapela hap.

2 Ol yangpela long nau i kain olsem ol dispela pasindia. Ol i gat longpela rot bilong ron long en. Dispela i makim samting ol bai mekim long laip bilong ol. Sampela taim ol bai tingting planti long ol disisen na ol wok ol i mekim. Ol yangpela, sapos yupela i wokim tingting pinis long wanem ol mak yupela i laik winim, orait dispela inap helpim yupela. Yu laik winim wanem ol mak?

3 Dispela stadi i bekim dispela askim, na em bai kirapim ol yangpela long mekim ol samting em Jehova i orait long en. Dispela  i makim olsem ol i larim Jehova i stiaim olgeta samting long laip bilong ol—long sait bilong skul, wok mani, wok bilong famili, na ol narapela samting. Na tu, ol i mas winim ol mak long sait bilong bilip. Ol yangpela husat i tingting long mekim wok bilong Jehova, ol i ken bilip tru olsem em bai blesim disisen ol i mekim long laip bilong ol.—Ritim Sindaun 16:3.

PUTIM MAK LONG SAIT BILONG BILIP

4. Yumi bai stori long wanem ol samting long dispela stadi?

4 Taim ol yangpela i putim mak long sait bilong bilip, dispela bai helpim ol. Bilong wanem? Yumi bai stori long 3-pela risen. Namba 1 na namba 2 risen i soim olsem taim man i wok strong long winim ol mak long sait bilong bilip, dispela i strongim pasin bilong em long pas gut wantaim Jehova. Namba 3 risen i stori long gutpela samting bai kamap taim man i putim ol mak long sait bilong bilip taim em i yangpela yet.

5. Wanem namba 1 risen na yumi mas putim ol mak long sait bilong bilip?

5 Namba 1 risen na yumi laik putim ol mak long sait bilong bilip em olsem, yumi laik soim Jehova olsem yumi tenkyu tru long pasin bilong em long laikim yumi, na ol samting em i mekim bilong helpim yumi. Man bilong raitim song i tok: “Bikpela, . . . i gutpela sapos mi tenkyu long yu . . . . Mi tingting long strongpela wok bilong yu, na mi belgut tru na mi singim song bilong amamas.” (Sng. 92:1, 4) Olsem wanpela yangpela, tingim ol samting i mekim na yu gat dinau long Jehova. Em i givim yu laip, helpim yu long save long en, Baibel, kongrigesen, na ol samting yu bilip na wet long en. Taim yu putim ol samting long sait bilong bilip i stap namba 1, dispela i soim olsem yu tenkyu long ol dispela blesing em God i givim, na dispela i mekim na yu go klostu moa long em.

6. (a) Taim yumi putim mak long sait bilong bilip, dispela inap mekim wanem long pasin pren bilong yumi wantaim Jehova? (b) Ol yangpela i ken putim wanem mak long winim taim ol i liklik yet?

6 Namba 2 risen em olsem, taim yu wok long winim ol mak long sait bilong bilip, yu mekim ol gutpela wok na Jehova bai tingim yu. Long dispela rot, yu bai go klostu moa long em. Aposel Pol i tok: “God i no man bilong mekim pasin i no stret na bai em i lusim tingting long ol wok yupela i bin mekim na pasin bilong yupela long laikim tru nem bilong em.” (Hib. 6:10) Ol liklik pikinini tu inap putim mak long sait bilong bilip em ol i laik winim. Christine i gat 10-pela krismas na em i putim mak long ritim laip stori bilong ol Witnes husat i stap gut long bilip. Toby i gat 12 krismas, na em i putim mak long ritim Baibel olgeta paslain long em i kisim baptais. Maxim i gat 11 krismas na susa bilong em Noemi i gat 10-pela krismas, na tupela wantaim i kisim baptais. Bihain, tupela i wok strong long winim mak long mekim wok long Betel. Tupela i putim aplikesen bilong Betel long wol bilong haus bambai dispela i helpim ol long tingim mak ol i laik winim. Yu ken skelim wanem ol mak i bikpela samting long yu, na yu ken wok strong long winim ol dispela mak.—Ritim Filipai 1:10, 11.

7, 8. (a) Taim yu putim ol mak yu laik winim, olsem wanem dispela inap helpim yu? (b) Bilong wanem wanpela tineja i no laik i go long yunivesiti?

7 Namba 3 risen na yu mas putim ol mak bilong winim taim yu yangpela yet em olsem, dispela bai helpim yu long mekim ol disisen. Ol yangpela i mas mekim disisen long sait bilong skul, wok mani, na ol narapela samting. Pasin bilong mekim disisen i olsem man i kamap long rot i bruk long 2-pela hap, na em i makim rot em i laik i go long en. Taim yu save pinis long rot yu bai bihainim, dispela i no inap putim hevi long yu. Olsem tasol, taim yu save long ol mak yu laik winim, dispela bai helpim yu long mekim gutpela disisen. Sindaun 21:15 i tok: “Ol man bilong wok ol i save tingting gut na mekim wok, olsem na wok bilong ol i kamap gutpela na ol i gat planti samting.” Taim yu yangpela yet na yu putim ol mak yu laik winim, orait ol samting yu mekim bai kamap gutpela taim yu wok long i go bikpela. Dispela samting i kamap long Damaris. Em i mas mekim wanpela bikpela disisen taim em i tineja.

8 Damaris i pinis skul long gret 12, na em i kisim gutpela mak. Em inap kisim skolasip bilong i go long yunivesiti, tasol em i kisim wok long  benk. Bilong wanem? Damaris i tok: “Mi pasim tok pinis long mekim wok painia taim mi tineja. Dispela i makim olsem mi mas mekim wok pat-taim. Sapos mi kisim digri bilong lo long yunivesiti, mi inap kisim planti mani. Tasol mi no inap kisim pat-taim wok.” Damaris i mekim wok painia inap 20 yia. Yu ting em i pilim olsem em i putim mak i stret na em i mekim gutpela disisen taim em i tineja? Damaris i tok: “Taim mi wok long benk, mi save toktok wantaim ol loya. Ol i mekim wok em mi inap mekim sapos mi bin stadi long lo. Planti bilong ol i no amamas long wok bilong ol. Disisen mi mekim long mekim wok painia i helpim mi long abrusim bel hevi i save kamap long ples wok, na i opim rot long mi inap mekim wok bilong Jehova na stap amamas.”

9. Bilong wanem yumi mas tok amamas long ol yangpela?

9 Yumi ken tok amamas long planti tausen yangpela long ol kongrigesen long olgeta hap bilong graun. Ol i givim ol yet long Jehova na putim ol mak long sait bilong bilip. Ol dispela yangpela i amamas tru long laip bilong ol, na ol i bihainim ol stiatok bilong Jehova long olgeta samting ol i mekim. Dispela i makim tu ediukesen, wok mani, na wok insait long famili. Solomon i tok: “Yu mas bilip strong long Bikpela. . . . Long olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim.” (Snd. 3:5, 6) Ol yangpela insait long kongrigesen i stap olsem ol samting i dia tumas long ai bilong Jehova. Em i laikim ol, lukautim ol, stiaim ol, na blesim ol.

REDI NA AUTIM TOK

10. (a) Bilong wanem wok autim tok i mas stap namba 1 samting long laip bilong yumi? (b) Yumi ken mekim wanem 2-pela samting na bai wok autim tok bilong yumi i kamap gutpela moa?

10 Sapos wanpela yangpela i laik mekim ol samting bilong amamasim Jehova, em i mas givim bel tru long mekim wok autim tok. Jisas Krais i tok olsem yumi “mas autim gutnius pastaim.” (Mak 13:10) Wok autim tok i bikpela samting long nau, olsem na em i mas i stap namba 1 samting long laip bilong yumi. Yu ting yu inap autim tok long olgeta taim? Yu inap mekim wok painia? Olsem wanem sapos yu no amamas tumas long wok autim tok? Olsem wanem yu inap mekim wok autim tok i kamap gutpela moa? I gat 2-pela samting yu inap mekim: Yu mas redi gut, na no ken givap long toktok wantaim ol narapela long ol samting yu save long en. Dispela bai helpim yu long kisim amamas long wok autim tok bilong yu.

11, 12. (a) Ol yangpela i ken mekim wanem bilong redim ol yet long autim tok? (b) Olsem wanem wanpela yangpela i redi long autim tok long skul taim rot i op?

11 Yu ken mekim wok painimaut long kisim bekim bilong askim em oltaim ol wanskul i kamapim. Kain askim olsem, “Bilong wanem yu bilip long God?” Long jw.org Web-sait bilong yumi, i gat ol atikol ol i wokim bilong helpim ol yangpela bambai ol yet i ken mekim wok painimaut na kisim bekim bilong dispela askim. Lukim BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS. Long dispela hap, yu bai lukim eksasais pepa i gat nem “Why Do I Believe in God?” Dispela eksasais pepa bai helpim yu long redim bekim bilong yu yet. Em i gat 3-pela skripsa em yu ken yusim long stori long samting yu bilip long en—Hibru 3:4, Rom 1:20, na Song 139:14. Yu ken yusim ol dispela eksasais pepa na redim bekim bilong ol askim.—Ritim 1 Pita 3:15.

Yu mekim wanem bilong redi long autim tok? (Lukim paragraf 11 na 12)

12 Taim rot i op, kirapim ol wanklas long i go long jw.org Web-sait. Luca i bin mekim olsem. Klas bilong em i stori long narapela narapela lotu, na em i luksave olsem teks buk i kamapim  sampela tingting kranki long ol Witnes Bilong Jehova. Pastaim em i pilim hatwok long kamapim bilip bilong em, tasol em i askim tisa sapos i orait long em i stretim tingting kranki em ol manmeri i gat long ol Witnes, na tisa i wanbel. Luca i stori long bilip bilong em, na tu, em i soim Web-sait bilong yumi long ol wanklas. Tisa i givim homwok long wan wan sumatin long lukim vidio Sakim Pasin Buli na Yu No Ken Pait. Luca i amamas tru olsem em inap autim tok long ol wanskul bilong em.

13. Bilong wanem yumi no ken givap taim hevi i kamap?

13 Yu no ken givap taim hevi i painim yu. (2 Tim. 4:2) Taim hevi i kamap, stap gut long mak yu laik winim. Katharina i gat 17 krismas taim em i putim mak long autim tok long olgeta wanwok bilong em. Wanpela man i save sutim tok long em, tasol em i no larim pasin bilong pret i daunim em. Gutpela pasin em i bihainim long taim bilong hevi i kirapim narapela wanwok bilong em, Hans, long putim gut yau. Olsem na Hans i ritim ol pablikesen bilong yumi, stadi long Baibel, na em i kisim baptais. Katharina i go long narapela hap, na em i no save long ol senis em Hans i mekim. Bihain long 13 yia, Katharina i sindaun insait long Haus Kingdom wantaim famili bilong em, na em i amamas tru taim em i harim olsem Hans bai mekim pablik tok! Gutpela pasin bilong Katharina long i no givap long mak em i putim long autim tok long ol wanwok bilong em i kamapim gutpela samting!

NO KEN LARIM NARAPELA SAMTING I PULIM YU

14, 15. (a) Taim ol narapela i laik pulim yu, yu mas tingim wanem samting? (b) Ol yangpela inap bihainim wanem ol rot bambai ol narapela i no pulim ol?

14 Dispela stadi i kirapim yu long putim tingting i go long mekim wok bilong Jehova. Yu mas wok strong long winim ol mak long sait bilong bilip. Ol narapela yangpela husat i gat wankain krismas olsem yu i putim ol amamas bilong dispela graun i stap namba 1 samting, olsem na ol inap kirapim yu long bung wantaim ol. Tasol yu yet i mas kamapim long ples klia olsem yu laik bihainim ol samting em yu tingting pinis long mekim. No ken larim ol narapela yangpela i pulim yu. Tingim tok piksa bilong bas. Yu no inap kalap long bas i go long narapela hap bikos yu lukim ol narapela pasindia long dispela bas i amamas tru.

15 I gat sampela rot yu ken bihainim bambai yu no larim ol wanlain i pulim yu. Olsem, abrusim ol  samting we inap traim yu. (Snd. 22:3) Na tu, yu mas tingim ol hevi we inap kamap sapos yu bihainim pasin nogut bilong ol narapela. (Gal. 6:7) Yu mas kisim gutpela skultok long ol narapela. Pasin daun bai helpim yu long redi long bihainim tok bilong papamama na ol narapela husat i stap strong long bilip insait long kongrigesen.—Ritim 1 Pita 5:5, 6.

16. Stori long ekspiriens i soim olsem gutpela samting inap kamap taim yumi bihainim pasin daun.

16 Pasin daun i kirapim Christoph long kisim skultok bilong helpim em. Bihain long em i kisim baptais, em i kirap trening long hap bilong pilai spots na eksasais. Ol yangpela long dispela hap i kirapim em long insait long spots tim bilong ol. Christoph i toktok wantaim wanpela elda long dispela samting, na elda i askim em long tingim hevi inap kamap paslain long em i mekim disisen. Kain olsem, em inap long kisim pasin bilong resis na winim ol narapela. Tasol Christoph i joinim spots tim. Bihain em i luksave olsem dispela spot i kamapim pasin bilong kros na pait, na man inap kisim bagarap na lusim laip. Olsem na em i toktok gen wantaim ol elda na ol i kamapim sampela skultok bilong Baibel bilong helpim em. Christoph i tok: “Jehova i salim ol man bilong givim tok long mi, olsem na mi mas harim tok bilong Em, maski mi mas lusim sampela haptaim long mekim olsem.” Olsem wanem? Yu redi long mekim pasin daun na kisim tok bilong helpim yu?

17, 18. (a) Jehova i laik bai ol yangpela i mas mekim wanem long nau? (b) Wanem hevi inap kamap long man o meri i bikpela pinis sapos em i no mekim gutpela disisen taim em i yangpela? (c) Olsem wanem ol inap abrusim dispela hevi? Stori long wanpela eksampel.

17 Baibel i tok: “Yupela yangpela manmeri, yupela i mas amamas long taim yupela i yangpela yet.” (Sav. 11:9) Tru tumas, Jehova i laik bai yupela ol yangpela i mas amamas. Dispela stadi i stori long wanpela rot ol yangpela i ken bihainim bilong i stap amamas. Yupela i mas putim ol mak em yupela i laik winim long ol wok lotu, na putim Jehova i stap namba 1 long olgeta samting yupela i mekim. Taim yu kirap kwik long mekim olsem, yu bai lukim olsem Jehova i lukautim yu na blesim yu. Tingim olgeta gutpela tok yu kisim i kam long Tok Bilong God, na tingim dispela skultok: “God i bin wokim yumi olgeta. Olsem na long taim yupela i yangpela yet, yupela i mas tingim em.”—Sav. 12:1.

18 I no gat wanpela man inap stap yangpela inap longpela taim. Olgeta yangpela i save kamap bikpela manmeri. Sori tru, sampela manmeri i bikpela pinis i rigret olsem ol i no mekim ol gutpela disisen taim ol i yangpela, o ol i bel hevi olsem ol i no bin winim sampela mak. Tasol ol yangpela husat i putim mak ol i laik winim long sait bilong bilip, ol bai amamas long ol gutpela disisen ol i mekim taim ol i kamap bikpela manmeri. Dispela samting i bin painim Mirjana. Taim em i tineja, em i hapmeri bilong pilai spots. Ol i askim em long insait long wanpela bikpela gem em planti kantri i insait long en, tasol em i putim mak long insait long wok autim tok fultaim. Winim 30 yia pinis, Mirjana i stap yet long fultaim sevis wantaim man bilong em. Mirjana i tok: “Biknem, ona, pawa, na mani kago em bilong sotpela taim tasol, na ol i no inap givim laip long yu. Taim yu mekim wok bilong God na helpim ol manmeri long sait bilong bilip, dispela em gutpela mak we inap helpim yu inap oltaim.”

19. Stori long ol gutpela samting i kamap long ol yangpela husat i putim mak bilong winim long sait bilong bilip.

19 Yumi mas mekim tok amamas long ol yangpela insait long kongrigesen long pasin bilong ol long sanap strong na winim ol hevi, na ol i putim ol mak long mekim wok bilong Jehova long laip bilong ol. Ol yangpela i mekim olsem bilong winim ol mak ol i putim, na putim wok autim tok i stap namba 1 samting. Na tu, ol i no laik bai ol samting bilong dispela graun i pulim nabaut tingting bilong ol. Ol yangpela i ken bilip tru olsem hatwok ol i mekim i no inap lus nating. Ol bratasista i redi long helpim ol, na taim ol i givim ol yet long Jehova, Em bai blesim hatwok bilong ol.