“Yu mas truim tok promis yu mekim long Jehova.”—MAT. 5:33.

OL SINGSING: 124 [50], 51

1. (a) Wanem ol samting i wankain long laip bilong Jepta na Hana? (Lukim ol piksa long kirap bilong stadi.) (b) Yumi bai kisim save long bekim bilong wanem ol askim?

LAIP bilong Jepta i no wankain long laip bilong Hana. Jepta i stap strongpela lida, na em strongpela man bilong pait. Hana em meri bilong Elkana. Em i stap daun long man bilong em, na em i save mekim ol wok bilong haus. Tasol sampela samting i wankain long Jepta na Hana—tupela wantaim i lotuim God, tupela i bin mekim tok promis long God, na ol i truim promis bilong ol. Tupela i stap gutpela eksampel long ol man na ol meri long nau em ol i mekim tok promis long Jehova. Tasol yumi laik save long bekim bilong sampela bikpela askim: Taim yumi mekim tok promis long God, olsem wanem dispela em i bikpela samting? Yumi inap kisim wanem ol skul long stori bilong Jepta na Hana?

2, 3. Baibel i tok wanem long pasin bilong mekim strongpela tok promis long God?

2 Baibel i soim olsem, man inap tok promis long mekim wanpela samting, givim wanpela presen, mekim wanpela wok, o stop long mekim wanpela samting. Taim wanpela man i mekim tok promis, laik bilong em yet i save kirapim em long mekim olsem. Tok promis em samting i holi long ai bilong God bikos tok promis i gat wankain strong olsem tok tru antap. Taim man i mekim tok tru antap, dispela i makim olsem em i mekim strongpela tok promis olsem em bai mekim wanpela samting o em i no inap mekim wanpela samting. (Stt. 14:22, 23; Hib. 6:16, 17) Olsem wanem Baibel i soim olsem taim man i mekim strongpela tok promis long God, em i bikpela  samting long em i mas truim dispela promis?

3 Lo Bilong Moses i tok: “Sapos wanpela man i mekim promis long givim wanpela samting long Bikpela, o em i mekim wanpela tok tru antap . . . , orait em i mas bihainim stret tok bilong en na i no ken brukim promis bilong en.” (Nam. 30:2) Bihain Solomon i tok: “Sapos yu mekim wanpela promis long God, orait yu no ken wet longtaim bilong mekim ol samting yu bin promis. Sapos yu no bihainim promis, yu olsem longlong man. Na God i no save amamas long dispela kain man. Olsem na yu mas bihainim promis bilong yu.” (Sav. 5:4) Jisas i soim olsem taim man i mekim strongpela tok promis, em i bikpela samting long em i mas truim dispela promis. Jisas i tok: “Ol lain bilong bipo tru i bin kisim [dispela tok], olsem: ‘Taim yu mekim tok tru antap, yu mas bihainim, yu mas truim tok promis yu mekim long Jehova.’”—Mat. 5:33.

4. (a) Taim yumi mekim tok promis long God, olsem wanem dispela em i bikpela samting? (b) Yumi laik kisim wanem save long Jepta na Hana?

4 Yumi luksave nau olsem sapos yumi mekim tok promis long God, em i bikpela samting tru long yumi mas truim dispela tok promis. Sapos yumi truim tok promis, dispela bai strongim pasin bilong yumi long pas gut wantaim Jehova; tasol sapos yumi no truim tok promis, dispela bai bagarapim pasin bilong yumi long pas gut wantaim Em. Devit i tok: “Husat inap i go antap long maunten bilong God? Husat inap i go insait long haus bilong God yet? . . . Man i no tok tru antap bilong giamanim narapela man, kain man olsem em inap.” (Sng. 24:3, 4) Jepta na Hana i tok promis long mekim wanem? Olsem wanem ol i truim tok promis bilong ol?

TRUIM TOK PROMIS OL I MEKIM LONG GOD

5. (a) Jepta i tok promis long mekim wanem samting? (b) Wanem samting i kamap?

5 Jepta i truim tok promis em i mekim long Jehova taim em i go pait long lain Amon—oltaim lain Amon i save mekim nogut long ol manmeri bilong God. (Het. 10:7-9) Jepta i laik tru long winim pait, olsem na em i tok promis long God olsem: “Sapos yu helpim mi na mi winim ol Amon, orait taim mi kam bek long pait, namba wan samting i lusim haus bilong mi na i wokabaut i kam long rot, bai mi givim long yu.” Wanem samting i kamap? Jepta i daunim lain Amon, na taim em i pinis long pait na i go bek long haus, pikinini meri bilong em i go bungim em long rot. Olsem na Jepta bai givim pikinini bilong em long Jehova. (Het. 11:30-34) Orait wanem samting bai kamap long laip bilong dispela pikinini?

6. (a) Yu ting em isi long Jepta na pikinini bilong em long truim tok promis Jepta i bin mekim long God? (b) Lo 23:21, 23 na Song 15:4 i givim wanem save long yu long pasin bilong mekim tok promis long God?

6 Pikinini meri bilong Jepta bai yusim laip olgeta bilong em long mekim wok bilong Jehova long haus lotu sel, na long dispela rot em i helpim Jepta long truim tok promis bilong em. Yu ting Jepta i no tingting gut na em i mekim dispela tok promis? Nogat. Ating em i save pinis olsem pikinini bilong em bai kam bungim em. Maski i olsem, papa na pikinini i bel sore tru olsem ol bai lusim narapela narapela—tupela wantaim i daunim laik bilong ol yet. Taim Jepta i lukim pikinini bilong em, em “i brukim klos bilong em yet” na em i tok pikinini i brukim lewa bilong em. Pikinini i “krai sori” bikos “em i no [inap] marit” i go inap long taim em i dai. Bilong wanem? Jepta i no gat pikinini man, na em i gat wanpela pikinini meri tasol. Dispela pikinini bai i no gat rot long marit na kamapim ol tumbuna pikinini bilong Jepta. I no gat rot long sampela manmeri bai stap olsem lain famili bilong Jepta na holim yet graun bilong ol. Tasol Jepta i no holim tingting olsem dispela em i bikpela samting. Jepta i tok: “Mi mekim strongpela promis long Bikpela na i no inap mi brukim.” Pikinini bilong em i tok: “Yu mekim long mi olsem yu bin promis.” (Het. 11:35-39) Papa na pikinini i holim tingting olsem  em i bikpela samting long ol i mas truim tok promis ol i mekim long God Antap Tru, maski dispela i putim bikpela hevi long ol.—Ritim Lo 23:21, 23; Song 15:4.

7. (a) Hana i tok promis long mekim wanem? Bilong wanem? (b) God i mekim wanem long beten bilong Hana? (c) Olsem Hana i kolim long tok promis bilong em, wanem samting bai kamap long Samuel? (Lukim futnot.)

7 Hana tu i truim tok promis em i mekim long Jehova. Em i mekim tok promis taim em i pilim nogut tru na tingting bilong em i bagarap bikos em i no inap long karim pikinini na oltaim narapela i tok bilas long em. (1 Sml. 1:4-7, 10, 16) Hana i beten long God na kamapim olgeta tingting i stap long bel bilong em, na em i tok promis olsem: “Bikpela, yu gat olgeta strong. Mi laik yu lukim mi, wokmeri bilong yu. Lukim dispela hevi bilong mi na tingting long mi. Plis, yu no ken lusim tingting long mi. Sapos yu givim mi wanpela pikinini man, orait bai mi givim em long yu na bai em i ken i stap wokman bilong yu inap em i dai. Na bilong makim dispela, ol i no ken katim gras bilong en.” * (1 Sml. 1:11) God i harim dispela beten, na Hana i karim pikinini—em pikinini man. Hana i amamas tru! Tasol em i no lusim tingting long tok promis em i mekim long God. Taim em i karim pikinini, em i tok: “Mi bin askim Bikpela long givim mi dispela pikinini.”—1 Sml. 1:20.

8. (a) Yu ting em isi long Hana i truim tok promis bilong em? (b) Olsem wanem tok bilong Devit long Buk Song sapta 61 i kirapim yu long tingim gutpela eksampel bilong Hana?

8 Taim Samuel i winim 3-pela krismas, Hana i bihainim tok promis em i bin mekim long God. Em i no tingting long senisim tok promis bilong em, nogat. Em i bringim Samuel i go long Hetpris Eli long haus lotu sel long Silo, na em i tok: “Mi bin askim Bikpela long givim mi wanpela pikinini man, na em i harim beten bilong mi na givim mi dispela pikinini. Olsem na nau mi laik givim em long Bikpela. Na bai em i mekim wok bilong Bikpela oltaim.” (1 Sml. 1:24-28) “Samuel i mekim wok bilong God na i kamap bikpela liklik.” (1 Sml. 2:21) Hana i pilim olsem wanem? Em i laikim tru Samuel, tasol nau em i no gat rot long lukim Samuel long olgeta de na toktok wantaim em taim Samuel i stap liklik mangi yet. Ating Hana i laik tru long hagim Samuel, pilai wantaim em, na lukautim em—na mekim olgeta samting ol mama i save mekim wantaim pikinini taim pikinini i wok long kamap bikpela. Maski i olsem, Hana i no gat rigret long tok promis em i mekim long God. Hana i amamas tru long Jehova.—1 Sml. 2:1, 2; ritim Song 61:1, 5, 8.

Yu wok long truim ol tok promis yu mekim long Jehova?

9. Yumi laik kisim bekim bilong wanem ol askim?

9 Yumi kisim save olsem taim yumi mekim tok promis long God, em i bikpela samting long yumi mas truim dispela tok promis. Orait nau yumi ken skelim ol dispela askim: Yumi ol Kristen inap mekim wanem ol tok promis? Yumi mas holim wanem tingting long pasin bilong truim ol tok promis?

TOK PROMIS BILONG DEDIKET

Tok promis bilong dediket (Lukim paragraf 10)

10. (a) Wanem tok promis i stap olsem nambawan bikpela tok promis ol Kristen inap mekim? (b) Kristen i mas mekim wanem bilong truim dispela tok promis?

10 Nambawan bikpela tok promis ol Kristen inap mekim em long dediketim laip bilong ol long Jehova. Bilong wanem dispela em i nambawan bikpela tok promis? Kristen yet bai beten na tok promis long Jehova olsem em bai yusim laip olgeta bilong em long mekim wok bilong God, maski wanem samting i kamap. Olsem Jisas i tok, Kristen i “givim baksait long ol laik bilong em yet,” na mekim tok promis olsem em bai putim laik bilong God i stap namba 1 samting long laip bilong em. (Mat. 16:24) Kirap long dispela taim na i go, dispela Kristen i “bilong Jehova.” (Rom 14:8)  Taim man i mekim tok promis bilong dediket, em i bikpela samting long em i mas truim dispela tok promis olsem man bilong raitim Song i bin mekim, em i tok: “Bikpela i bin mekim gut tru long mi. Olsem na bai mi givim wanem samting long em? Long taim olgeta manmeri bilong en i kam bung, mi bai mekim olsem mi bin promis.”—Sng. 116:12, 14.

11. Yu kamapim klia wanem samting long de yu kisim baptais?

11 Olsem wanem? Yu dediket pinis long Jehova na kisim baptais? Sapos yu bin mekim olsem, dispela em gutpela tru! Tingim de yu bin kisim baptais; yu sanap long ai bilong planti manmeri, na brata i mekim tok i askim yu sapos yu dediketim pinis laip bilong yu long Jehova na “yu kliagut olsem taim yu dediket na baptais pinis dispela samting i makim olsem nau yu wanpela Witnes Bilong Jehova na yu insait long oganaisesen bilong God, em holi spirit bilong em i stiaim.” Taim yu bekim ol dispela askim, i olsem yu tokaut long ai bilong pablik olsem long laik bilong yu yet yu dediket long Jehova, na yu redi long kisim baptais na mekim wok bilong em. Yu mekim Jehova i amamas tru long yu!

12. (a) Yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet? (b) Pita i tok yumi mas painimaut sapos yumi bihainim yet wanem ol pasin?

12 Baptais i makim olsem yumi kirap long mekim wok bilong God. Bihain long baptais, yumi mas mekim yet wok bilong God na  truim dediket bilong yumi. Yumi ken givim ol dispela askim long yumi yet: ‘Kirap long taim mi kisim baptais, mi stap olsem wanem long sait bilong bilip? Mi givim bel yet long mekim wok bilong Jehova? (Kol. 3:23) Mi save beten, ritim Baibel, go oltaim long ol miting, na mekim yet wok autim tok? Mi no givim bel moa long mekim sampela bilong ol dispela wok?’ Aposel Pita i tok, yumi inap mekim yet wok bilong God sapos yumi mekim ol samting bilong strongim bilip bilong yumi; yumi mas wok yet long kisim save, kisim pasin bilong sanap strong, na givim bel tru long mekim wok bilong God.—Ritim 2 Pita 1:5-8.

13. Kristen husat i dediket na baptais pinis, em i mas holim wanem stretpela tingting?

13 I no gat rot long kisim bek tok promis yumi mekim long God taim yumi dediket long em. Sapos wanpela Kristen i pilim taiet long mekim wok bilong Jehova o bihainim pasin Kristen, em i no inap tok olsem em i no pilim tru dediket bilong em. Na tu, em i no inap tok olsem baptais bilong em i no gat strong na i no gat mining. * Maski em i pilim olsem wanem, dediket i makim olsem em i bin tokim God olsem em bai givim laip olgeta bilong em long mekim wok bilong God. Sapos em i mekim bikpela rong, Jehova na kongrigesen bai skelim em long rong em i mekim. (Rom 14:12) Yumi no laik bai ol narapela i tok olsem ‘yumi lusim pinis pasin laikim yumi bin gat long pastaim.’ Yumi laik bai Jisas i tokim yumi olsem: “Mi save long ol samting yu mekim, na pasin laikim bilong yu na bilip bilong yu na wok bilong yu na pasin bilong yu long sanap strong. Na mi save olsem ol samting yu mekim long nau, ol i winim ol samting yu bin mekim bipo.” (Rev. 2:4, 19) Olsem na yumi mas givim bel yet long inapim tok promis bilong dediket, na Jehova bai belgut long yumi.

TOK PROMIS BILONG MARIT

Tok promis bilong marit (Lukim paragraf 14)

14. Wanem namba 2 bikpela tok promis ol manmeri inap mekim? Bilong wanem?

14 Namba 2 bikpela tok promis ol manmeri inap mekim em tok promis bilong marit. Bilong wanem? Marit em samting i holi. Man na meri i laik marit i save sanap long ai bilong God na ol aiwitnes na mekim tok promis bilong marit. Ol i save tok promis olsem ol bai laikim tru, sori, na rispektim narapela narapela “inap long olgeta taim [ol] i stap wantaim long graun, olsem God i makim long lo bilong em long marit.” Ating ol narapela i no mekim wankain tok olsem, tasol ol tu i save mekim tok promis long ai bilong God. Taim ol i mekim pinis tok promis, dispela i makim olsem man na meri i kamap maritman na maritmeri, na ol bai stap olsem inap long laip olgeta bilong ol. (Stt. 2:24; 1 Kor. 7:39) Olsem Jisas i tok, “samting God i pasim pinis, man i no ken katim”—dispela i makim olsem maritman, maritmeri, na olgeta narapela manmeri i no gat rait long katim marit. Olsem na taim man na meri i laik marit, ol i no ken holim tingting olsem divos em rot bilong stretim hevi.—Mak 10:9.

15. Bilong wanem ol Kristen i no ken bihainim pasin bilong ol man bilong graun na tingim marit olsem samting nating?

15 Kirap long bipo yet, i no gat wanpela marit i gutpela olgeta. Olgeta manmeri i gat sin. Olsem na Baibel i tok ol maritman na maritmeri “bai karim pen na hevi.” (1 Kor. 7:28) Planti manmeri i tingim marit olsem samting nating. Taim hevi i kamap, ol i save givap na lusim poroman marit. I no stret long ol Kristen i mekim olsem. Sapos ol manmeri i no truim tok promis bilong marit, i olsem ol i giamanim God, na God i heitim pasin bilong tok giaman! (Wkp. 19:12; Snd. 6:16-19) Aposel Pol i tok: “Sapos yu maritim pinis wanpela meri, orait no ken painim rot long lusim em.” (1 Kor. 7:27) Pol i tok olsem bikos em i save olsem Jehova i heitim pasin bilong giaman na kisim divos.—Mal. 2:13-16.

16. Baibel i tok wanem long pasin bilong divos na seperet?

 16 Jisas i tok wanpela rot tasol em Baibel i orait long man i ken katim marit, em long taim meri i mekim pasin adaltri na man i no laik fogivim em. (Mat. 19:9; Hib. 13:4) Olsem wanem long pasin bilong seperet long poroman marit? Baibel i tokaut klia long dispela samting. (Ritim 1 Korin 7:10, 11.) Baibel i no kolim ol risen bilong seperet. Tasol sampela marit Kristen i skelim olsem ol i ken seperet sapos: man i mekim nogut tru long meri na laip bilong meri inap lus, o man i birua tru long meri na i pasim em long mekim wok lotu, o man i holim tingting bilong ol apostet. *

17. Tupela marit i ken mekim wanem bambai marit bilong ol i stap strong inap longpela taim?

17 Taim ol marit i askim ol elda long givim skultok bilong stretim hevi insait long marit, ol elda i ken askim sapos ol i lukim pinis vidio Pasin Laikim Tru Em i Wanem Kain? na stadi long buklet Famili Bilong Yu Inap i Stap Amamas. Ol dispela tul i kamapim ol stiatok bilong Baibel we i bin helpim planti manmeri long strongim marit bilong ol. Tupela marit i tok: “Kirap long taim mipela i stadi long dispela buklet, mipela i kisim bikpela amamas moa long marit bilong mipela.” Wanpela meri i marit inap 22 yia na klostu marit bilong em i bruk. Em i tok: “Mitupela wantaim i baptais pinis, tasol filings bilong mitupela i no wankain. Dispela vidio i kam long taim stret! Nau marit bilong mipela i kamap gutpela moa.” Olsem wanem long yu? Yu marit pinis? Sapos i olsem, orait yu mas bihainim ol stiatok bilong Jehova. Dispela bai helpim yu long stap amamas na inapim tok promis bilong marit!

TOK PROMIS BILONG OL FULTAIM SEVAN

18, 19. (a) Planti papamama Kristen i bin mekim wanem? (b) Ol spesel fultaim sevan i tok promis long mekim wanem?

18 Olsem wanem? Yu luksave long narapela samting i wankain long Jepta na Hana? Tok promis bilong ol i opim rot na pikinini bilong Jepta na pikinini bilong Hana inap givim laip olgeta bilong ol long mekim wok bilong God long haus lotu sel. Yumi inap tok olsem dispela 2-pela pikinini i kisim bikpela amamas tru long wok ol i mekim. Long nau, planti papamama i kirapim ol pikinini long insait long fultaim sevis na yusim laip bilong ol long mekim wok bilong God. Yumi ken tok amamas long ol papamama na ol pikinini husat i mekim olsem.—Het. 11:40; Sng. 110:3.

Tok promis bilong ol spesel fultaim sevan (Lukim paragraf 19)

19 Long nau, inap olsem 67 tausen bratasista i stap memba bilong Wanpela Lain Bilong Ol Witnes Bilong Jehova i Mekim Spesel Fultaim Sevis Long Olgeta Hap. Sampela i wok long Betel, sampela i mekim wok konstraksen, wok sekit, wok misineri, sampela i mekim wok olsem spesel painia, mekim wok tisa long ol skul tiokratik, na lukautim ol Haus Kibung o ples bilong mekim ol skul tiokratik. Ol i bihainim “Tok Promis Bilong Ol Spesel Fultaim Sevan.” Ol i tok orait long mekim olgeta kain asainmen bilong sapotim wok bilong Kingdom, na abrusim pasin bilong bungim mani kago na wok mani we ol i no kisim tok orait. Yumi ken givim biknem long wok ol i mekim insait long spesel fultaim sevis, na i no gat wok long givim biknem long ol yet. Ol i luksave olsem taim ol i stap long fultaim sevis, em i bikpela samting tru long ol i mas bihainim tok promis bilong ol.

20. Yumi mas mekim wanem “long olgeta de”? Bilong wanem?

20 Yumi skelim 3-pela tok promis long dispela stadi. Yu mekim pinis hamas tok promis—wanpela, tupela, o tripela wantaim? Ating yu luksave olsem yu mas truim ol tok promis bilong yu. (Snd. 20:25) Sapos yumi no truim tok promis yumi bin mekim long Jehova, bikpela hevi inap painim yumi. (Sav. 5:6) Olsem na ‘long olgeta de bai yumi bihainim ol promis bipo yumi tokim God long en, na oltaim bai yumi singim song bilong litimapim nem bilong em.’—Sng. 61:8.

^ par. 7 Hana i tok promis olsem, pikinini bilong em bai kamap promisman long laip olgeta bilong em; em bai mekim wok bilong Jehova i go inap long taim em i dai.—Nam. 6:2, 5, 8.

^ par. 13 Ol elda i save mekim bikpela wok bilong skelim sapos man i redi long kisim baptais, olsem na i no stret long tok olsem baptais bilong wanpela Kristen i no gat strong moa.

^ par. 16 Lukim Apendiks “Baibel i Tok Wanem Long Katim Marit o Lusim Poroman” long buk “Stap Insait Yet Long Pasin Laikim Bilong God.