Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Epril 2017

Oltaim “Jas Bilong Olgeta Graun” i Save Mekim Stretpela Pasin

Oltaim “Jas Bilong Olgeta Graun” i Save Mekim Stretpela Pasin

“God . . . i olsem wanpela bikpela strongpela ston . . . . Na pasin bilong en i gutpela na stretpela tasol.”—LO 32:4.

OL SINGSING: 12, 135 [24]

1. Olsem wanem Abraham i soim olsem em i bilip tru long stretpela pasin bilong Jehova? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

ABRAHAM i tok: “Jas bilong olgeta graun, em i mas bihainim stretpela pasin.” (Stt. 18:25) Abraham i bilip tru olsem Jehova bai mekim stretpela pasin taim em i bagarapim Sodom na Gomora. Abraham i bilip olsem Jehova i no inap “kilim ol gutpela man wantaim ol man nogut.” Abraham i save olsem dispela “i no gutpela pasin.” Inap olsem 4 handret yia bihain, Jehova i stori long pasin bilong em yet na em i tok: “God . . . i save stap olsem oltaim. Em i olsem wanpela bikpela strongpela ston i no save senis. Oltaim em i save bihainim tok bilong en na em i no save giaman. Na pasin bilong en i gutpela na stretpela tasol.”—Lo 31:19; 32:4.

2. Bilong wanem yumi inap bilip olsem oltaim Jehova bai mekim stretpela pasin?

2 Bilong wanem Abraham i bilip olsem oltaim Jehova i save bihainim stretpela pasin taim em i mekim kot? Abraham i save olsem pasin bilong Jehova i gutpela na stretpela olgeta. Long Ol  Skripsa Hibru, planti taim dispela tok, “stretpela” na “gutpela,” i save stap wantaim long ol ves. Mining bilong dispela 2-pela tok i klostu wankain. Jehova yet i putim ol lo bilong stretpela pasin, olsem na em i save bihainim stretpela pasin long olgeta samting em i mekim. Baibel i tok: “Bikpela i laikim olgeta gutpela pasin na olgeta samting i stret.”—Sng. 33:5.

3. Stori long wanpela eksampel long pasin i no stret em ol man i mekim long nau.

3 Dispela graun i pulap long ol pasin i no stret. Olsem na taim ol manmeri i kisim save olsem Jehova i save bihainim stretpela pasin, dispela i mekim gut bel bilong ol. Planti taim ol man i kisim hevi long han bilong ol narapela. Kain olsem: Sampela man i no mekim rong, tasol ol birua i kalabusim ol. Bihain, ol saveman i painimaut long pasin bilong mekim DNA tes, na dispela i opim rot na sampela man inap lusim kalabus bihain long ol i kalabus nating winim 20 yia. Dispela kain pasin i save mekim ol man i belhat na kros, tasol i gat narapela hevi tu we i putim bikpela presa moa long ol Kristen.

INSAIT LONG KONGRIGESEN

4. Wanem samting inap traim bilip bilong ol Kristen?

4 Yumi ol Kristen i save olsem ol lain ausait bai putim hevi long yumi. Tasol taim yumi kisim tingting olsem wanpela insait long kongrigesen i mekim rong, dispela inap traim bilip bilong yumi. Yu bai mekim wanem sapos yu pilim olsem kongrigesen o wanbilip i rongim yu? Yu ting yu bai larim dispela i pundaunim yu?

5. Bilong wanem Kristen i no ken kirap nogut sapos sampela pasin i no stret i kamap insait long kongrigesen?

5 Yumi olgeta i gat sin, olsem na sampela taim ol narapela insait long kongrigesen inap rongim yumi o yumi yet inap rongim ol. (1 Jon 1:8) Dispela kain hevi i no save kamap planti taim. Tasol taim hevi i kamap, ol Kristen i no save kirap nogut o larim dispela i pundaunim ol. Jehova i givim yumi ol gutpela skultok long rot bilong Baibel bilong helpim yumi long stap gut long em, maski sampela taim ol wanbilip i putim hevi long yumi.—Sng. 55:12-14.

6, 7. (a) Wanpela brata i karim wanem hevi insait long kongrigesen? (b) Em i mekim wanem na dispela i helpim em long karim hevi?

6 Tingim ekspiriens bilong Willi Diehl. Kirap long 1931, Brata Diehl i mekim wok long Betel long Bern, Swiselan. Long 1946, em i stap long namba 8 klas bilong Skul Gileat long New York, Amerika. Taim em i gretiuet, em i kisim asainmen long mekim wok sekit long Swiselan. Long laip stori bilong Brata Diehl, em i tok: “Long Me 1949, mi toksave long hetkota long Bern olsem mi laik marit.” Brens ofis long Bern i tok: “Yu bai mekim wok painia, na yu no inap mekim ol narapela wok.” Brata Diehl i tok: “Ol i stopim mi long mekim ol tok . . . Planti bratasista i no tok halo long mipela, ol i lukim mipela olsem ol raus lain.”

7 Brata Diehl i mekim wanem taim dispela samting i kamap? Em i tok: “Mipela i save olsem Baibel i no tambuim pasin bilong marit, olsem na mipela i beten askim Jehova long helpim mipela na mipela i putim dispela hevi long han bilong em.” Bihain, ol brata i stretim tingting kranki ol i holim long sait bilong marit, na ol i tok orait gen long Brata Diehl inap mekim gen ol wok em i mekim long bipo. Em i stap gut long Jehova, na em i kisim blesing. * Yumi ken askim yumi yet olsem: ‘Mi inap stap strong yet  long bilip sapos kain hevi olsem i painim mi? Mi inap stap isi na wet long Jehova i helpim mi, o mi bai yusim save na strong bilong mi yet long stretim hevi?’—Snd. 11:2; ritim Maika 7:7.

8. Bilong wanem yu inap kisim tingting kranki olsem wanpela long kongrigesen i rongim yu o em i rongim narapela insait long kongrigesen?

8 Ating yu inap kisim tingting kranki olsem wanpela long kongrigesen i rongim yu o em i rongim narapela insait long kongrigesen. Dispela hevi inap kamap bikos yumi sinman na yumi no inap skelim gut ol samting o yumi no save gut long as bilong hevi. Maski yumi gat asua o nogat, yumi mas beten askim Jehova long helpim yumi, na yumi mas stap gut long em, na dispela bai helpim yumi na yumi no inap “kros long [God].”—Ritim Sindaun 19:3.

9. Long dispela stadi na long neks stadi, yumi bai skelim eksampel bilong husat lain?

9 Yumi ken skelim 3-pela stori bilong hevi i kamap namel long lain bilong Jehova long taim bilong ol man i raitim Baibel. Long dispela stadi, yumi bai skelim stori bilong Josep, em pikinini bilong tumbuna pikinini bilong Abraham. Yumi bai skelim hevi i kamap namel long em na ol brata bilong em. Long neks stadi, yumi bai stori long ol samting Jehova i mekim long King Ahap bilong Israel, na ol samting i kamap long aposel Pita taim em i stap long Antiok bilong Siria. Taim yumi skelim ol dispela stori, yu ken tingim ol skultok we inap helpim yu long stap strong long bilip na pas gut wantaim Jehova, na moa yet taim yu pilim olsem narapela i rongim yu.

JOSEP—OL NARAPELA I RONGIM EM

10, 11. (a) Wanem ol hevi i painim Josep? (b) Taim Josep i stap long kalabus, rot i op long em inap mekim wanem?

10 Josep em i gutpela wokman bilong Jehova, na em i karim hevi long han bilong ol narapela—ol brata bilong em yet i rongim em. Taim Josep i tineja, ol brata bilong em i kidnepim em na salim em, na ol narapela lain i baim em olsem wanpela wokboi nating. Ol i kisim em i go long Isip. (Stt. 37:23-28; 42:21) Em i stap sampela yia pinis long Isip, na ol narapela i sutim tok giaman olsem em i laik reipim wanpela meri. Olsem na ol i putim em stret long kalabus na ol i no mekim kot. (Stt. 39:17-20) Josep i stap wokboi nating na kalabus inap olsem 13 yia. Yumi inap kisim wanem skul long ekspiriens bilong Josep na dispela bai helpim yumi taim wanbilip i rongim yumi?

11 Josep i tokim narapela kalabusman long hevi bilong em. Dispela kalabusman i bin lukautim wain bilong king. Taim Josep na man bilong lukautim wain i stap long kalabus, dispela man i driman long wanpela samting, na Josep i kamapim mining bilong dispela driman. Josep i tokim em olsem em bai kisim bek wok bilong em long haus bilong Fero. God i helpim Josep long kamapim mining bilong driman, na dispela i opim rot na Josep i stori long hevi bilong em. Yumi inap kisim ol gutpela skul long ol samting Josep i tokaut long en na ol samting em i no tokaut long en.—Stt. 40:5-13.

12, 13. (a) Olsem wanem ol tok Josep i mekim long man i lukautim wain i soim olsem em i no orait long ol hevi i painim em? (b) Taim Josep i stori wantaim man i lukautim wain, em i no tokaut long wanem samting?

12 Ritim Stat 40:14, 15. Josep i stori olsem “ol man i stilim” em long narapela hap na bringim em i kam. Ol man i no mekim stretpela pasin long em. Josep i tokaut tu olsem em i no mekim rong na ol i kalabusim em. Olsem na em i askim man i lukautim wain long toksave long Fero long hevi bilong em. Em i laik bai king i tok orait long em i ken “lusim . . . kalabus.”

13 Yu ting ol tok bilong Josep i makim olsem  em i orait long ol hevi i painim em? Nogat tru! Em i save olsem planti lain i no mekim stretpela pasin long em. Em i stori gut long hevi bilong em long man i lukautim wain, na em i pilim olsem dispela man inap helpim em. Tasol tingim: I no gat wanpela skripsa i soim olsem Josep i tokaut olsem ol brata bilong em yet i stilim em na salim em long ol man—na em i no tokim Fero tu long dispela samting. Taim ol brata bilong Josep i kam long Isip na ol i kamap wanbel wantaim em, Fero i welkamim ol na tokim ol long stap long Isip na amamas long “planti gutpela samting tru” bilong dispela ples.—Stt. 45:16-20.

Bikpela hevi moa inap kamap sapos yumi mekim tok i bagarapim bel bilong narapela (Lukim paragraf 14)

14. Wanem pasin bai stiaim yumi na yumi no inap mekim tok i bagarapim bel bilong narapela maski sapos wanpela wanbilip i rongim yumi?

14 Sapos wanpela Kristen i pilim olsem wanpela wanbilip i rongim em, orait em i no ken tok baksait na bagarapim gutnem bilong wanbilip. Em i ken toktok wantaim ol elda na toksave long ol sapos wanbilip i mekim bikpela rong. (Wkp. 5:1) Tasol sapos wanbilip i no mekim bikpela rong, orait Kristen i ken toktok wantaim em na stretim hevi, na i no gat wok long tokim ol elda long dispela samting. (Ritim Matyu 5:23, 24; 18:15.) Em gutpela long yumi bihainim ol stiatok bilong Baibel na stretim ol kain hevi olsem. Ating yumi bai luksave olsem yumi yet i holim tingting kranki na yumi ting olsem ol narapela i rongim yumi, tasol tru tru ol i no rongim yumi. Yumi bai amamas tru olsem yumi no bagarapim gutnem bilong wanpela wanbilip! Tingim: Maski ol narapela i rongim yumi o nogat, sapos yumi mekim ol tok i bagarapim bel bilong ol, dispela bai kamapim bikpela hevi. Yumi no inap mekim kain popaia olsem sapos yumi tingim tru pasin bilong i stap gut long Jehova na ol wanbilip bilong yumi. Devit i stori long pasin bilong “man i bihainim laik bilong God long olgeta samting,” na Devit i tok: “Em i no save krungutim gutpela nem  bilong narapela man. Em i no save mekim nogut long ol pren, na em i no save mekim ol kain kain tok win long ol arapela man.”—Sng. 15:2, 3; Jems 3:5.

TINGIM NAMBAWAN MAN YU PAS GUT WANTAIM EM

15. Josep i pas gut wantaim Jehova, olsem na em i kisim wanem blesing?

15 Yumi inap kisim gutpela skul tru long pasin bilong Josep long pas gut wantaim Jehova. Josep i karim hevi inap 13 yia olgeta, na em i soim klia olsem em i holim tingting bilong Jehova long ol hevi i painim em. (Stt. 45:5-8) Em i no sutim tok long Jehova. Maski em i tingim yet ol hevi i painim em, em i no kros long ol narapela. Bikpela samting moa em olsem, maski ol narapela i rongim em, em i no larim dispela i stopim em long pas gut yet wantaim Jehova. Olsem na Jehova i stretim ol hevi i painim Josep, na em i blesim Josep na famili bilong em.

16. Bilong wanem yumi mas i go klostu moa long Jehova sapos wanbilip i rongim yumi?

16 Yumi mas bihainim pasin bilong Josep na pas gut yet wantaim Jehova na no ken larim wanpela samting i bagarapim dispela pasin. Yumi no ken larim popaia bilong ol wanbilip i pundaunim yumi na yumi lusim pasin bilong pas gut wantaim God, em Man yumi laikim tru na lotuim. (Rom 8:38, 39) Sapos wanbilip i rongim yumi, yumi mas bihainim eksampel bilong Josep na go klostu moa long Jehova, na wok strong long holim tingting bilong Em long ol hevi i painim yumi. Taim yumi bihainim tok bilong Baibel na mekim pinis olgeta samting yumi inap mekim bilong stretim hevi, orait yumi mas putim dispela hevi long han bilong Jehova na bilip tru olsem em bai stretim dispela hevi long taim i stret na long rot em yet i makim.

TRASTIM “JAS BILONG OLGETA GRAUN”

17. Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi bilip tru long “Jas bilong olgeta graun”?

17 Yumi stap long haptaim nogut, olsem na yumi mas holim tingting olsem ol narapela bai rongim yumi. Wan wan taim yu inap pilim olsem wanbilip i rongim yu o em i rongim wanfamili o pren bilong yu, o yupela i lukim kain hevi olsem i kamap long ol narapela insait long kongrigesen. No ken larim dispela hevi i pundaunim yu. (Sng. 119:165) Yumi stap olsem ol wokman bilong God, olsem na yumi mas stap gut long em na beten na bilip olsem em bai helpim yumi. Na tu, yumi mas holim tingting olsem yumi no save gut long olgeta samting i bin kamap. Yumi mas luksave olsem yumi sinman, olsem na sampela taim yumi no save skelim gut ol samting na yumi ting olsem ol narapela i rongim yumi. Eksampel bilong Josep i skulim yumi olsem yumi no ken mekim ol tok bilong bagarapim bel bilong ol narapela bikos ol dispela kain tok bai mekim hevi i kamap bikpela moa. Yumi no ken bihainim tingting bilong yumi yet long stretim hevi. Mobeta yumi tingting strong long i stap gut long Jehova na bilip na wetim em long stretim hevi. Sapos yumi mekim olsem, Jehova bai orait long yumi na blesim yumi olsem em i bin mekim long Josep. Yes, yumi ken bilip tru olsem Jehova em “Jas bilong olgeta graun” na oltaim “pasin bilong en i . . . stretpela tasol.”—Stt. 18:25; Lo 32:4.

18. Yumi bai skelim wanem samting long neks stadi?

18 Long neks stadi, yumi bai skelim 2-pela stori bilong hevi i kamap namel long ol manmeri bilong Jehova long taim bilong ol man i bin raitim Baibel. Yumi bai kisim save long olsem wanem pasin daun na pasin bilong fogivim narapela i stret wantaim tingting bilong Jehova long stretpela pasin.

^ par. 7 Lukim laip stori bilong Willi Diehl, “Jehova Em i God Bilong Mi, na Bai Mi Wetim Em i Helpim Mi,” long Wastaua bilong Novemba 1, 1991.