HEVI bilong brein em inap olsem 1.4 kilogram, tasol ol man i tok brein em “wanpela samting we i hatwok tru long kliagut long en.” Dispela em i narakain samting tru. Taim yumi kisim sampela save moa long brein, yumi bai pilim tru olsem olgeta samting Jehova i wokim i “nambawan tru.” (Sng. 139:14) Brein bilong yumi inap mekim planti narakain samting, na wanpela bilong ol dispela samting em olsem, em inap piksaim ol samting.

Hau bai yumi inap yusim gut pasin bilong piksaim ol samting? Long tingting, yumi inap piksaim ol samting i nupela, na i mekim yumi amamas, na ol samting yumi no bin lukim long bipo. Ating yu bai wanbel long tok olsem planti taim yu save piksaim ol samting long tingting, a? Kain olsem, ating yu ritim o harim stori bilong wanpela ples em yu no bin go long en. Taim yu ritim na harim dispela stori, ating yu bin piksaim dispela ples long tingting. Dispela i skulim yumi olsem taim yumi tingim wanpela samting we yumi no inap lukim, harim, teistim, tatsim, o smelim, long dispela taim yumi save piksaim ol samting long tingting.

Baibel i helpim yumi long luksave olsem God i wokim yumi ol man wankain olsem em yet. (Stt. 1:26, 27) Dispela i givim tingting long yumi olsem Jehova yet i gat pasin bilong piksaim ol samting long tingting. God i inapim yumi wantaim pasin bilong piksaim ol samting long tingting, na dispela i soim olsem em i laik bai yumi yusim dispela pasin long kliagut long laik bilong em. (Sav. 3:11, NW) Olsem wanem yumi inap yusim gut pasin bilong piksaim ol samting long tingting? Yumi no ken piksaim wanem kain ol samting?

OL SAMTING I NO STRET LONG PIKSAIM

(1) Tingting i wokabaut long rong taim na long ol rong samting.

I no gat rong long larim tingting i wokabaut. Taim man i larim tingting bilong em i wokabaut, gutpela samting inap kamap. Tasol Saveman 3:1 i helpim yumi long luksave olsem olgeta samting “i save kamap long taim bilong em yet.” Dispela i makim olsem em isi tru long yumi inap mekim sampela samting long rong taim. Kain olsem, sapos yumi larim tingting i wokabaut long taim bilong miting o taim yumi mekim pesenel Baibel stadi, yu ting pasin bilong piksaim ol samting i helpim yu o distebim yu? Jisas i givim tok lukaut olsem hevi inap kamap sapos yumi larim tingting bilong yumi i piksaim ol pasin nogut, kain olsem pasin pamuk. (Mat. 5:28) Sampela samting yumi piksaim long tingting inap mekim Jehova i bel hevi tru. Taim yu piksaim ol pasin nogut olsem pasin pamuk, dispela bai kirapim yu long mekim pasin pamuk. No ken tru larim tingting bilong yu i pulim yu i go longwe long Jehova!

(2) Holim tingting olsem mani kago bai lukautim yu inap oltaim.

Mani kago inap helpim yumi. Tasol yumi bai lusim bilip sapos yumi piksaim long tingting olsem mani kago bai lukautim yumi na yumi bai stap amamas. Solomon i tok: “Ol maniman i ting, mani bilong ol i banisim ol, na bai  ol i stap gut, olsem taun i gat strongpela banis.” (Snd. 18:11) Tingim samting i kamap taim bikpela ren i pundaun na tait wara i bagarapim bikpela hap, olsem 80 pesen, bilong Manila, Filipins, long Septemba 2009. Yu ting ol man i gat planti mani kago i abrusim bagarap? Wanpela bisnisman em planti kago bilong em i bagarap, em i tok: “Dispela tait wara i kamapim bikpela pen na hevi long ol maniman na ol rabisman wantaim.” Em isi long piksaim long tingting olsem mani kago bai lukautim yumi na helpim yumi long i stap amamas. Tasol tru tru, mani kago i no inap lukautim yumi.

(3) Wari nating long ol samting i no inap kamap.

Jisas i tok, yumi “no ken tingting planti.” (Mat. 6:34) Man bilong wari nating long olgeta taim, em i save piksaim nating ol samting. Yumi inap lusim bikpela strong long wari nating long ol hevi we yumi piksaim tasol long tingting, em ol hevi i no kamap yet na ol hevi we i no inap tru long kamap. Baibel i tok, sapos man i wari oltaim, dispela inap mekim em i bel hevi tru. (Snd. 12:25) Em i bikpela samting long yumi mas bihainim skultok bilong Jisas na yumi no ken wari tumas; long olgeta wan wan de, yumi mas tingting tasol long karim hevi bilong dispela de.

OL SAMTING I STRET LONG PIKSAIM

(1) Luksave long ol hevi na abrusim.

Baibel i kirapim yumi long bihainim savetingting na tingim ol samting bai kamap long bihain. (Snd. 22:3) Paslain long yumi mekim ol disisen, yumi ken piksaim ol hevi inap kamap long disisen yumi mekim. Sapos ol narapela i invaitim yu long i go long wanpela pati, hau bai pasin bilong piksaim ol samting i helpim yu long mekim gutpela disisen? Pastaim yu ken skelim ol dispela samting: Husat lain bai go long dispela pati? Dispela pati em liklik o bikpela? Em bai kamap long wanem hap na long wanem taim? Orait nau askim yu yet: ‘Wanem samting bai kamap long dispela pati?’ Taim yu piksaim dispela pati, yu ting ol samting i kamap long en bai i stret wantaim ol stiatok bilong Baibel? Long tingting, yu inap piksaim ol samting bai kamap long dispela pati. Taim yu piksaim ol samting long tingting na yu larim dispela i stiaim yu long mekim ol gutpela disisen, dispela bai helpim yu long abrusim ol samting we inap bagarapim yu long sait bilong bilip.

(2) Prektisim tingting long rot bilong stretim ol bikpela hevi.

Pasin bilong piksaim ol samting long tingting i makim tu “pasin bilong bungim hevi na stretim.” Tingim olsem yu gat hevi wantaim wanpela brata o sista long kongrigesen. Yu bai mekim wanem bilong stretim dispela  hevi? I gat planti samting yu mas skelim. Taim em i toktok wantaim ol narapela, em i save bihainim wanem kain pasin? Wanem taim bai i stret long toktok wantaim em long dispela hevi? Mi mas mekim wanem ol tok na krai bilong nek i mas wanem kain? Taim yu piksaim ol samting inap kamap, long tingting yu inap prektisim narapela narapela rot bilong stretim hevi, na yu inap makim rot i gutpela moa. (Snd. 15:28) Dispela pasin bai helpim yu long strongim pasin wanbel insait long kongrigesen. Long dispela rot, yu mekim gutpela wok long pasin bilong piksaim ol samting long tingting.

(3) Mekim Baibel ritim na pesenel stadi i kamap gutpela moa.

Em i bikpela samting long yumi mas ritim Baibel long olgeta de. Dispela i no makim olsem long olgeta wan wan de, yumi ritim planti pes bilong Baibel na em tasol, nogat. Yumi mas luksave long ol skultok i stap long Baibel na yumi mas bihainim ol dispela skultok long laip bilong yumi. Taim yumi ritim Baibel, dispela bai kirapim yumi long soim tenkyu bilong yumi long ol gutpela pasin bilong Jehova. Pasin bilong piksaim ol samting long tingting inap helpim yumi long mekim olsem. Skelim buk Imitate Their Faith. Taim yumi ritim ol stori i stap long dispela buk, dispela bai helpim yumi long piksaim ol samting i kamap, na kalsa, na sindaun bilong ol manmeri em Baibel i stori long ol. Yumi inap piksaim ples ol i stap long en, ol nois i kamap, smel bilong ol kaikai, na yumi inap pilim tingting bilong ol manmeri. Ating yumi pilim olsem yumi save gut long ol dispela stori bilong Baibel, tasol taim yumi piksaim ol dispela stori long tingting, dispela bai helpim yumi long luksave long ol skultok i stap long ol dispela stori. Taim yumi mekim Baibel ritim na pesenel Baibel stadi, na yumi piksaim gut ol samting long tingting, dispela bai helpim tru yumi.

(4) Pilim hevi bilong narapela.

Taim wanpela i karim hevi na yumi pilim hevi bilong em, dispela em wanpela gutpela pasin yumi inap mekim. Jehova na Jisas i gat pasin bilong pilim hevi bilong ol manmeri, olsem na yumi laik bihainim pasin bilong tupela. (Kis. 3:7; Sng. 72:13) Hau yumi inap kisim dispela pasin? Wanpela rot em long piksaim ol samting long tingting. Ating yumi yet i no bin karim wankain hevi olsem hevi i painim wanbilip bilong yumi. Tasol yu ken askim yu yet olsem: ‘Sapos dispela hevi i painim mi, bai mi pilim olsem wanem? Bai mi nidim wanem samting?’ Taim yumi piksaim ol samting long tingting na bekim ol dispela askim, dispela bai helpim yumi long pilim tru hevi bilong ol narapela. Taim yumi pilim hevi bilong ol narapela, yumi bai mekim gut wok autim tok bilong yumi na yumi bai pas gut moa wantaim ol wanbilip bilong yumi.

(5) Piksaim sindaun bilong nupela taim.

Baibel i gat planti stori long sindaun bilong yumi bai wanem kain taim yumi kisim laip long nupela taim em God i tok promis long kamapim. (Ais. 35:5-7; 65:21-25; Rev. 21:3, 4) Ol pablikesen bilong yumi i save kamapim ol naispela piksa we i stret wantaim ol stori bilong Baibel. Bilong wanem ol i putim ol piksa? Ol piksa i kirapim yumi long piksaim gut ol stori, na helpim yumi long piksaim yumi yet i amamas long kisim ol blesing em God i tok promis long kamapim. Jehova, em Krieta bilong yumi na em i inapim yumi wantaim dispela pasin bilong piksaim ol samting long tingting, na em i save olsem dispela pasin bai helpim tru yumi. Taim yumi piksaim ol tok promis bilong God long tingting, dispela bai strongim bilip bilong yumi olsem ol dispela tok promis bai kamap tru, na yumi bai i stap gut long God maski ol hevi i painim yumi.

Jehova i laikim tru yumi, olsem na em i inapim yumi wantaim pasin bilong piksaim ol samting long tingting. Dispela pasin inap helpim yumi long mekim gut wok bilong God long olgeta de long laip bilong yumi. Yumi mas soim tenkyu bilong yumi long Man i givim dispela gutpela presen long yumi—long olgeta wan wan de, yumi mas yusim gut dispela presen.