“Ol samting bilong God, givim long God.”—MAT. 22:21.

OL SINGSING: 33, 137

1. Olsem wanem yumi inap daun long tok bilong God na ol gavman?

BAIBEL i tok yumi mas bihainim tok bilong ol gavman. Tasol Baibel i tok tu olsem yumi mas bihainim tok bilong God, na i no bilong ol man. (Apo. 5:29; Tai. 3:1) Yu ting dispela 2-pela tok i pait? Nogat tru! Baibel i kamapim stiatok bilong kliaim tingting bilong yumi. Jisas i kamapim bikpela poin bilong dispela stiatok taim em i tok: “Ol samting bilong Sisar, givim long Sisar, na ol samting bilong God, givim long God.” [1] (Mat. 22:21) Hau yumi inap bihainim dispela tok bilong Jisas? Yumi stap daun long ol gavman taim yumi bihainim ol lo bilong en, rispektim ol bikman bilong en, na baim takis. (Rom 13:7) Tasol taim ol bikman bilong gavman i tokim yumi long mekim ol samting i brukim lo bilong God, orait yumi mas bihainim pasin rispek na tok nogat long bihainim tok bilong ol.

2. Hau yumi inap soim olsem yumi no insait long ol wok politik bilong dispela graun?

2 Taim yumi yet i no insait long wok politik bilong dispela graun, dispela i kain olsem yumi givim ol samting bilong God i go bek long God. (Ais. 2:4) Yumi no birua long ol gavman em Jehova i larim ol long mekim wok, na tu, yumi no litimapim nem bilong wanpela lain  o kantri. (Rom 13:1, 2) Yumi no save stiaim tingting bilong ol bikman bilong gavman, vot long eleksen, sanap long eleksen, o mekim ol samting bilong senisim gavman.

3. Bilong wanem yumi no ken insait long ol wok politik na ol woa?

3 Baibel i kamapim sampela risen na God i laik bai yumi no insait long wok politik samting bilong dispela graun. Olsem, yumi bihainim tok na eksampel bilong Pikinini bilong em Jisas Krais taim yumi mekim ol samting i soim olsem yumi “no bilong dispela graun,” na yumi sakim ol wok politik na ol woa. (Jon 6:15; 17:16) Sapos yumi laik stap daun long Kingdom bilong God, orait yumi mas sakim ol wok politik na woa. Tasol hau yumi inap i gat klinpela maus bilong bel taim yumi autim gutnius olsem Kingdom Bilong God tasol bai pinisim ol hevi? Yumi no ken bihainim pasin bilong ol lotu giaman, em ol i save insait long ol wok politik na brukim lain. Lotu i tru i lukautim yumi olgeta bratasista long pas gut wantaim na yumi no insait long ol wok politik na ol woa.—1 Pita 2:17.

4. (a) Hau yumi save olsem pasin bilong ol man long birua long yumi bai i go bikpela moa? (b) Bilong wanem yumi mas redi long nau bambai yumi stap gut long bilip?

4 Ating long hap yumi stap long en, wok politik i no strong tumas na em i isi long mekim lotu i tru. Klostu nau ol wok nogut bilong Satan bai pinis, olsem na ol man bai birua long yumi taim yumi no insait long ol wok politik na ol woa. Dispela graun i pulap long ol manmeri husat “i no laik kamap wanbel” na ol i gat “strongpela het,” olsem na pasin bilong brukim lain bai i go bikpela moa. (2 Tim. 3:3, 4) Long sampela kantri, wok politik i go bikpela moa na ol man i birua long ol bratasista bikos ol i no laik insait long ol dispela samting. Olsem wanem? Yu luksave olsem em i bikpela samting long yumi mas strongim bilip bilong yumi long nau bambai yumi ken stap gut long bilip long taim bilong traim? Sapos yumi no strongim bilip bilong yumi long nau, yumi inap insait long ol wok politik na ol pait, na dispela bai bagarapim pasin bilong yumi long sanap strong long bilip. Hau yumi inap redim yumi yet long stap gut long bilip long dispela taim nogut i gat pasin bilong brukim lain? Yumi ken skelim 4-pela bikpela samting we bai helpim yumi long mekim olsem.

HOLIM WANKAIN TINGTING OLSEM JEHOVA LONG OL GAVMAN

5. Jehova i gat wanem tingting long ol gavman bilong graun?

5 Namba 1 samting inap helpim yumi long stap gut long bilip em olsem, tingting yumi holim long ol gavman i mas wankain olsem tingting bilong Jehova. Maski sampela gavman i bihainim stretpela pasin, pasin bilong man long bosim narapela, dispela em i no laik na tingting bilong Jehova. (Jer. 10:23) Ol gavman bilong graun i save litimapim kantri bilong ol yet, dispela i mekim na olgeta manmeri bilong graun i no stap wanbel wantaim. Maski wanpela lida long gavman i gat gutpela pasin, em i no inap pinisim ol hevi. Na tu, kirap long 1914, ol gavman bilong graun i stap olsem birua bilong Kingdom Bilong God, em dispela gavman we bai bagarapim ol gavman bilong graun.—Ritim Song 2:2, 7-9.

6. Yumi mas mekim wanem ol gutpela pasin long ol man i gat namba long gavman?

6 God i larim ol gavman i stap bikos yumi inap kisim helpim long ol na autim yet gutnius bilong Kingdom. (Rom 13:3, 4) God i tokim yumi long beten long em i ken stiaim ol man i gat namba sapos disisen ol i mekim inap helpim o nogutim lotu i tru. (1 Tim. 2:1, 2) Yumi save apil long ol bikman bilong gavman long mekim stretpela kot, wankain olsem aposel Pol i bin mekim. (Apo. 25:11) Em tru olsem Baibel i tok Satan em i papa bilong ol gavman bilong graun, tasol Baibel i no tok olsem Satan i kontrolim olgeta wan wan lida o bikman insait gavman. (Luk 4:5, 6) Olsem na yumi no ken holim tingting olsem Satan i save kontrolim olgeta wan wan lida o bikman  insait long gavman. Olsem na taim yumi toktok long ol “gavman na long ol man i gat namba,” yumi “no ken mekim tok nogut long wanpela man.”—Tai. 3:1, 2.

7. Yumi mas abrusim wanem kain tingting?

7 Sapos yumi no sapotim wanpela kendidet, wanpela pati, o wanpela gavman maski ol i sapotim yumi o nogat, dispela i soim olsem yumi daun long God. Wai dispela inap traim bilip bilong yumi? Sapos ol man i laik rausim gavman we i save bagarapim ol manmeri bilong God, yumi no ken insait wantaim ol manmeri husat i protes. Maski i olsem, yumi mas was gut. Ating long bel yumi inap sapotim ol long ol samting ol i mekim long dispela gavman. (Efe. 2:2) Yumi mas stap gut long bilip long sait bilong toktok, pasin, na bel bilong yumi.

“WAS GUT” NA “NO GAT ASUA”

8. Hau yumi inap soim olsem yumi “was gut” na yumi “no gat asua” taim hevi i kamap na i hatwok long stap gut long bilip?

8 Namba 2 samting inap helpim yumi long stap gut long bilip em olsem, long taim bilong hevi, yumi mas “was gut olsem ol snek, na long seim taim [yumi] mas stap olsem ol pisin balus em ol i no gat asua long wanpela samting.” (Ritim Matyu 10:16, 17.) Yumi soim olsem yumi was gut taim yumi luksave long ol hevi paslain long ol i kamap, na yumi bai no gat asua taim yumi no insait long ol dispela hevi. Tingim ol hevi we inap kamap bihain na hau yumi inap karim ol dispela hevi.

9. Yumi mas was gut long wanem samting taim yumi toktok wantaim ol arapela?

9 Ol toktok. Yumi mas was gut taim tok pait i kamap long wok politik. Olsem, taim yumi autim tok bilong Kingdom, yumi no ken litimapim o bagarapim lo bilong wanpela gavman o lida bilong gavman. Stori long man bilong haus long risen na ol hevi i wok long kamap na no ken strongim tok bilong wanpela gavman long kamapim gutpela samting. Bihain yu ken soim ol tok bilong Baibel long em bambai em i ken luksave olsem gavman bilong God tasol bai pinisim ol hevi. Sapos tok pait i kamap long pasin bilong man i maritim man, o pasin bilong rausim bel, orait sapotim lo bilong God na eksplenim long man long hau yumi save bihainim ol dispela lo long laip bilong yumi. Taim yu stori long man, no ken mekim wanpela tok we inap mekim dispela man i pilim olsem yu sapotim wanpela lo bilong gavman long dispela samting. Yumi no gat wok long makim wanem lo em ol man i mas bihainim, o rausim, o senisim. Yumi no laik fosim ol narapela long wanbel long tingting bilong yumi.

10. Hau yumi inap stap gut long bilip taim yumi watsim TV o harim redo na ritim niuspepa?

10 Redio, TV na Niuspepa. Planti taim ol stori i kamap long nius i sapotim wanpela lain tasol, na ol i save strong olsem dispela stori em tru. Sampela taim redio, TV, na niuspepa i stap olsem tul bilong wok politik. Ating sampela taim nius ripot i kamap long redio, TV o niuspepa bilong gavman na i sapotim narapela lain na daunim narapela. Olsem na ol Kristen i stap long ol kantri i gat fridom long mekim kain tok olsem, ol i mas was gut bambai ol i no bihainim kain pasin olsem. Askim yu yet, ‘Mi save amamas long harim tok bilong wanpela man long redio, TV o niuspepa na mi wanbel long ol tingting bilong em?’ Sapos olsem, ating bai yu laik kisim sampela save moa long tok bilong em. Em i gutpela sapos yu no kisim planti infomesen tumas long rot bilong redio, TV na niuspepa em ol i toktok planti long wok politik. Na tu, no ken skelim ol dispela tok wantaim “astingting bilong ol gutpela tok” i stap long Baibel.—2 Tim. 1:13.

11. Olsem wanem mani kago inap mekim na i hatwok long yumi stap gut long bilip?

11 Mani kago. Sapos yumi lusim bikpela taim na strong bilong yumi long wok mani, em bai isi tru long yumi pundaun long bilip taim traim i painim yumi. Ruth em wanpela sista long  Malawi. Em i tingim sampela Witnes i lusim bilip taim traim i painim ol long 1970. Ruth i tok: “Ol i no inap long lusim gutpela sindaun bilong ol. Sampela i bin go wantaim mipela long kalabus, tasol bihain ol i joinim wok politik na ol i go bek long ples. Ol i bin mekim olsem bikos ol i les long stap long kem bilong ol refiuji we laip i hatwok tru.” Tasol planti Witnes moa i bin sanap strong long bilip, maski i gat hevi bilong mani o planti kago bilong ol i bin lus.—Hib. 10:34.

12, 13. (a) Jehova i gat wanem tingting long ol manmeri bilong graun? (b) Hau yumi inap save olsem yumi gat pasin bilong litimapim kantri?

12 Pasin antap. Planti taim ol man i save hambak long skin kala, klen, kalsa, taun, na kantri bilong ol. Tasol yumi save olsem dispela pasin inap mekim na Jehova i holim wankain tingting long yumi olsem em i tingim ol gavman na ol manmeri bilong dispela graun. Dispela i no makim olsem God i laik bai yumi mas lusim kalsa bilong yumi. Kalsa i kamapim klia olsem i gat narapela narapela lain manmeri i stap long graun. Tasol yumi mas tingim olsem long ai bilong God, olgeta manmeri i wankain.—Rom 10:12.

13 Pasin bilong hambak long ples yumi bon long en i soim olsem yumi gat pasin bilong litimapim kantri o ples. Dispela pasin inap kirapim yumi long insait long ol pasin i no stret. Ol Kristen i no save kisim wanpela marasin bilong abrusim pasin antap. Sampela Kristen long taim bilong ol aposel i bin luk daun long ol arapela brata bikos ol i bilong narapela kantri. (Apo. 6:1) Hau yumi inap luksave olsem yumi wok long kisim pasin antap? Sapos wanpela brata o sista bilong narapela kantri i givim yu sampela tingting. Yu bai les long harim tok bilong em na tingim olsem, ‘Mipela i save mekim gut wok long hia’? Em i gutpela sapos yumi bihainim dispela skultok: “Yupela i mas daunim yupela yet na tingim olsem ol arapela i winim yupela.”—Fili. 2:3.

KISIM STRONG LONG JEHOVA

14. (a) Beten inap helpim yumi olsem wanem? (b) Wanem stori bilong Baibel i stret long dispela samting?

14 Namba 3 samting inap helpim yumi long stap gut long bilip, em strong i kam Jehova. Yumi ken beten askim God long givim holi spirit bambai yumi no ken les kwik na yumi inap bosim gut bel. Yumi mas i gat ol dispela pasin bambai yumi inap sanap strong taim gavman i no mekim stretpela pasin long yumi. Yu ken askim Jehova long givim yu savetingting bambai yu inap luksave long ol hevi we inap mekim na yu no stap gut long bilip. (Jems 1:5) Sapos yu kalabus o yu kisim panismen bikos yu laik stap gut long bilip, orait beten askim God long strongim yu long stap gut long bilip na karim ol hevi.—Ritim Aposel 4:27-31.

15. Hau Baibel inap helpim yumi long stap gut long bilip long taim bilong traim? (Lukim blok “Tok Bilong God i Strongim Ol.”)

15 Jehova bai strongim yu long rot bilong ol tok i stap long Baibel. Tingim tingim long bel ol tok bilong Baibel we bai helpim yu long sanap strong long taim bilong traim. Putim ol dispela tok long tingting bilong yu long nau na bai dispela inap strongim yu taim ol i tambuim yu long yusim Baibel. Tok bilong God long Baibel inap strongim bilip bilong yu long gutpela blesing bilong Kingdom bai kamap bihain. Yumi bai kisim ol dispela blesing sapos yumi sanap strong taim ol man i birua long yumi. (Rom 8:25) Makim ol sentens we i stori long ol blesing yu laik lukim, na piksaim long tingting olsem yu yet i wok long enjoim ol dispela blesing long Paradais.

KISIM SKUL LONG OL MAN I STAP GUT LONG GOD

16, 17. Yumi inap kisim wanem skul long ol wokman bilong God husat i stap gut long bilip? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

16 Namba 4 samting inap helpim yumi long stap gut long bilip, em eksampel bilong ol bilipman husat i stap gut long Jehova. Eksampel bilong  ol inap givim yumi savetingting na strong we bai helpim yumi long sanap strong. Satrak, Mesak, na Abetnego em sampela bilong ol dispela lain. Ol i stap gut long bilip na ol i no laik lotuim imis i makim kantri Babilon. (Ritim Daniel 3:16-18.) Stori bilong ol i strongim ol Witnes long sakim pasin bilong salutim fleg. Na tu, Jisas i no insait long ol wok politik na ol tok pait bilong dispela graun. Olsem wanem eksampel bilong em inap strongim ol arapela? Jisas i tokim ol disaipel: “Strongim bel! Mi winim pinis strong bilong dispela graun.”—Jon 16:33.

17 Planti Witnes long nau i stap gut long bilip na ol i no insait long wok politik na ol pait. Olsem na ol man i mekim nogut long sampela bilong ol, putim sampela long kalabus, na kilim sampela i dai. Eksampel bilong ol inap helpim yu, wankain olsem Baris long Teki. Baris i tok: “Franz Reiter em wanpela yangpela brata, na ol birua i bin kilim em bikos em i no laik joinim ami bilong Hitler. Pas em i raitim long mama bilong em paslain long ol i kilim em i dai i soim strongpela bilip em i gat long Jehova. Mi laik bihainim eksampel bilong em sapos wankain traim i kamap long mi.” [2]

18, 19. (a) Olsem wanem ol bratasista insait long kongrigesen inap helpim yu long stap gut long bilip? (b) Yu tingting strong long mekim wanem?

18 Ol bratasista insait long kongrigesen bai helpim yu. Tokim ol elda long traim i painim yu long pasin bilong stap gut long bilip, na askim ol long helpim yu wantaim ol stiatok bilong Baibel. Ol bratasista long kongrigesen bai strongim yu sapos ol i save long dispela samting. Askim ol bratasista long tingim yu long rot bilong beten, na yu tu ken mekim wankain long ol. (Mat. 7:12) Long jw.org, atikol “Jehovah’s Witnesses Imprisoned for Their Faith—By Location,” em i stap long hap NEWSROOM > LEGAL DEVELOPMENTS inap helpim yu long tingim ol bratasista long rot bilong beten. Na tu, dispela hap Newsroom long jw.org, i gat lista bilong nem bilong ol Witnes husat i stap kalabus long nau bikos ol i laik stap gut long bilip. Kolim nem bilong ol taim yu beten long God, na askim em long strongim ol bambai ol i ken sanap strong long bilip.—Efe. 6:19, 20.

19 Klostu nau ol gavman bilong graun bai bagarap na pinis olgeta. Yumi no ken kirap nogut taim ol i wok long tambuim ol wok lotu bilong yumi na traim long bagarapim pasin bilong yumi long stap gut long God na Kingdom bilong em. Olsem na long nau, yumi mas strongim bilip bilong yumi bambai yumi inap stap gut long bilip long dispela graun we i pulap long pasin bilong brukim lain.

^ [1] (paragraf 1) Long taim bilong Jisas, Sisar i holim bikpela namba tru bilong mekim wok bos, olsem na Jisas i yusim Sisar olsem tok piksa bilong makim wok bos bilong gavman.

^ [2] (paragraf 17) Lukim buk Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, p. 662, na blok “He Died for God’s Honor” long sapta 14 bilong buk God’s Kingdom Rules!