“Yupela i mas bihainim pasin bilong ol man husat i bilip na i no les kwik na long dispela rot ol i kisim ol samting God i tok promis long en.”—HIB. 6:12.

OL SINGSING: 86, 54

1, 2. Jepta na pikinini meri bilong em i mekim wanem bikpela disisen?

YANGPELA meri i no tingting planti na wari moa. Em i amamas long lukim papa bilong em i winim wanpela bikpela pait na kam bek, olsem na em i ran i go na singsing na mekim danis bilong amamasim Papa. Tasol Papa i no joinim em long singsing na danis, nogat. Papa i brukim klos pait bilong em na i krai na tok: “Sori tumas, pikinini bilong mi. Nau yu brukim lewa bilong mi.” Papa i tokim pikinini meri long tok promis em i bin mekim. Tok promis bilong Papa bai senisim tru sindaun bilong pikinini meri bilong em. Tasol pikinini meri i no surik—em i mekim naispela tok na dispela i strongim papa bilong em long inapim tok promis em i bin mekim long Jehova. Toktok bilong dispela yangpela meri i kamapim klia olsem em i gat strongpela bilip. Em i bilip tru olsem em bai gat gutpela sindaun sapos em i mekim wok bilong Jehova. (Het. 11:34-37) Papa bilong dispela pikinini meri i amamas tru bikos em i save olsem Jehova i amamas long pikinini meri bilong em.

2 Jepta na pikinini meri bilong em i bilip na bihainim rot em  Jehova i makim, maski i hatwok long mekim olsem. Tupela i bilip olsem God bai amamas long tupela sapos ol i daunim laik bilong ol yet na mekim laik bilong God.

3. Olsem wanem stori bilong Jepta na pikinini meri bilong em inap helpim yumi long nau?

3 Yumi save olsem sampela taim ol hevi inap kamap na pasim yumi long i stap gut long Jehova. Olsem na yumi mas ‘pait strong long holimpas bilip.’ (Jut 3) Yumi ken skelim sampela samting we i putim hevi long Jepta na pikinini bilong em. Olsem wanem tupela i stap gut long Jehova?

SAKIM PASIN BILONG GRAUN NA HOLIMPAS BILIP

4, 5. (a) Jehova i tokim ol Israel long mekim wanem taim ol i kisim Graun Bilong Promis? (b) Olsem Buk Song sapta 106 i stori long en, wanem ol hevi i painim lain Israel taim ol i sakim tok bilong God?

4 Ating long olgeta de, Jepta na pikinini meri bilong em i save tingim ol hevi inap kamap sapos ol i no stap gut long Jehova. Klostu 3 handret yia paslain long taim bilong Jepta na pikinini meri bilong em, God i bin tokim ol tumbuna papa bilong ol long kilim i dai olgeta manmeri bilong lain haiden long Graun Bilong Promis. (Lo 7:1-4) Planti manmeri bilong lain Israel i sakim tok bilong God, na ol i bihainim ol pasin nogut bilong ol Kenan, na ol i lotuim ol god giaman, na mekim ol pasin i nogut tru.—Ritim Song 106:34-39.

5 Pasin bikhet bilong ol i mekim na Jehova i no orait long ol, na em i no moa lukautim ol. (Het. 2:1-3, 11-15; Sng. 106:40-43) Ating ol hevi i kamap long dispela taim i putim bikpela presa long ol famili husat i laik i stap gut long Jehova! Tasol Baibel i tok, i gat ol man na ol meri husat i stap gut long God, na ol i laik bai God i orait long ol, olsem Jepta na pikinini meri bilong em, Elkana, Hana, na Samuel.—1 Sml. 1:20-28; 2:26.

6. (a) Long nau, ol manmeri i bihainim wanem kain ol pasin? (b) Yumi mas mekim wanem?

6 Long nau, ol manmeri i holim tingting na mekim ol pasin i wankain olsem tingting na pasin bilong lain Kenan long bipo—ol i mekim pasin pamuk, pait na bagarapim man, na bungim planti mani kago. Jehova i no laik bai yumi bihainim pasin nogut bilong ol, olsem na em i givim ol tok lukaut long yumi, wankain olsem em i bin givim long lain Israel. Yumi mas tingim samting i kamap long lain Israel na mobeta yumi abrusim ol pasin nogut. (1 Kor. 10:6-11) Yumi mas wok strong long rausim ol tingting we i wankain olsem bilong lain Kenan. (Rom 12:2) Olsem wanem? Yumi save wok strong long mekim olsem?

HOLIMPAS BILIP LONG TAIM BILONG HEVI

7. (a) Lain bilong Jepta i bin mekim wanem kain pasin long em? (b) Jepta i bihainim wanem kain pasin?

7 Long taim bilong Jepta, lain Israel i sakim tok bilong God, olsem na ol i kamap sleiv bilong lain Filistia na lain Amon. (Het. 10:7, 8) Tasol i no lain Amon na lain Filistia tasol i birua long Jepta, nogat. Ol brata tru bilong em na ol lida bilong Israel i mekim nogut long em. Ol brata bilong em long narapela mama i jeles na belhat long em, olsem na ol i rausim em na stopim em long kisim ol samting bilong papa, maski em i gat rait olsem fesbon pikinini man. (Het. 11:1-3) Jepta i no larim pasin nogut bilong ol i bagarapim gutpela pasin bilong em. Taim ol lida bilong Israel i askim Jepta long i go helpim ol, em i harim tok na i go helpim ol. (Het. 11:4-11) Wanem samting i kirapim Jepta long mekim ol dispela gutpela pasin?

8, 9. (a) Wanem ol stiatok long Lo Bilong Moses i bin helpim Jepta? (b) Wanem samting i stap nambawan bikpela samting long tingting bilong Jepta?

8 Jepta em strongpela man bilong pait, na tu, em i kisim skul long ol samting em God i mekim long lain Israel. Jepta i kisim gut save long histori bilong lain Israel, olsem na em i save gut long wanem ol pasin i stret, na wanem ol pasin i no stret long ai bilong Jehova. (Het. 11:12-27) Ol stiatok i stap long ol Lo Bilong Moses i stiaim  tingting na bel bilong Jepta. Em i save olsem Jehova i no laikim pasin bilong bel nogut long narapela, nogat. Jepta i save olsem God i laik bai ol Israel i mas laikim narapela narapela. Lo i tok tu olsem man i mas helpim narapela husat i nidim helpim, maski em i wanpela “birua” bilong em.—Ritim Kisim Bek 23:5; Wok Pris 19:17, 18.

9 Ating Jepta i bihainim eksampel bilong Josep; ol brata bilong Josep i “bel nogut tru” long em, tasol Josep i marimari long ol. (Stt. 37:4; 45:4, 5) Jepta i tingim tingim eksampel bilong Josep na dispela i kirapim em long bihainim pasin i amamasim Jehova. Yumi inap tok olsem Jepta i bel hevi tru long pasin ol brata bilong em i mekim long em, tasol em i no larim dispela i pasim em long mekim wok bilong Jehova na helpim lain bilong God. (Het. 11:9) Jepta i pilim olsem em i bikpela samting moa long em i mekim pait bilong sambai long nem bilong Jehova, na i no long nem bilong em yet. Em i tingting strong long i stap gut long Jehova, olsem na God i givim blesing long em na ol narapela.—Hib. 11:32, 33.

10. Olsem wanem yumi ken larim ol stiatok bilong God i helpim yumi long stap olsem wanpela Kristen?

10 Yumi mas bihainim gutpela eksampel bilong Jepta. Ating sampela taim, wanpela wanbilip inap mekim yumi bel hevi o mekim hatpela pasin long yumi. Yumi no ken larim kain hevi olsem i pasim yumi long mekim ol gutpela wok, nogat. Yumi mas wok yet long i go long ol miting, mekim wok bilong Jehova, na bung wantaim kongrigesen. Yumi inap bihainim pasin bilong Jepta na larim ol stiatok bilong Baibel i helpim yumi long daunim ol hevi na bihainim yet stretpela pasin.—Rom 12:20, 21; Kol. 3:13.

OFA I KAMAPIM KLIA BILIP

11, 12. (a) Jepta i mekim wanem tok promis? (b) Jepta i laik givim wanem kain ofa?

11 Jepta i luksave olsem em bai nidim God long helpim em long kisim bek lain Israel long han bilong ol Amon. Jepta i tok promis olsem sapos Jehova i helpim em long winim pait, em bai givim “wanpela ofa bilong paia i kukim olgeta” taim em i winim pait na i go bek long haus. (Het. 11:30, 31) Jepta i laik givim wanem kain ofa?

12 Pasin bilong kukim man olsem ofa em samting nogut tru long ai bilong Jehova. Olsem na yumi save Jepta i no tingting long kukim wanpela man olsem sakrifais. (Lo 18:9-11) Lo Bilong Moses i tok, taim man i lotuim Jehova na givim wanpela ofa bilong paia i kukim olgeta, dispela ofa olgeta em bilong Jehova. Olsem na taim Jepta i tok long givim wanpela man olsem ofa long God, dispela i makim olsem em bai givim dispela man long mekim wok bilong God long laip olgeta bilong em. Dispela man bai mekim wok bilong God long haus lotu sel inap long laip olgeta bilong em. Jehova i orait long tok promis bilong Jepta, olsem na em i helpim Jepta long winim pait na daunim ol birua. (Het. 11:32, 33) Tasol Jepta bai givim husat olsem “ofa bilong paia i kukim olgeta”?

13, 14. Tok bilong Jepta long Hetman 11:35 i givim wanem skul long yumi long bilip bilong Jepta?

13 Tingim stori yumi skelim long kirap bilong dispela stadi. Jepta i gat wanpela pikinini meri tasol, na taim Jepta i kam bek long haus bihain long pait, dispela pikinini meri i lusim haus na ran i go long bungim Jepta! Dispela samting i traim bilip bilong Jepta. Em bai bihainim tok promis bilong em na givim dispela pikinini meri long mekim wok long haus lotu sel inap long laip olgeta bilong em, o nogat?

14 Ating ol stiatok bilong God i stiaim Jepta long mekim gutpela disisen. Ating em i tingim tok bilong Kisim Bek 23:19. Dispela skripsa i kirapim ol manmeri bilong God long givim ol nambawan gutpela samting olsem ofa long Jehova. Lo i tok tu olsem, taim man i mekim wanpela promis, em i mas inapim dispela tok promis. Em i tok: “Sapos wanpela man i mekim promis long  givim wanpela samting long Bikpela, . . . orait em i mas bihainim stret tok bilong en na i no ken brukim promis bilong en.” (Nam. 30:2) Wankain olsem bilipmeri Hana, husat i stap long taim bilong Jepta, ating Jepta i bihainim tok promis bilong em na em i save olsem dispela bai helpim em na pikinini meri bilong em. Jepta i gat dispela wanpela pikinini tasol, na dispela pikinini tasol bai kamapim ol tumbuna pikinini bilong Jepta na holim yet nem bilong em long Israel. (Het. 11:34) Maski i olsem, Jepta i mekim tok i stap long Hetman 11:35 olsem: “Mi mekim strongpela promis long Bikpela na i no inap mi brukim.” Jepta i daunim tru laik bilong em yet na inapim tok promis bilong em, olsem na God i amamas long em na blesim em. Yu ting yu bai mekim wankain disisen olsem Jepta i bin mekim?

15. (a) Planti bilong yumi i bin mekim wanem tok promis? (b) Olsem wanem yumi inap bihainim tok promis bilong yumi?

15 Taim yumi dediketim laip bilong yumi long Jehova, yumi bin tok promis olsem yumi bai yusim laip olgeta bilong yumi long mekim laik bilong em. Yumi save olsem yumi mas daunim laik bilong yumi yet bambai yumi inap truim tok promis bilong yumi. Tasol taim yumi kisim wanpela asainmen we yumi no amamas long en, dispela inap traim pasin bilong yumi long redi long mekim wok. Taim yumi daunim laik bilong yumi yet na yumi mekim wok bilong God, dispela i soim klia olsem yumi stap gut long God. Olsem na God i save givim yumi ol blesing we i winim tru ol samting yumi bin lusim. (Mal. 3:10) Tasol olsem wanem long pikinini meri bilong Jepta?

Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi holim wankain bilip olsem Jepta na pikinini bilong em? (Lukim paragraf 16 na 17)

16. Pikinini bilong Jepta i mekim wanem long tok promis bilong papa bilong em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

16 Ating i no isi long pikinini meri bilong Jepta long inapim tok promis bilong papa bilong em. Dispela tok promis i narapela kain long tok promis bilong Hana long givim pikinini bilong em Samuel, long mekim wok long haus lotu sel olsem Promisman. (1 Sml. 1:11) Promisman inap marit na kamapim famili. Tasol Jepta i laik givim pikinini bilong em olsem “ofa bilong paia i kukim olgeta,” na dispela i makim olsem pikinini  bilong em i no inap marit na kamapim famili. (Het. 11:37-40) Jepta em wanpela hetman i gat biknem long Israel, olsem na pikinini bilong em inap maritim man i gat biknem na planti mani kago. Tasol nau em bai kamap wanpela wokmeri nating long haus lotu sel. Pikinini meri bilong Jepta bai mekim wanem? Em i soim olsem em i tingim tru wok bilong Jehova, olsem na em i tok: “Papa, sapos yu promis pinis long Bikpela, yu mekim long mi olsem yu bin promis.” (Het. 11:36) Em i laik strongim wok bilong lotu i tru, olsem na em i daunim laik bilong em long marit na kamapim pikinini. Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong em na daunim laik bilong yumi yet?

17. (a) Olsem wanem yumi inap soim olsem yumi holim wankain bilip olsem Jepta na pikinini bilong em? (b) Olsem wanem tok bilong Hibru 6:10-12 i strongim yu long daunim laik bilong yu yet?

17 Long nau, planti tausen yangpela Kristen i daunim laik bilong ol yet long marit, na tu, planti tausen marit Kristen i daunim laik bilong ol long kamapim pikinini. Ol i mekim olsem bikos ol i laik lusim bikpela haptaim moa long mekim wok bilong Jehova. Ol lapun Kristen inap lusim sampela haptaim bilong ol long i stap wantaim ol pikinini na ol liklik bubu bilong ol. Tasol planti bilong ol i yusim dispela haptaim long helpim wok konstraksen bilong sanapim ol Haus Kingdom, na sampela i go long Skul Bilong Ol Kingdom Evanselis, na sampela i go autim tok long ol hap i sot tru long ol pablisa. Sampela i lusim haptaim bilong mekim wok bilong ol yet na ol i mekim wok autim tok long taim bilong Memorial. Jehova i save amamas tru taim em i lukim olsem ol i laikim em tru na ol i givim bel olgeta long mekim wok bilong em, na em i no inap lusim tingting long wok ol i mekim. (Ritim Hibru 6:10-12.) Yu ting yu inap lusim sampela samting moa bambai yu inap givim bikpela haptaim moa na wok strong moa long mekim wok bilong Jehova?

SKUL YUMI KISIM

18, 19. (a) Stori bilong Jepta na pikinini bilong em i givim wanem skul long yumi? (b) Olsem wanem yumi inap bihainim pasin bilong ol?

18 Maski planti hevi i painim Jepta, em i bihainim tingting bilong Jehova na dispela i stiaim ol disisen em i mekim long laip bilong em. Em i sakim pasin nogut bilong ol manmeri. Em i no larim ol pasin kranki bilong ol narapela i pasim em long i stap gut long God. Jepta na pikinini bilong em i daunim laik bilong ol yet na mekim wok bilong God, olsem na Jehova i blesim ol na yusim tupela wantaim long strongim lotu i tru. Ol manmeri i no bihainim ol stretpela lo bilong God, tasol Jepta na pikinini bilong em i bihainim gut ol dispela lo.

19 Baibel i kirapim yumi long “bihainim pasin bilong ol man husat i bilip na i no les kwik na long dispela rot ol i kisim ol samting God i tok promis long en.” (Hib. 6:12) Yumi mas bihainim pasin bilong Jepta na pikinini bilong em: Yumi mas stap gut long God na em bai amamas long yumi.