Long taim bilong ol Israel long bipo, yu ting Mesaia i kamap long lain tumbuna bilong ol lain i gat rait olsem fesbon?

Tok bilong Hibru 12:16 inap kirapim yumi long holim kain tingting olsem. Dispela skripsa i tok olsem Iso i “no tingim ol samting i holi” na em i “lusim olgeta samting em i gat rait long kisim olsem fesbon pikinini [long Jekop] bai em i ken baim kaikai inap wanpela taim tasol.” Olsem na yumi inap ting olsem taim Jekop i kisim ‘rait olsem fesbon pikinini,’ dispela i mekim na em i kamap tumbuna papa bilong lain em Mesaia bai kamap long en.—Mat. 1:2, 16; Luk 3:23, 34.

Tasol ol stori i stap long Baibel i soim olsem sampela lain tumbuna bilong Mesaia em ol man husat i no gat rait olsem fesbon. Yumi ken skelim sampela eksampel:

Jekop i maritim Lea na Resel. Ruben em fesbon pikinini bilong Jekop (Israel) em Lea i karim. Tasol Jekop i laikim tru Resel. Bihain Resel i karim Josep, em fesbon pikinini bilong em na Jekop. Tasol Ruben i mekim rong, olsem na Josep i kisim rait olsem fesbon pikinini. (Stt. 29:31-35; 30:22-26; 35:22-26; 49:22-26; 1 Sto. 5:1, 2) Maski i olsem, Mesaia i no kamap long lain tumbuna bilong Ruben o Josep, nogat. Mesaia i kamap long lain tumbuna bilong Juda, em namba 4 pikinini man bilong Lea na Jekop.—Stt. 49:10.

 Bihain, Matyu 1:5 i kolim 4-pela man husat i stap olsem tumbuna bilong Mesaia. I luk olsem dispela 4-pela man em ol fesbon pikinini. Fesbon pikinini bilong Boas em Obet, na fesbon pikinini bilong Obet em Jesi.—Rut 4:17, 18-22; 1 Sto. 2:10-12.

Devit em pikinini bilong Jesi, tasol em i no fesbon. Em i las bon bilong 8-pela pikinini. Maski i olsem, Mesaia i kamap long lain tumbuna bilong Devit. (1 Sml. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) Olsem tasol, Solomon em i no fesbon pikinini bilong Devit, tasol Mesaia i kamap long lain tumbuna bilong em.—2 Sml. 3:2-5.

Dispela i no makim olsem rait bilong i stap olsem fesbon em samting nating. Ol fesbon pikinini i save kisim ples bilong papa na stap olsem lida insait long lain famili. Na tu, em bai kisim 2-pela hap bilong ol samting papa i gat.—Stt. 43:33; Lo 21:17; Jos. 17:1.

Maski wanpela pikinini em fesbon, narapela pikinini i kamap bihain inap kisim dispela rait. Abraham i salim Ismael i go long narapela hap, na em i givim rait olsem fesbon pikinini long Aisak. (Stt. 21:14-21; 22:2) Na tu, olsem yumi stori pinis, Ruben i mekim rong, olsem na rait olsem fesbon i tekewe long em na Josep i kisim dispela rait.

Yumi ken skelim gen tok i stap long Hibru 12:16, em i tok: “Nogut wanpela namel long yupela i bihainim pasin pamuk, o nogut wanpela i no tingim ol samting i holi olsem Iso i bin mekim. Iso i bin lusim olgeta samting em i gat rait long kisim olsem fesbon pikinini bai em i ken baim kaikai inap wanpela taim tasol.” Wanem poin bilong dispela skripsa?

Aposel Pol i no stori long lain tumbuna em Mesaia bai kamap long en, nogat. Em i laik kirapim ol Kristen long “wokabaut yet long stretpela rot.” Sapos ol i mekim pasin pamuk, ol inap “lus long kisim bikpela pasin helpim bilong God.” (Hib. 12:12-16) Sapos ol Kristen i mekim olsem, ol i bihainim pasin bilong Iso. Iso i no bin “tingim ol samting i holi,” na em i no rispektim rait bilong i stap olsem fesbon.

Iso i bin stap long taim we ol het bilong famili i save gopas long mekim ol ofa long God, olsem na ating sampela taim em i mekim ol ofa. (Stt. 8:20, 21; 12:7, 8; Jop 1:4, 5) Iso i tingting tasol long inapim laik bilong em long dring sup, na em i lusim rait bilong i stap olsem fesbon na em i no inap long mekim gen ol ofa olsem em i save mekim long bipo. Ating em i mekim olsem bambai em inap abrusim bikpela hevi em God i tok bai painim ol lain tumbuna bilong Abraham. (Stt. 15:13) Na tu, taim Iso i maritim ol meri husat i no lotuim Jehova, em i soim olsem em i no rispektim rait bilong i stap olsem fesbon, em i no tingim ol samting i holi, na em i putim hevi long papamama. (Stt. 26:34, 35) Tasol Jekop i no mekim olsem, em i maritim meri i lotuim trupela God!—Stt. 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Yumi kisim wanem skul long lain tumbuna bilong Mesaia? Sampela lain tumbuna bilong Mesaia em ol man i gat rait olsem fesbon pikinini, na sampela i no gat dispela rait. Ol Juda i luksave long dispela samting, olsem na ol i tok olsem Krais bai kamap long lain tumbuna bilong Devit, em las bon pikinini bilong Jesi.—Mat. 22:42.