Laspela Adam i bin kamap wanpela spirit i givim laip.” 1 KOR. 15:45.

OL SINGSING: 151 [12], 147 [19]

1-3. (a) Wanem wanpela as bilip bilong yumi? (b) Bilong wanem yumi mas bilip long kirap bek? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

SAPOS wanpela i askim yu olsem, ‘Yu bilip long wanem ol samting?’ Bai yu tok wanem? Ating bai yu kamapim klia olsem Jehova em Man Bilong Wokim olgeta samting, na em i Man bilong givim laip. Yu bai tokaut tu olsem yu bilip long Jisas Krais husat i dai bilong baim bek yumi. Na tu, yu bai amamas long tokim em olsem klostu nau Paradais bai kamap long graun, na ol manmeri bilong God bai stap laip oltaim. Tasol yu bai stori long kirap bek olsem wanpela as bilip bilong yu?

2 Yumi inap bilip tru long kirap bek, maski yumi bilip na wet long abrusim traipela hevi tru na kisim laip oltaim long graun. Aposel Pol i kamapim klia risen na em i bikpela samting long yumi mas bilip long kirap bek, em i tok: “Sapos i tru i no gat kirap bek bilong ol man i dai pinis, orait Krais tu i no bin kirap bek.” Sapos Krais i no bin kirap bek, em i no inap mekim wok king long nau, na bai i no gat as long yumi skulim ol manmeri long wok king bilong Krais. (Ritim 1 Korin 15:12-19.) Tasol yumi save olsem Jisas i bin kirap bek. Yumi bilip long kirap bek, olsem na yumi no wankain olsem ol Sadyusi bilong Juda, em ol i bilip olsem ol daiman i no inap kirap bek. Maski ol man i tok bilas long bilip bilong yumi, yumi bilip strong long kirap bek.​—Mak 12:18; Apo. 4:2, 3; 17:32; 23:6-8.

 3 Taim Pol i stori long “as bilip bilong Krais,” em i stori tu long “kirap bek bilong ol man i dai pinis.” (Hib. 6:1, 2) Na tu, Pol i kamapim klia olsem em i bilip long kirap bek. (Apo. 24:10, 15, 24, 25) Bilip bilong kirap bek em wanpela bilong ol as bilip bilong yumi, na em i insait long “ol namba 1 as tok bilong ol tok holi bilong God.” Dispela i makim olsem em i no wanpela tok nating. (Hib. 5:12) Bilong wanem yumi tok olsem?

4. Yumi bai skelim wanem ol askim?

4 Taim ol manmeri i kirap stadi long Baibel, planti i ritim ol stori bilong kirap bek long bipo, olsem stori bilong Lasarus. Ol i kisim save olsem Abraham, Jop, Daniel, na ol narapela bilipman tu i bilip olsem ol man i dai pinis bai kirap bek long bihain. Yu bai tok wanem sapos wanpela i askim yu long risen na yu bilip long tok promis bilong kirap bek, maski dispela tok promis i bin kamap planti yia o planti handret yia i go pinis? Tru tru Baibel i tokaut long taim stret ol manmeri bai kirap bek? Taim yumi skelim bekim bilong ol dispela askim long Baibel, dispela bai strongim bilip bilong yumi.

KIRAP BEK BIHAIN LONG PLANTI HANDRET YIA

5. Yumi bai skelim wanem ol askim long kirap bek?

5 Sapos yumi lukim olsem wanpela i dai nau tasol na em i kirap bek, dispela bai narakain samting tru. (Jon 11:11; Apo. 20:9, 10) Tasol olsem wanem? Yu inap bilip long tok promis bilong kirap bek, maski dispela tok promis i kamap planti handret yia i go pinis? Yu bilip olsem ol man i dai pinis bai kirap bek maski ol i dai nau tasol o ol i dai inap longpela taim i go pinis? Inap planti handret yia i go pinis, Baibel i tok promis long kirap bek bilong Jisas, em samting yu bilip long en. Olsem wanem Jisas i bin kirap bek? Olsem wanem kirap bek bilong em i strongim bilip bilong yu long kirap bek bai kamap long bihain?

6. Olsem wanem Jisas i truim tok profet bilong Song 118?

6 Baibel i tok profet long wanpela kirap bek. Dispela tok i stap long Buk Song 118, na sampela i ting Devit i raitim dispela tok profet. Em i tok: “Bikpela, mipela i askim yu long kisim bek mipela. . . . God i ken mekim gut long dispela man i kam long nem bilong Bikpela.” Ol manmeri i kolim dispela tok taim ol i lukim Jisas i sindaun antap long donki na i go insait long Jerusalem long Nisan 9, paslain long em i dai. (Sng. 118:25, 26; Mat. 21:7-9) Tasol olsem wanem Song 118 i stori long kirap bek we bai kamap planti yia bihain? Tingim narapela tok profet bilong Buk Song 118, em i tok: “Dispela ston ol kamda i ting em i nogut na ol i rausim, em i kamap nambawan ston bilong strongim banis bilong haus.”—Sng. 118:22.

“Ol kamda i ting em i nogut na ol i rausim” Mesaia (Lukim paragraf 7)

7. Olsem wanem ol Juda i soim olsem ol i sakim Jisas?

7 “Ol kamda” i makim ol lida bilong Juda em ol i sakim Mesaia. Ol i givim baksait long Jisas na ol i no laik bilip olsem em i Krais. Planti Juda i sakim em na ol i singaut long kilim em i dai. (Luk 23:18-23) Tru tumas, ol i kirapim ol bikman long kilim Jisas.

Jisas i kirap bek na i kamap “nambawan ston” (Lukim paragraf 8 na 9)

8. Olsem wanem Jisas i stap olsem “nambawan ston bilong strongim banis bilong haus”?

8 Sapos ol i bin sakim Jisas na kilim em i dai, olsem wanem em inap kamap “nambawan ston bilong strongim banis bilong haus”? Jisas i mas kirap bek bambai em inap stap olsem ston bilong strongim banis bilong haus. Jisas yet i tokaut long dispela samting. Em i mekim wanpela tok piksa na i stori long ol man i lukautim gaden wain i mekim nogut long ol man em papa bilong gaden i salim i go. Dispela i wankain long ol Israel husat i mekim nogut long ol profet em God i salim ol. Bihain, papa bilong gaden i  salim pikinini man bilong em i go. Yu ting ol i amamas long lukim pikinini? Nogat tru. Ol wokman bilong gaden i kilim em i dai. Bihain long Jisas i mekim dispela tok piksa, em i stori long tok profet i stap long Buk Song 118:22. (Luk 20:9-17) Aposel Pita i mekim wankain tok taim em i toktok long lain Juda, em “ol bikman bilong ol na ol hetman na ol saveman bilong Lo ol i bung long Jerusalem.” Em i stori tu long “Jisas Krais bilong Nasaret, em man [ol] i bin nilim long pos na God i bin kirapim em bek long indai.” Bihain, Pita i tokaut olsem: “Jisas em i ‘dispela ston yupela ol wokman i mekim olsem em i samting nating, tasol em i kamap ston i stap antap long kona bilong haus.’”—Apo. 3:15; 4:5-11; 1 Pita 2:5-7.

9. Song 118:22 i tok profet long wanem samting?

9 Inap planti handret yia paslain long Mesaia i kam i stap, tok profet i stap long Song 118:22 i soim olsem em bai dai na kirap bek. Ol bai sakim Mesaia na kilim em i dai, tasol em bai kirap bek na stap olsem nambawan ston bilong strongim banis bilong haus. Dispela Pikinini husat i kirap bek em man “God i makim namel long ol manmeri bilong kisim bek yumi.”—Apo. 4:12; Efe. 1:20.

10. (a) Song 16:10 i tok profet long wanem samting? (b) Bilong wanem tok bilong Song 16:10 i no makim Devit?

10 Yumi laik skelim narapela tok profet bilong Baibel we i stori long kirap bek. Ol i raitim dispela tok profet winim wan tausen yia paslain long truim bilong en i kamap. Dispela inap strongim bilip bilong yu olsem ol tok profet o tok promis bilong kirap bek inap kamap tru planti tausen yia bihain. Devit i raitim Buk Song 16, na em i tok: “Bai yu no larim mi i go i stap long ples bilong ol man i dai pinis. Na bai yu no larim man bilong yu yet i sting long matmat, long wanem, yu laikim mi tumas.” (Sng. 16:10) Tok bilong Devit i no makim olsem em i no inap dai. Baibel i kamapim klia olsem Devit i bin kamap lapun. Bihain em i dai na “ol i planim em long Jerusalem, dispela taun ol i kolim ‘Taun Bilong Devit.’” (1 Kin. 2:1, 10) Tok bilong Song 16:10 i makim wanem samting?

11. Pita i stori long tok i stap long Song 16:10 long wanem taim?

11 Yumi inap kliagut long mining bilong Song 16:10. Winim wan tausen yia bihain long ol i raitim dispela tok, na sampela wik bihain long Jisas i dai na kirap bek, Pita i kamapim tok bilong Song 16:10 long planti tausen Juda na ol man i bin joinim lotu Juda. (Ritim Aposel 2:29-32.) Em i tokaut olsem Devit i dai na ol i planim em long matmat. Ol lain husat i harim tok bilong Pita, ol i save long dispela stori. I no gat wanpela bilong ol i tok pait wantaim Pita long tok em i mekim olsem Devit “i save pinis na autim tok long kirap bek” bilong Mesaia.

12. Olsem wanem tok bilong Song 16:10 i kamap tru na i strongim tok promis bilong kirap bek?

12 Pita i strongim tok bilong em taim em i stori long tok bilong Devit long Song 110:1. (Ritim Aposel 2:33-36.) Tok bilong Pita i stret wantaim Rait Holi, olsem na dispela i kirapim bikpela lain manmeri long bilip olsem Jisas em i “Bikpela na Krais.” Na tu, ol manmeri i luksave olsem tok profet bilong Song 16:10 i kamap tru taim Jisas i dai na kirap bek. Bihain, aposel Pol i mekim wankain tok long ol Juda long biktaun Antiok long Pisidia. Tok bilong Pol i kirapim tru bel bilong ol na ol i laik bai em i stori moa long dispela samting. (Ritim Aposel 13:32-37, 42.) Ol tok profet long kirap bek bilong Mesaia i kamap tru planti handret yia bihain long ol man i tokaut long dispela samting, na dispela i strongim bilip bilong yumi long kirap bek.

KIRAP BEK BAI KAMAP LONG WANEM TAIM?

13. Yumi inap i gat wanem ol askim long sait bilong kirap bek?

13 Yumi bilip tru olsem tok promis bilong  kirap bek bai kamap tru inap planti handret yia bihain. Ating yu bai tingting olsem: ‘Dispela i makim olsem mi mas wet longpela taim bilong lukim ol lain mi laikim tru em ol i dai pinis? Wanem taim bai ol daiman i kirap bek?’ Jisas i bin tokim ol disaipel bilong em olsem i gat sampela samting em ol i no inap save long en. Baibel i tok promis long sampela samting bai kamap long bihain, tasol yumi no save long “ol taim na ol de. Papa i tok em samting bilong em yet long makim.” (Apo. 1:6, 7; Jon 16:12) Tasol dispela i no makim olsem yumi no gat rot bilong save long kirap bek bai kamap long wanem taim.

14. Olsem wanem kirap bek bilong Jisas i narapela kain long ol kirap bek i kamap paslain?

14 Yumi ken tingim ol kirap bek em Baibel i tok profet long en na dispela inap helpim yumi. Nambawan kirap bek Baibel i tok profet long en, em kirap bek bilong Jisas. Sapos Jisas i no bin kirap bek, yumi bai no gat rot long bungim gen ol pren na famili bilong yumi em ol i dai pinis. Paslain long taim bilong Jisas, Elaija na Elisa i kirapim bek sampela man, tasol bihain ol i dai gen. Tasol Jisas i “kirap bek pinis long dai, na em i no inap dai moa. Dai i no gat strong moa long bosim em.” Em bai “stap laip oltaim oltaim” long heven, na em i no inap dai.—Rom 6:9; Rev. 1:5, 18; Kol. 1:18; 1 Pita 3:18.

15. Bilong wanem Baibel i tok olsem Jisas em i “namba 1 kaikai”?

15 Jisas em namba 1 man long kirap bek na kisim laip oltaim long heven. (Apo. 26:23) Baibel i tok promis olsem i gat ol narapela tu husat bai dai na kirap bek na kisim laip long heven olsem ol spirit. Jisas i tokim ol aposel olsem ol bai mekim wok king wantaim em long heven. (Luk 22:28-30) Paslain long ol i kisim dispela prais, ol i mas dai. Taim ol i kirap bek, ol bai kisim bodi bilong spirit wankain olsem Krais. Pol i tok: “God i bin kirapim bek Krais long dai. Em i kirap bek paslain long ol arapela man i dai pinis, olsem namba 1 kaikai i redi long gaden.” Pol i stori moa olsem i gat ol arapela manmeri husat bai kisim laip long heven. Em i tok: “Olgeta wan wan i kisim laip long taim bilong ol yet: Krais pastaim, em i olsem namba 1 kaikai i redi long gaden, na bihain ol lain bilong Krais bai kisim laip long taim em i kam i stap.”1 Kor. 15:20, 23.

16. Olsem wanem yumi save long haptaim ol lain God i makim bai kirap bek na kisim laip long heven?

16 Tok bilong Pol i helpim yumi long luksave long haptaim we lain God i makim, ol bai kisim laip long heven. Ol bai kirap bek “long taim [Jisas] i kam i stap.” Tok bilong Baibel i helpim ol Witnes Bilong Jehova long bilip olsem kirap long 1914, yumi stap long dispela haptaim Jisas i tok promis long i “kam i stap.” Yumi stap yet long dispela haptaim na pinis bilong las de i kam klostu tru.

17, 18. Taim Krais i kam i stap, wanem samting bai painim sampela manmeri God i makim?

 17 Baibel i stori gut long olsem wanem ol lain em God i makim bai kirap bek na kisim laip long heven. Em i tok: “Mipela i laik bai yupela i kliagut long samting bai painim ol lain i dai nau . . . Sapos yumi bilip olsem Jisas i dai na kirap bek, orait yumi bilip tu olsem ol lain i dai pinis na i pas wantaim Jisas, God bai givim laip long ol na bungim ol bilong ol i ken stap wantaim Jisas. . . . Yumi ol lain husat i stap laip long taim Bikpela i kam i stap, yumi bai i no inap tru long i go paslain long ol lain i dai pinis. Long wanem, Bikpela yet bai lusim heven na kam daun wantaim strongpela singaut. . . . Na ol lain i dai pinis na i pas wantaim Krais, ol bai kirap bek pastaim. Na bihain yumi ol lain i gat laip na i stap yet, bai yumi go antap long ol klaut na stap wantaim dispela lain na bungim Bikpela long skai. Na oltaim yumi bai stap wantaim Bikpela.”—1 Tes. 4:13-17.

18 Ol lain husat bai kisim laip long heven, ol bai kirap bek sampela taim bihain long Krais i “kam i stap.” Sampela bilong ol husat i stap yet long graun long taim bilong traipela hevi tru, ol bai “go antap long ol klaut.” (Mat. 24:31) Ol bai “i no i dai,” tasol ol bai “senis long taim laspela trampet i krai, dispela bai kamap wantu tasol olsem man i pasim ai na opim kwiktaim.”—1 Kor. 15:51, 52.

19. Yumi wet long lukim wanem “kirap bek i gutpela moa”?

19 Planti Kristen long nau i no inap mekim wok king wantaim Krais long heven. Ol i wet long lukim “de bilong Jehova” i kamap na pinisim haptaim nogut bilong nau. Yumi no save long wanem taim stret pinis bai kamap, tasol yumi luksave olsem dispela taim i kam klostu tru. (1 Tes. 5:1-3) Bihain, ol manmeri i dai pinis bai kirap bek na kisim laip long Paradais. Rot i op long ol inap kamap gutpela olgeta na ol bai i no inap dai gen. Dispela “kirap bek i gutpela moa” bikos pastaim “sampela man i bin dai na ol i kirap bek,” tasol bihain ol i dai gen.—Hib. 11:35.

20. Bilong wanem yumi ken bilip olsem ol daiman bai kirap bek long taim stret bilong ol?

20 Baibel i stori olsem ol lain husat i kirap bek na kisim laip long heven, olgeta wan wan bilong ol bai “kisim laip long taim bilong ol yet.” (1 Kor. 15:23) Olsem tasol, yumi ken bilip tru olsem ol lain husat bai kisim laip long graun, olgeta bai kirap bek long taim stret bilong ol. Dispela em narakain samting tru. Yu ting ol lain husat i dai long taim bilong yumi bai kirap bek long stat bilong Wan Tausen Yia, na ol famili na ol pren bilong ol bai welkamim ol? Yu ting ol bilipman bilong bipo husat i gat save long mekim wok lida bai kirap bek paslain long ol narapela na oganaisim ol manmeri long nupela taim? Olsem wanem long ol manmeri husat i no lotuim Jehova? Wanem taim bai ol i kirap bek? Ol bai kirap bek we? Ating yumi gat planti kain askim olsem. Tasol yu ting i stret yumi tingting planti long ol dispela askim? I gutpela yumi wet na lukim wanem samting bai kamap. Yumi bai amamas long lukim olsem wanem Jehova bai stretim ol dispela samting.

21. Yu bilip na wet long lukim wanem samting?

21 Long nau, yumi mas strongim bilip bilong yumi long Jehova, em i tokaut olsem long rot bilong Jisas, Em bai kirapim bek ol daiman. (Jon 5:28, 29; 11:23) Jisas i tok olsem Abraham, Aisak, na Jekop i dai, tasol “long tingting bilong [God] olgeta i stap laip.” Dispela i kamapim klia olsem Jehova bai kirapim bek ol man i dai pinis. (Luk 20:37, 38) I stret yumi mekim wankain tok olsem Pol i mekim, em i tok: “Mi bilip na wet long God . . . olsem bai i gat kirap bek bilong ol man i dai pinis.”—Apo. 24:15.