Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Disemba 2016

Yu Tingim Yet?

Yu Tingim Yet?

Olsem wanem? Yu bin ritim gut ol tok bilong ol nupela Wastaua? Yu ken traim bekim ol dispela askim:

Jisas i toktok long wanem kain sin taim em i givim tok kaunsel i stap long Matyu 18:15-17?

Em i toktok long ol rong we man inap long stretim. Sapos man i no laik stretim rong bilong em, kongrigesen bai rausim em. Kain olsem, ating man i bagarapim gutnem bilong narapela, o em i paulim mani.—w16.05, p. 7.

Yu ken mekim wanem bambai pasin bilong ritim Baibel inap helpim yu?

Holim stretpela tingting na ritim Baibel. Painim ol tok yu ken bihainim; askim yu yet: ‘Olsem wanem mi inap yusim dispela tok long helpim ol narapela?’ Yusim ol narapela tul long mekim wok painimaut long samting yu wok long ritim.—w16.05, p. 24-26.

Yu ting i gat rong long Kristen i krai sori, maski em i bilip long kirap bek?

Bilip bilong kirap bek i no inap pinisim olgeta bel sori. Abraham i krai sori taim Sara i dai. (Stt. 23:2) Isi isi dispela bel sori bai pinis.—wp16.3, p. 4.

Long Esekiel sapta 9, man i holim ol samting bilong rait na 6-pela man i holim ol samting bilong kilim man, ol i olsem piksa bilong makim wanem lain?

Ol dispela man i olsem piksa bilong makim lain ami bilong heven em ol i bin bagarapim Jerusalem, na tu, ol bai bagarapim ol manmeri nogut long Armagedon. Long nau, man i holim ol samting bilong rait i olsem piksa bilong makim Jisas Krais, na em bai putim mak long ol manmeri husat bai abrusim bagarap.—w16.06, p. 16-17.

Baibel i abrusim wanem ol hevi?

Baibel i abrusim bagarap, maski (1) ol man i raitim ol tok bilong en long skin bilong ol animal na pepa ol i wokim long pitpit, em papairas; (2) lain politik na ol lida bilong lotu i laik bagarapim; (3) sampela man i traim long senisim ol tok bilong en.—wp16.4, p. 4-7.

Kristen i mas mekim wanem bambai em inap holim liklik kago tasol?

Luksave long ol samting yu nidim tru, na no ken baim ol samting yu no nidim. Wokim gutpela baset. Rausim ol samting yu no save yusim, na bekim olgeta dinau bilong yu. Holim liklik wok mani tasol, na plenim hau yu inap mekim bikpela wok moa long autim tok.—w16.07, p. 10.

Baibel i tok wanem samting i winim tru gol na silva?

Tok bilong Jop 28:12, 15 i soim olsem savetingting bilong God i winim tru gol na silva. Wok strong long bihainim pasin daun na stap strong yet long bilip, taim yu wok long painim savetingting.—w16.08, p. 18-19.

Yu ting i stret long ol brata long nau i groim mausgras?

Long sampela kalsa, sapos ol man i stretim gut mausgras na ol i autim tok bilong Kingdom, ol narapela bai rispektim ol na putim yau long tok ol i autim. Tasol sampela brata i no laik groim mausgras. (1 Kor. 8:9) Long sampela kantri na ples, ol man i no save groim mausgras, olsem na i no stret long ol Kristen long ol dispela kantri na ples i groim mausgras.—w16.09, p. 21.

Bilong wanem yumi ken bilip tru long stori bilong Baibel long Devit i pait wantaim Goliat?

Long nau, ol ripot i stori long wanpela man i longpela winim 2.7 mita, tasol Goliat i longpela moa long em winim 15 sentimita. Devit em man i stap tru. Ol saveman i bin painim wanpela rait bilong bipo i stori long haus bilong Devit. Na tu, Jisas i stori long Devit olsem man i stap tru. Long nau, ol samting i stap long ples em Devit na Goliat i pait long en i stret wantaim stori bilong Baibel.—wp16.5, p. 13.

Olsem wanem pasin bilong kisim save, kliagut, na savetingting i narapela narapela?

Taim man i lain long ol samting, dispela i makim olsem em i gat save. Sapos man i kliagut long save em i kisim, em inap tingim hau dispela save bai helpim em. Taim man i kisim save pinis na em i kliagut long en na bihainim, dispela i makim olsem em i gat savetingting.—w16.10, p. 18.