Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Disemba 2016

‘Tingting Long Ol Samting Bilong Holi Spirit’—‘Stap Laip na Stap Bel Isi’

‘Tingting Long Ol Samting Bilong Holi Spirit’—‘Stap Laip na Stap Bel Isi’

“Ol man i bihainim laik bilong holi spirit, ol i tingting long ol samting bilong holi spirit.”—ROM 8:5.

OL SINGSING: 45, 36

1, 2. Bilong wanem tok bilong Rom sapta 8 i stret long ol Kristen God i anointim?

LONG taim bilong tingim dai bilong Jisas, ating yu bin ritim tok bilong Rom 8:15-17. Dispela skripsa i stori long hau ol Kristen inap save olsem God i anointim ol—holi spirit na bel na tingting bilong ol i tokaut long dispela samting. Rom 8:1 i toktok long “ol manmeri i pas wantaim Krais Jisas.” Yu ting tok bilong Rom sapta 8 i makim tasol ol Kristen God i anointim? O yu ting em i makim tu ol Kristen husat i bilip na wet long kisim laip long graun?

2 Tok bilong Rom sapta 8 em bilong ol Kristen God i anointim. Ol i kisim “spirit bilong God” na wet long God bai “adoptim [ol] olsem pikinini bilong en,” na ol bai “lusim bodi bilong [graun].” (Rom 8:23) Ol bai stap olsem ol pikinini bilong God long heven. Dispela samting inap kamap bikos ol i kisim baptais, na God i yusim pe bilong baim bek man long helpim ol, lusim sin bilong ol, na tokaut olsem ol i bihainim stretpela pasin na ol i stap olsem ol pikinini spirit bilong em.—Rom 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Bilong wanem tok bilong Rom sapta 8 i stret tu long ol manmeri husat bai kisim laip long graun?

3 Tok bilong Rom sapta 8 i stret tu long ol manmeri husat bai kisim laip long graun bikos God i tingim ol olsem ol stretpela manmeri. Yumi luksave long dispela taim yumi skelim ol sapta long kirap bilong pas em Pol i raitim i go long ol Kristen long Rom. Long sapta 4, Pol i stori long Abraham. Abraham em wanpela bilipman  na em i stap planti yia paslain long Jehova i givim Lo long lain Israel, na em i stap planti yia paslain long Jisas i dai long sin bilong yumi. Tasol Jehova i lukim strongpela bilip bilong Abraham na tingim em olsem stretpela man. (Ritim Rom 4:20-22.) Olsem tasol, sapos ol Kristen i bilip na wet long kisim laip oltaim long graun, Jehova inap tingim ol olsem ol stretpela manmeri. Ol tu inap kisim helpim long ol tok i stap long Rom sapta 8.

4. Rom 8:21 i mas kirapim yumi long skelim wanem askim?

4 Long Rom 8:21, yumi lukim tok promis olsem nupela taim bai kamap tru. Dispela ves i tok: “Olgeta samting God i bin wokim bai lusim dispela kalabus bilong bagarap, na ol bai kisim dispela pasin bilong i stap fri i nambawan tru olsem bilong ol pikinini bilong God.” Yumi yet i mas mekim sampela samting bambai yumi inap stap long nupela taim na kisim dispela prais. Olsem wanem? Yu bilip olsem yu bai kisim laip long nupela taim? Rom sapta 8 i kamapim ol tok bilong strongim bilip bilong yu.

“TINGTING BILONG MAN I STAP LONG OL LAIK BILONG BODI”

5. Long Rom 8:4-13, Pol i stori long wanem samting?

5 Ritim Rom 8:4-13. Rom sapta 8 i stori olsem ol manmeri i “bihainim ol laik bilong bodi,” ol i no wankain long ol manmeri i “bihainim laik bilong holi spirit.” Sampela manmeri inap ting olsem dispela sapta i stori long lain i stap ausait long tok i tru na lain i stap insait long tok i tru, na lain i no Kristen na lain i kamap Kristen pinis. Tasol Pol i raitim ‘dispela pas i go long ol lain long Rom em God i laikim tumas na i makim ol long kamap manmeri holi.’ (Rom 1:7) Pol i stori long ol Kristen—sampela bilong ol i bihainim ol laik bilong bodi, na sampela i bihainim laik bilong holi spirit. Olsem wanem pasin bilong ol dispela Kristen i narapela narapela?

6, 7. (a) Long Baibel, tok Grik em ol i trensletim olsem “bodi” inap makim wanem ol samting? (b) Long Rom 8:4-13, Pol i yusim dispela tok “bodi” bilong makim wanem samting?

6 Pastaim yumi ken stori long mining bilong dispela tok “bodi.” Pol i kolim dispela tok bilong makim wanem samting? Tok Grik ol i trensletim olsem “bodi” inap makim kain kain samting. Dispela tok Grik inap makim mit insait long bodi bilong yumi. (Rom 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Dispela tok inap makim tu lain famili. Jisas “i kamap man bilong graun na em i bilong lain bilong Devit,” na Pol i tingim lain Juda olsem ol “wanblut.”—Rom 1:3; 9:3.

7 Tok bilong Pol long Rom sapta 7 i givim sampela save long yumi long dispela tok,  “bodi,” long Rom 8:4-13. Em i tok ol man i “bihainim yet ol laik bilong skin” bikos ol i pundaun long “ol laik nogut i wok insait long ol hap bodi bilong [ol].” (Rom 7:5) Dispela tok i helpim yumi long kliagut long pasin bilong “ol man i bihainim ol laik bilong bodi.” Pol i tok dispela lain i “tingting long ol samting bilong bodi.” Ol i tingting tasol long inapim ol laik bilong skin na ol i larim ol dispela laik i bosim ol. Ol i save kirap kwik long bihainim olgeta kain laik nogut bilong mekim pasin pamuk na ol narapela pasin doti.

8. Bilong wanem i stret long Pol i givim tok lukaut long ol Kristen God i anointim long pasin bilong “bihainim ol laik bilong bodi”?

8 Ating yu laik save long wai na Pol i givim tok lukaut long ol Kristen God i anointim, olsem hevi inap painim ol sapos ol i “bihainim ol laik bilong bodi.” Yu ting wankain hevi inap painim ol Kristen em God i kolim ol olsem ol pren na tingim ol olsem ol stretpela manmeri? Sori tru olsem sapos wanpela Kristen i no was gut, em inap bihainim ol laik nogut bilong bodi. Pol i tok sampela bratasista long Rom “i stap wokboi bilong ol laik nogut bilong bodi.” Dispela inap makim laik bilong mekim pasin pamuk, laik bilong kisim kaikai, dring, na ol narapela samting. Sampela bratasista i “giamanim bel bilong ol lain i no save mekim ol pasin nogut.” (Rom 16:17, 18; Fili. 3:18, 19; Jut 4, 8, 12) Wanpela brata long Korin “i kisim meri bilong papa bilong en” na em i stap wantaim dispela meri inap longpela haptaim liklik. (1 Kor. 5:1) Olsem na i stret long God i yusim Pol long givim tok lukaut long ol Kristen, olsem hevi bai painim ol sapos ol i larim “tingting bilong [ol] i stap long ol laik bilong bodi.”—Rom 8:5, 6.

9. Tok lukaut bilong Pol long Rom 8:6 i no makim wanem ol samting?

9 Dispela tok lukaut i stret tu long yumi long nau. Maski sapos wanpela Kristen i mekim wok bilong God inap planti yia, em inap stat long kisim tingting bilong bihainim laik bilong bodi. I no gat rong long Kristen i tingim ol samting olsem kaikai, wok mani, amamas, o pasin bilong i gat boipren o gelpren. Dispela em ol nomol samting ol wokman bilong God tu inap tingim. Jisas i amamas long kaikai, na em i givim kaikai long ol narapela. Em i luksave olsem ol man i mas mekim ol samting bilong kisim amamas. Pol i kolim ol samting we i stret long ol poroman marit i ken mekim.

Toktok bilong yu i soim olsem yu putim tingting long ol samting bilong holi spirit o laik bilong bodi? (Lukim paragraf 10 na 11)

10. Long Rom 8:5, 6, wanem mining bilong dispela hap tok, “ol i tingting long”?

10 Taim Pol i tok “tingting bilong man i stap long ol laik bilong bodi,” dispela tok i makim wanem samting? Tok Grik em Pol i yusim i makim olsem man i “putim tingting o  laik bilong em long wanpela samting, na em bai skelim gut na plenim ol samting em bai mekim.” Ol manmeri husat i bihainim laik bilong bodi, ol i larim sin i stiaim olgeta samting ol i mekim. Wanpela saveman i stori long mining bilong dispela hap tok long Rom 8:5: “Ol i tingting long—i olsem ol i gat strongpela laik tru, na oltaim ol i toktok na kisim amamas long—ol laik bilong bodi.”

11. Sapos yumi no was gut, wanem ol samting inap stap nambawan bikpela samting long laip bilong yumi?

11 I stret long ol Kristen long Rom i skelim wanem samting i stap bikpela samting long laip bilong ol. Olsem wanem? Ol i tingting long “ol samting bilong bodi”? I stret long yumi tu i skelim wanem samting i stap bikpela samting long laip bilong yumi. Yumi laikim tru na toktok oltaim long wanem ol samting? Long olgeta de, yumi wok strong long kisim wanem ol samting? Ating sampela bilong yumi i tingting tasol long traim kain kain wain, bilasim haus, painim ol nupela stail bilong klos, mekim wok bisnis, plen long kisim holide, na ol kain samting olsem. I no gat rong long mekim ol dispela samting; em ol nomol samting olgeta manmeri i save mekim. Wanpela taim, Jisas i wokim mirakel na wara i tanim i kamap wain. Pol i tokim Timoti long dring “liklik wain.” (1 Tim. 5:23; Jon 2:3-11) Tasol yu ting wain em samting we Jisas na Pol i “toktok oltaim na kisim amamas” long en? Yu ting ol i gat strongpela laik tru long dring wain na ‘toktok oltaim’ long en? Nogat. Olsem wanem long yumi? Wanem samting i stap nambawan bikpela samting long laip bilong yumi?

12, 13. Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas skelim gut ol samting yumi tingting oltaim long en?

12 Yumi mas skelim ol samting yumi mekim. Pol i tok: “Sapos tingting bilong man i stap long ol laik bilong bodi, orait dispela man bai dai.” (Rom 8:6) Dispela em bikpela hevi tru—long nau man bai dai long sait bilong bilip, na bihain em bai dai tru tru. Tok bilong Pol i no makim olsem man bai i no gat rot long abrusim dai sapos em i putim “tingting” bilong em i go “long ol laik bilong bodi.” Em inap senisim pasin bilong em. Tingim man long Korin husat i bihainim “laik bilong bodi” na kongrigesen i rausim em. Bihain, em i senisim pasin na lusim pasin bilong bihainim laik bilong bodi, na em i kirap gen long bihainim stretpela pasin.—2 Kor. 2:6-8.

13 Dispela man long Korin i senisim pasin, olsem na ol Kristen long nau tu inap senisim pasin bilong ol, na moa yet em ol man husat i no mekim ol bikpela rong olsem dispela man long Korin. Pol i tok bikpela hevi bai painim man husat “i tingting long ol samting bilong bodi,” olsem na dispela i mas kirapim ol Kristen long senisim ol pasin we i no stret!

“TINGTING BILONG MAN I STAP LONG OL SAMTING BILONG HOLI SPIRIT”

14, 15. (a) Yumi mas mekim wanem sapos yumi laik kisim nambawan gutpela presen? (b) Yumi no ken holim wanem tingting kranki long dispela hap tok, “tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit”?

14 Bihain long Pol i givim tok lukaut long pasin bilong larim “tingting . . . i stap long ol laik bilong bodi,” em i tok: “Sapos tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit, orait dispela man bai i stap laip na i stap bel isi.” Man inap kisim laip na i stap bel isi—dispela em nambawan gutpela presen! Yumi mas mekim wanem bambai yumi inap kisim dispela presen?

15 Taim Pol i tok, “tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit,” dispela hap tok i no makim olsem man i mas kamap gutpela olgeta. I no olsem em i mas tingting na toktok tasol long tok bilong Baibel, pasin bilong em long laikim God, na ol blesing em i bilip na wet long kisim long bihain, nogat. Pol na ol narapela Kristen long taim bilong em i mekim ol nomol samting em olgeta  manmeri i save mekim, na God i orait long ol. Ol i kaikai na dring. Planti bilong ol i marit na stap amamas wantaim famili bilong ol, na mekim wok bilong lukautim ol yet.—Mak 6:3; 1 Tes. 2:9.

16. Pol i mekim planti narapela wok, tasol wanem wok i stap nambawan bikpela samting long laip bilong em?

16 Ol wokman bilong God long bipo i no larim ol nomol samting bilong wan wan de i stap nambawan bikpela samting long laip bilong ol. Pol em man bilong samapim haus sel, tasol Baibel i soim olsem: Oltaim em i mekim wok bilong autim tok na skulim ol man. (Ritim Aposel 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Pol i kirapim ol bratasista long Rom long givim bel long autim tok na skulim ol man. Em i tingim tru wok lotu. Ol Kristen long Rom i mas bihainim pasin bilong Pol, na yumi tu i mas mekim olsem.—Rom 15:15, 16.

17. Yumi bai kisim wanem blesing sapos yumi putim ‘tingting bilong yumi i stap long ol samting bilong holi spirit’?

17 Sapos yumi putim tingting long ol wok lotu, olsem wanem dispela bai helpim yumi? Rom 8:6 i tok: “Sapos tingting bilong man i stap long ol samting bilong holi spirit, orait dispela man bai i stap laip na i stap bel isi.” Yumi mas larim holi spirit i stiaim na bosim tingting bilong yumi, na bai yumi inap bihainim tingting bilong God. Yumi ken bilip tru olsem, sapos yumi larim “holi spirit” i stiaim yumi, long nau yumi bai stap gut na laip bilong yumi bai i gat as tru bilong en. Long bihain, sampela bilong yumi bai kisim laip oltaim long heven, na sampela bai kisim laip oltaim long graun.

18. Olsem wanem yumi inap i stap bel isi sapos yumi putim “tingting . . . long ol samting bilong holi spirit”?

18 Oltaim yumi mas tingim olsem, sapos yumi putim “tingting . . . long ol samting bilong holi spirit,” yumi bai “i stap bel isi.” Planti manmeri i no stap bel isi. Olsem na ol i traim kain kain rot bilong kisim bel isi, tasol yumi stap bel isi pinis. Yumi wok strong long i stap bel isi wantaim ol famili bilong yumi na ol bratasista long kongrigesen. Yumi holim stretpela tingting olsem yumi olgeta i gat sin—yumi yet na olgeta arapela bratasista. Dispela i mekim na sampela taim hevi inap kamap namel long yumi. Taim hevi i kamap, yumi save bihainim skultok bilong Jisas. Em i tok: “Stretim tok wantaim brata bilong yu.” (Mat. 5:24) Yumi save stretim hevi taim yumi tingim olsem dispela brata o sista tu i mekim wok bilong “God husat i save givim bel isi.”—Rom 15:33; 16:20.

19. Yumi inap kisim bel isi sapos yumi putim tingting bilong yumi i go long wanem samting?

19 I gat narapela samting we inap givim bikpela bel isi tru long yumi. Taim yumi putim “tingting . . . long ol samting bilong holi spirit,” yumi bai i stap bel isi wantaim Krieta bilong yumi. Aisaia i raitim ol tok we i kamap tru long taim bilong em, tasol bikpela truim i kamap nau long taim bilong yumi. Aisaia i tok: “Bikpela, ol i stap aninit long yu na tingting bilong ol i stap strong long yu tasol. Olsem na yu save mekim . . . bel isi i pulap tru long ol.”—Ais. 26:3; ritim Rom 5:1.

20. Bilong wanem yu amamas long tok i stap long Rom sapta 8?

20 Maski yumi bilip na wet long kisim laip long heven o long Paradais long graun, yumi ken amamas tru long gutpela tok i stap long Rom sapta 8. Yumi ken tenkyu tru olsem dispela tok i strongim yumi long no ken larim “ol laik bilong bodi” i stap nambawan bikpela samting long laip bilong yumi! Yumi luksave olsem gutpela samting bai kamap sapos yumi bihainim dispela tok: “Sapos tingting bilong [yumi] i stap long ol samting bilong holi spirit, orait [yumi] bai i stap laip na i stap bel isi.” Yumi bai kisim presen bilong i stap oltaim oltaim. Pol i tok: “Pe bilong sin em dai, tasol presen God i givim em laip oltaim long rot bilong Krais Jisas, Bikpela bilong yumi.”—Rom 6:23.