Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 6 2017

Tru Tru Jisas i Luk Olsem Wanem?

Tru Tru Jisas i Luk Olsem Wanem?

I no gat wanpela man i gat piksa bilong Jisas. Em i no bin askim wanpela man long kisim foto o wokim stetiu bilong em. Tasol inap planti handret yia i go pinis na i kam inap long nau, planti atis i wokim ol piksa bilong em.

Ol dispela atis i no save long Jisas i luk olsem wanem stret. Pasin bilong ples, ol bilip bilong lotu, na tingting na laik bilong ol man i save stiaim ol atis long wokim ol piksa bilong Jisas. Ol dispela piksa inap stiaim tingting ol man i holim long Jisas na ol tok em i skulim ol manmeri long en.

Sampela atis i wokim ol piksa bilong Jisas olsem man i no gat strong, em i gat longpela gras, liklik mausgras, na pes i luk sore. Sampela piksa i soim Jisas olsem man i gat narapela kain strong, lait i raunim em, na ol manmeri i stap longwe long em. Yu ting ol dispela piksa i makim stret lukluk na pasin bilong Jisas? Hau bai yumi inap save long dispela? Wanpela rot em long skelim ol tok bilong Baibel we inap helpim yumi long kliagut long lukluk bilong Jisas. Na tu, dispela inap helpim yumi long holim stretpela tingting long em.

“YU BIN REDIM WANPELA BODI BILONG MI”

Jisas i kolim dispela tok long beten bilong em taim em i laik kisim baptais. (Hibru 10:5; Matyu 3:13-17) Bodi bilong Jisas i luk olsem wanem? Inap 30 yia paslain long Jisas i bon, ensel Gebriel i tokim Maria olsem: “Yu bai kisim bel na karim wanpela pikinini man, . . . Pikinini Bilong God.” (Luk 1:31, 35) Jisas i gutpela olgeta, wankain olsem Adam taim God i bin wokim em. (Luk 3:38; 1 Korin 15:45) Olsem na ating Jisas i gat naispela bodi na lukluk bilong em i wankain olsem mama bilong em, Maria, em meri Juda.

Jisas i gat mausgras bikos em pasin bilong ol Juda long groim mausgras, tasol ol man bilong lain Rom i no mekim olsem. Ol man i groim mausgras, tasol ol i save katim na stretim gut, na dispela i makim olsem ol i gat biknem na ol narapela i rispektim ol. Jisas tu i bin katim na stretim gut mausgras na gras long het bilong em. Sapos man em i wanpela Promisman, kain olsem Samson, orait em i no inap katim gras bilong em.—Namba 6:5; Hetman 13:5.

Inap 30 yia, Jisas i mekim wok kapenta, na long dispela taim ol i no gat ol pawa tul olsem yumi gat long nau. (Mak 6:3) Olsem na ating em i gat gutpela bodi na bikpela strong. Taim em i kirapim wok autim tok, em wanpela tasol i bin “rausim ol man wantaim ol sipsip na bulmakau bilong ol i go ausait long tempel. Na em i kapsaitim ol koins bilong ol man i wok long senisim mani, na em i kapsaitim tu ol tebol bilong ol.” (Jon 2:14-17) Man i gat bikpela strong bai mekim kain samting olsem. Jisas i yusim bodi em God i givim bilong redim em yet long inapim wok em i kisim long God: “Mi mas autim gutnius bilong Kingdom bilong God long ol arapela taun tu, long wanem, em long dispela as na God i salim mi i kam.” (Luk 4:43) Jisas i bin wokabaut long Palestain na autim tok, na dispela i soim klia olsem em i gat bikpela strong.

“KAM LONG MI NA BAI MI GIVIM NUPELA STRONG LONG YUPELA”

Gutpela pasin na lukluk bilong Jisas i mekim na “ol man i save hatwok nating na karim ol bikpela hevi,” ol i amamas long i go long em. (Matyu 11:28-30) Gutpela pasin na pasin helpim bilong em i kamapim klia olsem em bai inapim promis bilong em long  mekim gut long ol lain i kisim skul long em. Na tu, ol liklik pikinini i laik i stap klostu long Jisas. Baibel i tok: “Em i holim ol pikinini na putim han bilong en antap long ol.”—Mak 10:13-16.

Maski Jisas i kisim bikpela pen paslain long em i dai, em i no wanpela man i no gat strong. Kain olsem, em i bin tanim wara i kamap wain long wanpela marit kaikai long Kana, na dispela i soim klia olsem em man i gat bikpela strong. (Jon 2:1-11) Long ol narapela bung, em i skulim ol man long ol samting we ol i no inap lusim tingting long en.—Matyu 9:9-13; Jon 12:1-8.

Dispela i soim klia olsem ol tok Jisas i autim i mekim na ol manmeri i amamas na wet long kisim laip oltaim. (Jon 11:25, 26; 17:3) Taim 70 disaipel bilong Jisas i stori long ol ekspiriens i kamap long wok autim tok bilong ol, em i “amamas” tru na em i tok: “Yupela i mas amamas, long wanem, God i raitim pinis nem bilong yupela long heven.”—Luk 10:20, 21.

“DISPELA I NO KEN I STAP OLSEM PASIN BILONG YUPELA”

Long taim bilong Jisas, ol lida bilong lotu i save mekim ol samting bilong pulim ai bilong ol man bambai ol inap luksave long namba ol i holim na givim biknem long ol. (Namba 15:38-40; Matyu 23:5-7) Tasol Jisas i no mekim olsem, em i skulim ol aposel long ol i no ken “strong tumas long bosim ol manmeri.” (Luk 22:25, 26) Jisas i tok lukaut olsem: “Lukaut long ol saveman bilong Lo husat i amamas long putim ol longpela klos na wokabaut raun na ol i laik bai ol manmeri i tok gude long ol long ol ples bung long maket.”—Mak 12:38.

Tasol Jisas i no mekim ol kain pasin olsem. Ol man i bin hatwok long luksave long em long wanpela bikpela bung i bin kamap. (Jon 7:10, 11) Na tu, ol manmeri i no bin luksave long Jisas taim em i stap namel long ol 11-pela aposel. Tingim tu samting i kamap taim ol birua i laik holim Jisas—ol i no luksave long em, olsem na Judas i givim kis long em olsem “wanpela mak.”—Mak 14:44, 45.

Maski yumi no inap save long olgeta liklik samting long laip bilong Jisas, em i klia tru olsem Jisas i no luk wankain stret olsem ol piksa ol man i wokim. Em i bikpela samting long yumi mas i gat stretpela save long em i luk olsem wanem long nau.

“LIKLIK TAIM MOA NA OL MANMERI BILONG GRAUN BAI I NO LUKIM MI MOA”

Jisas i mekim dispela tok klostu long taim em i laik i dai. (Jon 14:19) Jisas i givim laip bilong em olsem “pe bilong baim bek planti manmeri.” (Matyu 20:28) Long de namba 3, God i kirapim em bek. Em “i stap spirit” na “em i kamap ples klia” long sampela disaipel. (1 Pita 3:18; Aposel 10:40) Jisas i luk olsem wanem taim em i kamap long ol disaipel? Em i klia tru olsem lukluk bilong em i narapela kain bikos ol disaipel i no bin luksave long em hariap. Maria Makdala i ting olsem Jisas em i man bilong lukautim gaden; na taim 2-pela disaipel i wokabaut i go long Emeus, ol i ting olsem em i wanpela man bilong narapela ples.—Luk 24:13-18; Jon 20:1, 14, 15.

Olsem wanem yumi inap piksaim Jisas long nau? Inap 60 yia bihain long taim Jisas i dai, aposel Jon i lukim ol visen i stori long Jisas. Jon i no lukim wanpela man i dai na hangamap long diwai kros, nogat. Tasol Jon i lukim “King bilong olgeta king na Bikpela bilong olgeta bikman,” em King long Kingdom Bilong God em klostu nau em bai daunim ol birua bilong God, em ol spirit nogut na ol man nogut wantaim, na kamapim gutpela blesing tru long ol manmeri.—Revelesen 19:16; 21:3, 4.