Don na Margaret * i amamas tru taim pikinini meri bilong ol wantaim famili i go visitim ol. Margaret em wanpela profesenel kuk husat i ritaia long wok. Pikinini meri na famili bai lusim ol, olsem na Margaret i redim makaroni na sis, em feiveret kaikai bilong 2-pela tumbuna pikinini man bilong em.

Olgeta famili i sindaun na Margaret i bringim pot kaikai em i redim na putim long tebol. Taim em i opim lid, em i kirap nogut bikos em i putim sos tasol! Em i lusim tingting long putim makaroni! *

Maski yumi gat hamas krismas o yumi gat ekspiriens long mekim ol samting, yumi olgeta i save popaia. Ating yumi no tingting gut na mekim wanpela tok o pasin, o yumi lusim tingting long mekim wanpela bikpela samting. Bilong wanem ol popaia i save kamap? Olsem wanem yumi inap stretim ol hevi? Yumi inap abrusim ol popaia? Stretpela tingting yumi gat long ol popaia bai helpim yumi long bekim ol dispela askim.

OL POPAIA—TINGTING BILONG MAN NA TINGTING BILONG GOD

Yumi save amamas taim ol narapela i mekim gutpela tok long wok yumi mekim. Taim yumi mekim popaia, maski yumi no min long mekim o ol narapela i no lukim, i gutpela moa long luksave na tokaut long dispela samting. Man i gat pasin daun bai tokaut long popaia em i mekim.

Sapos yumi ting yumi stretpela man, ating yumi bai traim long haitim ol popaia bilong yumi, sutim tok long narapela, o giaman olsem yumi no bin mekim. Hevi inap kamap sapos man i gat dispela pasin. Na tu, hevi inap stap yet na ol man inap sutim tok nating long ol narapela husat i no kamapim dispela hevi. Maski yumi mekim olgeta samting bilong haitim ol popaia bilong yumi long nau, yumi mas tingim olsem long bihain “yumi olgeta wan wan bai tokaut long God long as bilong ol samting yumi bin mekim.”—Rom 14:12.

God i save olsem yumi save mekim ol popaia. Baibel i tok God “i save sori moa yet long yumi na oltaim em i marimari long yumi”; na “em i no save kros nating long yumi. Na belhat bilong en i no save stap longpela taim.” God i save olsem yumi gat sin na yumi no inap mekim olgeta samting, na “em i tingim yumi i olsem das tasol.”—Song 103:8, 9, 14.

Na tu, God i gat pasin sori na em i laik bai ol pikinini bilong em i mas holim wankain tingting olsem em long ol popaia. (Song 130:3) Baibel i gat planti gutpela skultok bilong stiaim na helpim yumi long karim ol hevi long ol popaia bilong yumi yet na bilong ol narapela.

ROT BILONG KARIM HEVI

Taim popaia i kamap, ol man i save lusim bikpela haptaim na strong long painim rot bilong sutim tok long ol narapela, o mekim ol eskius. Tasol sapos yu mekim tok i bagarapim bel bilong narapela, i gutpela moa sapos yu tok sori na stretim hevi, na strongim gen pasin pren bilong yutupela. Olsem wanem? Yu bin mekim wanpela tok o pasin i bagarapim  bel bilong narapela na dispela i kamapim bikpela hevi? Sapos hevi i kamap, i gutpela moa long yu yet i mas go pas na stretim. I no gutpela long yu belhat na singaut bikmaus o sutim tok long ol narapela. Sapos yu sutim tok long narapela o mekim kain kain eskius, hevi bai stap yet na i go bikpela. Mobeta yu mas save long rot bilong stretim hevi, na mekim ol samting bilong i stap wanbel wantaim ol narapela.

Taim wanpela i mekim popaia, yumi save mekim ol tok na pasin bilong soim klia olsem yumi no amamas long samting i kamap. Mobeta yumi bihainim tok kaunsel bilong Jisas, em i tok: “Olgeta samting yupela i laik bai ol man i mekim long yupela, yupela i mas mekim long ol.” (Matyu 7:12) Taim yu mekim popaia, yu laik bai ol narapela i mekim pasin sori na lusim tingting olgeta long popaia bilong yu. Yu wok strong long mekim wankain pasin long ol narapela?—Efesus 4:32.

OL STIATOK BILONG HELPIM YU LONG ABRUSIM OL POPAIA

Wanpela dikseneri i stori olsem ol popaia i save kamap taim “yumi no skelim gut ol samting, yumi no save long risen na ol samting i kamap, o yumi no putim gut yau.” Em tru olsem yumi olgeta i save mekim wanpela o klostu olgeta bilong ol dispela pasin. Tasol yumi no inap mekim planti popaia sapos yumi tingim sampela stiatok bilong Baibel we inap helpim yumi.

Wanpela stiatok i stap long Sindaun 18:13, em i tok: “Putim gut yau pastaim, na bihain yu ken bekim tok. Sapos yu no mekim olsem, orait yu mekim longlong pasin na yu gat sem.” Yes, i gutpela long painimaut wanem samting tru i kamap na bai yu no hariap long mekim ol tok o pasin we i bagarapim bel bilong narapela. Save yu gat long pasin bilong skelim gut ol samting bai helpim yu na yu no hariap long skelim narapela.

Narapela stiatok bilong Baibel i tok: “Yupela i mas mekim olgeta samting yupela inap mekim bilong i stap wanbel wantaim olgeta man.” (Rom 12:18) Yu mas wok strong long mekim ol samting bilong i stap wanbel na wok gut wantaim ol narapela. Taim yu wok wantaim ol narapela, yu mas tingim ol, soim pasin rispek, tok amamas long gutpela wok ol i mekim, na strongim ol. Ol dispela pasin bai helpim yu long fogivim ol narapela na yu no tingim tumas rong ol i mekim, na taim bikpela hevi i kamap, em bai isi long stretim na stap wanbel gen.

Tingim popaia bilong yu olsem skul bilong helpim yu long abrusim wankain popaia long bihain. No ken kamapim ol eskius long rong yu mekim, tasol tingim dispela olsem gutpela rot bilong helpim yu yet long kamapim ol gutpela pasin. Olsem wanem? Yu wok yet long kamapim pasin bilong i no les kwik, pasin helpim, o pasin bilong bosim bel? Yu wok strong long kamapim pasin isi, pasin laikim, na pasin bilong i stap bel isi? (Galesia 5:22, 23) Ol dispela pasin bai helpim yu long save long samting yu inap mekim sapos hevi i kamap gen. No ken tingim tumas ol popaia ol narapela i mekim long yu. Sapos yu gat pasin bilong amamas, dispela bai helpim yu long no tingim tumas popaia bilong ol narapela.

HOLIM STRETPELA TINGTING

Sapos yumi holim stretpela tingting long ol popaia bilong narapela, dispela bai helpim yumi long mekim ol samting bilong stretim ol hevi i kamap. Yumi bai stap bel isi moa wantaim ol narapela. Sapos yumi luksave long ol popaia bilong yumi na wok strong long stretim, yumi bihainim savetingting na ol narapela bai laikim yumi. Yumi bai holim stretpela tingting long yumi yet na yumi no inap larim ol hevi i daunim tru yumi. Taim yumi luksave long hatwok ol narapela tu i mekim bilong stretim ol popaia, dispela bai helpim yumi long pas gut moa wantaim ol. Na tu, yumi laik bihainim pasin bilong God long laikim na fogivim ol narapela.—Kolosi 3:13.

Tingim Margaret, em yumi stori long kirap bilong dispela atikol. Yu ting popaia bilong em i mekim na famili i bel hevi? Nogat tru. Olgeta i lukim dispela olsem pani na ol i lap, na Margaret tu i lap na ol i amamas na kaikai maski i no gat makaroni! Long ol yia bihain, 2-pela tumbuna pikinini bilong Margaret i stori gen long ol pikinini bilong ol long samting i kamap, na em samting ol i no inap lusim tingting long en. Dispela em liklik popaia tasol! ▪

^ par. 2 Mipela i senisim sampela nem.

^ par. 3 Taim ol i redim makaroni na sis, pastaim ol i save kukim makaroni pasta—kain olsem nudols—na meltim sis na kapsaitim antap long en.