Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 6 2017

Baibel i Tok Wanem?

Baibel i Tok Wanem?

Armagedon em wanem samting?

Sampela man i bilip . . .

olsem em wanpela pait bai kamap long olgeta hap bilong graun, na ol bai yusim ol bom nuklia bilong pait na bagarapim envairomen. Wanem tingting bilong yu?

Baibel i tok

Armagedon i makim “pait long dispela bikpela de bilong God i Gat Olgeta Strong,” em bai pait long ol birua bilong em.—Revelesen 16:14, 16.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • God yet bai mekim pait bilong Armagedon na i no bilong bagarapim graun, tasol bilong bagarapim ol man i wok long bagarapim graun.—Revelesen 11:18.

  • Pait bilong Armagedon bai pinisim tru olgeta woa.—Song 46:8, 9.

Yu ting yumi inap abrusim pait bilong Armagedon?

Bai yu bekim olsem wanem?

  • Yes

  • Nogat

  • Ating

Baibel i tok

“Bikpela lain manmeri” bilong kain kain kantri bai abrusim “traipela hevi tru,” na dispela bai pinis wantaim pait bilong Armagedon. —Revelesen 7:9, 14.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • God i laik bai planti manmeri i abrusim pait bilong Armagedon. Tasol em bai bagarapim ol manmeri nogut husat i no tanim bel. —Esekiel 18:32.

  • Baibel i stori long olsem wanem yumi inap abrusim Armagedon.—Sefanaia 2:3.