WANEM TINGTING BILONG YU?

Husat tasol i save givim ol nambawan presen tru long heven na graun?

“Olgeta gutpela presen na olgeta presen i nambawan tru i kam long ples antap. Em i kam long Papa bilong ol lait bilong skai.”Jems 1:17.

Dispela Wastaua bai helpim yumi long pilim tru nambawan presen em God i givim.