Baibel i stori long planti visen em ol man i bin lukim, na dispela i helpim yumi long kisim save long heven em wanem kain ples, maski yumi no lukim long ai. Yu bai amamas long kisim sampela save moa long dispela. Ol dispela visen bai helpim yu long piksaim long tingting ol lain i stap long heven, na tu, bai yu kliagut long wok ol i mekim, na olsem wanem ol i helpim yu.

JEHOVA EM I GOD ANTAP TRU

“Wanpela sia king i stap long heven, na wanpela man i sindaun long dispela sia king. Na dispela man i sindaun long sia king i lait olsem ston jaspa na wanpela retpela ston i dia tumas. Na i gat renbo i raunim sia king, na renbo i lait olsem ston emeral.”—Revelesen 4:2, 3.

“Na bikpela lait i raunim em. Na dispela lait i gat planti kala olsem renbo long skai. Dispela lait mi lukim, em i olsem bikpela lait i kam long God yet.”—Esekiel 1:27, 28.

Ol dispela visen aposel Jon na profet Esekiel i lukim i givim gutpela save long yumi long glori bilong God Antap Tru, em Jehova. Em i lait moa olsem wanpela ston, na renbo na bikpela lait i raunim sia king bilong em, em ol samting yumi inap piksaim long tingting. Ol dispela tok i soim olsem ples Jehova i stap long en i gat gutpela bilas tru na em ples i gat bel isi long en.

Ol samting ol i lukim long visen long God i stret wantaim tok bilong man bilong raitim Song, olsem: “Bikpela em i namba wan tru na yumi mas litimapim nem bilong em moa yet. Ol arapela god i no olsem Bikpela. Olsem na yumi mas aninit long Bikpela. Olgeta god bilong ol arapela lain manmeri, ol i giaman god tasol. Tasol Bikpela i bin wokim skai. Bikpela i stap long haus bilong en na em i gat biknem na i stap king. Na em i as bilong olgeta strong na bilong olgeta naispela samting.”—Song 96:4-6.

Maski Jehova em i God Antap Tru, em i singautim yumi long kamapim tingting bilong yumi long rot bilong beten, na em i tok em bai harim beten bilong yumi. (Song 65:2) God i laikim na tingim yumi, olsem na aposel Jon i tok: “God em i pasin laikim.”—1 Jon 4:8.

JISAS I STAP WANTAIM GOD

“Holi spirit i pulap long [Kristen disaipel Stiven], na em i lukluk i go antap long skai na em i lukim glori bilong God na em i lukim Jisas i sanap long han sut bilong God, na em i tok: ‘Harim! Mi lukim skai i op na Pikinini bilong man i sanap long han sut bilong God.’”—Aposel 7:55, 56.

Paslain liklik long Stiven i lukim dispela visen, ol bikman bilong lotu Juda i kirapim ol man long kilim Jisas i dai, em lain Stiven i toktok long en. Dispela visen i kamapim klia olsem Jisas i bin stap laip, em i dai, na bihain em i kirap bek na kisim biknem.  Aposel Pol i stori long dispela na em i tok: “[Jehova] i kirapim bek [Jisas] long dai na bringim em i go sindaun long han sut bilong en long heven. Na Krais i stap antap tru long olgeta gavman na namba na pawa na wok bos na olgeta man i gat nem, i no long dispela taim bilong nau tasol, nogat, em long taim bihain tu.”—Efesus 1:20, 21.

Baibel i stori olsem Jisas i gat bikpela namba, na tu, em i kamapim olsem Jisas i bihainim pasin bilong Jehova long tingim tru ol man. Taim Jisas i mekim wok autim tok long graun, em i oraitim ol sikman na kirapim bek ol daiman. Long rot bilong ofa bilong Jisas long baim bek yumi, em i soim olsem em i laikim tru God na olgeta manmeri. (Efesus 2:4, 5) Klostu nau, Jisas bai sanap long han sut bilong God na bosim olgeta hap bilong graun, na em bai givim planti blesing long ol man i aninit long em.

OL ENSEL I MEKIM WOK BILONG GOD

“Long driman mi [profet Daniel] lukim ol i kisim ol sia king i kam na putim i stap. Na wanpela Man bilong bipo bipo yet [Jehova] i kam sindaun long wanpela sia king. . . . I gat planti tausen manmeri i mekim wok bilong dispela Man, na planti milion manmeri i sanap klostu long em.”—Daniel 7:9, 10.

Long dispela visen, Daniel i no lukim wanpela ensel tasol, nogat, em i lukim bikpela lain ensel. Em narakain visen tru! Ol ensel i gutpela olgeta na ol i gat bikpela save na strong. Sampela ensel i mekim wok olsem ol serafim na sampela olsem ol serap. Baibel i stori long ol ensel winim 250 taim.

God i wokim ol ensel paslain tru long em i wokim ol man. Taim God i wokim graun, ol ensel i stap na ol i lukim wok em i mekim na ol i amamas na singaut. Olsem na ol ensel i no makim ol man husat i bin stap long graun na ol i dai na kamap ensel, nogat.—Jop 38:4-7.

Ol ensel i stap gut long God long rot bilong mekim wok bilong em. Ol i insait long bikpela wok i kamap long graun long nau, em wok bilong autim gutnius bilong Kingdom Bilong God. (Matyu 24:14) Wok ol i mekim i kamap ples klia long wanpela visen aposel Jon i lukim, em i tok: “Mi lukim narapela ensel i flai namel long skai, em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok long autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun, na long olgeta kantri, na olgeta lain, na olgeta tokples, na olgeta lain pipol.”  (Revelesen 14:6) Maski ol ensel i no save toktok wantaim ol man long nau olsem ol i bin mekim long bipo, ol i stiaim ol man i autim tok long painim ol man i gat gutpela bel.

SATAN I GIAMANIM PLANTI MILION MAN

“Woa i kamap long heven. Maikel [Jisas Krais] na ol ensel bilong en i pait wantaim dispela traipela snek, na traipela snek wantaim ol ensel bilong en i pait long ol. Tasol ol i no winim pait, na ol i no inap stap moa long heven. Na ol i tromoi dispela traipela snek i go daun, em dispela snek bilong bipo yet, ol i kolim em Devil na Satan. Em man i save giamanim olgeta manmeri bilong graun. Ol i tromoi em i go daun long graun, na ol i tromoi ol ensel bilong en i go daun wantaim em.”—Revelesen 12:7-9.

Pastaim, i no gat pasin bilong bel isi long heven. Taim God i wokim fes man na meri, wanpela ensel i laik tru long ol arapela i lotu long em, olsem na em i bikhet long Jehova, na em i kisim nem olsem Satan, mining bilong en “Birua.” Bihain ol narapela ensel i bikhet long God na bihainim Satan, na ol i kamap ol ensel nogut. Ol i sakim wok bos bilong Jehova na pulim planti man i go bihainim ol.

Satan na ol ensel nogut bilong em ol i lain nogut tru. Ol i birua long ol man na ol i as bilong planti pen na hevi long graun. Olsem, Satan i kilim i dai ol animal na ol wokman bilong bilipman Jop. Bihain, em i kirapim “bikpela win” i kam brukim haus bilong Jop, na haus i pundaun na kilim i dai 10-pela pikinini bilong Jop. Na bihain, Satan i mekim “ol strongpela sua i kamap long olgeta hap bilong bodi bilong Jop.”—Jop 1:7-19; 2:7.

Tasol klostu nau, Satan bai pinis olgeta. Kirap long taim Jisas i rausim em long heven na em i kam long graun, em i save olsem “em i gat sotpela taim tasol bilong i stap.” (Revelesen 12:12) Yumi amamas tru long save olsem wok bos nogut bilong Satan bai pinis!

GOD I MAKIM SAMPELA MAN LONG GRAUN

“Yu [Jisas] bin baim bek ol manmeri long olgeta lain na olgeta tokples na olgeta lain pipol na olgeta kantri. Na yu bin mekim ol i kamap king na ol pris bilong God bilong mipela. Na ol bai stap king na bosim graun.”—Revelesen 5:9, 10.

Jisas i bin dai na God i kirapim em bek na em i kisim laip long heven, long wankain pasin sampela man long graun bai kisim laip long heven. Jisas i tokim ol gutpela aposel bilong em olsem: “Mi bai go na redim hap bilong yupela, na bai mi kam bek na kisim yupela i go wantaim mi, na hap mi  stap long en yupela tu bai i stap.”—Jon 14:2, 3.

God i makim ol dispela lain long mekim wok long heven. Ol bai wok king wantaim Jisas long wanpela Kingdom, na klostu nau dispela Kingdom bai bosim ol manmeri long olgeta hap bilong graun na ol bai kisim ol blesing. Em dispela Kingdom Jisas i bin tokim ol disaipel bilong em long beten long en, olsem: “Papa bilong mipela long heven, nem bilong yu i mas i stap holi. Kingdom bilong yu i mas i kam. Laik bilong yu i mas kamap long graun olsem em i save kamap long heven.”—Matyu 6:9, 10.

WOK OL LAIN LONG HEVEN BAI MEKIM

“Mi [aposel Jon] harim wanpela nek i kamap long sia king na i singaut strong olsem: ‘Harim! Haus sel bilong God i stap wantaim ol manmeri, na God bai . . . mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen. Ol dispela samting bilong bipo ol i pinis olgeta.’”—Revelesen 21:3, 4.

Dispela visen i soim samting bai kamap taim Kingdom Bilong God i pinisim wok bos bilong Satan na mekim graun i kamap Paradais. Jisas na ol man God i kirapim bek na ol i kisim laip long heven, ol bai mekim wok long dispela Kingdom. Ol bai pinisim pen na hevi bilong ol man. Na dai tu bai pinis.

Tasol wanem samting bai painim planti bilion manmeri husat i kirap bek na ol i no kisim laip long heven? Ol bai kisim laip oltaim long Paradais long graun.—Luk 23:43.

Ol dispela visen i strongim bilip bilong yumi olsem God Jehova, Pikinini bilong em Jisas Krais, ol gutpela ensel, na ol lain em God i makim bilong i stap long heven, olgeta i tingim tru yumi na ol bai helpim yumi. Bilong kisim sampela save moa long ol wok ol bai mekim, yu ken toktok wantaim wanpela Witnes Bilong Jehova, o go long Web-sait bilong mipela, www.jw.org/tpi na daunlodim buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem?