Olsem wanem? Sampela taim yu laik save heven em wanem kain ples na husat i stap long dispela ples? Planti man i gat ol dispela askim tu. Inap planti tausen yia, ol man i gat kain kain bekim long ol dispela askim. Sampela man i ting ol tumbuna bilong yumi i go stap long heven, na yumi mas givim biknem long ol. Na ol arapela i ting heven em wanpela gutpela ples we planti ensel na ol gutpela man husat i bin dai pinis, ol i go stap long dispela hap. Na sampela i ting i gat planti milion god long heven.

Planti man i tok yumi no inap save heven i wanem kain ples na husat i stap long dispela ples, bikos i no gat wanpela man i bin go long dispela hap na bai em i stori long ol samting em i lukim. Tasol dispela tingting i no stret. Jisas Krais i bin stap long heven paslain long em i kam long graun. Em i kamapim long ples klia long ol bikman bilong lotu long taim bilong ol aposel, olsem: “Mi lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong man i salim mi i kam na i no bilong bihainim laik bilong mi yet.” So Jisas i lukim stret ol samting long ai, olsem na em i tokim ol aposel bilong em: “Long haus bilong Papa bilong mi i gat planti hap bilong stap long en.”—Jon 6:38; 14:2.

Papa bilong Jisas em God, nem bilong em Jehova, na em i stap long ples bilong em long heven. (Song 83:18) Olsem na God Jehova na Jisas Krais inap stori gut long heven i wanem kain ples. Ol i kamapim planti stori long heven long rot bilong ol visen em ol bilipman i bin lukim.

Neks atikol bai kamapim sampela tok bilong Baibel we i stori long planti visen ol man i bin lukim. Taim yumi stori long ol dispela visen, tingim olsem heven i no wanpela ples tru em yumi ken lukim o i go stap long en. Em risen na God i kamapim ol dispela visen long rot we yumi ol man inap kliagut long en. Ol dispela visen bai helpim yu long kliagut wanem lain i stap long heven na dispela ples “i gat planti hap bilong stap long en.”