God i save harim olgeta beten?

BAI YU TOK EM I SAVE HARIM BETEN BILONG . . .

  • Olgeta man

  • Sampela man

  • No gat man

BAIBEL I TOK

“Ol manmeri i save bel tru na i singaut long em, em i save stap klostu long ol.”—Song 145:18.

YUMI KISIM WANEM SKUL LONG BAIBEL?

  • God i no save harim beten bilong ol man i sakim tok bilong em. (Aisaia 1:15) Tasol ol i ken “stretim tok” wantaim em long rot bilong senisim ol pasin bilong ol.—Aisaia 1:18.

  • Bilong God i ken bekim beten, beten i mas stret wantaim laik bilong em olsem i stap long Baibel.—1 Jon 5:14.

Yumi mas bihainim wanpela kain pasin long taim yumi beten?

SAMPELA MAN I TOK ol i mas brukim skru, daunim het, o foldim tupela han long taim ol i beten. Yu gat wanem tingting?

BAIBEL I TOK

God i save harim beten bilong ol man i “sindaun,” “sanap,” “go daun long graun,” na “brukim skru.” (1 Stori 17:16; 2 Stori 30:27; Esra 10:1; Aposel 9:40) Em i no kolim stret wanpela pasin man i mas bihainim long taim em i beten.

YUMI KISIM WANEM SKUL LONG BAIBEL?