Yu ting bel isi bai stap long graun?

Bai yu bekim olsem wanem?

  • Yes

  • Nogat

  • Ating

Baibel i tok

Aninit long wok bos bilong Jisas Krais, “taim mun i lait yet, planti gutpela samting i ken kamap.” Dispela i makim olsem wok bos bilong Jisas bai kamapim bel isi long graun inap oltaim oltaim.—Song 72:7.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • Ol man nogut bai bagarap na pinis olgeta, na ol gutpela man bai “sindaun gutpela tumas na amamas i stap.”—Song 37:10, 11.

  • God bai pinisim ol woa. —Song 46:8, 9.

Yu ting ol man inap kisim bel isi long nau?

Sampela man i tok . . .yumi no inap kisim bel isi long nau bikos dispela graun i pulap long pen na hevi. Wanem tingting bilong yu?

Baibel i tok

Ol manmeri i stap klostu long God, ol bai kisim “bel isi bilong God i winim tru tingting bilong man.”—Filipai 4:6, 7.

Yumi kisim wanem skul long Baibel?

  • God i tok promis long pinisim olgeta pen na hevi na ol pasin i no stret, na em bai “mekim olgeta samting i kamap nupela.”—Revelesen 21:4, 5.

  • Ol manmeri i “kisim save long God,” ol bai stap bel isi na amamas.—Matyu 5:3.