SARA i lusim wok bilong em na lukluk i go longwe. Em i bihainim savetingting taim em i lukautim ol wokman, olsem na ol i amamas na givim bel long mekim wok. Sara tu i mekim sampela wok. Piksaim long tingting olsem Sara i pilim pen long han, olsem na em i rapim 2-pela han bilong em wantaim bambai pen i pinis. Ating em i bisi tru long samapim wanpela hap laplap long haus sel bilong ol i gat bruk long en. Ol i yusim laplap ol i wokim long gras bilong meme long wokim haus sel. Planti yia i lus, na san na ren i mekim na isi isi haus sel i wok long bagarap. Sara na Abraham i stap inap planti yia long ol haus sel. Em apinun pinis na san i go daun. Abraham * i lusim ples bilong ol long moning, olsem na Sara i wetim em. Em i lukluk i stap long ples maunten na em i lukim Abraham i wokabaut i kam, na pes bilong Sara i lait.

Tenpela yia i go pinis, Abraham i kisim bikpela lain famili bilong em na brukim Wara Yufretis na i go long Kenan. Sara i redi long sapotim Abraham, maski ol i mas wokabaut i go long wanpela longwe ples em ol i no save long en. Em i save olsem Abraham bai mekim bikpela wok bilong inapim samting Jehova i tingting pinis long kamapim. God i tok promis olsem lain tumbuna bilong Abraham bai kamap planti, na wanpela pikinini bai kamap long dispela lain na long rot bilong em, olgeta manmeri bai kisim blesing. Olsem wanem? Sara tu i insait long dispela tok promis? Em i gat 75 krismas na em i no inap karim pikinini. Ating Sara i tok, ‘Olsem wanem tok promis bilong Jehova bai kamap tru?’ Ating Sara i tingting planti na em inap les kwik tu.

Sampela taim yumi tu inap tingting planti long wanem taim God bai truim ol tok promis bilong em. Yumi mas wok strong long kisim pasin bilong i no les kwik, moa yet long taim yumi wet long lukim truim bilong ol gutpela tok promis. Yumi inap kisim wanem skul long pasin bilong bilipmeri Sara?

“BIKPELA I PASIM BEL BILONG MI”

Abraham na famili bilong em i lusim Isip na i kam bek. (Stat 13:1-4) Ol i wokim kem long ol ples maunten long hap is bilong Betel, ol Kenan i save kolim dispela ples olsem Lus. Sara inap lukim klostu olgeta hap bilong Graun Bilong Promis, ol liklik ples bilong ol Kenan, na ol han rot i go long ol longwe ples. Ol dispela ples i no wankain long asples bilong em. Sara i kamap bikpela long Ur, em wanpela taun long Mesopotemia. Ur i stap longwe inap olsem 1,900 kilomita long Betel. Sara i lusim ol wanblut, ol gutpela samting em inap baim long ol maket na ol stua, na gutpela na strongpela haus bilong em. Ating i bin gat wara long haus bilong em! Maski i olsem, Sara i no bel hevi na tingting planti long gutpela sindaun em i lusim, nogat.

Inap 2,000 yia bihain, God i kirapim aposel Pol long stori long bilip bilong tupela. Em i tok: “Sapos ol i bin tingting yet long ples ol i bin lusim, orait rot inap op long ol i go bek.” (Hibru 11:8, 11, 15) Sara na Abraham i no tingim gutpela sindaun bilong ol long pastaim. Ol i tingim laik bilong God olsem namba 1 samting long laip bilong ol. Sapos ol i stap yet long Ur, ol i no inap kisim ol gutpela blesing em Jehova i  promis long givim long ol. Na tu, ol manmeri i no inap tingim stori bilong ol. Tupela i stap gutpela eksampel long pasin bilong bilip, olsem na planti milion manmeri long nau i pilim tru stori bilong ol.

Sara i tingim ol blesing em bai kisim. Maski ol i mas raun long ol longwe ples na go stap long narapela narapela hap, Sara i sapotim Abraham. Em i helpim Abraham long stretim ol haus sel taim ol i kamap long nupela hap, na long lukautim ol animal taim ol i wokabaut. Na tu, em i sanap strong na karim ol hevi. Jehova i strongim gen tok promis em i bin mekim long Abraham, tasol Em i no mekim wanpela tok long Sara!—Stat 13:14-17; 15:5-7.

Orait nau Sara i tingting long tokim Abraham long wanpela samting. Piksaim olsem pes bilong Sara i soim olsem em i tingting planti. Em i go long Abraham na i tok: “Yu save, Bikpela i pasim bel bilong mi na mi no inap karim pikinini.” Sara i tokim Abraham long slip wantaim Hagar, em wokmeri bilong Sara, bambai Hagar i ken karim pikinini bilong Abraham. Long bipo, em pasin bilong ol man long i gat ol namba 2 lain meri bambai ol inap kamapim planti pikinini. * Ating Sara i bel hevi tru taim em i tokim Abraham long tingting bilong em. Maski i olsem, Sara i daunim laik bilong em na i orait long wokmeri bilong em i ken karim pikinini bilong Abraham bambai samting God i tingting pinis long kamapim long lain tumbuna pikinini bilong Abraham i ken kamap tru. Abraham i gat wanem tingting long dispela samting? Baibel i tok em “i harim tok bilong [Sara].”—Stat 16:1-3.

Yu ting Jehova i kirapim Sara long kamapim dispela tingting long Abraham? Nogat. Sara i ting God i pasim bel bilong em, olsem na em i tokim Abraham long slip wantaim Hagar bambai em i ken karim pikinini bilong Abraham. Maski Sara yet i wokim dispela disisen, ating em i bel hevi na pilim bikpela pen. Sara i putim laik bilong God i stap namba 1. Planti man long nau i save putim laik bilong ol yet i go pas long laik bilong ol narapela. Yumi laik bihainim gutpela pasin bilong Sara, em i daunim laik bilong em na putim laik bilong God i stap namba 1.

“YU BIN LAP”

I no longtaim, Hagar i kisim bel long Abraham. Ating dispela i mekim na Hagar i luk daun long bosmeri bilong em Sara. Sara i bel hevi tru long pasin Hagar i mekim na em i tokim Abraham long dispela samting. Abraham na God i orait long Sara i ken stretim Hagar long bikhetpasin bilong em. Bihain, Hagar i karim pikinini man, nem bilong em Ismael. (Stat 16:4-9, 16) Bihain long sampela yia, Baibel i  stori long Jehova i salim ensel long givim wanpela tok long Abraham na Sara. Long dispela taim, Sara i gat 89 krismas na Abraham i gat 99 krismas. Ensel bilong God i bringim wanpela narakain tok!

Jehova i strongim gen tok promis em i mekim long Abraham. Na tu, God i senisim nem bilong em. Nem tru bilong Abraham em Abram, tasol Jehova i senisim nem Abram na kolim em Abraham, mining bilong en “Papa Bilong Planti Lain Manmeri.” Na tu, Jehova i tokaut olsem Sara i insait long promis Em i mekim long Abraham. Nem tru bilong Sara em Sarai, ating mining bilong en “Tok Pait.” Tasol God i senisim nem Sarai i go long Sara, em nem yumi save long en. Wanem mining bilong dispela nem Sara? Mining bilong en “Prinses”! Jehova i tokaut long risen na em i givim dispela nem. Em i tok: “Bai mi mekim gut long Sara, na bai em i karim wanpela pikinini man bilong yu. Bai mi mekim gut long Sara, na bai em i kamap tumbuna bilong planti lain manmeri, na sampela bai i kamap king.”—Stat 17:5, 15, 16.

Long rot bilong pikinini man bilong Sara, Jehova bai truim kontrak em i wokim wantaim Abraham. Dispela kontrak i olsem, wanpela tumbuna pikinini bilong Abraham bai kamap, na long rot bilong em olgeta manmeri bai kisim blesing! God i tok long ol i mas kolim dispela pikinini Aisak, mining bilong en “Lap.” Abraham i harim ensel i tokaut long samting Jehova i tingting pinis long mekim, olsem God bai blesim Sara wantaim wanpela pikinini man, na em i “brukim skru na . . . em i lap.” (Stat 17:17) Abraham i kirap nogut long dispela tok na em i amamas tru. (Rom 4:19, 20) Sara i gat wanem tingting long tok ensel i mekim?

Bihain 3-pela man i kam long haus sel bilong Abraham—em i no save long ol dispela man. San i hat tru, olsem na kwiktaim Abraham na Sara i mekim ol samting bilong welkamim ol. Abraham i tokim Sara: “Kisim wanpela bikpela bek gutpela plaua na tanim kwik na kukim bret.” Long bipo, ol man i mas redim ol kaikai samting bilong lukautim ol man i kam long haus bilong ol. Abraham i no larim Sara i mekim olgeta wok, nogat. Kwiktaim em i ran i go na kisim wanpela yangpela bulmakau na givim long wokman i ken redim na kukim. Abraham i redim tu sampela moa kaikai na dring. (Stat 18:1-8) Ol dispela “man” em ol ensel bilong Jehova! Abraham na Sara i no save long dispela, tasol ol i mekim gut long ol. Ating aposel Pol i tingim gutpela pasin tupela i mekim, na em i tok: “Yupela i no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol arapela. Long wanem, long rot bilong dispela pasin, sampela man i bin lukautim ol ensel.” (Hibru 13:2) Olsem wanem? Yu inap bihainim gutpela pasin bilong Abraham na Sara na lukautim ol man i kam long haus bilong yu?

Sara i amamas long lukautim ol man i kam long haus bilong em

Wanpela bilong ol dispela ensel i tokim Abraham olsem God i tok promis long Sara bai karim wanpela pikinini man. Sara i stap insait long haus sel na em i harim dispela tok. Em i tingting olsem em i lapun pinis na olsem wanem em bai karim pikinini. Olsem na em i lap long em yet na i tok: “Mi lapun tru, na skin bilong mi i slek pinis. Na bikman bilong mi, em tu i lapun pinis. Olsem wanem bai mi amamas long slip wantaim man bilong mi?” Ensel i stretim tingting bilong Sara na i tok: “I no gat wanpela samting Bikpela i no inap long mekim.” Em nomol long meri i lapun pinis i gat kain tingting olsem bilong Sara. Sara i tokim ensel olsem, “Mi no lap.” Tasol ensel i tok: “Yes, yu bin lap.”—Stat 18:9-15.

Taim Sara i lap, yu ting dispela i makim olsem em i no gat bilip? Nogat. Baibel i tok: “Sara i bilip, olsem na em i kisim strong inap long karim pikinini maski em i lapun pinis. Dispela samting inap kamap, long wanem, em i bilip olsem dispela man husat i bin mekim tok promis long em, em bai truim tok bilong em.” (Hibru 11:11) Sara i bilip strong olsem Jehova bai truim olgeta tok promis bilong Em. Olsem wanem? Yumi gat wankain pasin bilong bilip olsem Sara? Yumi wan wan i ken putim mak long kisim sampela save long God, em As bilong olgeta tok i stap long Baibel. Dispela bai helpim yumi long luksave olsem Sara i bihainim savetingting long bilip long God. Tru tumas, Jehova i save truim olgeta tok promis bilong em—sampela taim em inap mekim long rot em yumi no ting em bai mekim!

“BIHAINIM TOK BILONG SARA”

Jehova i blesim Sara long pasin bilong em long bilip

Sara i gat 90 krismas na em i karim pikinini man, long dispela taim Abraham i gat 100 krismas! Abraham i kolim dispela pikinini Aisak,  mining bilong en “Lap,” olsem God i bin tokim em long mekim. Piksaim long tingting pes bilong Sara i lait na em i tok: “God i mekim . . . mi amamas na mi lap. Na olgeta man i harim dispela bai ol i amamas wantaim mi.” (Stat 21:6) Jehova i givim gutpela presen long Sara, em i helpim em long karim wanpela pikinini man na dispela i givim bikpela amamas long Sara. Tasol nau Sara i gat bikpela wok bilong mekim.

Taim Aisak i gat 5-pela krismas, famili i wokim bikpela kaikai bilong makim de em i lusim susu. Tasol hevi i kamap. Sara “i lukim” olsem Ismael, pikinini man bilong Hagar, i tok bilas long Aisak. Long dispela taim, Ismael i gat 19 krismas. Ismael i no tok pilai nating long Aisak, nogat. Aposel Pol i tokaut olsem Ismael i bin mekim nogut long Aisak. Sara i luksave olsem samting Ismael i mekim inap bagarapim tingting bilong Aisak. Sara i save olsem Jehova i bin makim Aisak long mekim wanpela bikpela wok long inapim samting Em i tingting pinis long mekim. Olsem na Sara i strongim bel na askim Abraham long salim Hagar na Ismael i go long narapela ples.—Stat 21:8-10; Galesia 4:22, 23, 29.

Abraham i mekim wanem? Baibel i tok: “Ismael tu em i pikinini bilong Abraham, olsem na dispela tok i mekim Abraham i bel hevi.” Abraham i laikim tru Ismael, olsem na em i no amamas long tok Sara i mekim. Jehova i luksave olsem Sara i bihainim savetingting. God i tokim Abraham: “Yu no ken bel hevi long wokmeri Hagar wantaim pikinini bilong en. Yu mas bihainim tok bilong Sara. Long Aisak tasol bai ol lain tumbuna pikinini bilong yu i kamap.” Jehova i tokim Abraham olsem em bai lukautim Hagar na Ismael. Dispela i mekim gut bel bilong Abraham na em i salim tupela i go.—Stat 21:11-14.

Sara i stap olsem gutpela helpim bilong Abraham. Taim Sara i luksave long ol samting i kamap we inap putim hevi long famili bilong em, em i strongim bel na tokaut stret long Abraham. Dispela i no makim olsem Sara i no soim pasin rispek. Aposel Pita i tok Sara i stap gutpela piksa long ol maritmeri long daun long man bilong ol. (1 Korin 9:5; 1 Pita 3:5, 6) Sara i rispektim Abraham na em i tokaut stret long tingting bilong em. Long dispela rot, famili bilong em inap abrusim bikpela hevi. Sara i laikim tru Abraham, olsem na em i tokim Abraham long samting em i mas mekim.

Planti maritmeri long nau i bihainim eksampel bilong Sara. Long pasin rispek, ol i kamapim tingting tru bilong ol long ol man bilong ol. Ating sampela maritmeri i ting olsem em bai gutpela moa sapos Jehova i tokim ol man bilong ol long tingting tru bilong ol. Maski i olsem, ol inap kisim skul long pasin bilong Sara. Em i gat bilip, pasin laikim, na pasin bilong i no les kwik.

Mining bilong nem Sara em “Prinses,” tasol em i no tingting long kisim biknem

Mining bilong nem Sara em “Prinses,” tasol em i no tingting long kisim biknem, nogat. Sara i dai taim em i gat 127 krismas, na Abraham “i sori tru na i krai long em.” * (Stat 23:1, 2) Abraham i bel hevi tru bikos em i misim gutpela pren bilong em. Yumi ken bilip tru olsem God Jehova i tingim yet Sara, na Em bai kirapim em bek long Paradais long graun. Sara i slip i stap long matmat, na em i wet long kirap bek na kisim laip oltaim. Olgeta manmeri husat i bihainim pasin bilong Sara long bilip, ol tu i wet long kisim ol dispela blesing.—Jon 5:28, 29.

^ par. 3 Nem bilong tupela em Abram na Sarai, tasol God i senisim i go long Abraham na Sara.

^ par. 10 Pastaim Jehova i orait long ol man i maritim planti meri na kisim ol namba 2 lain meri. Tasol taim Jisas Krais i kam long graun, God i givim namba long em long kamapim gen lo bilong marit, olsem man i mas maritim wanpela meri tasol olsem God i bin tokaut long gaden Iden.—Stat 2:24; Matyu 19:3-9.

^ par. 25 Baibel i kolim stret krismas bilong Sara taim em i dai. Baibel i stori long ol narapela bilipmeri, tasol em i no tokaut long ol i gat hamas krismas taim ol i dai.