Ol ensel i stap gut long God, ol i laik tru long helpim ol manmeri husat i givim bel long mekim laik bilong Jehova. Taim God i wokim dispela graun, ol ensel i “amamas na singim song . . . na singaut.” (Jop 38:4, 7) Ol stori bilong bipo i kamapim klia olsem ol ensel tu i laik “kliagut” long ol tok profet bilong ol samting bai kamap long graun.—1 Pita 1:11, 12.

Baibel i kamapim klia olsem, sampela taim ol ensel i save mekim ol samting bilong lukautim ol manmeri i lotuim God bambai laik bilong God i ken kamap. (Song 34:7) Olsem:

  • Taim Jehova i bagarapim ol man nogut long taun Sodom na Gomora, ol ensel i helpim stretpela man Lot na famili bilong em long lusim taun.—Stat 19:1, 15-26.

  • Long Babilon bilong bipo taim ol i tromoi 3-pela yangpela man Hibru long bikpela paia, God i “salim ensel bilong en na i helpim dispela tripela man i save lotu na bilip long em.”—Daniel 3:19-28.

  • Stretpela man Daniel i stap long hul bilong ol laion inap wanpela nait, tasol ol laion i no kaikaim em. Daniel i tok em i stap laip bikos “God i bin salim ensel bilong en i kam na i pasim maus bilong ol laion.”—Daniel 6:16, 22.

Kirap long bipo yet na i kam, ol ensel i save helpim ol bilip lain

OL ENSEL I SAPOTIM OL KRISTEN LONG TAIM BILONG OL APOSEL

Long taim bilong ol aposel, ol ensel bilong God i helpim ol Kristen long mekim ol wok bilong inapim samting Jehova i tingting pinis long mekim. Olsem:

  • Wanpela ensel i opim ol dua bilong haus kalabus na bringim ol aposel i go ausait na tokim ol long autim tok long tempel.—Aposel 5:17-21.

  • Wanpela ensel i tokim Filip long i go long wanpela rot i stap long ples wesan nating namel long Jerusalem na Gasa, na autim tok long man Itiopia husat i go long mekim lotu long Jerusalem.—Aposel 8:26-33.

  • Taim God i makim ol man bilong narapela lain long kamap Kristen, long rot bilong visen wanpela ensel i kamap long kepten bilong ami bilong Rom em Kornilius. Ensel i tokim Kornilius long singautim aposel Pita i go long haus bilong em.—Aposel 10:3-5.

  • Taim aposel Pita i stap kalabus, wanpela ensel i kamap long em na bringim em i go ausait long haus kalabus.—Aposel 12:1-11.

 OL ENSEL INAP HELPIM YU

I no gat evidens olsem long nau God i yusim ol ensel long rot bilong mirakel long helpim ol man olsem Baibel i stori long en. Jisas i stori long taim bilong yumi, na em i tok: “Ol bai autim dispela gutnius bilong Kingdom long olgeta hap bilong graun na bai olgeta lain man i ken harim, na bihain long dispela, pinis bai kamap.” (Matyu 24:14) Olsem wanem? Yu save olsem ol ensel i wok long stiaim ol disaipel bilong Krais long autim gutnius?

Ol ensel i helpim wok bilong autim gutnius long olgeta hap

Buk Revelesen i kamapim olsem ol ensel bai helpim tru olgeta manmeri long graun long kisim save long God Jehova na samting em i tingting pinis long mekim bilong helpim ol manmeri. Aposel Jon i tok: “Mi lukim narapela ensel i flai namel long skai, em i gat gutnius bilong i stap oltaim oltaim, na em i gat wok long autim dispela gutnius long ol manmeri i stap long graun, na long olgeta kantri, na olgeta lain, na olgeta tokples, na olgeta lain pipol. Na em i singaut strong na i tok: ‘Yupela i mas pret long God na givim glori long em, long wanem, taim bilong em long mekim wok jas i kamap pinis, olsem na yupela i mas lotuim dispela Man husat i wokim skai na graun na solwara na ol hulwara.’” (Revelesen 14:6, 7) Long nau ol gutpela ekspiriens i kamapim klia olsem ol ensel i sapotim wok bilong autim gutnius bilong Kingdom long olgeta hap. Taim wanpela sinman i tanim bel na kam bek long Jehova, “ol ensel bilong God i save amamas.”—Luk 15:10.

Wanem samting bai kamap taim wok autim tok i pinis? Ol ensel em “ol lain ami i stap long heven,” ol bai sapotim Jisas Krais, em King bilong ol king, na “pait long dispela bikpela de bilong God i Gat Olgeta Strong” em Armagedon. (Revelesen 16:14-16; 19:14-16) Ol strongpela ensel bai kamap jas bilong kotim ol manmeri long stretpela kot taim Bikpela Jisas i “bekim rong long ol lain husat . . . i no bihainim tok bilong gutnius i stori long Bikpela bilong yumi, Jisas.”—2 Tesalonaika 1:7, 8.

Ol ensel i gat bikpela laik tru long helpim yu. Ol i tingim tru ol manmeri husat i lotuim God. Olsem na Jehova i wok yet long yusim ol ensel long strongim na lukautim ol gutpela wokman bilong em long graun.—Hibru 1:14.

Yumi wan wan i mas mekim bikpela disisen. Yumi bai harim na bihainim dispela gutpela nius em ol i autim long graun olgeta? Ol Witnes Bilong Jehova long hap yu stap long en bai amamas long helpim yu long kisim save long olsem wanem ol strongpela ensel bilong God inap helpim yu.