I gat kain kain hevi i save painim yumi. Yumi no inap stori long olgeta hevi, tasol bai yumi skelim 4-pela hevi em yumi bin kolim long fes atikol. Na tingim olsem wanem ol manmeri husat i karim ol dispela hevi i kisim bel isi tru long God.

LUSIM WOK MANI

“Mi lain long mekim kain kain wok, na mipela i no tromoi mani long baim ol samting mipela i no nidim.”—Jonathan

Seth * i tok: “Mi na meri bilong mi i lusim wok mani long seim taim. Inap 2-pela yia, famili i sapotim mipela long mani na mipela i mekim ol liklik wok samting. Dispela i mekim na meri bilong mi Priscilla i bel hevi tru, na mi pilim olsem mi no inap lukautim em.

“Olsem wanem mipela i karim dispela hevi? Oltaim Priscilla i tingim tok bilong Jisas long Matyu 6:34. Em i tok long yumi no ken tingting planti long samting bai kamap tumora, bikos wan wan de i gat hevi bilong en. Na pasin bilong beten i strongim em. Mi tingim tok bilong Baibel long Song 55:22, na dispela i givim bel isi long mi. Olsem man bilong raitim song, mi putim hevi bilong mi long han bilong Jehova, na mi luksave olsem em i strongim mi. Maski nau mi gat wok mani, mipela i bihainim tok bilong Jisas long Matyu 6:20-22 long no ken bungim planti samting. Na moa yet, mipela i go klostu long God na pas gut wantaim narapela narapela.”

Jonathan i tok: “Taim liklik famili bisnis bilong mipela i bungim hevi bilong mani, mi tingting planti long i stap bilong mipela long bihain. Kantri mipela i stap long en i bungim hevi bilong mani, na ol samting mi wok strong long bungim inap 20 yia i lus nating. Mi na meri bilong mi i save kros long mani. Mipela i no inap long baim ol samting long kredit kat, bikos mipela i pret olsem mipela i no inap bekim dinau.

“Tasol Tok Bilong God na spirit bilong em i helpim mipela long mekim ol gutpela disisen. Mi lain long mekim kain kain wok, na mipela i no tromoi mani long baim ol samting mipela i no nidim. Na tu, mipela i Witnes Bilong Jehova, olsem na mipela i kisim helpim long ol wanbilip bilong mipela. Ol i strongim na sapotim mipela long taim mipela i nidim helpim.”

 MARIT I BRUK

Raquel i tok: “Taim man bilong mi i lusim mi, bel bilong mi i bagarap tru na mi belhat. Na bikpela bel hevi i daunim mi. Tasol mi go klostu long God, na em i givim bel isi long mi. Mi beten long God long olgeta de, na em i helpim mi long kisim bel isi na karim hevi.

“Mi tenkyu long tok bilong God long Baibel i helpim mi long daunim pasin bilong belhat na bel nogut. Mi tingim tok bilong aposel Pol long Rom 12:21, em i tok: ‘Yupela i no ken larim pasin nogut i winim yupela, nogat. Oltaim yupela i mas wok long mekim gutpela pasin bai yupela i ken daunim pasin nogut.’

“I gat taim bilong ‘lusim samting.’ . . . Nau mi putim ol nupela mak mi laik winim.”—Raquel

“Wanpela gutpela pren i helpim mi long lusim tingting long ol hevi bilong mi. Em i soim mi tok bilong Saveman 3:6, na long gutpela pasin em i tokim mi olsem i gat taim bilong ‘lusim samting.’ Em strongpela tok liklik, tasol em samting mi mas mekim. Nau mi putim ol nupela mak mi laik winim.”

Elizabeth i tok: “Taim marit bilong yu i bruk, yu nidim wanpela long helpim yu. Mi gat wanpela gutpela pren husat i save helpim mi long olgeta de. Em i krai wantaim mi, mekim gut bel bilong mi, na em i laikim mi na i no givim baksait long mi. Mi bilip tru olsem Jehova i yusim em bilong helpim mi long daunim bel hevi bilong mi.”

SIK NA HEVI BILONG LAPUN

“Bihain long mi beten mi pilim olsem spirit bilong God i givim strong long mi.”—Luis

Luis em yumi stori long en long fes atikol i gat bikpela sik long klok, na tupela taim klostu em i dai. Nau em i mas kisim win oksijen inap 16 aua long olgeta de. Em i tok: “Oltaim mi save beten long God. Na bihain mi pilim olsem spirit bilong God i givim strong long mi. Beten i save strongim mi na mi no tingting planti, bikos mi bilip long God na mi save olsem em bai lukautim mi.”

Petra i gat 80 krismas samting, em i tok: “Mi laik mekim planti samting, tasol mi no gat strong olsem long bipo. Mi luksave long dispela na mi tingting planti. Mi save taiet tru na oltaim mi mas kisim marasin. Planti taim, mi tingim pasin bilong Jisas long askim Papa bilong em long tekewe hevi bilong em, sapos em inap. Tasol Jehova i no bin mekim olsem,  em i strongim Jisas, olsem na em i strongim mi tu. Pasin bilong beten i olsem marasin bilong helpim mi long olgeta de. Mi save pilim gut bihain long mi toktok long God.”—Matyu 26:39.

Julian i gat sik multiple sclerosis klostu 30 yia, em i tok: “Nau mi mas sindaun long wilsia. Tasol laip bilong mi i gat as bilong en bikos mi save helpim ol arapela. Taim yumi helpim ol narapela, yumi no tingim tumas hevi bilong yumi, na Jehova i save truim promis bilong em long strongim yumi long taim bilong hevi. Olsem aposel Pol, mi inap tru long tok: ‘God i givim pawa long mi, na long dispela rot mi gat strong long mekim olgeta samting.’”—Filipai 4:13.

WANPELA YU LAIKIM I DAI

Antonio i tok: “Taim papa bilong mi i dai long kar eksiden, pastaim mi hatwok long bilip long dispela. Mi pilim olsem i no stret long em i dai, bikos em i wokabaut tasol long rot na em i no mekim wanpela rong. Tasol mi no inap long mekim wanpela samting. Em i slip hap indai inap 5-pela de, na bihain em i dai. Mi no save krai long ai bilong Mama, tasol taim mi yet i stap mi save krai. Mi askim mi yet, ‘Wai? Wai?’

“Long dispela taim bilong hevi, mi wok long askim Jehova long helpim mi long daunim bel hevi na kisim bel isi. Na isi isi mi kisim bel isi. Mi tingim tok bilong Baibel olsem, ‘taim nogut’ inap painim yumi olgeta. God i no save giaman, olsem na mi bilip olsem mi bai lukim papa bilong mi long taim em i kirap bek.”—Saveman 9:11; Jon 11:25; Taitus 1:2.

“Maski pikinini man bilong mipela i dai long eksiden long balus, mipela i gat planti gutpela memori long ol samting mipela i mekim wantaim.”—Robert

Robert em yumi stori long en long fes atikol, em i gat wankain tingting. Em i tok: “Long rot bilong ol beten bilong mipela long Jehova, mi na meri bilong mi i kisim bel isi em Filipai 4:6, 7 i stori long en. Dispela bel isi i helpim mipela long tokim ol nius ripota olsem mipela i bilip na wet long taim bilong kirap bek. Maski pikinini man bilong mipela i dai long eksiden long balus, mipela i gat planti gutpela memori long ol samting mipela i mekim wantaim. Mipela i save tingim ol dispela samting.

“Taim ol wanbilip Witnes i tokim mipela olsem mipela i stap isi na kamapim bilip bilong mipela long ol niuslain long TV, mipela i tokim ol olsem mipela i tenkyu long ol beten bilong ol i strongim mipela. Mi bilip tru olsem long rot bilong ol gutpela tok bilong ol bratasista, Jehova i helpim mipela.”

Olsem ol dispela stori i kamapim, God inap givim bel isi long ol man i bungim kain kain hevi. Olsem wanem? Yu tu i karim ol hevi? Maski yu bungim wanem ol hevi, yu inap kisim bel isi na dispela bai helpim yu long daunim pasin bilong wari na tingting planti. * Yu inap putim ol hevi bilong yu long han bilong Jehova na larim em i helpim yu. Em i “God bilong mekim isi bel bilong ol man.”—2 Korin 1:3.

^ par. 5 Mipela i senisim sampela nem long dispela atikol.

^ par. 23 Sapos yu laik save long olsem wanem yu inap go klostu long God na kisim bel isi, yu inap toktok wantaim ol Witnes Bilong Jehova long hap yu stap long en o raitim pas i go long brens ofis i stap long hap bilong yu.