Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | HAU YU INAP KISIM BEL ISI?

Yumi Olgeta i Laik Stap Bel Isi

Yumi Olgeta i Laik Stap Bel Isi

Taim yu liklik pikinini, yu inap tingim wanpela taim yu bin pundaun? Ating yu katim han bilong yu o yu pundaun na skru bilong lek bilong yu i blut. Yu inap tingim hau mama bilong yu i bin mekim isi bel bilong yu? Ating em i klinim sua bilong yu na pasim long plasta. Yu krai, tasol em i holimpasim yu na mekim ol gutpela tok long yu. Klostu olgeta taim i gat man i stap bilong mekim isi bel bilong yu.

Tasol taim yumi go bikpela, planti hevi i save painim yumi. Na ol dispela hevi i wok long i go bikpela, na i no gat man i mekim isi bel bilong yumi. Taim pikinini i bungim hevi, mama i holimpasim em na pasim sua bilong en long plasta bilong mekim isi bel bilong en. Tasol hevi bilong ol man i bikpela pinis i no wankain long ol pikinini. Skelim sampela eksampel.

  • Olsem wanem? Yu bungim hevi bilong lusim wok mani bilong yu? Julian i tok taim ol i pinisim em long wok, em i kirap nogut na bel hevi long dispela samting. Em i tingting, ‘Hau bai mi lukautim famili bilong mi? Mi givim bel long wok inap planti yia, tasol wai na ol i pilim olsem mi no inap mekim gut wok?’

  • Ating yu bel hevi long marit bilong yu i bruk. Raquel i tok: “Taim man bilong mi i lusim mi tasol inap 18 mun i go pinis, mi bel hevi tru long dispela. I kain olsem lewa bilong mi i bruk i go tupela hap. Mi wari na tingting planti na dispela i no helpim helt bilong mi. Dispela samting i mekim na mi pret tru.”

  • Ating yu gat bikpela sik na yu no wok long kamap orait. Na ating sampela taim yu gat wankain tingting olsem bilipman Jop, em i tok: “Mi les pinis. Mi no laik i stap moa long dispela graun.” (Jop 7:16) Ating yu pilim olsem Luis, em i gat 80 krismas samting, em i tok: “Sampela taim mi pilim olsem mi wet tasol long dai.”

  • O ating pren o wanblut bilong yu i dai na yu laik tru long kisim tok bilong stap bel isi. Robert i tok: “Taim pikinini man bilong mi i dai long balus long wanpela eksiden, pastaim mi no inap bilipim dispela. Baibel i stori long man i bel hevi tru na i olsem wanpela i kisim longpela bainat na i sutim em. Mi bin pilim olsem.”—Luk 2:35.

Robert, Luis, Raquel, na Julian i kisim bel isi maski ol i bungim kain kain hevi. Ol i kisim helpim long God i Gat Olgeta Strong, em Man inap givim bel isi long ol. Em i mekim olsem long wanem rot? Yu ting God bai mekim isi bel bilong yu taim hevi i painim yu?