DEVIT i sanap na i lukim ol soldia i ron i kam abrusim em. Wai na ol i mekim olsem? Ol soldia i pret na ranawe long ples bilong pait. Ating Devit i harim ol i kolim nem bilong wanpela man inap planti taim. Taim Devit i lukluk i go long ples daun, em i lukim wanpela traipela man i sanap i stap.

Em Goliat tasol! Nau Devit i save long as na ol soldia i pret long em, em i traipela man tru winim olgeta soldia. Maski Goliat i no werim strongpela klos pait bilong em, hevi bilong em bai winim hevi bilong tupela bikpela man. Em i karim ol samting bilong pait, em i gat bikpela strong, na em i bin mekim planti pait pinis. Goliat i singaut strong long lain ami bilong Israel, em i laik salensim ol. Tingim, taim Goliat i singaut na tok bilas long lain ami bilong Israel na king bilong ol em Sol, ating ol man i stap longwe ol inap harim nek bilong em. Em i tokim ol long makim wanpela man long i kam pait long em, na bai dispela pait i pinis!—1 Samuel 17:4-10.

Ol Israel i pret. King Sol tu i pret. Devit i harim olsem winim wanpela mun nau dispela samting i kamap na ol i no pait! Lain ami bilong Filistia na Israel i stap tasol long ples bilong pait na long olgeta de Goliat i wok long tok bilas long ol Israel. King bilong Israel na lain ami bilong em i pret long Goliat! Tripela brata bilong Devit tu i insait long ami. Devit i harim dispela na em i bel hevi. Goliat i tok bilas long ami bilong Israel, tasol long tingting bilong Devit, em i tok bilas long God bilong Israel, em Jehova! Devit em i yangpela man, olsem na em bai mekim wanem? Na long nau yumi kisim wanem skul long bilip bilong Devit?—1 Samuel 17:11-14.

“EM DISPELA MAN TASOL. KISIM WEL BILONG MAKIM KING NA PUTIM LONG EM”

Pastaim yumi laik stori long samting i kamap planti mun i go pinis. Em apinun pinis na ples i wok long i go tudak, na Devit i lukautim ol sipsip bilong papa bilong em long ol ples maunten arere long Betlehem. Devit em yangpela man na em i luk nais, ating em i gat 15 krismas samting, em i gat retpela skin na gras, na em i gat gutpela save. Long taim ples i no gat nois, em i save paitim gita bilong em. Em i amamas tru long lukim ol samting God i bin wokim. Na em i lusim planti aua long paitim gita, olsem na isi isi save bilong em long paitim gita i go bikpela. Tasol long dispela apinun, papa bilong Devit i salim tok long Devit i mas kam lukim em, na Devit i no save long risen bilong dispela bung.—1 Samuel 16:12.

Em i lukim papa bilong em Jesi i toktok wantaim wanpela man i lapun tru. Em gutpela profet Samuel. Jehova i salim em i go bilong makim wanpela pikinini man bilong Jesi long kamap king bilong Israel! Samuel i bin lukim 7-pela bikbrata bilong Devit, tasol Jehova i kamapim klia long Samuel olsem em i no ken makim wanpela bilong ol dispela man. Taim Devit i kamap pinis, Jehova i tokim Samuel: “Em dispela man tasol. Kisim wel bilong makim king na putim long em.” Orait long ai bilong ol bikbrata bilong Devit, Samuel i kisim oil em i bin bringim i kam na kapsaitim liklik oil long het bilong Devit. Kirap long dispela taim, laip bilong Devit i senis. Baibel i tok: “Spirit bilong Bikpela i kam i stap strong long em na spirit i stap long em oltaim bihain.”—1 Samuel 16:1, 5-11, 13.

Devit i givim biknem long Jehova i helpim em long kilim ol wel animal

Kirap long dispela taim, yu ting Devit i tingting  long kamap king? Nogat. Em i amamas long wet long spirit bilong Jehova long helpim em long save long taim stret em bai mekim ol bikpela wok moa. Em i wet i stap na mekim yet wok bilong lukautim sipsip, em wok i no gat nem. Em i daunim laik bilong em yet na strongim bel long mekim dispela wok. Tupela taim ol wel animal i ronim ol sipsip bilong papa bilong em, wanpela taim em laion na long narapela taim em bea. Tasol Devit i ron i go na pait wantaim ol dispela wel animal bilong kisim ol sipsip i lus. Tupela taim wantaim, em i kilim ol dispela wel animal bilong pait!—1 Samuel 17:34-36; Aisaia 31:4.

Ol i bung gen na toktok wantaim Devit. King Sol i harim stori long samting Devit i save mekim. Maski Sol em strongpela man bilong pait, Jehova i no orait long em, long wanem, em i sakim tok bilong em. Jehova i rausim pinis spirit bilong em long Sol, na planti taim spirit nogut i bosim em, olsem na em i kisim pasin bilong belhat, tingting kranki, na pait. Tasol taim Sol i harim musik, dispela i save helpim em. Sampela man long lain bilong Sol i harim olsem Devit em man bilong pilaim musik na em i save pait. Olsem na ol i bringim Devit i go long haus bilong Sol na em i mekim wok olsem man bilong pilaim musik, na em i save karim ol samting em king i yusim bilong pait.—1 Samuel 15:26-29; 16:14-23.

Ol yangpela inap kisim planti skul long pasin bilong Devit long bilip. Tingim, em i lusim sampela haptaim long mekim ol samting we inap helpim em long i go klostu long Jehova. Na tu, em i wok strong long kisim save long ol samting we inap helpim em long lukautim em yet, na tu, ol man inap kisim em long mekim wok bilong ol. Tasol bikpela samting moa, em i redi long larim spirit bilong Jehova i stiaim em. Em i stap gutpela eksampel tru em yumi inap bihainim!—Saveman 12:1.

“YUMI ISRAEL I NO KEN PRET LONG DISPELA FILISTIA”

Taim Devit i wok long Sol, planti taim em i save go bek long ples bilong em bilong lukautim ol sipsip, sampela taim em i stap inap longpela taim. Wanpela taim em i lukautim sipsip, na Jesi i salim Devit long i go lukim 3-pela bikbrata bilong em, ol i stap long lain ami bilong Sol. Devit i harim tok na karim ol kaikai samting bilong ol brata bilong em na i go long ples daun bilong Ela. Olsem yumi stori long kirap bilong atikol, taim Devit i go kamap, em i bel hevi long lukim olsem tupela lain ami i sanap long ples daun na lukluk long narapela narapela na ol i no pait.—1 Samuel 17:1-3, 15-19.

Devit i no amamas long samting i kamap. Bilong wanem lain ami bilong Jehova, em God i gat laip, i pret na ranawe long dispela haiden man? Long tingting bilong Devit, i olsem Goliat i tok bilas long Jehova. Olsem na em i tokim ol soldia long ol i mas pait na daunim Goliat. I no longtaim, Eliap em bikbrata bilong Devit i harim em i toktok wantaim ol soldia. Em i belhat na sutim tok long liklik brata bilong em olsem em i kam bilong lukim planti man i dai long dispela pait. Tasol Devit i bekim tok bilong em olsem: “Mi laik save long wanpela samting, olsem na mi askim ol man. Dispela i nogut, a?” Devit i toktok yet long pait na daunim Goliat, em i mekim olsem i go inap long wanpela i tokim Sol long ol tok bilong em. Orait nau king i singautim Devit i go long em.—1 Samuel 17:23-31.

Devit i strongim bel bilong king na i tok: “Yumi Israel i no ken pret long dispela Filistia.” Sol na lain ami bilong em i pret long Goliat. Ating ol i tingting planti bikos ol i lukim olsem Goliat i traipela man. Sapos ol i sanap klostu long em, mak bilong het bilong ol bai  stap long bros bilong em. Ol i ting sapos ol i pait long Goliat, em bai isi tru long em i daunim ol hariap. Tasol yumi luksave, Devit i no holim wankain tingting olsem ol long samting i kamap. Olsem na em i redi long i go pait long Goliat.—1 Samuel 17:32.

Tasol Sol i tok: “Nogat tru. Yu no inap. Bai yu pait long em olsem wanem? Yu mangi nating tasol, na em i bin i stap soldia long taim em i yangpela yet i kam inap nau.” Yu ting Devit i mangi nating? Nogat. Tru, Devit i yangpela tumas long kamap wanpela soldia, tasol ol man i save pinis olsem Devit em strongpela man bilong pait na long dispela taim, ating em i gat 19 krismas samting.—1 Samuel 16:18; 17:33.

Devit i stori long Sol long samting em i bin mekim taim laion na bea i laik kaikai ol sipsip. Yu ting em i laik kisim biknem? Nogat. Devit i save long risen na em i winim dispela pait. Em i tok: “Bikpela i bin helpim mi, olsem na ol laion na bea i no bin bagarapim mi. Na nau tu em bai i helpim mi, na dispela Filistia bai i no inap kilim mi i dai.” Ol dispela tok i strongim bel bilong Sol na em i tok: “Gutpela, yu ken i go. Na Bikpela i ken i stap wantaim yu.”—1 Samuel 17:37.

Olsem wanem? Yu laik kisim wankain bilip olsem bilong Devit? Tingim, i gat as na Devit i bilip na i no olsem em i tingting tasol o em i gat laik long mekim. Em i bilip long God, long wanem, em i kisim save long em na em i lukim ol samting God i bin mekim bilong helpim em. Em i save olsem Jehova em Man bilong lukautim em na Man bilong truim ol tok promis bilong em. Sapos yumi laik kisim dispela kain bilip, yumi mas wok yet long kisim save long God em Man i as bilong ol tok bilong Baibel. Taim yumi bihainim ol tok yumi kisim save long en, ol gutpela samting bai kamap na dispela bai strongim bilip bilong yumi.—Hibru 11:1.

“BIKPELA I GIVIM YU LONG HAN BILONG MI”

Pastaim, Sol i laik bai Devit i werim klos pait bilong em. Dispela klos i wankain liklik long klos pait bilong Goliat, ol i wokim long kopa, na i gat ol liklik ain ring i joinim ol hap bilong klos. Tasol taim Devit i pasim dispela bikpela klos, em i no inap long wokabaut. Ol i no skulim em olsem wanpela soldia, olsem na i hatwok long em i pasim klos pait, na tu, em i no inap pasim klos pait bilong Sol, long wanem, Sol em longpela man tru winim ol arapela man bilong Israel! (1 Samuel 9:2) Em i rausim dispela klos pait na pasim klos bilong em yet, em klos ol wasman bilong sipsip i save werim bilong lukautim ol sipsip.—1 Samuel 17:38-40.

Devit i karim katapel, beg long sol bilong en, na wanpela stik bilong lukautim sipsip. Long nau yu inap ting olsem katapel i no strongpela samting bilong pait, tasol long bipo ol man i yusim bilong pait. Ol katapel i gat liklik paus na ol i joinim tupela longpela rop long en, ol wasman bilong sipsip i save yusim katapel long ronim ol wel animal. Ol i save putim wanpela ston long paus, tantanim katapel, na bihain ol i lusim han long wanpela sait bilong rop bilong tromoi ston i go long man o animal ol i laik paitim. Em gutpela samting bilong pait, olsem na lain ami i save makim sampela man long yusim katapel long taim bilong pait.

Devit i kisim ol samting bilong pait na i go hariap long bungim birua bilong em. Yumi ken ting olsem taim Devit i kamap long ples daun, em i beten strong na em i kisim 5-pela liklik raunpela ston arere long wanpela liklik wara. Bihain em i ron i go long ples bilong pait!

Taim Goliat i lukim Devit, em i gat wanem tingting? Baibel i tok, Goliat i “lukim Devit i yangpela tumas na pes bilong en i gutpela na em i no inap long pait. Na em i ting Devit i samting nating tasol.” Goliat i singaut strong olsem: “Bilong wanem yu kisim dispela stik i kam? Yu ting mi dok na yu laik paitim mi, a?” Em i lukim Devit i holim stik, tasol em i no lukim em i holim katapel long han bilong em. Goliat i singautim ol god bilong ol Filistia long bagarapim Devit, na em i tok long em bai kilim i dai Devit na kisim bodi bilong em na givim long ol pisin na ol wel abus na bai ol i kaikai.—1 Samuel 17:41-44.

Long nau, Devit i stap olsem gutpela eksampel long pasin bilong bilip em yumi ken bihainim. Tingim olsem dispela yangpela man i singaut long Goliat: “Yu holim bainat na ol spia na yu kam pait long mi. Tasol mi kam pait long yu long nem bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong, em God i bosim ol ami bilong mipela Israel. Em dispela God yu bin bikhet na tok bilas long en.” Devit i save olsem strong bilong man na ol samting ol i yusim bilong pait i samting nating. Goliat i no rispektim God Jehova, olsem na Jehova bai mekim sampela samting long bekim tok bilong em. Devit i  tok: “Bikpela yet bai i winim dispela pait.”—1 Samuel 17:45-47.

Devit i luksave olsem Goliat i traipela man tru na em i gat ol samting bilong pait. Tasol Devit i no larim ol dispela samting i mekim em i pret. Em i no mekim wankain popaia olsem Sol na lain ami bilong em. Devit i no skelim em yet wantaim Goliat, nogat. Em i tingim strong bilong Goliat na strong bilong Jehova. Goliat em i longpela klostu 3 mita, em i traipela man tru winim olgeta man, tasol yu ting em i winim King bilong heven na graun? Nogat. Em i wankain olsem olgeta narapela man, em i olsem wanpela binatang em Jehova inap long bagarapim!

Devit i ron i go long bungim birua bilong em, na em i putim han i go long beg bilong em na kisim wanpela ston. Em i putim ston long katapel na tantanim strong. Goliat i wokabaut i go long Devit, na ating em i sanap baksait long man i holim hap plang bilong em. Tasol dispela man i no inap long haitim het bilong Goliat, long wanem, em i longpela man tru. Olsem na Devit i makim poret bilong Goliat.—1 Samuel 17:41.

Devit i save olsem strong bilong God Jehova i winim strong bilong traipela man

Nau Devit i tromoi ston i go. Tingim, ol man i sanap na lukluk tasol taim ston i paitim poret bilong Goliat. Jehova i helpim Devit na em i no tromoi gen narapela ston. Ston i paitim stret poret bilong Goliat. Na dispela traipela man i pundaun long pes i go daun long graun! Man i holim hap plang bilong em i pret na ranawe. Devit i wokabaut i go long Goliat na kisim bainat bilong em na katim het bilong em.—1 Samuel 17:48-51.

Nau Sol na lain ami bilong em i strongim bel na ol i redi long pait. Ol i singaut bikmaus na ranim lain Filistia. Lain ami bilong Sol i winim pait olsem Devit i bin tok: “Bikpela yet bai . . . givim yupela olgeta long han bilong mipela.”—1 Samuel 17:47, 52, 53.

Long nau, ol wokman bilong God i no insait long wanpela pait tru. Dispela taim bilong pait i pinis. (Matyu 26:52) Maski i olsem, yumi laik bihainim pasin bilong Devit long bilip. Olsem Devit, yumi laik tingim Jehova olsem God i stap tru, na yumi laik daun long em na lotuim em wanpela tasol. Sampela taim, yumi pilim olsem yumi no inap long karim ol hevi bilong yumi, tasol Jehova i gat bikpela strong na em bai helpim yumi long karim ol hevi. Sapos Jehova i stap olsem God bilong yumi na yumi bilip long em olsem Devit i bin mekim, orait i no gat wanpela hevi o wanpela samting bai traim bilip bilong yumi na yumi lusim God. Tru tumas Jehova i gat olgeta strong winim bilong ol man!