Sampela man i laik save, stori bilong Devit na Goliat em wanpela stori tru o stori nating. Olsem wanem? Yu gat wankain tingting taim yu ritim atikol i kamap paslain? Sapos olsem, yumi ken skelim 3-pela askim.

1 | Yu ting wanpela man inap i go longpela klostu 3 mita?

Baibel i tok, “longpela bilong [Goliat] i klostu inap 3 mita.” (1 Samuel 17:4) Sampela man i hatwok long bilip olsem Goliat i longpela man tru. Tasol long nau, ol ripot i stori long wanpela man i longpela winim 2.7 mita. Sapos olsem, yumi ken ting Goliat i longpela moa. Goliat i bilong lain Refaim, em ol longpela man tru. Wanpela rait bilong ol Isip long yia 1250 B.C.E. samting i tok, sampela strongpela man bilong pait long hap bilong Kenan i longpela man tru winim 2.4 mita. Olsem na yumi ken bilip olsem Goliat i longpela man klostu 3 mita.

2 | Yu ting Devit em man i bin stap tru?

Sampela saveman i laik bai ol man i ting olsem stori bilong King Devit em wanpela stori nating, tasol ol i no inap long mekim olsem. Ol saveman i bin painim wanpela rait bilong bipo i stori long haus bilong Devit. Na tu, Jisas Krais i stori long Devit olsem wanpela man i bin stap tru. (Matyu 12:3; 22:43-45) Taim ol man i raitim Baibel i stori long lain tumbuna bilong Jisas bilong soim olsem em i Mesaia, tupela taim ol i tok em i kamap long ol lain pikinini bilong King Devit. (Matyu 1:6-16; Luk 3:23-31) I klia olsem Devit em man i bin stap tru.

3 | Yu ting pait i kamap namel long ol Filistia na ol Israel i kamap long wanpela ples tru?

Baibel i tok ol i pait long ples daun bilong Ela. Na em i kolim stret nem bilong tupela taun, em taun Soko na taun Aseka. Ol Filistia i bin wokim kem bilong ol long ol ples maunten namel long dispela tupela taun. Na lain Israel i stap long ples daun long narapela sait bilong maunten. Yu ting ol dispela ples i bin stap tru?

Wanpela man i go long dispela ples long nau i tok: “Man i kisim mipela i go long ples daun bilong Ela, em i no wanpela man bilong lotu. Mipela i bihainim rot i go antap long wanpela maunten. Taim mipela i lukluk i go long ples daun, em i tokim mipela long ritim 1 Samuel 17:1-3. Na bihain em i poin i go na tok: ‘Lukluk long left sait, taun Soko bilong bipo i bin stap long hap.’ Na em i tanim na tok, ‘Lukim dispela ples, long rait sait em taun Aseka bilong bipo. Lain Filistia i bin wokim kem namel long dispela tupela taun, ating long ol ples maunten nau yu lukim. Olsem na ating yumi sanap long hap lain Israel i wokim kem bilong ol long en.’ Mi inap piksaim long tingting olsem Sol na Devit i sanap long hap mi sanap long en. Bihain, mipela i wokabaut i kam daun long ples daun na katim liklik wara i pulap long ol ston. Mi inap piksaim Devit i brukim skru na painim 5-pela liklik raunpela ston, em i yusim wanpela bilong ol dispela ston long kilim i dai Goliat.” Tru tumas, dispela man na planti arapela i amamas tru long kisim save long ol stori bilong Baibel.

Olsem na i no gat as na yumi gat tupela tingting long stori bilong Devit na Goliat. Em wanpela stori bilong ol man na ol ples i bin stap tru long bipo. Bikpela samting moa, Baibel i kamapim dispela stori, olsem na dispela tok i kam long God bilong mekim tok tru, em Man “i no inap giaman.”—Taitus 1:2; 2 Timoti 3:16.