Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 5 2016

Baibel i Tok Wanem?

Baibel i Tok Wanem?

Kingdom Bilong God em wanem samting?

SAMPELA MAN I BILIP olsem Kingdom Bilong God i mekim wok bos insait long bel bilong man, na sampela i ting em wok ol man i mekim long bringim bel isi na helpim ol man long i stap olsem wanpela bikpela lain brata. Wanem tingting bilong yu?

BAIBEL I TOK

“God bai i kirapim wanpela kingdom na dispela kingdom bai i stap oltaim oltaim. . . . Em bai i daunim ol na bagarapim ol arapela king.” (Daniel 2:44) Kingdom Bilong God em wanpela gavman i stap tru.

SAMPELA SKUL YUMI KISIM LONG BAIBEL

  • Kingdom Bilong God i mekim wok bos long heven.—Matyu 10:7; Luk 10:9.

  • Kingdom Bilong God bai kamapim laik bilong em long heven na long graun.—Matyu 6:10.

Kingdom Bilong God bai kam long wanem taim?

BAI YU BEKIM OLSEM WANEM?

  • I no gat man i save

  • Klostu nau

  • Em bai i no inap kam

BAIBEL I TOK

“Ol bai autim dispela gutnius bilong Kingdom long olgeta hap bilong graun na bai olgeta lain man i ken harim, na bihain long dispela, pinis bai kamap.” (Matyu 24:14) Taim ol i autim pinis gutnius long olgeta hap, Kingdom Bilong God bai pinisim olgeta pasin nogut bilong nau na em bai bosim graun.

SAMPELA SKUL YUMI KISIM LONG BAIBEL

  • I no gat wanpela man long graun i save long wanem taim stret Kingdom Bilong God bai kam.—Matyu 24:36.

  • Ol tok profet bilong Baibel i kamapim olsem klostu nau Kingdom bai kam.—Matyu 24:3, 7, 12.