Paradais! Ol kala kala buklet i save kirapim laik bilong yumi long i go holide long ol naispela ples i stap longwe, na yumi inap lusim tingting long olgeta hevi. Tasol taim yumi malolo pinis na kam bek, wankain hevi i save painim yumi.

Maski i olsem, planti man i laik stap long paradais. Olsem na yumi laik save: ‘Stori bilong “paradais” em stori nating o olsem wanem? Sapos em stori nating, orait wai na yumi laik stap long dispela kain ples? Graun inap kamap ples paradais?’

STORI BILONG PARADAIS

Inap planti handret yia, ol manmeri i laikim tru stori bilong paradais. Ol i tingim stori bilong Baibel long “wanpela gaden i stap long Iden, long hap bilong sankamap.” Dispela gaden i luk nais tru. Baibel i tok: “God i mekim graun i kamapim ol kain kain diwai, pikinini bilong ol i gutpela long kaikai. Olgeta dispela diwai i naispela tru.” Olgeta samting long dispela gaden i gutpela tru. “Namel long dispela gaden i gat wanpela diwai i stap, em diwai bilong givim laip.”—Stat 2:8, 9.

Baibel i tok wanpela wara i kamap long gaden na i bruk na kamap 4-pela han wara. Tupela han wara i stap yet i kam inap long nau—Wara Taigris (narapela nem, Wara Hidekel) na Wara Yufretis. (Stat 2:10-14) Dispela 2-pela wara i ron i go long Persian Galf, nau ol i kolim Irak—hap bilong Persia bilong bipo.

Paradais long graun em bikpela samting long kalsa bilong Persia. Bihain long 1500 C.E., Philadelphia Museum of Art long Pennsylvania, Amerika, i kisim wanpela kapet bilong Persia. Dispela kapet i soim piksa bilong gaden i gat ol diwai na ol plaua, na banis i raunim gaden. Long tokples Persia, tok ol i trensletim olsem “gaden i gat banis” inap makim tu “paradais,” na piksa long kapet i wankain olsem stori bilong Baibel long gaden Iden we i gat ol naispela diwai na plaua.

Ol manmeri long olgeta hap bilong graun i gat ol tumbuna stori bilong paradais. Taim ol manmeri i muv i go long narapela narapela hap, ol i kisim stori bilong namba 1 ples paradais i go wantaim ol, na isi isi ol i bungim dispela stori wantaim ol bilip na tumbuna stori bilong ol yet. Long nau tu, taim ol manmeri i stori long ol naispela ples, ol i save kolim ol dispela ples olsem paradais.

PAINIM PARADAIS

Sampela man i raun na painim ol nupela ples, na ol i tok ol i painim pinis paradais we i lus long pastaim. Charles Gordon em jeneral long ami bilong Briten, na em i go long ol ailan Seisel long 1881. Em i laikim tru ol naispela diwai na plaua bilong Vallée de Mai na em i kolim dispela ples olsem gaden Iden—nau gavman i makim dispela ples olsem hap we ol man i no ken bagarapim. Christopher Columbus em wanpela man Itali husat i save raun long sip. Long 1492 C.E., em i kamap long ailan bilong Hispaniola, nau ol i kolim Dominiken Ripablik na Haiti, na em i ting em i painim pinis gaden Iden.

Mapping Paradise em wanpela histori buk bilong nau, na em i gat moa long 190 mep bilong bipo, na planti mep i gat piksa bilong Adam na Iv long Iden. Wanpela mep i narapela kain—em kopi bilong manuskrip bilong Beatus of Liébana, long ol yia bihain long 1200 C.E. Het bilong mep i gat piksa bilong paradais insait long liklik rektengel. Piksa i soim 4-pela wara na ol i raitim nem bilong ol olsem “Tigris,” “Eufrates,” “Pison,” na “Geon.” Ol dispela wara i go long 4-pela kona bilong rektengel, na ating dispela i makim olsem lotu Kristen i go long olgeta hap bilong graun. Ol dispela piksa i soim olsem maski ol man i no save long Paradais bilong bipo i stap we, ol i holim tingting olsem dispela ples i naispela tru.

 John Milton em man Inglan husat i stap long ol yia bihain long 1600 C.E., na em i save raitim ol poem. Em i tingim stori bilong Baibel long Adam i mekim sin na God i rausim em long Iden, olsem na em i raitim poem Paradise Lost, em poem planti man i save long en. Long dispela poem, em i strongim tok promis olsem ol man inap kisim gen laip oltaim long graun. Em i tok: “Long dispela taim, olgeta hap bilong graun bai kamap paradais.” Bihain, Milton i raitim narapela poem, Paradise Regained.

SENISIM TINGTING

Stori bilong histori i soim olsem olgeta man i holim tingting olsem paradais i stap long graun long bipo. Orait, bilong wanem ol man i no tingim dispela samting long nau? Buk Mapping Paradise i tok, “ol tisa bilong lotu . . . i no laik stori long paradais i bin i stap long wanem hap.”

Planti lotu lain i kisim skul olsem bihain ol bai i go long heven, na dispela graun i no inap kamap paradais na ol man i no inap i stap long en. Tasol long Song 37:29, Baibel i tok: “Ol stretpela man bai i kisim graun God i givim ol, na bai ol i stap oltaim long en.” Long nau, dispela graun i no luk olsem ples paradais, olsem na hau bai yumi inap bilip olsem dispela samting bai kamap tru? *

PARADAIS LONG GRAUN OLGETA

God Jehova i bin kamapim namba 1 Paradais, na em i tok promis long kamapim gen dispela Paradais. Em bai mekim olsem wanem? Jisas i skulim yumi long beten olsem: “Kingdom bilong yu i mas i kam. Laik bilong yu i mas kamap long graun olsem em i save kamap long heven.” (Matyu 6:10) Dispela Kingdom em wanpela gavman we Jisas Krais bai stap king long en, na em bai bosim graun olgeta na pinisim wok bos bilong ol man. (Daniel 2:44) Taim dispela Kingdom i bosim graun, laik bilong God bai “kamap” na paradais bai kamap long graun.

God i bin kirapim profet Aisaia long stori long ol samting bai kamap taim Paradais i kamap long graun olsem God i tok promis long en. Long dispela taim, olgeta hevi i painim ol man long nau bai pinis olgeta. (Aisaia 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23) Mipela i laik kirapim yu long lusim sampela minit long ritim ol dispela skripsa long Baibel bilong yu yet. Taim yu mekim olsem, yu inap bilip tru long ol blesing em God bai givim long ol man i bihainim tok bilong em. Ol stretpela man bai stap long ples paradais, na God bai orait long ol—Adam i bin lus long kisim dispela 2-pela samting.—Revelesen 21:3.

Bilong wanem yumi ken bilip olsem stori bilong Paradais long graun i no wanpela stori nating? Baibel i tok: “Heven em i ples bilong God tasol, na em i givim graun long yumi manmeri.” Yumi inap bilip olsem Paradais bai kamap long graun bikos “God, em man i no inap giaman, bipo yet em i bin promis long givim dispela laip.” (Song 115:16; Taitus 1:2) Baibel i tok promis long gutpela blesing tru yumi inap bilip na wet long lukim—Paradais bilong oltaim oltaim!

^ par. 15 Long buk Koran, ves 105 bilong sura 21, Al-Anbiya’ [Ol Profet], i tok: “Ol stretpela man namel long ol wokman bilong Mi bai kisim graun.”