Yu ting i stret long yumi bilip olsem olgeta tok promis bilong God bai kamap tru? Jisas i bilip long ol tok promis bilong God, na ol tok bilong em i kirapim ol manmeri tu long bilip long God. Tingim tok piksa em i mekim long Bikpela Tok Long Maunten, olsem i stap long Matyu 5:18, em i tok: “Tru tumas mi tokim yupela, skai na graun i ken pinis paslain long wanpela liklik leta o liklik hap mak bilong wanpela leta i stap long Lo i pinis na i no gat truim bilong en.”

Liklik leta tru bilong ol alfabet bilong Hibru em י (yod), em fes leta long Tetragramaton, em nem bilong God, Jehova. * Long tingting bilong ol Farisi na ol saveman bilong Lo, ol tok na ol leta i stap long Lo Bilong God em i bikpela samting, na tu, ol i holim wankain tingting long ol “hap mak bilong wanpela leta.”

Jisas i tok heven na graun inap pinis, tasol liklik hap mak long wanpela liklik leta bilong Lo bai i gat truim bilong en. Tasol Baibel i tok olsem heven na graun tru bai stap oltaim. (Song 78:69) Dispela i soim klia olsem olgeta liklik hap mak long ol leta bilong Lo bai i gat truim bilong en.

Yu ting God Jehova i save tingim olgeta liklik samting? Yes. Em i bin tokim lain Israel bilong bipo long ol i no ken brukim bun bilong sipsip long taim bilong Pasova. (Kisim Bek 12:46) Yu inap ting dispela em liklik samting. Yu ting lain Israel i save long risen na ol i no ken brukim ol bun bilong sipsip? Ating nogat. God Jehova i save olsem dispela pasin bai i gat truim bilong en—Mesaia i dai antap long diwai pos na ol i no brukim ol bun bilong em.—Song 34:20; Jon 19:31-33, 36.

Tok bilong Jisas i skulim yumi long wanem samting? Yumi inap bilip tru olsem olgeta liklik hap bilong ol tok promis bilong God Jehova bai kamap tru. Liklik leta tru long alfabet bilong Hibru i strongim bilip bilong yumi!

^ par. 3 Liklik leta tru long alfabet bilong Grik em iota na em i wankain long liklik leta long alfabet bilong Hibru, em י (yod). Lo Bilong Moses i stap long tok Hibru na ol man i yusim tok Hibru long raitim gen dispela Lo, olsem na ating tok bilong Jisas i makim liklik leta long alfabet bilong Hibru.