OL MAN i holim kain kain tingting long laip na dai. Sampela man i ting olsem ol inap stap laip gen bihain long ol i dai, na ating ol bai kisim narapela kain bodi o stap long narapela ples. Ol narapela i ting olsem ol bai kamap nupela bebi gen na ol bai stap long narapela hap. Tasol sampela i ting laip i pinis taim man i dai.

Ating yu gat bilip bilong yu yet long dispela samting bikos yu bihainim tingting bilong famili o kalsa bilong yu. Olgeta manmeri i holim kain kain tingting long samting i painim man taim em i dai, olsem na yu ting i gat wanpela man o wanpela hap yumi inap i go long en bilong kisim ol stretpela bekim long dispela bikpela askim?

Inap planti handret yia, ol bikman bilong lotu i skulim ol manmeri olsem yumi gat wanpela soul i no save dai. Ol manmeri i go long olgeta bikpela lotu—ol Kristen, ol Hindu, lain Juda, ol Muslim, na ol narapela lotu—ol i bilip olsem yumi gat wanpela soul i no save dai. Ol i tok taim man i dai, dispela soul i save stap laip long ples spirit. Ol Buda i bilip olsem sapos planti taim laip bilong man i kamap nupela gen olsem bebi, em bai i no inap moa long karim pen na hevi. I olsem em i go long gutpela hap ol i kolim Nevana.

Ol dispela bilip bilong ol lotu i mekim na planti manmeri i bilip olsem dai i opim rot bilong man long kisim gen laip long narapela hap. Planti man i pilim olsem dai em gutpela samting, na ol i ting em laik bilong God long ol man i mas i dai. Tasol Baibel i tok wanem long dispela samting? Plis ritim neks atikol. Ating bai yu kirap nogut long lukim bekim i stap long Baibel.